/Autosan_Gazeta_Sanocka_Rok_XV_Nr35-470-Sanok10-20grudnia1988-001.djvu

			.- 


Trzecie miejsce w rac,ionalizacji 


.
 


Podczas spotkania z 
wojewodą krośnieńskim 
Tadeuszem Krukiem i 
wiceprzewodniczącym 
Krajowego Zrzeszenia 
Wojewódzkich Kiubów 
Techniki i Racjonalizacji 
doc. Kościelnym 29 listo- 
pada w Krośnie - twór- 
cy i organizatorzy wy- 
nalazczości z naszego 


województwa 'dolwnali 
podsumowania działal- 
nOSCl wynalazczo-racjo- 
nalizatorskiej w br. 
SF A w dziedzinie or- 
ganizacji i rozwoju wy- 
nalazczości uplasowała 
się na trzecim miejscu 
wśród zakładów pracy 
wojewooztV!a. 
Podczas spotkania naj- 


lepsi racjonalizatorzy 
wycr.-óżnieni zostaU hono- 
rowymi odznakami. 
Wśród nich konstrukto- 
rzy z działu konstrukcji 
przyczep i naczep SFA 
- Marian Wener i Ma- 
rian Ryniak złotymi od- 
znakami "Zasłużony ra- 
cjonaHza.tor produkcji", 
a Krystyna 1:uchowska i 
Stanisław Wojciechow- 
ski - srebrnymi odzna- 
kami "Racjonałizator 
produkcji". (z) 


. W hołdzie 
we:eranOjn praty 
str. 3 


. Jajemnice 
knUews '{jeh snów... 
str. 4 


Z okazji tradycyjnych 
Dni Seniora przedstawicie- 
le kierownictwa gospodar- 
czego i społeczno - polity- 
nego spotkali się z grupą 
zasłużonych, byłych pra- 
cowników SFA. Były po- 
dziękowania. miłe słowa, 
były też informacje o 
aktualnych problemach za- 
kładu. były też zakładowe 
odznaczenia dla wielolet- 
nich .,3utosanowców". 


. SPGM nie boi 
się zimy! 
str. 5 


e 


....- 


Na zdjęciu: odznakę "Za- 
służony dla SFA" otrzy- 
mUje Tadeusz Gawron i 
Janina Betłeja. (Nasza re- 
lacja na str, 3). 


Zdj. MI- �?v SA
O
 

 
. ZE SWIATA MOTORYZACJI . Z DRUGIEJ 
R�?KI. POWIEDZIELI . WARTO WIEDZlEC . 
. MA�?:SYMA DEKADY. PISALIŚMY 10 LAT 
'-rEMU.
_ 


fłl;,'
;<łZ'ff
 G
..,' - 
rnt. S 


/: PiSIRO OdZlłUlOOO: 


Odznaką honorową "ZA ZAS�?UGI DLAWOJEWODZTWA . j 
KROSNIENSKIEGO", Odznaką "ZASLUZONY DLA SANO- 
CKIEJ FABRYKI AUTOBUSOW" "ZASLUZONY DLA SA- 
NOKA" NAGRODA PRASOWĄ i stopnia 
a Związku Za. 
wodowego Metalowc6w. > 


-''<--''"..0.., 


. _t,,
"::--'- 
Vl . '-H"':;' 


O"
 


Nakład: ł 500 egz. 


t 


" 


.",: ;,.:/l'
; 


OlIradowala VI Zakladowa ...onferencia ZSMP I 
Rok XV 


Przeglądem' osiągnięć zakład.owej organizacji ZSMP w Sanockiej Fabryce 
Aut.obusów, a także analizą potrzeb i m.ożliw.ości 1 r.ozwoj.owych, zwiększenia 
udziału mł.odych w skutecznym rozwiązywaniu problemów społecznych - tak 
najogólniej można scharakteryzować tematy, wokół których toczyły się obrady 
VI Zakładowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej ZSMP. Obok delegatów 
ud.dał w obradach wzięli m. in. - przewodniczący ZW ZSMP Andrzej Bahvier- 
czak, dyrektor SFA A. Kruczek, sekretarz KZ PZPR A. J:urczak, z-ca przew.od- 
niczącego ZZ Pracowników SF A R. Dymnicki. " 


OL 


I 


"" 


W przedstawionych delegatom mate- 
riałach zaprezentowano dorobek mija- 
jącej 4-letniej kadencji pracy związku 
i jego ogniw w Autosanie. Organizacja 
mł.odzieżowa skupia obecnie 1058 
członków działających w 32 kołach. 
Mimo iż w tym czasie w szeregi 
ZSMP przyjęto blisko 600 młodych lu- 
dzi, ogólny "stan posiadania" zwięk- 
szył się w porównaniu z rokiem 1981 
o 54 członków. Przyczyną teg.o jest 
duża w dalszym ciągu fluktuacja za- 
ł.ogi oraz znaczna liczba skreśleń spo- 
wodowana przekroczeniem wieku sta- 
tutowego. 
. Dużą uwagę przywiązuje zakładowa 


$:
 <
- 
.orga;lizacja d.o' , p.oszerzania udział 11 
młodzieży we współzarządzaniu przed- 
siębi.orstwem. Przewodniczący kół w 
większości wydz!ałów stali się pełno- 
prawnymi 1 cz łonkami wydziałowych 
kolektywów. Niestety, są jeszcze nie- 
chlubne wyjątki od tej zasady. 
Jedną z ł podstawowych dziedzin 
działalności .organizacyjnej jest praca 
szk.oleniow.o-wychowawcza. Działało 
w fabryce 5 różnego rodzaju "stu- 
dium", w których wzięło udział .ok. 
500 członków ZSMP. Coraz' więcej 
.osób, i to z powodzeniem, bierze udział 
w olimpiadach wiedzy społeczno-poli- 


..... 


Osiedle Waryńskiego 
oh'z
 Iłu,ł... no\\ 
 iJulu
l, 
Jedno z piękniejszych osiedli mieszkaniowych 
naszego miasta noszące imię Ludwika Waryńskie- 
go, liczące ,jui około ł 500 mieszkańców - w:z:bó- 
gaciło się o piękny, wygodny i starannie wykoń- 
czony obiekt. Jest nim żłobek dzienny nr 4, w 
którym opiekę znajdzie ok. 100 dzieci. Warto do- 
dać. że żłobek wybudowany został w rekordowo 


(Ciąg dalszy na str. 2)  


"""",, 


. 


Dobrze czują się najmłodsi sanoczanie w nowym 
:l:łobku oddanym w osiedlu Waryńskiego pod tl"Oskliwą 
opieką. Ich rodzice mogą pracować spokojnie wiedzac, 
że maluchom nic się nie stanie. Nowy żłobek może przy- 
jąć blisko 100 dzieci w wieku od pół roku do 2 lat. 
Zdj. R. Poznański 


(Ciąg dahzy na str. 2) 


,Węyrzy t�?
Ż 


,"_ J 
Ostatnim już chyba echem 
zakładowych wczasów 1988 r. 
jest list nadesłany do dy- 
rektora SF A przez dyrekto- 
ra węgierskiego przedsiębior- 
stwa Miskolci Mez6gazdasogi 
Gepgyarto Vallalat, z którym 
nasz zakład wymieniał 
miejsca wczasowe w okresie 
letnim. Pracownicy SFA wy- 
poczywali w węgierskim :Bo- 
gaczu, zaś Węgrzy w Lesku. 
- Cieszymy się - pisze 
dyr. Imre fó;Irokal - że Wasi 
pracownicy mogli spędzić 


.¥' 


.
 
i 


'> 


ł 


.' 


PISMO ZAł..OGl SANOCKIEJ FABRYKI AUTOBUSOW W SANOKU 
ODZNACZONEJ ORDEREM SZTANDARU PRACY I KLASY 


Cena 10 zł 


Nr 35(410) Sanok. 10-20 grudnia 1988 r. 


<' 


.i 


Podczas obrad VI Zakładowej Konferencji Sprawozdaw- 
czo - Wyborczej ZSMP. grupie osób wręczono odznaki ł 
odznaczenia organizacyjne. 
Na zdjęciu: złote odznaczenie im. Janka Krasickiego otrzy- 
mu
 .Jerzy Kond3'Jowski. 


za owoleni.'.. 


dwutygodniowe wczasy w 
dobrych warunkach i oto- 
czeniu w ośrodku wczaso- 
wym naszego przedsiębior- 
stwa w Bogaczu. Pragniemy 
równocześnie podziękować 
a stworzenie maksymalnie 
zadowalających warunków 
wypoczynku dła pracowni- 
ków naszego przedsiębior- 
stwa w Lesku. Pragniemy 
przedłużyć naszą umowę o 
wymianie wczasów na rok 
1989. Stosowną umowę w tej 
sprawie pragniemy podpisać 


Zdj. R. Poznańsld 


podczas naszej wizyty w 
SF A w kwietniu przyszłego 
roku. 
Korzystając z okazji ży- 
czymy Waszemu Przedsię- 
biorstwu powodzenia i do- 
brych wyników gospodar- 
czych. "Wam. \Vaszym pra- 
cownikom I ich rodzinom 
wesołych zbliżających . się 
świąt i dobrego zdrowia". 
Zadowoleni pracownicy 
SFA . wczasów na Węgrzech. 
aadowolenl Węgrzy II wcza- 
sów w Lesku. 'Varto więe 
kontynuowaó tę formę wy- 
poczynku, a gdyby się dało 
jeszcze 'ją poszerzyó... (zet) 


Apel przewodniczącego TRUMS: Sprawy Sanoka,; wspólną sprawą 


Do redakcji naszej wpłynął list - apel, wystosowany do zakładów pra- 
cy, spółdzielni, zrzeszeń. instyti.lCjj, organizacji i mieszkańców Sanoka, pod- 
pisany przez przewodniczącego zarządu Towarzystwa Rozwoju i 'Upiększania 
Miasta Sanoka - W. SKALKOWSKIEGO. 
Zamieszczając jego treść sądzimy, że apel nie pozostanie bez echa, że każ- 
dy. J iremu na sercu leży dobro naszego .miasta, dołoży w miarę mo:i1iwoścł 
swo.' mniej lub bardziej skromną cegiełkę w jego rozwój i upiększanie. 
(Red.) 


