گوآم

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

چوٙأ:جعوه دونسمنی ولات

گوآم (وه زون چامورو: Guåhan) یه گل میناوه یی یه که ها د جهون آو آروم افتونشین که زیر نخیز امریکار سامونداری بوئه ولی جزو حاک ولاتیا یکاگرته امریکار نئ.


سرچشمه[ڤیرایئشت]