Bevökarungsdichtn

Aus Wikipedia
Wexln zua: Navigation, Suach
Bevökarungsdichtn – Stond 1994
Bevökarungsdichtn nach Staatn - Stond 2006

D'Bevökarungsdichtn gibt au, wiavui Einwohna in am bestimmtn Gebied duachschnittli auf ana bestimmtn Flächneinheid, meistns am Quadratkilometa, lem. Ausgrechnt wiad de Zoih, in dem ma d'Bevökarungszoih vu ana Region duach'd Owaflächn vo dera Region teud. An hochn Weat hom voa oim de Städt.

S'Umgekeahte, d'duachschnittliche Flächn pro Einwohna in am Gebied, nennd ma Arealitätsziffa, de meistns mid m²/Leid ois Einheid ougem wiad.

De hechste Bevökarungsdichtn vu da Lända vu da Wöd hot Monaco mid iwa 18.000 Leid pro km², in da Mongolei sans ned amoi 2 Leid pro km². Grönlaund is no dinna bsiedlt, owa ka söbstständiga Staat aa ned; duat is de Bevökarungsdichtn 0,025 Leid pro km². Da vamutlich hechste Bevökarungsschnitt, dens je gem hot, woan de 1.900.000 Leid pro km² in da Walled City, heid a Tei vu Hong Kong.

D'Aussogekroft vu dem Weat is oft ned sondalich hoch. In Ägyptn zum Beispüi is da Laundesschnitt 72 Leid pro km², owa da Groußtei vum Laund is a Wüstn und iwahapt ned bewohnt, Kairo is dafia stöinweis extrem dicht besiedlt.