(Ciąg dalszy na str. 2) 


) 


krótk'o 


1 


OBRADOWAI.l 
HARCERZE 
Czterołetnią kadencję 
podsumowali sanoccy har- 
cerze Hufca ZHP Ziemi 
Sanockiej im. 9 Drezdeń- 
sklej Dywizji Piechoty 
podczas X Konferencji 
sprawozdawczo - wybor- 
czej w dniu 3 grudnia. 
Sanocki Hufiec działa na 
terenie Sanoka i sąsied- 
nich gmin: Bukowsko. Ko- 
mańcza, Tyrawa W
łoska, 
oraz gminy sanockiej. Od 
listopada br. do Hufca 
przyłączył się, samodziel- 
ny dotychczas Hufiec Za- 
górz im. .Janka Krasickie- 
go. 
Obecnie, łącznie Hufiec 
liczy 3 360 członków sku- 
pionych W 57 dru:l:ynach 
zuchowych, 52 drużynach 
harcerskich 1 9 dru:l:ynach 
starszoharcerskich. Dzia. 
łalność organizacyjno- 
-wychowawczą prowadzi 
153 instruktorów ZHP. 
W trakcie obrad - cfg 
których powrócimy obszer- 
niej .w jednym z najblitszych 
numerów - dokonano wybO- 
ru nowych władz. Komen- 
dantem Hufca ZHP wybrano 
ponownie dh. Ryszarda 
Pacławskiego, jego zastęp- 
cami dh. Czesława BoJfczy- 
ka 1 dh. .Jołantę Stru. 
Przewodniczącym Komisji. 
Rewizyjnej wybrano dh. 
.Jana Strzeleeklego, zał 
Komisji Instruktorskiej 
dh. Zbigniewa Osenkow- 
skiego. Wybrano teł II de- 
legatów na Konferencję 
Chorągwianą ZHP Krosno 
, (zt 
JEDNAJĄ 
ZWASNI0NYCH 
Nie wszystkie konflikty 
międzyludzkie trafiają 
przed oblicze sądU łub 
kolegium do spraw wykro- 
czeń. Du:l:e znaczenie w 
kształtowaniu właściwych 
stosunków. szczególnie we- 
wnątrzrodzinnych czy mię- 
dzysąsiedzkich mają spo- 
łeczne komisje pojednawcze 
działające w ramach sa- 
morządów mieszkańców. 
W ciągu 4. minionych lat 
trzy takie komisje działa- 
jące w Sanoku rozpatrzyły 
ogółem 466 spraw, z kt6- 


(Ciąg dalszy na str. 2) '!i!! 


Str. 2_ 


*' 


GAZETA SANOCKA - AUTOSAN 


Obradowała VI Zakładowa Konfe'rencja ZSMP 


Główną bolączką młodych ludzi jest 
problem mieszkaniowy. I wprawdzie 
poprzez utworzenie Zakładpwej Spół- 
dzielni Mieszkaniowej w" znacznym 
stoppiu został on złagodzony, nie- 
mniej jednak system przydziału 
mieszkań w dals,zym ciągu preferuje 
wieloletnich pracowników. Wobec TO- 
, snącej inflacji przestały spełniać swoją 
funkcję pożyczki MM. / . 
Do wielu problem()w poruszonych w 
refcracie ustosunkowali się dyskutan- 
ci. Powrócimy do tych spraw w, naj- 
bliższym numerze gazety. podohnie Jak 
do głównych kierunków działania 
przyjętych na najbli.ższą kadencję. 
Delegaci dokonali tal,że wJ'boru no- 
wych władz zakładowej organizacji 
ZSMP. Funkcję przewodniczącego po- 
wIerzono ponownie Janowi Badaczo- 
wi, wiceprzewodniczącymi z-ostali Ja- 
cek Milewski i Jerzy Dąbrowski. Po- 
nadto w skład prezydium wes:r.li: 
J6zef Hołodko, Jerzy Kozłowski, Ma- 
rek Koi, Krzysztof Krawecki, Elżbie- 
ta Lachiewicz i Stanisław Olearczyk 
W czasie konferencji zasłużonym 
członkom organizacji wręczono odzna- 
ki i odznaczenie. Złote odznacz
nie im. 
J. Krasickiego otrzymał .Terzy Kondy- 
jowslri, odznaczenia srebrne .....: Stani- 
sław FoUa i Jan Badacz, brązowe - 
Jerzy Dąbrowsld i Jerzy KozłowskI. 
Odznaczenia "Za zasługi dla ZSMP" 
otrzymali Roman FloI'czBk i Marek 
I(:ot. Pom\dtjewód 7 kim I cen- 
t
alnym. 


't. 


.
 l . 
.. 

eJ 
,,
 ¥ 
 y
 


KRADZIE21? 
Z WLAMANIEM 
. 12 listopada br. o godzi- 
Ide 3. patrol milicyjny ujaw- 
r1ił fakt włamania do kias- 
1:<:11 RUCH nr 34 przy ul. Da- 
szyńskiego. Sprawca po 
u'3rzednim wybiciu szyby w 
cldenku podawczym zabrał 
z ludy znajdujące się w Ea- 
sięgu ręki towary, m. in. lal- 
ki, papierosy (popularne, ra- 
{\::>mskie, mocne). Straty wy- 
n;:,sz!j okołó 3 tys. zł. 
. Tego samego dnia zo- 
stało ujawnione włamanie do 
nowo wybudowanego, nie za- 
mieszkałego budynku jedno-' 


- 'o" 
'krófk,o 


(Ciąg dalszy ze str. 1) 


rych ugodą lub pojedna- 
niem zakończyło się a65 
spraw. \Vobec 52 osób ""- 
stosowano środki wycho- 
wawcze. Komisje wystoso- 
wały ponadto 9 wniosków 
Q skierowanie na leczenie 
odwykowe alkoholików o- 
raz sporZłjdziły 11 wystą- 
piętl profilaktyczn)'ch. 
(k) 


SPOTKANIE 
PRZY SAMOWARZE 


Rótne formy działalności 
prowadzą szl
olne koła 
TPPR. Uczniowie II LO 
wspólnie ze swoją opie- 
kunką Urszulą Bukład, . by 
lepiej poznać i przyblityć 
sobie lIUltUI'ę i sztukę na- 
szych wschodnich sąsia- 
dów, zorganizowali sobie 
l grudnia wieczór przy sa- 
mowarze. W kameralnej 
atmosferze, przy świecach 
i oczywiście herbatce z 
samowara, młodzie:!: słu- 
chała wierszy poetów ra- 
dzieckich i pieśni Bułata 
Okudtawy. Spotkanie było 
tet okazją do wt.;czenia 
nowym czlonkom legity- 
mJlcji 'J'PPlt. 


(bm-lI) 


cza.. W(;',..t.r,
f. c;k"""!
'7;')neg:o 
akumulatora wynosi 15 ty,:, 
złotych. f, 
. 8 listopada br. Barba- 
ra K., zam. przy ul. Traugut- 
ta, powiadomiła o kradzieży 
mieszkaniowej na jej szkodę. 
Z ustaleń wynika, że podczas 
nieobecności domowników 
nieznany sprawca wszedł do 
mieszkania, skąd skratU dwie 
. W dniu 10 listopada br. obrączki grawerowane złote, 
Straż Przemysłowa ZPG sto.., pierścionek złoty, kurtkę 
mil w trakcie kontroli wy- sk6rzaną oraz pieniądze w 
chodzących z zakładów pra- 'kwocie około 15 tys. zł. 
cownik6w zatrzymała Ta- �?ączna suma strat spowodo- 
c1euSJla K. pracowni1ta za- 
wana kradzieżą wynosi ck{)- 
kładu, kt6ry wynosił więk- lo 2tJO tys. zł. 
szą licż
ę ..oringów" łącznej WYPADKI 
:ROGOWE 
wartoścI 25 443 zł. Prowadzo- 
ne post
powanie przygoto- 
wawcze \')
zwolił" ustalić, że 
ww. w okresie br. dokon
" 
na szkodę zakładu kradzieźy 
różnych akcesorii gumo- 
wydr na łączną kwóte 


(Ciąg dalszy ze str. l) 


Na uroczystość otwarcia żłobka licznie stawili się 
przedstawiciele wladz miejskich, jego budowniczo- 
wie, przedstawiciele sanockich zakładów pracy i in- 
stytucji. Byli wśród nich I sekretarz KM PZPR 
W. Skałkowski, przewodniczący RM PRON Edward 
Sikorsld, dyrektor ZOZ J. Pawlik, przewodniczący 
Rady Pomocy Szpitalowi Z. Mazur, delegacja Spól- 
dzielni Mieszkaniowej i jej Rady Nadzorczej z pre- 
zesem 1\01. Kozimorem i przewodniczącym rady St. 
Obarą. 
Przybyła również grupa bezpośrednich wykona w- 
ców z Zakładu' Budowlano-Remontowego SM. Nic 
dziwnego, że tak liczna była to reprezentacja. Do 
mieszkań spółdzielczych trafiają ludzie z różnych 
zakładów pracy, różnych instytucji, a więc grono 
zainteresowanych tym obiektem był<> wyjątkowo sze- , 
rokie. 
- Mamy satysfakcję, że mogliśmy pomóc w ten 
sposób ludziom, przyczynić się do poprawy ich wa- 
runków życia - tak najkrócej można scharakteryzo- 
wać treść wystąpienia Mo Kozimora. Na jego ręce 
serdeczne życzenia i podziękowania całej załQdze 
spółdzielni złożył J. Pawlik. Podkreślił on, że od po- 
czątku realizacji tej inwestycji. począwszy od fazy 
projektowania przebiegała ona bez większych zakłó- 
ceń i trudności. Lad i porządek, jakie panowały 'na 
terenie budowy od początku znalazł swój finał w 
prawdziwym "dopieszczeniu" wszystkich elementów 
budQwy. Oddanie nowego ż
obka w dużym stopniu 
przyczyni się do poprawy sytuacji w dziedzinie o- 
pieki nad naj młodszymi, pomocy pracującym mat- 
kom. Potrzeby są jednak w dalszym ciągu duże, a 
na plan pierwszy wysuwa się budowa kolejnych te- 
go typu obiektów, dla potrzeb mieszkańców centrum 
miasta i osiedla im. J. Słowackiego. 
Znaczenie tego obiektu dla kompleksowego zago- 
spodarowania i urządzania osiedla im. Waryi1skiego 
podkreślił również. W. Skałkowski. Zwrócił on uwa- 
gę na to, że potrafiliśmy jeszcze raz "po sanocku" 
zrealizować kQlejną inwestycję. służącą tym razem 
naj młodszym mieszkańcom miasta. ldórzy rzeczywiś- 
cie w świetnych warunkach mogą przeżywać swoje 
dzieciństwo. 'Obok Spółdzielni Mieszkaniowej, duża 
w tym zasługa ZOZ. który żłobek wyposażył l ljcz- 
nych sanockich zakładów pracy, które spieszyły z 
pomocą w trakcie jego budowy. 
Obiekt, w którym honory gospodyni dQmu pełniła 
jego kierowniczka Urszula Hoszowska, moie impono- 
Wać. Pięknie, funkcjonalnie rozwiązane pomieszcze- 
nia służące dzieciom i zapleczu sprawiają, że j
t to 
nie tylko najnowszy, lecz i naj nowocześniejszy żło- 
bek w San<>ku. Oczy przyciągają piękne malowidła 
wyjęte z dZiecięcych bajek, barwne zwierzątka. bę- 
dące dziełem dekoratorki Danuty Dziecia. Szatnie dla 
personelu, _ przebie,ralnie dla dzieci lśnią czystością i 
ładem, choć w momencie "ątwarcia" żłobek był już 
od kilku dni czynny. Wyposaienie kuchni uzupełnia- 
ją 2 SlamraZarki i 6 łodówek. Wiadomo, wymagania 
sanitarne, szczególnie, jeśli chodzi o najmłO'dszych, 
są szczególnie dokładne. 
Tak więc najmłoosi mieszkal1,cy Sanoka otrzymali 
obiekt, którego mogą mu bez wątpienia pozazdrościć 
dzieci z innych miast. W ten sposób z osiedla Wa- 
ryńskiego zniknęła k{)lejna .,biała plama". Znikać bę- 
dą w niedługiej przyszłości dalsze. Planuje się, że za 
pół roku oddana. zostanie nowoczesna przychodnia 
zdrowia wraz z aptel,ą, budowany jest także wielo- 
funkcyjny pawilon handlowo-usługowy. WYkonawcą 
obu tych inwestycji jest również Spółdzielnią Miesz- 
kaniowa. Trwa również budowa szkoły podstawowej, 
prowadzona przez SPB. Z wielkiej ..sypialni" jaka 
jeszcze kilka . lat było osiedle, przekształca się ono w 
żywy, zorganiwwany organizm. (BJ{), 


""  


--- 


zasłuźónego 


Ro(lzinie naszego wieloletniego, 
pracownika 


MARIANA IUĄCZALOWSKIEGO 
wyrazy głębołdego żalu i współczucia po .Tego stracie 
składa 
dyrekcja i kierownictwo potityczno-społeczJ.1e 
Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej. 


