___________________________

 
 

 

Посебни резерват природе „Громижељ“

Посебни резерват природе „Громижељ“ налази се на територији општине Бијељина, у близини ушћа Дрине у Саву. Основна вриједност овог локалитета је риба Umbra krameri - мргуда.

 
Откривена је у новембру 2008. године у Велином Селу на локалитету Лакетића вир у мочварном подручју Громижељ.
Umbra krameri - мргуда данас је врло ријетка и угрожена врста рибе. У цијелој Европи Umbra има статус угрожене врсте и под најстрожим је режимом заштите (ЕN). На листи је заштићених врста Бернске конвенције Аpendix I - Аnnеx I. Настањује мочварне и забарене, вегетацијом богате дијелове вода замуљеног дна.
 
Ово подручје одликује се и значајним флористичким диверзитетом. То је једно од ријетких сачуваних низијских тресетишта на којем је забиљежено око 400 биљних врста папрати и голосјемењача. Значајно је напоменути да међу овим врстама има врста од међународног значаја, ендемичних и реликтних. На Прелиминарној листи васкуларних биљака за Црвену књигу БиХ (Шилић, 1992-96) налазе се врсте Hottonia palustris L. - ребратица, Telypteris palustris Schott. - мочварна папрат, Nuphar luteum Sm. - жути локвањ са статусом (VU). Од реликтних врста треба споменути мочварну жару (Urticu kioviensis) која је на простору Босне и Херцеговине први пут регистрована управо у Громижељу. Мочварна жара се налази на Црвеној листи Европе као ријетка и угрожена врста.
 
Површина Посебног резервата природе „Громижељ“ износи 831 хектар.
 

 

Вир Лакетица

Вир Лакетица

Громижљј мочвара

Громижљј мочвара

Umbra krameri - мргуда

Umbra krameri - мргуда

Urtica kiovensis

Urtica kiovensis