Juridisk information och meddelanden

Platsens ägare; Användarvillkor
Dessa särskilda villkor för användning (”Användarvillkor”) gäller för Apples webbplats på adressen www.apple.com, och alla anknutna platser som är länkade till www.apple.com av Apple, dess dotterbolag och partners, inklusive Apples platser i andra länder (gemensamt, ”Platsen”). Platsen är en egendom som tillhör Apple Inc. (”Apple”) och dess licenstagare. GENOM ATT ANVÄNDA PLATSEN SÅ SAMTYCKER DU TILL VILLKOREN; SAMTYCKER DU INTE, ANVÄND INTE PLATSEN.

Apple förbehåller sig rätten, att på egen hand och när som helst, ändra, modifiera, lägga till eller ta bort avsnitt i Användarvillkoren. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera om det gjorts ändringar i Användarvillkoren. Din fortsatta användning av Platsen efter att ändringar offentliggjorts innebär att du godkänner och samtycker till ändringarna. Under förutsättning att du följer Användarvillkoren, ger Apple dig en personligt, icke-exklusiv, icke-överföringsbar och begränsad rätt att besöka och använda Platsen.

Innehåll
All text, bilder, användargränssnitt, visuella gränssnitt, fotografier, varumärken, logotyper, ljud, musik, konst och datorkod (gemensamt, ”Innehållet”), inklusive men inte begränsat till formgivningen, strukturen, urval, samarbete, uttryck, ”form och funktion” och organisationen av sådant innehåll, som finns på Platsen, är ägt, kontrollerat eller licensierat av eller till Apple, och skyddas av marknadsregler, upphovsrätt, patent- och varumärkeslag, och vissa annan immaterialrätt och lagar mot otillbörlig konkurrens.

Förutom vad som uttryckligen tillåts i Användarvillkoren, så får ingen del av Platsen eller något innehåll kopieras, reproduceras, publiceras, läsas upp, postas, visas offentligt, kodas, översättas, överföras eller distribueras på något annat sätt (inklusive ”spegling”) till någon annan dator, server, webbplats eller något annat medium för publicering eller distribution eller något affärsmässigt syfte, utan uttryckligt och skriftligt tillstånd på förhand från Apple.

Du får använda information om Apples produkter och tjänster (som datablad, artiklar i Knowledge Base och liknande material) som är avsedda att hämtas från platsen och har gjorts tillgängliga av Apple, förutsatt att du (1) inte tar bort meddelanden om ägande eller användning i kopior av sådana dokument, (2) använder sådan information endast för din personliga, icke-kommersiella informationsanvändning och inte kopierar eller skickar sådan information på någon nätverksansluten dator eller sända det i något media, (3) inte göra ändringar i sådan information och (4) inte göra ytterligare uttalanden eller garantier om sådana dokument.

Din användning av Platsen
Du får inte använda någon ”djup länkning”, ”sidskrapning”, ”robotar”, ”spindlar” eller andra automatiska enheter, program, algoritmer eller metoder, eller några liknande eller motsvarande manuella processer, till att komma åt, hämta, kopiera eller övervaka någon del av Platsen eller något innehåll, eller på något sätt reproducera eller gå runt navigationsstrukturen eller presentationen av Platsen eller något innehåll, i syfte att hämta något material, dokument eller information på något sätt som inte medvetet gjorts tillgänglig genom Platsen. Apple förbehåller sig rätten att blockera sådan aktivitet.

Du får inte försöka få ej behörig tillgång till någon del eller funktion i Platsen, eller något annat system eller nätverk som är anslutet till Platsen eller till någon av Apples servrar, eller till någon av de tjänster som erbjuds på eller genom Platsen, genom hacking, lösenordsinsamling eller andra olagliga sätt.

Du får inte söka av eller leta efter sårbarheter i Platsen eller något nätverk som är anslutet till Platsen, eller bryta säkerhets- eller behörighetskontrollerna på Platsen eller något nätverk som är anslutet till Platsen. Du får inte genomföra en omvänd uppslagning, spåra eller försöka spåra någon information om någon annan användare av eller besökare till Platsen, eller någon annan av Apples kunder, inklusive alla Apple-konton som inte ägs av dig, till dess källa, eller utnyttja Platsen eller någon tjänst eller information som är tillgänglig från eller genom Platsen, på något sätt där avsikten är att avslöja någon information, inklusive men inte begränsat till personlig identitet eller information, annat än din egen, som finns på Platsen.