- 


sPólne) sprawą 


prawy Sanok 


ML."lął prawie wiek. Sanok niebywale 
zmienił swoje oblicze - wynika więc 
z tego, że wytrwałość i wiara w ludzi, 
w sanoczan, w ich przychylność dla 
spraw miasta - popłaca. 
Nam, współczesnym sanoczanom, 
historia wystawi obiektywną ocenę 
jeżeli chodzi o dzisiejszy wygląd na- 
szego miasta, o stosunek do spraw 
kultury' narodowej. 
Nie pozostańmy bez wpływu na ja- 
kość tej oceny. TRUMS apeluje o sze- 
rokic moralne i materialne wsparcie 
swoich poczynań poprzez przy- 
stąpienie do Towarzystwa w 
charakterze członków indywidual- 
nych i zbiorowych oraz wzbogacenie 
jego funduszy poprzez wpłaty na kem- 
to 37628-518-132 PKO Sanok. 
Liczę bardzo n.a ,to, że list ten 
t;;pOtka się z szerokim odzewem ze 
strony zakładów pracy, spółdzielni, 
zrzeszeń, instytucji i osób prywatnych. 


(Ciąg dalszy ze str. 1) 


Zbliża się zakończenie 1988 r., a 
wraz z nim czas podsumowań ref- 
leksji. 
Reprezentując interesy Towarzy-stwa 
Rozwoju i Upiększania Miasta Sano- 
ka chciałbym tą refleksją sięgnąć da- 
leko wstecz - do 1906 r., kiedy to w 
sprawozdaniu tegoż Towarzystwa na- 
pisano: 
"Dziwnym jest, :Ze na kilkanaście ty- 
sięcy mieszkańców Sanoka i Posad 
znaJazło się tylko 130 osób popierają- 
cych nasze cele - toteż najpiękniej- 
sze projekty nie mogą być urzeczywist- 
nione z powodu braku funduszów. 
Nie zrażeni trudnościami chcemy dalej 
pracować...,. a tych wszystkich. którzy 
chcą mie
 Sanok inny niż dzisiejszy, 
prosimy, aby 'Wstąpili do naszego To- 
warzystwa.  


./ 


.., i:i\i'-' 


Nr 35(470) 


hołdzie 


weteranom 


q, r 


pracy 


I 
Po raz pierwszy w Sanockiej FabJ.'yce Auto- 
busów tak uroczysty, podniosły i serdeczny cha- 
rakter miały doroczne, tradycyjne już w kraju 
Dni Seniora. Były one iwiętem wielkiej, liczą- 
cej blisko 2008 osób rodz.iny fabrycznego Koła 
Rencistów i Emerytów, którego członkowie to 
żywa historia zmagań, trudu. po.
więcenia i ofiar- 
ności pracy ludzi, kłórł:Y niejednokrotnie z fab- 
ryką związali całe swoje :i:ycie i losy .swoich ro- 
dzin. 


r,,>< 
lir 


- 


W pięknie udekorowanej 
świetlicy Domu Działkowców, 
ci, których dumnie dziś na- 
zywamy weteranami pracy - 
spotkałi się z kierownictwem 
fabrylti - dyrektorem na- 
czelnym Andrzejem Krucz- 
kiem, przewodniczącym Ra- 
dy Pracowniczej Janem Zel. 
kiem. zastępcą przewodni- 
czącego ZWiązku Zawodowe- 
go Ryszardem Dymnickim, 
przewodniczącym ZZ ZSMP 
Janem lIarłaczem. Gospoda- 
rzem spotkania był dyrektor 
Mieczysław Majewski 
który serdecznie i gorąco 
witając przybyłych na uro- 
czystość seniorów, składał 
podzIękowania za lata wytę- 
żonej pracy, życząc spokoju 
i powodzenia. 
Następnie głos zabrał dy- 
rektor naczelny, Andrzej 
Kruczek, który w swoim wy- 
Ijtąpieniu byłym pracowni- 


kom zaprezentował podsta- 
wowe kierunki dalszego roz- 
woju fabryki, jej pozycji w 
krajowym przemyśle i mo- 

i:1iwościach poprawy warun- 
ków materialnych załogi, 
perspektywy, a także obó- 
wiązki i uwarunkowania. 
W zakończeniu obszernego 
wystąpienia dyrektor naczd- 
ny tak zwrócił się do zebra- 
nych: 
,,...z olbrzymim szacunkiem 
dla Pańshva, bo wy w tcj 
fabryce zostawiliście SWt'lje 
zdrowie, swoje zycie, lilwoje 
najiepsze lata. \Vy, przyczy- 
niliście się przede wszY,!otkim 
do tego, że ktoś pracować 
ehce w tej fabryce, wielu 
jest takich. Więc za to Wam 
serdeczne dzięki od wszy- 
stkich, od _ całego kierownic- 
twa, od załogi. Najlepsze zy. 
czenia, spełnienia Waszych 
życzeń - takich jakie je ma- 


GAZETA SANOCKA - AUTOSAN 


cie. Na pewno duzo zdrowia, 
spokoju, muiej trudów co- 
dziennego zycia, długich,dłu.- 
gieh lat - i takie zyczenia 
proszę od nas przyjąć, Wszy. 
stkiego najlepszego...... 
Nader uroczystym momen- 
tem spotkania była dekora- 
cja przyznanymi przez Radę 
Pracowniczą edznaczeniami 
"Zasłużony dla Sanockiej Fa. 
bryiti Autobusów", które 
otrzymali: .Janina DetleJa, Ta- 
deusi! Gawron, .Ja. Mielnik, 
Miebal Kiszka i Jan Tymnik. 
W imieniu odznaczonych 
serdeczne podziękowania zło- 
żyła .Jąnina Bctleja. 
Rozmowy, wspomnienia, 
wypowiedzi prowadzone w 
przytulnej rodzinnej atmo- 
sferze, przy bogato i barwnie 
zastawionym stole towarzy- 
szyła przyjęta ze spontanicz": 
ną żywiołowością "Kapela 
Podw6rkowa" Wojewódzkie-. 
go Domu Kultury w Prze- 
myślu. Piosenki lwowskich 
batiar6w i frywolne kuplety 
i żarty wywoływały ogrom- 
ne br,wa. 
Była, to ogromnie udana i 
świadcząca o serdecznej 
więzi łącząeej byłych i obec- 
nych pracowników fabryki, 
o wzajemnym szacunku, pa- 
mięci, trosce i opieee. 
Warto też dodać słowa 
uznania i podziękowania dla 
socjalnych służb fabryki za 
inicjatywę, a także jej rze- 
czywiście staranne wykona- 
!lię, (B.ą:.) 


o 


o 


o 


.Jor. 


...  


Zaledwie kilka straganów warzyw- 
nych było na sanockim targu w ostat- 
nią środę listopada (30 XI). Niewiel- 
ki był więc wyb6r warzyw i owoców. 
Pomidory sprzedawa';!lo po 500 zł, cho- 
ciaż były też tańsze (200 zł). ale nada- 
jące się jedynie na zupę lub przecier. 
Za kilogram czosnku płacon-o 800 zł, w 
tej samej cenie była też fasola "jasiek". 
Co zapobiegliwsi czynili już przedświą- 
teczne zakupy. Kupowan-o kaszę gry- 
czaną (600 zł), mak (2 tys.), łuszczone o- 
rzechy włoskie (6 tys. zł). Półlitrowa 
butelka miodu kosztowała 1500 zł. 
Popytem cieszyły się jajka, których 
b}'ło znacznie więcej ńiż przed dwoma 
tygodnIami. Mimo że ich cena jest wy- 
górowana (60-70 zł za sztukę) sprze- 
dawcy nie mieli problemu ze zbytem. 
Bez większych zmian utrzymują się ce- 
ny śmietany (450-500 zł), masła 
(300-400 zł) i sera (100-200 zł). 
Niewiele amatorów było do kupowa- 
nia wypatroszonych gęsi. zależnie od 
wielkości kosztowały one 3-5 tys. u 
sztukę. 
Bogatszy wybćr towaró.w był na 
"ciuchach". Tutaj handluje się wszys- 
tkim. Począwszy od miotły brzozowej, 
a na telewizorach skończywszy. Ponie- 
waż zbliżają się święta odnotowałam 
ceny artykułów nadaj'ących się do świą- 


tecznych dań. wypieków oraz n.a pre- 
zenty gwiazdkowe, 
Opakowanie liści laurowych (lO g). 
sproszkowanej papryki (50 g). ziela an- 
gielskiego (20 g) oraz żelatyny (30 g) 
kosztuje na bazarze 200 zł. Za opakowa- 
nie kolorowej siekanki cukrowej nada- 
jącej się do dekoracji tortów i ciast 
trzeba zapłacić 300 zł. Popytem cieszyły 
się barwne cukierki - gumy (25 dag - 
400 zł), kakao (lO dag - 700 zł) oraz 
czekolady (300-500 zł). 
Były też radzieckie lalki (3-4,5 tys. 
zł). Rodzimej produkcji wiklinowe wó- 
zeczki dla lalek kosztowały 3500 zł, 
ł dziecinne sanki z oparciem - 7 tys. zł. 
Piernikowe mikołaje sprzedawano po 
109-250 zł. 
Nie brakowało tez tureckich ubiorów 
dżinsowych oraz swetrów (39 tys. zł) i 
rajstop z wzorkiem (4,5-5 tys. zł). 
Modne w tym sezonie, ze złotą lub 
srebrną nitką materiały kosztowały 
7-10 tys. zł za metr. Doskonale zdające 
w kuchni egzamin radzieckie szybkowa- 
ry, w których potrawy wymagają 
znacznie krótszego czasu gotowania ce- 
,niono po Iti tys. zł, młynki do kawy 
(8-10 tys. zł), zelazka z nawilzaczem 
(4-5 tys. zł), odkurzacz ..Rakieta 12 A" 
(35 tyś. zł), telewizor czarno-biały 
.,Wiosna 346" (90 tys. zł). 
Więcej jest już w sprzedaży futrza- 
nych czapek (l1J-35 tys. zł) i kołnie- 
rzy (10-20 tys. zł). 
Tak więc sanocki bazar jest znacznie 
lepiej zaopatrzony niż sklepy, w kt6- 
rych wielu z tych towarów praktycznie 
nie uświadczy, a poza tym o cenę za- 
wsze si
 maina tutaj potargować. 


(bm-b) 


.. 


"',..

 


Taka perspektywa dla sanoczan - 
to myśl przewodnia wszystkich dzla. 
łań po(l.ejmowanych przez ; Komisję 
Zdrowia, Spraw Socjalnych ł Ochrony 
Srodowiska MRN, której przewodni- 
czy stefan Bilogras. 
Możemy się o tym najdobitniej 
przekonać zapozna;l\c się III tematyką, 
Jaka była lotem analizy ł oce- 
ny Komisji w czasie jej ostatniego 
posiedzenia. Tematem !:łównym była 
realizacja uchwal MKN w I!praw
 


Oddychać czystym 
powietrzem 
- żyć w zdrowym 
środowisku 


ochrony środowiska, ora:« wykonania 
opraeowanego na jej podstawie pro- 
gramu ochrony. Informację w tej 
sprawie przedstawił naczelnik mia- 
sta. ' 


Przedmiotowe obrady Ii:omisja po. 
przedziła wizytacją stanu i za.awanso. 
wania robót w trzech obiektach do- 
konaną z udziałem przedstawicieli U- 
x:zędu Miasta. 
Wizytowano mi2,i'Skie '- wysypisko 
śmieci, -będącą w budowie oczyszczal- 
nię ścieków .oraz centralną kotłownię 
na Kiczurach. 


