Europa

Husi Wikipédia, ensiklopédia livre
Europa

Europa mak sai kontinente. Área Europa nian mak sai 10 500 000 km². Populasaun aprosimadamente tokon 680.

Europa toba iha norte Áfrika nian no loro-monu Ázia nian. Oseanu Atlántiku toba iha loro-monu Europa nian. Tasi-Mediterráneu mak sai iha klaran Europa no Áfrika.