گزارش باران‌سنجي روزانه به صورت ايستگاهي
آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

 جستجو
نام استان =
نمايش تمام استانها

شناسه نام استان كد ايستگاه نام ايستگاه

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
22 شهريور

روز 23 شهريور
سال آبي
93-94

سال آبي
93-94
متوسط درازمدت درصد مقايسه

42
آذربايجان غربي
19-011
قلعه جوق (ماكو)
399
342
16.7
 0
43
آذربايجان غربي
19-033
پل نوايي (خوي)
376.5
233.6
61.2
 0
44
آذربايجان غربي
21-007
پل سر دشت بريسو
755.5
720.4
4.9
 0
46
آذربايجان غربي
33-029
مياندواب
323.8
296.7
9.1
 0
47
آذربايجان غربي
34-007
سد مهاباد
365.6
373.6
-2.1
 0
48
آذربايجان غربي
34-013
اشنويه
475
450.1
5.5
 0
49
آذربايجان غربي
35-100
كمپ اروميه
401
342.4
17.1
 0.5
50
آذربايجان غربي
36-002
سلماس
311.4
257
21.2
 0
51
آذربايجان غربي
36-222
قره باغ
401.2
321.9
24.6
 2
52
آذربايجان غربي
19-066
قره ضياالدين
316.9
242.5
30.7
 0
53
آذربايجان غربي
19-015
پل دشت
182.6
208.4
-12.4
 0
54
آذربايجان غربي
19-169
سیه چشمه
386.8
326.4
18.5
 0
55
آذربايجان غربي
33-049
آلاسقل(تكاب)
385.5
388.6
-0.8
 0
56
آذربايجان غربي
21-002
پيرانشهر
759.6
506.1
50.1
 0
57
آذربايجان غربي
33-058
شاهين دژ
342.1
292.2
17.1
 0
58
آذربايجان غربي
33-035
داشبند (بوکان)
424.3
415.1
2.2
 0
59
آذربايجان غربي
35-027
مرز سرو
376
365.1
3
 1
60
آذربايجان غربي
34-019
نقده
379.6
338.4
12.2
 0
61
آذربايجان غربي
35-007
بابا رود
359.5
351.2
2.4
 0