Komisja zaakceptowała informację 
naczelnika miasta na temat realiza- 
cji programu ochron)' środowiska, na- 
tomiast w wyniku oględzin sprecyzo- 
wała dodat!,owe wnioski. 
I tak w problemach wysypiska 
śmieci 
alecono pilne rozwiązanie 
sprawy wód opadowych, które spły- 
wając stanowią poważne zagrożenie 
dla środowiska. Istotne żnaczenie ma 
i również uruchomienie wykonanej jui 
instalacji do dezynfekcji pojazdów 
dowożących 
mieci. Wnioskowano 
równiei opracowanie możliwości uty- 
lizacji odpadów, -a takze możliwości 
ich segregacji według gatunków. Wnio- 
ski końcowe dotyczyły wykonania 
trwałego ogrodzenia wysypiska od 
strony ulicy, a takie zakończenia prac 
związanych II budową zaplecza so. 
cjalnego i doprowadzeniePl WO
y. 


-,) 


Str. 3 


----
 


Sama lokalizacja wysypiska budzi 
równiei poważne zastrzeźenia. Polo- 
tone Iest zbyt blisko miasta, posia- 
da ponadto ograniczoną pojemność. 
Stąd tei zrodziła się koniecznośe 
przeniesienb wysypiska w inne, miej- 
sce. Jest koncepcja, aby ulokować je 
w 
erspektywie w wyeksploatowa- 
nym już \\'Yroblsku kamieniołomów 
w Bóbrce. 


Wiele uwagi poświęciła Komif;ja bę- 
dącej już od f;zeregu lat VI' budowie 
oczyszczalni ścieków. Specjalistyczną 
i skomplikowana budowa wymaga 
nader solidnego przygotowania orga- 
liizacyjnego. Już teraz istnieje koniecz- 
ność, a nawet pilna potrzeba przeka- 
zania wykonawcy dokumentacji ro- 
bót pl"zewidzian)'ch '" U etapie roz- 
budowy dla sprawnej koordynacji i 
dalszego postępu robót budowlanych. 
Ważne jest ekonomiczne wykorł:ysta- 
nie i zagospodarowanie sprzętu i pra- 
widłowe zaplanowanie robót. 


Wykonawca oczyszczalni skar.i:y 
się równieł na brak odpowiednio kwa- 
lifikowanej kadry, m. in. sp!\wa
zy i 
:i'ibrojarzy. 


Wizytacja centralnej kotłowni na 
Kiczurach przyniosła jeden zaledwie, 
ale poważny wniosek - dotyczy on 
pilnej potrzeby ograniczenia zasiar- 
czenb paliw miałów węglowych. 
r 
Zwiedzając poszczególne obi;;kty 
l{omisJa zapoznała się szczegółowo 11 
wszystkimi występującymi problema- 
mi, a wszelkimi niezbędnymi infor- 
macjami i wyjaśnieniami służyli jd 
przedstawiciele SPGK i jego specja- 
listycznych oddziałów. 


W drugiej części swego pm;iedze
 
nia. Komisj
 dokonała analizy założeń 
miejskiego planu rocznego, oraz pod- 
jęła deCyzję w sprawie wykonania. 
zadań finansowych. Założenia podsta- 
wowe dotyczą decyzji wydatkowania 
kwoty 250 mln zł z funduszu re- 
montów kapitalnych gospodarId 
komunalne], oraz kwoty 442,5 mln zł, 
z fun!'-uszu gospodarki gruntami. 


W wolnych wnioskach sprecyzowa- 
no ich cały szereg adresowanych do 
władz miasta i instytucji. Ich charak- 
ter określają bieiące problemy źycio- 
we dotyczą bowiem spraw najbar- 
dziej istotnych, uciążliwych i kłopo- 
tliwych dla mi
zkańców. 
Całokształt dotychczasowych prac 
Komisji wskazuje na jej wyczulenie 
codziennymi problemami sanoczan, a 
takie na ich kons
kwentne rozwiązy- 
wąnie. (b.) 


'<}i

.'.
. " 


-'- <) wydawanie międzynarodowych praw jazdy ze 
zniżką 50 proc. w opłatach, 
-O wydawanie międzynarodówych dokumentów cel- 
nych na pojazdy 
 zniżką 50 proc. w opłatach, 
<) wydawanie zaświadczeń na paliwo d;a potrzeb 
'NBP ze zniżką 30 prac. w opłatach, 
'. <> usługi noclegowe w moteiach PZM ze zniżką 
25 proc. - do 3 dni każdorazowo, 
<> wydawanie książeczek Międzynarodowej Pomo- 
cy Samochodowej (li$tów kredytowych) ze zniżką 
25 proc. w opłatach, 
<) wynajem przyczep campingowych ze zniż
ą JO 
proc. w opłatach, 
<) członkom klubów posiadającym odznaczenia 
wymienione w legitymacjach starego i nowego typu 
- przysługują zwiększone o połowę procentowe zniż- 
ki,świadczeń ulgowych, 
<> członek Klubu za okazaniem ważnej (opłacona 
składka) legitymacji członkowskiej, bez konieczno- 
ści, posiadania Członkowskiej Karty Swiadczeń, mo- 
że korzystać z usług świadczonych tylko przez ma- 
cierzysty klub. 
Warto więc zastanowić się nad wstąpieniem do 
Automobilklubu, który obok przedstawionych powy- 
żej liczących się świadczeń daje również możliwość 
szerokich kontaktów wymiany doświadczeń. .. 
" 
Chętni proszeni są o zgłaszanie się w Wydziale 
Kultur7 FizyczneJ Urzędu Miejskiego w Sanoku. 
"" __o 


"AUTO
OBI
Klę8" W Sanoku 
Klub taki istnieje w Krośnie zrzeszając człon- 
ków z terenu całego wojewód:ttwa w tylU równie:i: 
Sanoka. Obecnie jest możliwość założenia delega- 
tury ..Automobilklubu" ,'" Sanoku. co będzie 111 
niewątpliwą korzyścią dla licznych zmotoryzowa- 
nych. 


przekraczających 1 godz. pracy (dojazd do unierucho- 
mionego pojazdu również bezpłatny) - po jednorocz- 
nym stażu członkowskim. 
<) holowanie przez "Pomoc Drogową" PZM pojaz- 
du uszkodzonego na odcinku nie' dłuższym niż 50 
km (łącznie z dojazdem od bazy w promieniu 50 
km) - po jednorocznym stażu członkowskim, 
__ <> porady prawne związane z eksploatacją pojazdu, 
<) porady techniczne rzeczoznawc6w PZM, 
<) karnet campingowy za granicą. -- 


Słów kilka o celach i załoieniach Klubu, 
a także przywilejacQ. i uprawnieniach jego człon. 
ków. 


Swiadczcnia ulgowe 


<) usługi w sta
jach obsługi PZM, Automobilklu- 
Tak więc pełnoprawnym członkiem "Automobilklu- bów i Klubów, ze zniżką 15 proc" z wyłączeniem 11;0- 
bu" staje się posiadacz legitymacji z opłaconą skład- sztu części zamiennych i materiałów w granicach ko- 
ką (do końca każdego Toku kalendarzowego) i czlon- sztu usługi, każdorazowo nie przekraczającego 2000 
. kowskiej Karty Swiadczeń, która wynosi 4£0 zł na zł za robociznę, 
samochód, 480 na przyczepkę carawaningową. oraz <) jednorazowe parkowanie na parkingach strze- 
240 zł na motocykl. I _ żonych PZM, Automobilklubów i Klubów ze zniżką 
A oto jak wyglądają świadczenia bez płat- 25 proc. w opłatach, 
n e , do których jest uprawniony członek "Automo- <) szkolenie w ośrodkach PZM, Automobilklubów i 
bilklubu": Klubów na kat. A i B prawa jazdy ze zniżką 10 
<> świadczenie usług pomocy drogowej PZM % proc. w Opłatach za kurs jednorazowo (po 2-letnim 
wyłączeniem kosztu materiałów i części zamiennych stażu członkowskim), 
zużytych do napraw pojazdu w promieniu 50 km <) wykonywanie ekspertyz przez Zespoły Rzeczo- 
od bazy "pomocy Drogowej" i w rozmiarach nie znawców PZM ze %t1iżkę 20 proc. w opłatach, 


--I Str. ł , 


GAZETA SAJNOC
 -"AUTOSAN 


-:;; 


-,#1 


*" 


Nr 35(470) 


.# 'fi? ",y.4f;2 


WJF'JiII
'''--#*> 


l. l;J\J€mnIC RRÓLe'WSKICH SIlO\Xl 
KRÓL€WSIli- 


-p;j 


II 


i:!I!iIiI;lIIIlII. 


GAZETA SANOCKA - AUTOSAN 


. - 


, 


tyczno-sp<>łecznym miasta. Formami tej 
działalności było uczestnictwo członków 
SD w Miejskiej Radzie Narodowej, jej 
komisjach, organach samorządowych. 
Znaczącą formą działalności było 
uczestnictwo w, Miejskiej Komisji 
I 


raI o 


v 


.łl
.
 


sfr:"s 


B 
6fI'1 , ......'I;iI..d:til8Pi
.
 , ......,. 1. 


T -11-- 


li 


nad przyszłym kształtem ustrojowym 
państwa, kierunkami przemian poli- 
tyczno-gospOdarczYCh. Prowadzona 
była praca ideowo-wychowawcza. 
W trakcie dyskusji poruszono sze
 
reg problemów istotnych dla stronni
 


litrów krwi, w ciągu 10 
miesięcy br. już - 202 l. 
W tym roku 30 naszych 
krwiodawców czterokrot- 
nie uczestniczyło w akcji 
"Ratunek". Bezpośrednio 
ze stanowisk pracy prze- 
wiezieni zostali do punktu 
krwiodawstwa oddając 
krew w celu ratowania za- 
grożonego życia chorych. 
W imieniu dyrekcji za- 
kładu M. Majewski przeka- 
zał p<>dziękowania wszyst- 
kim krwiodawcom za ich 
bezinteresowność i huma- 
nitarną postawę. 
- Nie ma większego bo
 
haterstwa - powiedział - 
niż oddanie własnej krwi 
dla ratowania zycia innego 
człowieka. Żadne słowa nie 
wyrażą wdzięczności za 
ten bezcenny dar i to po- 
winno być dla krwiodaw- 
ców największą satysfak- 
cją. . 
Podczas uroczystości dłu- 
goletnim, zasłużonym daw- 
com krwi wręczone zosta- 
ły odznaki. Odznakę Za- 
służ<>ny Honorowy Dawca 
Krwi I stopnia otrzymał 
Kazimierz TECLA W. Po- 
nadt<> 8 osób otrzymało od- 
znakę Zasłużony Honoro- 
wy Dawca Krwi U stop- 
nia, a 24 osoby - lU stop.. 
nia. 22 osobom wręczono 
złote ooznaki RDK. 
Wszyscy krwiodawcy .0- 
trzymali podzit:kowania od 
pre2:E
sa Zarządu Wojc- 
wódzkieR"o PCK w Krośnie 
płk. Zdzisława Majewskie- 
go. (bm-b) 