Du samtycker till att inte göra någon åtgärd som lägger en orimlig arbetsbörda på platsens infrastruktur eller Apples system eller nätverk, eller några andra system eller nätverk som är anknutna till platsen eller Apple.

Du samtycker till att använda någon enhet, programvara eller rutin till att störa eller försöka störa den normala funktionen av Platsen eller någon överföring som görs på Platsen, eller med någon annans användning av Platsen.

Du får inte förfalska meddelandehuvuden eller på något annat sätt manipulera identifierare i syfte att maskera avsändaren av något meddelande eller överföring som du skickar till Apple genom eller via Platsen eller någon tjänst som tillhandahålls på eller genom Platsen. Du får inte utge dig för att vara, eller att du representerar, någon annan, eller uppträda som någon annan person, fysisk eller juridisk.

Du får inte använda Platsen eller något innehåll till något olagligt syfte, eller syfte som är förbjudet enligt dessa särskilda villkor, eller till att stämpla till brott eller någon annan aktivitet som överträder Apples eller andras rättigheter.

Köp; Andra särskilda villkor
Ytterligare villkor kan gälla för köp av varor eller tjänster eller till särskilda delar eller funktioner av Platsen, inklusive tävlingar, kampanjer eller andra liknande funktioner, och alla sådana villkor blir en del av dessa särskilda villkor genom referens. Du samtycker till att följa sådana villkor, inklusive att, om tillämpligt, säga att du är tillräckligt gammal för att lagligen använda eller delta i sådana tjänster eller funktioner. Om det finns en konflikt mellan dessa särskilda villkor och de villkor som anges för eller gäller för en särskild del av Platsen eller för någon tjänst som erbjuds på eller genom Platsen, skall de senare villkoren styra din användning av den delen av Platsen eller den specifika tjänsten.

Apples skyldigheter, om några, med avseende på dess produkter eller tjänster styrs endast av de överenskommelser i den måtto de gjorts, och inget på denna plats ska tolkas som att de ändras sådana överenskommelser.

Apple får när som helst göra ändringar till alla produkter eller tjänster som tillhandahålls på Platsen, eller till tillämpliga priser för alla sådana produkter eller tjänster, utan föregående meddelande. Innehållet på Platsen kan vara föråldrat med avseende på produkter eller tjänster, och Apple påtar sig inte någon skyldighet att uppdatera innehållet på Platsen med avseende till sådana produkter eller tjänster.

Följande villkor styr också och ska tillämpas på din användning av Platsen, och ingår som en del i villkoren genom denna referens:

Vart och ett av dessa dokument kan ändras då och då och är gällande från och med att de läggs upp på denna Plats.

Konton, lösenord och säkerhet
Vissa funktioner eller tjänster som tillhandahålls genom eller via Platsen kan kräva att du öppnar ett konto (inklusive att skapa ett Apple-ID och lösenord). Du är helt och hållet ansvarig för att hålla din kontoinformation konfidentiell, inklusive ditt lösenord, och för all aktivitet som sker under ditt konto. Du samtycker till att omedelbart meddela Apple om eventuell olovlig användning av ditt konto eller lösenord, eller annat intrång i säkerheten. Du kan också hållas ansvarig för förluster som orsakats Apple eller någon annan användare eller besökare av Platsen som följd av att någon annan använt ditt Apple-ID, lösenord eller konto.

Du får inte vid något tillfälle använda någon annans Apple-ID, lösenord eller konto utan uttryckligt tillstånd och godkännande från innehavaren av sagda Apple-ID, lösenord eller konto. Apple kan inte och kommer inte att vara ansvariga för någon förlust eller skada som beror på att du inte efterföljt dina skyldigheter.

