Їллѷрїиска Словѣнїꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

Їллѷрїиска Словѣнїꙗ Димократїꙗ
Republika Slovénija


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъЇллѷрїиска Словѣнїꙗ ха́рта

стольнъ градъ Люблꙗна
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ їллѷрїискословѣньскъ
самостоꙗтѣль
1991
пространиѥ  
- вьсѩ 20 253 х҃м²
въсєлѥниѥ 2 лєѡ́дръ

Їллѷрі́иска Словѣні́ꙗ и їллѷрїискословѣньскꙑ Slovénija · єпїсимьно имѧ Їллѷрі́иска Словѣні́ꙗ Димократі́ꙗ и їллѷрїискословѣньскꙑ Republika Slovénija · срѣдьнѩ Єѵрѡпꙑ южьна словѣньска дрьжава ѥстъ ⁙ Стольнъ градь Люблꙗна ѥстъ ⁙ Їллѷрїискꙑ Словѣнїѩ дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ їллѷрїискословѣньскъ ѥстъ ⁙ Їллѷрїискꙑ Словѣнїи людии 2 лєѡдръ обитаѥтъ

имѧ[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Си Словѣнїꙗ словѣньскꙑ волєѭ наꙁъвана ⁖ Їллѷрїиска ⁖ ѥстъ · да бѣжали о съмѣшєниꙗ съ Карпатьскоѭ словѣньскоѭ дрьжавоѭ и ѥю ѩꙁꙑкоу имєньма бѫ

їсторїꙗ[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

1918 лѣта по Прьвꙑѩ Свѣтьнꙑѩ Воинꙑ въшьла въ съставъ Срьбъ · Хръватъ и Словѣньць Кралѥвьства · послѣди имєноуѥмаꙗ Югославиꙗ бѣ · по Въторꙑѩ Свѣтьнꙑѩ Воинꙑ ꙗжє Социалистичьска Съвѫꙁьна Димократїꙗ Югославиꙗ · ССД҃Ю · бѣ ⁙ Послѣди распада ССД҃Ю Їллѷрїиска Словѣнїꙗ стала самостоꙗтєл҄ьна дрьжава ѥстъ

Нꙑнѣ Їллѷрїиска Словѣнїꙗ въ съставъ Єѵрѡпьска съвѫꙁа въходитъ

народи[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

ꙁьри такождє[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Словѣньскꙑ странꙑ и дрьжавꙑ
Въсточьни: Бѣлꙑ Роуси ꙁнамѧ Бѣла Роусь | Рѡсїѩ ꙁнамѧ Рѡсїꙗ | Оукраинꙑ ꙁнамѧ Оукраина | (Молдовѣ Придънѣстриѥ)

Ꙁападьни: Пол̑ьскꙑ ꙁнамѧ Пол̑ьска | Словѣньска ꙁнамѧ Словѣньско | Чєшьска ꙁнамѧ Чєшьско | (Нѣмьцѣхъ Лѫжица)


Южьни: Блъгарїѩ ꙁнамѧ Блъгарїꙗ | Боснꙑ ꙁнамѧ Босна | Їллѷрїискꙑ Словѣнїѩ ꙁнамѧ Їллѷрїиска Словѣнїꙗ | Макєдонїѩ ꙁнамѧ Макєдонїꙗ | Срьбїѩ ꙁнамѧ Срьбїꙗ | Хръватьскꙑ ꙁнамѧ Хръватьска | Чрьнꙑѩ Горꙑ ꙁнамѧ Чрьна Гора