!L;w... 


już nieaktualne, a po niższej cenie 
są chętnie kupowane zwłaszcza pi- 
sma dla młodzieży m. in. "Swiat 
Młodych", "Płomyk", "Swiersz- 
czyk." 
. GS-A: - Czy wysokie ceny 
książek nie odstraszają klientów? 
na tyle znaczącą firmą by stano- . L. K: - Jeżeli są to dobre 
wić zagrożenie dla "Domów Ksią- książki - cena nie gra roli. Tak 
żki". . jest np. w przypadku wydań albu- 
· GS-A: - Skąd bięrzecie \'tra- mowych, które kosztują w grani- 
kcyjne tytuły? cach 1,8-3 tys. zł. Bardzo ładne 


.' 


iejski Zjazd S I 


28 listopada odbył się V Miejski 
Zjazd delegatów sanockiej organizacji) 
Stronnictwa Demokratycznego POQSU- 
mowujący czteroletnią kadencję i 
wytyczający program działania na 
przyszłą. 
. W obradach zjazdu uczestn.iczyli 
m. in. członek Centralnego Komitetu 
SD i prezydium WK SD w Krośnie 
Adam Kolendowski, I sekretarz KJ.1 
PZPR w Sanoku - Wiesław SItał- 
kowski. prezes miejsko-gminnej orga- 
nizacji ZSL w Sanoku - Jan Kafara, 
przewodniczący RM PRON Edward 
Sikorski, kierownictwo sanockiego ce- 
chu z 'zefem Hajdukiem. 


a 


Współdziałania Stronnictw Politycz- 
nych. 
Tematyka, która dominowała w za- 
interesowaniu SD, to: rzemiosło, usługi 
i drobna wytwórczość, ochrona zdro- 
wia i środowiska, kultura i sport. 
Wiele miejsca poświęcono problemom 
inteligencji. SD uczestniczyło w kam- 
paniach politycznych - wyborach do 
rad narodowych, samorządów, refe
 
rendum, itd. Brało też udział. w obclio
 
dach rocznic i świąt państwowyr.h, ob. 
chodach 50-lecia SD, 3-majowego świę- 
ta SD i innych. Aktywnie członkowie 
stronnichva uczestniczą w dyskusji 


,\:, .
., 


Dokonano wyboru nowych władz 
sanockiej miejskiej organizacji SD _ 
2l-osobowego Miejskiego Komitetu i 
5-osobowej Miejskiej Komisji Rewi
 
zyjnej. 
Funkcję przewodniczącego MK SD 
powierzono Jolancie PomYkale, na wi
 
ceprzewodniczącego wybrano Marit: 
Dziduszko, Ludwika Romaniaka, Toma-' 
sza Jadczyszyna. Ponadto w skład 
prezydium MK wybrano: .Julit: Lubiń- 
ską, .Jolantt: Hipner, Danutt: Kaczo- 
rowską, Jana Gałuszkt:. Aleksandra 
Czarniawego. Stefana Stefańskiego i 
Bernarda Jayko. Funkcję przewodni
 
czącego MKR powierzono Bronisławo- 
wi Rybakowi. 
W trakcie zjazdu zasłużonym człon- 
kom str.onnictwa wręczono Medale 
50-lecia SD. Otrzymali je: Danuta Ka- 
czorowska, Stanisław Kawski, Jakub 
Kolano, Maria Lisowska, Stefan Ste- 
fański i Ludwik Romaniak. 
Na zakończenie obrad delegaci 
przyjęli uchwałę będącą programem 
działania sanockiej organizacji SD na 
pową 4-letnią kadencję. (zet) 


I 


ctwa, jak i mieszkaf.ców Sanoka. 
Mówiono m. in. o potrzebie budowy 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego, 
niedostatecznej opiece 1 niedomaga. 
niach w zakresie lekarskiej opieki n
d 
młodzieżą szkolną, potrzebie rozwoju 
sanockiej bazy turystycznej i hotelo- 
wej, a także konieczności . stworzenia 
.lepszego klimatu, warun
ów dla roz. 
woju sanockiego rzemiosła. 
Członek CK SD A. Koleńdowski za- 
poznał delegatów z problemami i te- 
matyką przygotowań i dyskusji toczą- 
cą się w ogniwach SD przed XIV 
Kongresem Stronnictwa. 


,
Huch-owski" konkment '"DOM
lSIĄ7KI'
 


. E. Ch: - Naszym' głównym 
dostawcą jest Krajowa Agencja 
Wydawnicza. Poza tym poprzez 
ąaszą centralę handlową otrzymu- 
jemy też książki z innych wydaw- 
nictw. Nie mamy jednak tyle 
książek ile byśmy sobie życzyli. 
.. 
- Chociaż naszym głównym to- 
warem są książki - mówi sprze- 
dawczyni saloniku wydawniczego 
Leokadia KURASZ - oferujemy 
również kalendarze, widokówki, 
znaczki, bilety MKS, oraz cieszące 
się duzym powodzeniem reproduk- 
cje obrazów wykonane przez firmę 
pOlonUną "Thomex". Sprzedajemy 
również po obniżonej o ok. 50 
proc. cenie tzw. prasę archiwizo- 
waną, czyli gazety, które nie zos- 
tały wykupione w kioskach i są 


wydanie "Kuchni Żydów polskich" 
po 3800 zł, również sprzedaliśmy 
błyskawicznie. Zresztą po każdej 
dostawie atrakcyjne książki są mo- 
mentalnie wykupywane, zwłaszcza 
że otrzymujemy niewielką liczbe 
poszczególnych tytułów. Tak było 
gdy sprzedawaliśmy miniaturowe 
wydanie "Pana Tadeusza", czy 
czterotomowe wydanie "Dziejów 
Polski". Popytem cieszą się także 
bajki dla dzieci. 
. GS-A: - O co najczęściej 
pytają czytelnicy? 
. L. K: - Głównie o lektury 
szkolne, wydania klasyki i poezji, 
książki przygodowe, wojenne oraz 
kulinarne. 
- Dzit:kuję 
jak najwit:cej 


za rozmowę. życzę 
książek i klientów. 
(bm-b) 


" 


Niech dzięki Twej krwi bij 


inne serce 


W tym roku minęło 30 lat, gdy z inicjatywy Polskiego Czerwonego Krzy- 
ża rozpoczął się w naszym kraju rozwój honorowego krwiodawstwa. W cią- 
gu tych lat, z każdym rokiem systematycznie wzrastała liczba klubów hono- 
rowych dawców krwi oraz ich członków.' Z okazji tego jubileuszu 3 grudnia 
br. z krwiodawcami zrzeszonymi w autosanowym klubie HDK spotkali się 
m. in. przewodniczący Rady Wojewódzkiej Krwiodawstwa Włodzimierz Gelet- 
ta, sekretarz Zarządu Wojewódzkiego PCK w Krośnie Danuta Matelowska, 
prezes Zarządu Rejonowego PCK Roman Daszyk oraz dyrektor ds. pracowni- 
czych Mieczysław Majewski. 


Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. I stopnia 
otrzymuje z rąk przewodniczącego Rady Wojewódzkiej 
Krwiodawstwa - W. Gelctty Kazimierz Teclaw. 


Zdj. R. Poznański 


I 


Księgarni i punktów sprzedaży atrakcyjnych, poczytnych książek 
nigdy, nie jest za wiele. Tym bardziej cieszy fakt, gdy powstają nowe 
placówki tego typu. Do tej pory monopol na sprzedaż książek w na
 
szym mieście miały księgarnie "Domu Książki". Od lipca br. przy pla- 
cu Rewolucji Pażdziernikowej działa salon wydawniczy "Ruchu". 


SP G 


- nie boi się zimy! 


O tradycjach krwioda- 
wstwa przypomniał prezes 
klubu RDK SF A - .Janusz 
Prajzner. 
- Nasz zakładowy klub 
założony został w 1977 r. 
Z roku na rok wzrastała 
liczba osób, którzy bezinte- 
resownie oddają ten cenny 
dar. Obecnie zrzeszamy po
 
nad 300 pracowników, któ- 
rzy systematycznie oraz na 
zew ratunku oddają wła- 
sną krew - niezastąpiony 
lek, dla ratowania zdro- 
wia a niejednokrotnie i 
życia innych pracowników, 
członków ich rodzin, a 
także wielu bezimiennych 
chorych. 
Stale wzrasta nie tylko 
liczba honorowych krwio
 
dawców, lecz również i 
ilość oddanej przez nich 
krwi. W 1987 r. autosano- 
wi krwiodawcy oddali 196 


\. 


- Skąd wzięła (it: inicjatywa 
utworzenia "Ruch-owskiej ksit:gar- 
ni"? - Z tym pytaniem zwróci- 
łam się do dyrektora sanockiego 
oddziału RSW "Prasa-Książka- 
, -Ruch". - Eugeniusza Chodorow- 
skiego. 
- Z prozaicznej przyczyny - w 
naszych kioskach nie mamy możli- 
wości dobrego wyeksponowania 
książek. A książki otrzymujemy i 
chcemy sprzedawać. Zdecydowa- 
liśmy więc, że z korzyścią dla na- 
szej firmy i klientów będzie utwo- 
rzenie własnego saloniku wydaw- 
niczego. 
. GS-A: - Czy znaczy to. że 
zaniechacie sprzedaży książek w 
Idoskach? "; 
. E. Ch: - Nie, nadal będzie 
można w kioskach kupować książ- 
ki, ale te pozycje, które na klien- 
ta długo nie czekają np. krymina- 
ły, sensacyjne, przygodowe. 
. GS-A: - Co na to konkuren- 
cja, czyli "Dom Książki"? 
. E
 Ch: - My nie obawiamy 
się konkurencji, gdyż handlujemy 
książkami poczytnymi, których ni- 
gdy nie ma pod dostatkiem. Sko- 
rzystają więc na tym głównie czy- 
telnicy. Poza tym nie jesteśmy 


Dla nas mieszkańców bloków, zainteresowanie 
stanem pieców, grzejników, funkcjonaJnością 
drzwi w klatkach schodowych, szczelnością okien 
przychodzi najczt:ściej podczas pierwszych je- 
siennych chłodów czy przymrozków. \Vówczas 
stwierdzamy w naszych mieszkaniach usterki, 
przez którc "ucieka" nam ciepło. Q pomoc prosi- 
my administratw-a. 


,. 