Personlig integritet
Apples policy om personlig integritet gäller användningen av Platsen, och dess villkor är en del av dessa Användarvillkor i och med denna referens. Läs Apples policy om personlig integritet.. Dessutom bekräftar du och är införstådd med att Internet-överföringar aldrig är helt privata eller säkra, i och med användningen av Platsen. Du är införstådd med att alla meddelanden eller information som du skickar till Platsen kan läsas eller uppfångas av andra, även om det finns ett särskilt meddelande om att en viss överföring (till exempel kreditkortsinformation) är krypterad.

Länkar till andra platser och till Apples plats
Denna Plats kan innehålla länkar till andra oberoende webbplatser från tredje part (”Länkade platser”). Dessa Länkade platser är endast en bekvämlighet för våra besökare. Dessa Länkade platser står inte under Apples kontroll, och Apple är inte ansvariga för eller godkänner innehållet i sådana Länkade platser, inklusive den information och det innehåll som finns på de Länkade platserna. Du måste göra din egen oberoende utvärdering hur du ska arbeta med de Länkade platserna.

Förbehåll
APPLE LOVAR INTE ATT PLATSEN ELLER NÅGOT INNEHÅLL, TJÄNST ELLER FUNKTION PÅ PLATSEN KOMMER ATT VARA FELFRI ELLER UTAN AVBROTT, ELLER ATT NÅGRA DEFEKTER KOMMER ATT RÄTTAS, ELLER ATT DIN ANVÄNDNING AV PLATSEN KOMMER ATT GE VISST RESULTAT. PLATSEN OCH DESS INNEHÅLL LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK OCH OM TILLGÄNGLIGT. ALLA INFORMATION SOM GES PÅ PLATSEN KAN ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE. APPLE KAN INTE GARANTERA ATT NÅGON FIL ELLER ANNAT DATA SOM DU HÄMTAR FRÅN PLATSEN KOMMER ATT VARA FRI FRÅN VIRUS ELLER NEDSMUTSNING ELLER SKADLIGA FUNKTIONER. APPLE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, UTTALADE ELLER OUTTALADE, INKLUSIVE GARANTIER OM ÖVERENSSTÄMMELSE, INGET INTRÅNG, AFFÄRSMÄSSIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. APPLE FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR ÅTGÄRDER, UNDERLÅTENHET OCH BETEENDE HOS TREDJE PART I ANSLUTNING TILL ELLER RELATERAT TILL DIN ANVÄNDNING AV PLATSEN ELLER NÅGON TJÄNST FRÅN APPLE. DU TAR FULLT ANSVAR FÖR DIN ANVÄNDNING AV PLATSEN OCH ALLA LÄNKADE PLATSER. DIN ENDA MÖJLIGA ÅTGÄRD GENTEMOT APPLE OM DU INTE ÄR NÖJD MED PLATSEN ELLER NÅGOT INNEHÅLL ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA PLATSEN ELLER SÅDANT INNEHÅLL. DENNA BEGRÄNSNING AV BISTÅND ÄR EN DEL AV AVTALET MELLAN PARTERNA.

Förbehållet ovan gäller för alla kostnader, ansvar eller skador som orsakas av något avbrott i funktion, fel, försummelse, avbrott, borttagning, defekt, försening i funktion eller överföring, datorvirus, avbrott i kommunikationsledningar, stöld eller förstörelse av eller otillåten åtkomst till, ändring av eller användning, vare sig det är för kontraktsbrott, försummelse eller något annat skäl till handling.

Apple förbehåller sig rätten att när som helst göra något av följande, utan föregående meddelande: (1) att ändra, avbryta eller avsluta driften av eller tillgången till platsen, eller någon del av platsen, av alla orsaker; (2) att modifiera eller ändra Platsen, eller någon del av Platsen, och all tillämplig policy eller avtal; och (3) att tillfälligt avbryta driften av Platsen, eller en del av Platsen, när det behövs i syfte att genomföra planerat eller oplanerat underhåll, felkorrigering eller andra ändringar.

Ansvarsbegränsning
Förutom där det är förbjudet enligt lag, skall Apple under inga omständigheter hållas ansvariga gentemot dig för några skadestånd, vare sig de är indirekta, följdskador, androm till varnagel, oförutsedda eller självorsakade, inklusive uteblivna intäkter, även om Apple har varnats om möjligheten till sådana kostnader.

