فهرست مدارس شرکت‌ کننده در المپیادهای آزمایشی آیریسک

تا این لحظه دانش‌آموزان مدارس زیر در المپیاد آزمایشی سال 1394 ثبت نام کرده‌اند

استانشهرنوع دبیرستانجنسیتنام دبیرستان
کهگیلویه و بویراحمدیاسوجسمپاددخترانهفرزانگان
کرمانشاهاسلام آبادپژوهش‌سراپسرانه / دخترانهدانش‌آموزان تمام مدارس
کرمانشاهکرمانشاهپژوهش‌سراپسرانه / دخترانهدانش‌آموزان تمام مدارس
کرمانسیرجانسمپادپسرانهعلامه حلی
کرمانسیرجاننمونه دولتیپسرانهمصطفی خمینی
مرکزیمحلاتنمونه دولتیپسرانهامام خمینی
مازندرانبهشهرسمپادپسرانهطلایه‌داران
قمقمسمپادپسرانهشهید قدوسی
خراسان شمالیبجنوردسمپادپسرانهشهید بهشتی
خراسان جنوبیبیرجندسمپاددخترانهفرزانگان (دوره اول)
تهرانتهرانغیرانتفاعیدخترانهراه رشد
تهرانتهرانغیرانتفاعیدخترانهروشنگران
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهسلام مفید
تهرانتهرانغیرانتفاعیدخترانهسمیه
تهرانشهر ریسمپادپسرانهشهید بهشتی
تهرانتهراننمونه دولتیپسرانهشهید فرجی
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهعلامه امینی
تهرانتهرانسمپادپسرانهعلامه حلی 3
تهرانتهرانسمپادپسرانهعلامه حلی 4
تهرانتهرانسمپادپسرانهعلامه حلی 10
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهعلامه طباطبایی
تهرانتهراننمونه دولتیدخترانهعلوی
تهرانتهراننمونه دولتیدخترانهفراست
تهرانتهراننمونه دولتیدخترانهفرزانگان
تهرانورامینسمپاددخترانهفرزانگان
تهرانتهرانسمپاددخترانهفرزانگان 2
تهرانتهرانسمپاددخترانهفرزانگان 3
تهرانتهرانسمپاددخترانهفرزانگان 5
تهرانتهرانغیر انتفاعیدخترانهندای کوثر
تهرانتهرانسمپادپسرانهعلامه حلی 5
البرزکرجسمپادپسرانهشهید سلطانی 1
البرزشهریارسمپاددخترانهفرزانگان
اصفهانکاشانسمپادپسرانهشهید بهشتی
اصفهاناصفهانسمپاددخترانهفرزانگان امین 2
آذربایجان شرقیتبریزغیرانتفاعیپسرانهامین
آذربایجان شرقیتبریزغیرانتفاعیدخترانهجمهوری اسلامی
کرمانرفسنجانسمپادپسرانهعلامه حلی
کردستانسنندجسمپادپسرانهشهید بهشتی
کردستانسنندجسمپاددخترانهفرزانگان