Jednym z nich jest w Sarwku Sanockie 
PrzedsiębiQrstwo Gospodarki Mieszk&!liowej. Ad- 
ministruje 205 budynków, w których mieszka bli- 
sko 2,5 tysiąca osób. 
- W zdecydowanej większości - mówi d
'rek- 
tor SPGM - JANUSZ TWORZYDLAK - są to 
stare budy;nki, zwłaszcza na sanockiej Starówce. 
A obok ni.ch nowe. bloki mieszkani<>we w os, 
Waryńskiego, Daszyńskieg<>, Sadowej, Kolejowej, 
Te pierwsze wymagają ciągłych remontó'.v, usu- 
w' 


Drugą najważniejszą rzeczą są szy
y okie?De. 
Tych !liS7CZY się dużo, zarówno w mleo;;zikamat.::n 
jak i na klatkach schodowy
h, a ponadto. we 
wspólnie użytkowanych pralmach, f suszarmach. 
strychach, piwnicach, itd. Do nas należ
 db
łoś.
 
o funkcjoMwanie urządzeń grzewcz
ch, mstalaCJI 
oc, elektrycznej, itd. Zabez.pieczamy. równiei. 
drzwi ',v s.amozamykacze oraz zaopatruJemy do- 
zorców W sprzęt do oo
nieżania, piasek itd. 
Stan przygotowania budynków do zimy 
przedmiotem kontJ."oli przedstawicieli 
IRCh-y oraz sal'norządu mieszkańców. Nie 
zastrzeżeń. 


był 
NIK, 
było 


I 


- Czy potwierdziły to pierwsze tygodnie zimy? 
- Tak! Nie było awarii, nie przewidziany
h 
sytuacji, zaskoczenia. Chociaż i takie mogą. SIę 
zdarzyć. Jesteśmy jednak na to przygotowam. W 
SPGM pełnione są całodobowe dyżury - elekky- 
ków hydraulików dysponujących samochodem. 
Zgr
madziliśmy odpowiednie materiały i sprzęt. 
W razie awarii można dzwonić na dyżurny te- 
lefon - nr 302-92 lub 328-16, w sobo.ty i n
e- 
dziele od 7-22. Infoł'macje o dyżura,ch wywIe- 
szone zostały na klatkach schodowych admini- 
strowanych przez nas domów, Niezależnie od tego 
wykonujemy usłu.gi na zamówienia pry
atne - 
m-o.ż:na je zgłaszać w godzinach p'op-ołu:imowych. 
Dodać wypada, że od roku w SP GM w każ?y 
poniedziałek sprawy administracyjne załatwiać 
można do godziny 18. Udogodnienie to wpro- 
wadzono z myślą o pracujących na plerW
'lą 
zmianę. Niestety od roku nik
 z tego .1dogodme- 
nia nie skor,zystał. (zet) .. 


Str. 6 


I . ro'al hHurat &). 
nauguracf3 -oj Jti
I(L
ego VI "Sło
 i/li u 


Tradycyjnic JuZ Jcsienne wznowienie pracy 
wszystkich form działalnośd kulturalno-oświato- 
wych w Stomi:u, grupujących się przy ZOlU i 
klub!e Chemika w tym roku odznaczył się prezen- 
tacją dorobku zesp&łów artystycznych. 
" 


Warto tu dodać, że wkroczyły one w nowy etap 
pracy odznaczający się energią i ekspansywnością 
w poszukiwaniu i przyciąganiu widza. Dowodem 
tego są liczne koncerty dla ,własnej załogi, Senio- 
rów i środowiska, prowadzenie nowych kierunków 
artystycznych pl. in. tańca towarzyskiego. a przede 
wszystkim znaczny napływ kan{tydatów do zespo- 
łów. -, 
Inauguracja roku kulturalno-oświatowego byla 
imprezą nader udaną. Po koncercie członkowie ze- 
społów mieli oka.zję spotkać się z kierownikiem 
ZOKI. Były wyrazy uznania i upominki. Szeroko 
dyskutowano o planach pracy i dalszych zamie- 
rzeniach. (O tych ostatnich napiszemy w jednym J!i 
najbliźszych nume
ów). 


Barbórkowe obchody 1V Sanu" u ; 


"Sławetni ojcowie naszego grogu! Stojąc przed 
waszym oblicze.m prosimy o laskawe zez'tOOtenie na 
rozpoczęcie naszych górniczych uroczystości. Tutaj,. 
na sanockim rynku, skladamy wam śtubowanie, że' 
pracą swojq, godnym zachowaniem, statecznością,' 
będziemy 'wspótnie z wami budować przyszlvść...... 
Od odczytania tych sMw rozpoczęły się 3 grudnia 
tradycyjne obchcdy ,,Barbór.ki" przez górniczq brać ) 
naszego miasta. Przed licznymi widzami mlodzi 
adepci nafty i gazu zdawali egzamin pasowania na i 
górnika i przyjrrwwani byli przez "stare strzechy" 
do g6rniczego stanu. A po pasowaniu - jak naka- 
zuje tradycja - ucztowano z okazji górniczego 
święta w ,,Karczmie piwnej" zorgani:;;.ówanej w 
Klubie Górnika.. (z) 


, 


-------- 


,{. ,...... 


proponujemy.. 
-polecamy.,' 
informujemy:,.. 


MUZEUM HISTORYCZNE (tel. 306
09) 
Ekspozycje w Zajeździe przy ul. 
Zamkowej: 
. Gałeria m
larstwa Zdzisława 
Beksińskiego, 
. Galeria malarstwa polskiego, 
. Ceramika pokucka, 
czynne w godz. 9--15, z wyjątkiem 
poniedziałków i dni poświątecznych. 
Muzeum Biografit:zne im. Karola 
Swierczęwskiego w Jabłonkach, -czyn- 
ne w godz. 9--15, z wyjątkiem ponie- 
dżiałków i dni poświątecznych. 
MUZEUM BUDOWNICTWA 
LUDOWEGO (tel. 309-04) 
Park etnograficzny czynny w godz. 
9-14, z wyjątkiem poniedziałków. 
MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA (tel. 326:29) 
Czytelnia i centralna kartoteka cza- 
sopism, czynna w poniedziałki, w 
godz. 9-18, we wtorki, środy, czwart- 
ki i piątki, w godz. 12-19. w SQboty, 
w godz. 10-15. 
Wypożyczalnia książek mówionych 
czynna w poniedziałki i środy, w 
godz. 11-15. 
Wystawy MBP 
. Droga do niepodległości. '. 
. Literackie Nagrody Nobla, 
. Dekada książki spoleczno-pull- 
tycznej. 


GAZETA SANOCKA - AUTOSAN 


PRAWDA O HANDLU 


Droga Redakcjo! 


Czytam Wasz (i Nasze) pismo systematycznie 
wiem, że piętnujecie i wytykac.ie wszystkie błędy w 
handlu, usługach i innych dziedzinach riaszego życia. 
Chciałabym dodać swoje dwie obserwacje. 
l) Salon I.lsługowy krąwiecki _ - Spółdzielni Inwa- 
lidów (ul. 22 Lipca) piątek 11.XI.1988 r. Chciałam 
uszyć kostium. Bardzo miły i grzeczny pan udzielił 
mi informacji o materiale, ilości, cenie usługi, ale 
wykonania nie mógł przyjąć, bo może to zrobić tyl- 
ko kierowniczka, która pracuje do godziny 15. To 
samo. usłyszała druga osoba, która -chciała kupić 
prześcieradło. Nie będę się teraz dziwić, że w skle- 
pie, banku lub biurze czy przy maszynie ujrzę kart- 
ltę "wyszłam do krawca, wracam za godzinę". 
Jeśli wszyscy pracują .od 7. do 15. to może w 
niektóre dni uslugi będą w innych godzinach? 
2) Temat odwieczny: zima zaskoczyła nie tylko 
drogowców, ale służby komunalne. Pierwszy śnieg i 
przymrozki spowodowały ślizgawicę, ale ani jeden 
chodnik nie został oczyszczony i posypany. To samo 
dotyczy dozorców, w budynkach nie oczyszczone doj- 
ścia do klatek, a w starych budynkach schody, po 
których najczęściej chodzą . ludzie starsi i niesprawni. 
Zaapelujcie do sprzątających o oczyszczenie schodów, 
wejść i chodników. 


Z pozdrowieniami 
Anna Kowalska 


OD REDAI(C..JI: Sądziliśmy wprawdzie, że nic już 
w sanockim handlu. i usługach nie potrafi nas za- 
skoczyć, ale okazuje się, że byliśmy w błędzie, cze- 
go dowodem jest przytoczony przez nasz=ł Czytel- 
niczkę przykład. Sądzimy, że otrzymamy w tej 
sprawie nie tylko odpowiedz, lecz informację o sto- 
sownych decyzjach podjętych przez / kierownictwo 
Spółdzielni Inwalidów. . 
Jeśli chodzi o drugą poruszoną sprawę to jesteśmy 
zdania niecę odmiennego od P. Ą. I{owalskiej. Czas 


I : 


'j ;> 


Nr 35(470) ;, 
:.."., 


Jaz cIiyba skollCzyć z apelowaniem, odwoływaniem 
się wyłącznie do "dobrej woli" odpowiedzialnych za 
utriymywanie chodników i klatek schodowych w od- 
powiednim stanie. Ci, któr:l;Y biorą za to pieniądze 
nie robią nikomu łaski. Rzecz w tym, aby administra- 
torzy domów i władze miasta egzekwowały wypel- 
nianie pnez nich podstawowyeh o b ow i ą z k ów. 


Wielce Szanowna Redakcjo! 
Takiej okazji nie mogę nijak pominąć. Jestem 
starym, s:l;anowanym emerytem. Otóż w maju br. z 
SPGlVI w Sanoku otrzymalem nowy dodatkowy ra- 
ch\mek do uprzednio poważnie już podwyższonego 
czynszu za mieszkanie, za zimną wodę od 1.05.1988 r. 
Jako solidny obywatel należność tę zapłaciłem i na- 
dal regularnie płacę. Rozumiem - podwyższono ren-' 
ty, jednocześnie prawidłowo podwyższa się i w:,'so- 
kość czynszu za mieszkanie i tworzy się nowe ra- 
chunki, choćby za zimną wodę! Ale przesyłanie ra- , 
chunku ponownego wstecz znowu za zimną wodę od 
1 stycznia do 31 (sic!) kwietnia 1988 r. jest już czymś 
nielogicznym. Już niegdyś starzy Rzymianie stwier- 
dzili, że "lex retro non agit"! Natomiast wiemy, że 
rok bieżący 1988 jest rokiem przestępnym i o jeden 
dzień dłuższy jest luty, ale że kwiecień o jeden 
dzień dłuższy - to już wymaga wyjaśnienia? 
Można nabijać w butelkę obYVvll tela płatnika, ale 
nie wolno chyba zmieniać własnowolnie odwiecznie 
obowiązującego kalendarza! :: 
J. W. 
(Nazwisko i imię znane redakcji) 


PROBA NABUANIA \V BUTELK�? 


? 


<;; 


,
 


OD REDAKCJI: Rzymska zasada, ii prawo nie 
działa wstecz, nie obowiązuje widocznie w SPGM, 
jak wynika. z pisma, które wysłane zostało do na- 
szego Czytelnika 8 listopada 1988 r. Wobec takiego 
lekcewaienia powszechnie przyjętych reguł przedłu- 
żenie kwietnia o jeden' dzień jest oczywiście drobia.z- 
giem. ':. 


