Религија

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај
Симболи на различните религии

Религија, контроверзен поим што некогаш се користи како синоним за вера, се дефинира како верба во нешто натприродно, свето или божествено, како и моралните кодови, обичаи и институции поврзани со таа верба. Во најширока смисла, некои го дефинираат поимот како тотална сума на одговори дадени како објаснување за врската на човештвото со вселената. Низ вековите се имаат создадено огромен број на религиозни форми, но денес, низ светот доминираат само неколку големи светски религии. може да се дефинира и као друшвена појава која подлежи на некои одредени закони,и може да се согледа како духовна поврзаност на една група на луѓе со некое вишо, свето битие односно со Бог/ Божество.

Поимот Религија[уреди | уреди извор]

Поимот религија се врзува за латинскиот збор односно глагол Шаблон:Јаз-латда се поврзе, за првпат овој термин бил употребен од страна на Лактанциј Христијански филозоф во IV век говорејќи за врската на човекот со останатите други битиа и Бог.

Постојат три основни пристапи по кои може да се согледа религијата како феномен, а тоа се :

 • Субјективен пистап
 • Објективен пристап
 • Субјективно - објективен пристап

Од гледиште на објективниот пристап религијата не може да се испита како секоја друга појава, додека субјективниот пристап бара друг пристап на религијата за разлика од од останатите работи, во врска со третиот став не може да се порекне субјективното ниту пак објективното бидејќи религијата е синтеза и на објективното и на субјективното. Повеќето религии подразбираат учење кое се однесува на суштината, целта на постоење на сепостоечкото, исто така религијата подразбира и одедени облици на верски заедници, како и одредени обреди, ритуални изведби кои се изведуваат на посветени мста односно во одедени институции (цркви, Џамии, Синагоги и храмови .

Потекло на Религијата[уреди | уреди извор]

Постојат три основни групи за теорија на религија:

 • религијата е изум на е на една ( обично владеечка -привилегирана ) група на луѓе како средство за заштита, и ваквиот облик на религија според оваа теорија се јавува во првобитната човекова заедница како последица на човечкото увидување дека многу работи во природата се случуваат без негова Воља, и дека човекот како човечко суштество не може да влијае на на тие појави ниту пак да ги измени или контролира колку и да се труди да го постигне истото, и во ваквите појави најчесто спаѓаат :поплавите, сушите, грмежи, громови и сл.

Па спрема горе неведената теорија дошол човекот на идеја за постоење на виша сила која влијае на истото. и на тој начин настанале првите облици на богови кои симболизирале единствена моќ кои суверено владеат со човековото постоење. Човекот настојувал да ги смилостливи со мочитва и жртвување што е карактеристика на природните религии : преанимизам, фетишизам, тотемизам, браманизам, будизам, конфучијанизам и мухамеданство.


 • Според другата група на теорија религијата е трајна егзистенцијална карактеристика на човекоовто битие, и според оваа теорија човекот е во комуникација со Богот од своето постоење, кои во текот на историјата привремено го изгубил падајќи во паганство кое повторно се воспоставува со Откровението Божјо - откривање односно јавување во светот, и како Откриени религии' се сметаат јудаизмот и христијанство.
 • Според третата група на теорија, религијата е човечка склоност према суеверие која поизлегла од недоволното познавање на вистинската природа на нештата
Према трећој групи теорија, религија је само људска склоност ка сујеверју произашла из недовољног познавања праве природе ствари.

Поделба на Религијата[уреди | уреди извор]

Постојат два вида на религија, политеистички религии и монотеистички религии. За политеистичките религии (грчки: poli - вишо, многу и theos - бог) карактеристично е верувањето во повеќе богови, различни божества кои владеат во различни сектори на природно и човечко делување Политеизмоте карактеристичен за старите, природни, пагански религии, и тие се повеќе ритуални, обредни отколку теориски, и тие не тежнеат кон ширење за разлика од монотеистичките. Најзначајни стари религии политеистички религии се : Египетска религија, Старогрчка религија, Римска религија, одинизам, и речиси сите народи на територијата на Европапред прмањето на Христијанството исповедале различни пагански, природни политеистички религии, денеска се скоро исчезнати, а исклучок се хиндуизам от и племенските религии на тлото на Африка

 1. Бог
 2. Бахаизам (Бахаи религија)
  1. Баб
  2. Бахаула
 3. Будизам
  1. Буда
 4. Христијанство
  1. Исус Христос
  2. Папа
  3. Црква
  4. Католицизам
  5. Протестантство
  6. Православие
 5. Конфучијанство
  1. Конфучиј
 6. Хиндуизам
  1. Брама
  2. Вишну
  3. Шива
 7. Ислам
  1. Али
  2. Мухамед
  3. Џамија
  4. Омар
  5. Мека
  6. Сунити
  7. Шиити
 8. Јудаизам
  1. Мојсеј
  2. Синагога
  3. Ерусалим
  4. Израел
 9. Зороастризам
  1. Зороастер
 10. Џаинизам