Om, utan hänseende till de andra termerna i dessa Användningsvillkor, Apple bedöms vara skyldiga att ersätta dig för någon skada eller förlust som kommer från eller på annat sätt är förbunden med din användning av Platsen eller något innehåll, så skall Apples ansvar inte i något fall utsträcka sig över det största av (1) den totala summan av alla prenumerations- och liknande avgifter som gäller tjänster eller funktioner på Platsen som betalats under de sex månaderna före det första kravet gentemot Apple (men inte innefattande priset för några maskin- eller programvaruprodukter eller AppleCare eller motsvarande supporttjänster), eller (2) 100,00 USD. Alla jurisdiktioner tillåter inte ansvarsbegränsning, så den föregående begränsningen behöver inte gälla dig.

Skadeslöshet
Du samtycker till att hålla Apple, dess tjänstemän, ledning, aktieägare, tidigare ägare, senare ägare, personal, representanter, underleverantörer och partners, skadeslösa från alla krav, förluster, ansvar eller kostnader (inklusive advokatkostnader), som görs mot Apple av någon tredje part som en följd eller resultat av eller i anslutning till din användning av Platsen.

Brott mot dessa Användarvillkor
Apple kan lämna ut all information vi har om dig (inklusive din identitet) om vi bedömer att detta krävs i anslutning till någon utredning eller klagomål om din användning av Platsen, eller för att identifiera, kontakta eller lagföra någon som kan ha orsakat skada eller stört (antingen medvetet eller omedvetet) Apples rättigheter eller egendom, eller rättigheterna och egendomen hos besökare eller användare av Platsen, inklusive Apples kunder. Apple förbehåller sig rätten att när som helst lämna ut information som Apple anser nödvändigt i enlighet med lag, författning, domstolsförhandling eller krav från staten. Apple kan också lämna ut din information om Apple avgör att tillämplig lag kräver eller tillåter detta, inklusive att dela information med andra företag och organisationer i syfte att skydda mot bedrägeri.

Du bekräftar att du är införstådd med att Apple kan spara alla överföringar och all information från dig till Apple genom Platsen eller någon tjänst som ges från eller via Platsen, och kan också lämna ut dess data om det krävs så enligt lag eller om Apple ser det som ett rimligt krav att lagring eller utlämning sker för att (1) efterkomma en juridisk process, (2) genomdriva dessa villkor, (3) svara på krav om att sådana data intränger på andras rättigheter, eller (4) skydda rättigheterna, egendomen eller den personliga säkerheten hos Apple, dess anställda, användare av eller besökare till Platsen och allmänheten.

Du samtycker till att Apple kan, på egen hand och utan föregående meddelande, avbryta din tillgång till Platsen eller blockera din framtida tillgång till Platsen om vi kommer fram till att du har överträtt dessa Användarvillkor eller andra överenskommelser eller regler som kan röra din användning av Platsen. Du samtycker också till att alla överträdelser av dessa villkor som du gör utgör en olaglig och otillbörlig affärsmetod, och kan orsaka irreparabel skada på Apple, där endast pengaersättning är otillräcklig, och du samtycker till att Apple inhämtar alla ålägganden eller motsvarande ersättning som Apple bedömer som behövliga eller lämpliga i sådana fall. Dessa gottgörelser är utöver de gottgörelser som Apple kan ha enligt lag.

Du samtycker till att Apple kan, på egen hand och utan tidigare meddelande, avsluta din tillgång till Platsen av skäl som inkluderar (men inte är begränsat till) (1) förfrågningar från rättsväsende eller andra statliga myndigheter, (2) en förfrågan från dig (frivillig kontoborttagning), (3) avslutande eller större ändring av Platsen eller någon tjänst som erbjuds på eller via Platsen, eller (4) oväntade tekniska problem.

Om Apple vidtar juridiska åtgärder mot dig som en följd av att du inte följt Användarvillkoren, har Apple rätt att kräva av dig, och du går med på att betala, alla skäliga advokatkostnader och andra kostnader för åtgärden, förutom skadestånd som tilldömts Apple. Du samtycker till att Apple inte kan hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för avslutande av din tillgång till Platsen som en följd av brott mot dessa Användarvillkor.