" 


wiedzicy" . Dzieło to jest uwspół- 
cześnioną, pełną patosu i egzalta- 
cji wersją antycznego mitu o E- 
lektrze i Orestesie. Znajdziemy w 
nim specyficzne spojrzenie w 


mowy gigant Sergia Leone "Daw- 
no temu w Ameryce". 
Warto odnotować, że oprócz 
prezentacji klasyki światowej pe- ' 
netrujemy ostatnio obszary kina 


Obok poszukiwania we współ- 
czesnym kinie nowych perspektyw 
sztuki filmowej, przynajmniej raz 
w miesiąc.u Dyskusyjny Klub Fil- 
mowy ZDK SF A "OMNIBUS" 
przenosi swych wiernych kino- 
manów w urokliwy świat kina 
sprzed lat. Dla wielu jest to je- 
dyna droga do filmowej eduka- 
cji, szczególnie ważnej zwłaszcza 
dla młodego widza. DKF stwa- 
rza możliwość śledzenia ewolucji 
filmowego języka w czystej kino- 
wej formie. 
Miłośnikom kinowej klasyki o- 
biecujemy w miesiącach zimo- 
wych projekcję "Pogardy" z 
Brigitte Bardot w reż. J. L. Go- 
darda. Dalej film L. Viscontiego 
"Błędne gwiazdy Wielkiej Niedź- 


SANOCKI DOM KULTURY OSIEDLOWY DOM KULTURY 
(tel. 310-42) ..PUCHATEK" (tel. 311-76) 
. Klub Krótkofalowców _ zajęcia', .. 10.X.n (gO
z. 1
) - lICzy zl1;as
 
"iN poniedziałki i czwartki, godz. 16. swoJe dZIecko? - Impreza dla dZIeci 
. KI b S . tk . i rodziców. 
. u . enlOra - spo ama we . 11 i 18.XII (godz. 11) _ Filmy 
wtorkI, go.dz. l? dla dzieci (wideo). 
ku
u:S
h' Językow obcych dla począt- . 17.XII (godz. 15) - Turniej te- 
. Ją y . nisa stołowego dla dzieci i młodzie- 
język niemiecki - zajęcia w po- ży. 
niedziałki i środy, godz. 16 i 18, . I1.XII (godz. 17) - "Sposób na 
. język francuski - zajęcia w po- życie" - spektakl teatralny w wyko- 
niedziałki i czwartki, godz. 16" naniu zespołu "To i Owo". 
. język angielski - zajęcia w 
poniedziałki i środy, godz. 17, 
. język angielski dla dzieci - za- 
jęcia we wtorki i czwartki, godz. 9 i 
15. , 
Kurs języka angielskiego dla za4 
awansowanych - zajęcia we wtorki 
'1 czwartki, godz. 11. 
. 11 j lS.XU (godz, 12) - Bajki dla 
dzieci (wideo), ZAK�?ADOWY DOM KULTURY 
(godz. 13.3C) - Film dla dorosłych (tel. 321-85) 
(wideo) '. Kłub Seniora - spotkania 
. 11.XII (godz. 17) - Występ ze- środy (godz. 16). 
społu "Babsztyl" . Klub Szachistów - spotkania we 
. 13.XII (godz. 8-13.30» _ Eduka- wtorki i piątki, (godz. 16). 
cja teatralna "Teat:- renesansu". . Modelarnia ,,Mikrus" - zajęcia 
. H.XII (godz. 10) Uroczyste we wtorki (godz. 16). piwnica bloku 
plenum KM PZPR z okazji 40. rocz- przy ul. Rzemieślniczej 15. 
nicy kongresu zjednoczeniowego. . Rytmika dla dzieci - zajęcia w 
poniedziałki i czwartki (godz. 16). <- 
. 16.XII {godz. 13) - Wszechnica . .Teatrzyk kukiełkowy - zajęcia 
dziennikarska -' sDotkanie w '" klubie we wtorki i soboty, (godz. 17). 
młodzieżowym SDK. . Klub miłośników poezji - sp<1\;- 
. 18.XII (godz. 9--13) _ Spotkanie kania w środy (godz. 17). 
członków koła filatelistów i 'I1umizma- . 'Klub-kawiarnia "Ruch" - czyn- 
. t k" . na w godz. 15.30-21.30, z wyjątkiem 
, y owo wtorków. 
.. 19.XII (godz. 8-13.30) - Eduka-
 . 14, 16 i 20 XII (godz. 10) 
cJa teatralna "Scenograf w teatrze". Bajki dla dzieci (wideo). 


_
""""....W",,,
...,...'r_''''',"
'-"'.'_ .......,.,.

"
 --,
,,------

--
,


 
...,.,.____".. o. "h..... .1.- 
 
4; ....
 -'7 -h' ,...., -c. ,"",:' ".,:  


-, "Omnibusa" -wyprawy w przeszłość 


> 
mroczny świat ludzkich komp1ek- do niedawna zakazanego. POk;łzU- 
sów i szalonej, grzesznej miłości. jemy nieznane, zleżałe na pół- 
W filmie występuje przeciwsta- itach filmy polskie i radzieckie. 
wiana niegdyś Bardotce - Clau- Dla przykładu wymienię: "Próbę 
dia Cardinale. Kolejna pozycja to wierności", "Temat", ..Przepro- 
"Noc amerykańska" Francoisa wadzkę", "Gorączk
", "Diabła". 
Truffaut, francuski film z 1973 r. Niektóre z tych filmów zrealizo- 
Te trzy pozycje nieco później. wano kilkanaście lat temu. W 
Natomiast już w grudniu: "Czer- dziejach kina to już epoka, a 
wona pustynia" Antonioniego, spotkanie z takim filmem bywa, 
"Przystanek autobusowy" Loga- pouczającą lekcją najnowszej hi- 
na z Marylin MonrC)e oraz fil- st9rii. (A. O,) 


.
 


_...
 
/' 


OSIEDLOWY DOM KULTURY 
Os. W ARY�?SKIEGO (tel. 

-62ł 
. 10 i U.XII (godz. 16.30) - Filmy 
. dla młodzieży (wideo) 
. . Kurs tańca towarzyskiego, I stop- 
nia - zajęcia w środy i piątki (godz. 
17.30). 


w 


DKF ..Omnibus" 
. 15.XII (godz. 19) - "Przystanelt 
autobusowy", prod. USA ' 
Biblioteka ZDK 
Czynna we wtorki, środy, czwartki 
i piątki. (w godz. 15-20), w soboty, 
(w godz. 10-14). 
BASENY (tel. 314-93) 
Czynne w soboty i niedziele (w 
godz. 10-18), w pozostałe dni tygod- 
nia baseny zarezerwowane dla zajęć 
szkolnych i zbiorowej rekreacji zdro- 
wotnej. 
KINO ..POKÓJ" (tel. 301-41) 
9-10.XII Mucha, USA 18 
11-14.XII Wyznawcy zła USA 18 
16---17.XII Trójkąt bermudzki, pol. 15 
18-21.XII Trzech ojców, franc. 15 
DYZURY APTEK 
12.XII-18.XII ul. Daszyńskiego 
tel. 303-75 
19.XII-25.XII ul, Traugutta tel. 316-68 


;""'
  


TEJ,.EFONY 
Pogotowie Ratunkowe 
Strai Potarna 
Pogotowie MO 
Pogotowie Energetyczne 
Pogotowie Gazowni 
Pogotowie Wod.-Kan. 
Postój Taksówek Bag. 
Postój Taks6wek Osobo 
Informaeja PKP 
Informacja PKS 


999 
998 
997 
308-61 
303-03 
326-57 
316-60 
303-33 
304-04 
323-01 


(Za ewentualne zmiany w progra- 
mie redakcja pie ponosi 'odpowie- 
dzialności). NT 35(470) 


GAZETA SANOCKA - AUTOSAN 


Str. 7 


'10'"3 


:tj
.i 


""} 


Punkty 


Składy 


26-27 XI 
�?KS �?ódź - Stal Sanok 4:3 (3:1, 
1:1, 0:1) 6:1 (2:1, 1:0, 3:0) 
Bramki dla sanoczan: Z. Zasadni, i 
Ryniak A. Ryniak. T. Demkowicz. 


Bramki 


.. 


,{t 


Na przełomie listopada i 
grudnia br. hokeiści II ligi 
tuż po zakończeniu pierwszej 
- z marszu rozpoczęli roz- 
grywki drugiej rundy. 
Po pierwszej sanoczanie 
zajmowali szóstą lokptę z 
dorobkiem ośmiu punktów, 
64 zdobytych bramek i 76 
straconych. Na dorobek ten 
złożyły się zwycięstwa z 
OTH Opole 10:0 i 7:4 i Zni- 
czem Pruszków 14:2 i 9:5 oraz 
porażki z KTH Krynica 1:6 
,-- i 3:4, Polonią Lydgoszcz 3:10 
i 2:11, Borutą Zgierz 4:8 i 1:4 
oraz z GKS Jastrzębie 4:9 
i 2:3, i �?KS f..ódź 3:4 i 1:6. 
Trener sanoczan Jerzy 
- Roźdzyński nie jest zadowo- 
lony z wynik6w i miejsca 
zajmowanego po pierwszej 
rundzie. Jego zdaniem Stal 
powinna była zdobyć 8-10 
punktów więcej - tak przy- 
najmniej wynikałoby to z 
gry drużyny, zwłaszcza w 
tych, spotkaniach, które sa- 
noczanie przegrali r6żnicą 
1-2 bramki. O dwóch stra- 
conych punktach - na zdo- 
bycie kt6rych była szansa - 
można mówić o spotkaniach 
:II KTH Krynica, Borutą 
Zgierg, GKS Jastrzębie i 
�?KS. Zabraldo koncentracji, 
doświadczenia. szczęścia, był 
też i pech, Ił może w decy- 
dujących momentacb g6rę 
wzięły emocje. 
Trener .test Jednak zado- 
wolony v; postawy podoplecz- 
lIyeh, li! systematyeznege po- 
stępu jaki czynI zespół. Bo 
przypomnieć należy, że Stal, 
to najmłodsza druźyna II li- 
gi, prawie w komplecie ubie- 
głoroczni juniorzy, zdecydo- 
wana większość zawooników 
to 17-, 11J-latkowie. A w 


Ii.;'-' 


,C,... 


',l 


(o, 


"Złota dziesiątka po raz XV" 


Jubileuszowy charakter mieć będzie k()nkurs - plebiscyt na "Złotą dziesiątkę 
sportowców Sanoka 'S8. Już po raz piętnasty nasi czytelnicy - sympatycy i ki- 
bice sanockiego sportu wybierać będą dziesięciu najlepszyeh. najpopularniejszych 
"sportowców Sanoka w mijającym 1988 r. 
Dla ,ułatwienia wybocu, w przyszłym 36 numerze "GS-A" z datą 20-31 grudnia, 
zamieścimy pełną - wytypowaną przez kluby i naszą redakcję - listę kandy- 
datów do "Złotej dziesiątki". W numerze zamieścimy też pierwszy konkursowy 
kupon. Po wypełnieniu prosimy O prze:słanie go do naszej redukcji. Zaebecamy 
do uczestnictwa w konkursie - plebiscycie. (z) . 


. 


Sanocki, maratończyk 


nie Jest 
samotny 


., 


Pewnego r{)dzaju sensacją w sportowym życiu Sa- 
nQka w mijającym roku było pojawienie się mara- 
tończyków. W "Samotności długodystansowca" przed- 
Jtawiliśmy Andrzeja Michalskiego - pracownika sa- 
nockiego Stomilu, który jak sam mówi - nie jest je- 
dynym w naszym mieście przedstawicielem tej trud- 
nej lekkoatletycmej dyscypliny. 
- Jest szansa, aby w Sanoku powstał klub biega- 
ezy długodystansowych. Maraton biega kilku kolegów 
ze Stomilu m. in. Jerą NBlepb. Mariusz Nałęeki. są 
inaratończycy w Komunalnych. A ponadto byłaby 
to szansa dla kolegów - maratończyków Ii: Ustrzyk 
Dolnych i Krosna - jako te VI woj. krośnieńskim 
nie ma taJ<:iego klubu. Najbliższy lł:rtnieje W Tamo- 
brzegu' r ' v), . J 
Klub to szansa na lepszą pracę tręningową, zwla- 
&zcza; na trening ogóllWfol:wojoWY, odnowę biologi- 
czną, właściwą organizację startów, a także na orga- 
nizację zawodów długodystansowych w Sanoku. Ma- 
my w okolicy wspaniałe tereny do uprawiania ta- 
kich biegów, ale ich popularyzacja jest bardzo n;1ał.a. 
A. MiehaJskiemu wypada jedynie źyezyć utworzenia w 
Sanoku takiego klubu. wła.ściwej apieki trenerskiej, bo 
Jak do tej pory slIonoccy maratończycy I!ami narzu- 
eaj:+ sobie ref;im treningowy korzystając Jedynie z 
dostępsej literatury fachowej. 


I(iQtj 


A. Michalski zakończył sezon tegorocznych start6w. 
- Zaliczyłem - mówi - sz
ść maratt)nów: .,Slę- 
tan" na trasie' Sobótka - Wrocław zajmując 150 
miejsce. "Targowy" 'W Pozn:miu - 13 pozycja, "Try- 
buny Ludu" w Otwocku - 19 miejsce, "Grunwal- 
dzki" - Grunwald--Dlsztyn - 8 miejsce, "Chełmno- 
-'I'oruń - 50 miejsce i "Pokoju" w Warszawie - 131 
miejsce na 2 tys. uczestników. Najlepszy czas uzy- 
skałem w Olsztynie 2.38,59 - to znacznie lepiej od 
limitu uprawniającego do udziału w Mistrzostwach 
Polski. . 


Obok maratonow startowałem w 14 biegach długo- 
dystansowych na dystansach 15, 20, 30 km i w su- 
permaratonie na 100 km. Zająłem "w setce" 37 m 
/ w kl.asyfikaeji gene.ralnej, a ósme w kategorii zawod- 
ników do lat 30. To był ciężki bieg, od 90 km. "dro- 
ga przez mękę". Ale m.ogło być lepiej - startowa- 
łem bez tzw. serwisu, masażysty i tego zazdrościłem 
innym zawodnikom. 


Plany na przyszły rolt. 
. Michalskiego są równ5ei 
interesujące. ' 
- Wywalczyłem prawo startu w MP i chcę się 
do niego dobrze przygotować. To. będzie w kw:et- 
niu. Natomiast pierwsze starty zaplanował€m już w 
styczniu, zarówno w maratonie jak i w innych b:e-" 
gach długodystansowych. Trudno jeszcze pJW'edlicć 
gdzię i w jakich. Ale na pewno wystartuję w super- 
maratonie na 100 km. . To duże przeżycie. Bt;.' 
chciał spr6bować sił w biegu 24-godzinnym o He 
taki dojdzie do skutku. Być może uda si
 wy jechać 
na pierwszy zagrankzny start - maraton .,W Ko- 
szycach. J wreszcie chciałbym również spróbować 
swoich sil na trasie triatlonu, choć na pierwszy 
raz na krótkim dystansie. 
MarJZ.eniem jest też start w biegu długod:l'stanso- 
wym w Sanoku. D.:> tej pory nie było takiej mo- 
żliwości nie licząc kilkukilometrowych Bi€gów Zwy- 
cięstwa. Mam jednak nadzieję, że długie bieganie w 
Sanoku oopiero się ,.rozkręca" i w przyszlo; 
będzie szansa na występ przed "własną publicznoś- " 
cią". 
I tego liyczymy A. 1\lamak po l pkt. (O + l). fZ)  


trakcie rozgrywek. zrezyg- 
nował z gry najbardziej do- 
świadczony zawodnik 
bramkarz Andrzej K)viat- 
kowski. 
Ten młodzieżowy zes;:Jół 
grał w lidze bez respektu 
dla doświadczonych rywali. 
Walczył i obce mu było za- 
łamywanie się. Potrafił re- 
alizować założenia taktyczne. 
Ale młodość ma swoje pra- 
wa - brakowało więc cza- 
sem stabilności, zdarzały się 
przestoje w grze, stracone 
sytuacje strzeleckie, zamialit 


Ryniak, A. RYlliak z obroń- 
cami M. Milczanowsld i W. 
Gajda. Duże możliwości DO- 
kazała też piątka: G. Sły- 
szyk. T. \Vanielista, J. .Jaku- 
baszek, l\L Ządło i K. Sala- 
mak. Czwarta piątka grała 
w różnym zestawieniu, wy- 
stępowali w niej: P. Milan, 
D. Oberc, A, Milczanowsld, 
D. Niemiec, R. Korneckl, 
J'. Sucl1owiecki. Schematów 
nie bYło, a rywalizacja o 
miejsce w drużynie. to ko- 
lejna pozytywna strona sta- 
l0V\'
kiej drużyny. 


W' 'okeju powjnn
 bvt.lep1ej 
W II rund z
e 


słupek. 


Płacili 


Pod nieobecność A. Kwiat- 
kowskiego w bramce naj- 
częściej grał Krzysztof Bor- 
c1lJyk - doskonały występ 
tego zawodnika w meczu z 
GKS Jastrzębie i w spotka- 
niach w �?odzi. Udanie za- 
stępował go Daniel Lorenc. 
W pierwszej rundzie nie 
trapiły sanoczan grożniejsze 
kontuzje. Wszyscy zawodnicy 
są w pełni sił. Jedyne utrud- 
nienie dla trenera to praca 
na dwie zmian... - 10 za- 
wodnik6w uczęszcza do dzien- 
nej szkoły, 'l do wieczorowej. 
Trenują więc oddzielnie, spo- 
tykając się na tafli w peł- 
nym składzie dwa razy w 
tygodniu. 
Dalszy ciąg rozgrywek 
II-ligi trwać będzie - z 
dwutygodniową przerwą 
świąteczno-sylwestrową do 18 
marca. To dla druzyn o 
"krótkiej" ławce rezerwo- 
wych zawodników jest wy- 
czerpujące. Takiełł. .martwień 
me ma jednak trener :1. Boż- 
diyński, łyspenuje bowiem 
nerok", 27-080bową ekipą. 
Dodać trzeba, że są wśr6d 
niej trzej kadrowicze. 
T. Demkowiol! i G. Skiba - 
reprezent.allci kraju do lat 20 
I oni wyjadą z Ilsrodową 
kadrą na mistrzostwa świata 
do Francji oraz G. Mermer 
- reprezentant Polsld do 
lat 111. Czekają go mis1:ł'zo- 
stw
 Europy;
 ....... 


bralnki 
frycowe. 
Stalowcy nie \illtępowali 
przeciwnilrom warunkami fi- 
zycznymi, szybkością. Są jed- 
nym z lepszych zespołów, 
którego zawodnicy potrafią 
grać ciałem. A hokej to 
męska. twarda gra. Niekiedy 
I;iły osiemnastolatków były 
jeszcze Zll małe. Ale zazna- 
czyć trzeba, że przyostrej 
grze sanoczanie nie faUlują. 
Sanoczanie grają czysto, a 
nikła liczba kar wykluczenia 
z gry - wynikała z przypad- 
ku.' 
Postawa stalowców mogła 
więc zad!Jwalać. ale najważ- 
niejsze jest to, że młody ze- 
spół z meczu na mecz robił 
postępy, zdobywał umiejęt- 
ności i doświadczenie. W za- 
wQdnikach - jak twierdzi 
trener - są duZe możliwości, 
kt6re w najbliższym czasie 
powinny systematycznie prEl- 
centowa
. Stąi też optymi- 
styczne spojrzenie na łll'UlJą 
rUI!.1 1Jrzed kolejną 
edycją walki o II ligę. 
Można więc mówić o wy- 
chodzeniu z 
ołka sanoc- 
Jde"o b'>ks'1. T;rn1 ł'>'lrc17iświadczo- 
nym Mirosławem Chwajtą 
z Rzeszowa 
wyciężył na 
punkty 5:0. W finale mu- 
siał jeszcze uzna
 wyższość 
byłego kadrowicza - Mi- 
rosława Dąbrowskiego z 
Avii, ale nasz zawodnik to 
najwieksza nadzieja n.a 
przyszłość. Warto zazna- 
c:wć, że 28-lctni Mirosław 
Dą.browski - uznany zo- 
stał za Mjlepszego pięścia- 
rza mistrzostw. 
W drugim dniu najlepiej 
z San()C7
!'I zaDrc"'entował 
".'" Bronisław. Krawiec. 
Była to pełna rehabilitacja 


za nie najlepszy występ w 
pierwszym dniu. Sanocza- 
nin w finale trafiając na 
dobrego przeciwnik;! 7.8- 
prezentował duże swoje 
umiejętności zwyciężając 
jednogłoąnie. 
. Bardzo ładnie rozstrzyg- 
nął walkę finałową Jan 
Tęcza - ucząc przę-ciwni- 
ka pięściarskiej techniki. 
Nie zmarnował szansy 
godnego pożegnania z rin- 
giem Tadeusz Frączek. W 
finale zwyciężył młodszego 
od siebie o 10 lat przeciw- 
nika. Była to już ostatnia 
walka _ długoletniego re- 
prezentanta Stali wagi 
ciężkiej. T. Frączek zakoń- 
czvł karierę zawodniczą. 
Nie sprawili zawodu po- 
zostali 
wodnicy Stall, 
zostali pokonani przez 
lepszych od siebie - jesz- 
cze tym razem. Być może 
za rok i oni będą sięgać 
po mistrzowskie tytuły. 
Sumując bowiem jesienne 
występy sanoczan stwier- 
dzIć należy znaczny postęu 
stalowców. I jest to efekt 
pracy nowego kierownic- 
twa Stali, sekcji hokser- 
skiei i trenera koordynato- 
ra 
aY:'
an@. 
i!cruła. ("'r,t) 


GAZETA SANOCKA .-
 


AUTOSAN 


PI"'\iO .
ł02ł .."..,,(OkleI Fabr...k1 l\ulobusO" odznaczo 
ęej Orderem Sztaudaru Pracy . klasy. 
- ""'O '\\H.'\ ..an.."ka I'ebrvka l\uloll....O. i 
RErI,,'\n'''''ł-' ZE";Pł'i1 .. .kładll" ROIZłlmila Kosz,.l:> 
Wie.la.. R&..ela :red Daczelny) JOzf>f Zabldew;cl "o 
te"a ,,"..d\l, łł
k 
REO-\IUJ4 TE(.łlNICZNA - .Janina Klatka KOREK 
TA - '\!a,lanna Pekaia 
Redąk
"la ł.astr:lle
a 
obłe pr"WO dokonywania s!nótó,' 
,. n"d...I".....('1I koresponden
"I"ch 
OIU.'R R7.e 


...1 nie tylko 10 lat temu. Co 
jakiś czas jak bumerang powra. 
cia na nasze łamy sprawa zorgani- 
zowania wypożyczalni (zaklado- 
wej) sprzętu turystyczno - sporto- 
wego z prawdziwego zdarzenia. 
Biją nas pod tym względem znacz- 
nie mniejsze przedsiębiorstwa. że 
o ,.Stomilu" czy SZGNiG nie 
wspomnimy. 
A oto. co pisaliśmy na ten te- 
mat w numerze 36 ..GS-A" z grud- 
nia 1978 r.: 
.,...Sprawa uruchomienia w za- 
kładzie takiej wypożyczalni ma 
już swoją hist
rię. Przypomnij- 
'''

,.i' .- "to"'} ':
-y. "1" J"" 
( 


, 
... (Aty L1AS 2.
IC\JJE .łlt "'łlRTO
ł... 


;z 

 

 
... 

 
., 


"fID\?
 

o ftJ 
_ ) . 
= 
 
 
 


LEI{TOR 


........ l"'i:'., $.,.-;i; ,,' .-!"C
"'::;" ,- ;"'".