Tillämplig lag; Tvistelösning
Du samtycker till att alla frågor som rör din tillgång till eller användning av Platsen, även tvister, skall hanteras enligt lagen i USA och lagen i staten Kalifornien, utan användning av deras bestämmelser om lagkonflikter. Du samtycker till att tvister regleras av de delstatliga och federala domstolarna i Santa Clara County, Kalifornien, och avstår från rätten att överklaga beslutet om sådan jurisdiktion och forum. Alla krav under dessa Användarvillkor måste göras inom ett (1) år efter att skälet till kravet framkommer, annars hindras kravet eller åtgärden. Ingen ersättning kan krävas eller tas emot för skador annat än direkta utlägg, förutom att den vinnande parten har rätt till kostnader och advokatkostnader. I händelse av en tvist eller skiljaktighet mellan Apple och dig som följer av eller med din användning av Platsen, skall parterna försöka, skyndsamt och i god tro, lösa sådan tvist. Om vi inte kan lösa sådan tvist inom en rimlig tid (ej överstigande trettio (30) dagar), kan endera parten hänskjuta tvisten till skiljaktigheten till medling. Om tvisten inte kan lösas genom medling skall parterna sedan vara fria att söka rätt eller bättring enligt gällande och tillämplig lag.

Upphävande vid förbud
Apple administrerar och opererar Platsen www.apple.com från dess placering i Cupertino, Kalifornien, USA; andra av Apples platser kan administreras och opereras från olika placeringar utanför USA. Även om Platsen är tillgänglig globalt, så är inte alla funktioner, produkter eller tjänster som diskuteras, refereras, tillhandahålls eller erbjuds på eller via Platsen tillgängliga för alla personer överallt, eller lämpliga eller tillgängliga för användning utanför USA. Apple förbehåller sig rätten att begränsa, efter eget skön, tillhandahållandet och kvantiteten av alla funktioner, produkter eller tjänster till någon person eller geografiskt område. Alla erbjudanden om någon funktion, produkt eller tjänst som görs på Platsen är upphävda där denna är förbjuden. Om du använder Platsen från utanför USA gör du så på eget initiativ och du är ensam ansvarig att följa lokala lagar.

Övrigt
Du skall inte använda eller exportera eller återexportera något innehåll, eller en kopia eller bearbetning av sådant innehåll, eller någon produkt eller tjänst som erbjuds på Platsen, i strid mot gällande lag, inklusive utan förbehåll exportlagarna i USA.

Om någon av bestämmelserna i dessa Användarvillkor finnes ogiltiga eller omöjliga att genomdriva av domstol eller annan behörig myndighet, skall sådan bestämmelse begränsas eller tas bort i minsta möjliga mån, och ersättas med en giltig bestämmelse som bäst motsvarar andan i dessa villkor, så att villkoren kan fortsätta gälla och vara vid full kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och Apple med hänseende till din användning av Platsen, och alla andra skrivna eller muntliga överenskommelser eller avtal som fanns tidigare mellan dig och Apple om användningen är härmed ersatta och ogiltigförklarade. Apple kommer inte att acceptera motförslag till dessa Användarvillkor, och sådana motförslag avvisas kategoriskt. Om Apple inte kan kräva eller genomdriva strikt följsamhet till dess villkor, skall detta inte ses som att Apple gör undantag från någon bestämmelse eller rätt i dessa Användarvillkor inte heller skall något beteende mellan Apple och dig påverka någon bestämmelse i villkoren. Dessa Användarvillkor skall inte på något sätt tolkas som en överlåtelse av några rättigheter till tredje part.

Apple erbjuder tillgång till Apples internationella data och kan därför innehålla referenser eller korsreferenser till produkter, program och tjänster från Apple som inte har utannonserats i ditt land. En sådan referens innebär inte att Apple i ditt land avser att sälja sådana produkter, program eller tjänster.

Synpunkter och information
Alla synpunkter som du ger via denna plats är icke-konfidentiella. Apple har rätt att använda sådan information utan förbehåll.

Informationen på denna webbplats kan ändras utan föregående meddelande.
Copyright © 1997-2007 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls.
Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA.

Uppdaterad av Apples juridiska grupp den 11 januari 2007