R. 1 : 1959

1. O. Bartel : Reformacja w Polsce. Stan badań i postulaty. s. 7 - 18
2. Ks. W. Gastpary : Kościół Ewangelicko-Augsburski podczas pierwszej wojny światowej. s. 19 - 38
3. Ks. A. Naumczyk : Dzieje Egiptu a Biblia. s. 39 - 58
4. Ks. W. Niemczyk : Luterska nauka o Zakonie i Ewangelii. s. 59 - 72
5. J. Niemczyk : Naśladowanie Boga w Starym Testamencie. s. 73 - 88
6. Ks. A. Wantuła : O właściwą orientację nauczania kościelnego. s. 89 - 98
7. Ks. T. Włodarczyk : Dobro i doskonałość etyczna w filozofii Augusta Cieszkowskiego. s. 99 - 122
8. Ks. K. Wolfram : Wspólnota życiowa metropolii jerozolimskiej. s. 123 - 135


R. 2 : 1960

1. Ks. W. Gastpary : Kościół Ewangelicko-Augsburski w czasie okupacji 1939-1945. s. 115 - 132
2. Ks. A. Naumczyk : Ważniejsze Bóstwa panteonu kanaańskiego w świetle tekstów z Ugarit. s. 133 - 178
3. Ks. J. Niemczyk : Naśladowanie Boga w Starym Testamencie. s. 179 - 199
4. Ks. W. Niemczyk : Wśród cierpiętników znad Gangesu. s. 5 - 24
5. Ks. M. Rode : Problem ideologii "Utopi" Tomasza Morusa. s. 93 - 114
6. Ks. J. Szeruda : Genesis 1 - 3. s. 25 - 38
7. Ks. A. Wantuła : O kazualnym Zwiastowaniu Słowa Bożego. s. 79 - 92
8. Ks. K. Wolfram : Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Pańskie. s. 39 - 79


R. 3 : 1961


1. O. Bartel : Filip Melanchton w Polsce. s. 69 - 90
2. Ks. E. Bałakier : Koncepcja Kościoła narodowego w pismach A. F. Modrzewskiego. s. 131 - 152
3. Ks. W. Gastpary : Dążenia protestantów polskich do wspólnoty w końcu XVIII i na początku XIX wieku. s. 111 - 130
4. Ks. A. Naumczyk : Zagadnienia religijne u Sumerów i Kanaańczyków w świetle wykopalisk i tekstów. s. 23 - 50
5. Ks. J. Niemczyk : Cechy właściwej postawy naśladowców Boga. s. 51 - 68
6. Ks. W. Niemczyk : U podstaw indyjskiego pesymizmu. s. 153 - 166
7. J. Sulowski : Metafizyka światła w Boskiej Komedii Dantego. s. 195 - 213
8. Ks. J. Szeruda : Izajasz - Ewangelista Starego Testamentu. s. 5 - 22
9. Ks. A. Wantuła : Zarys homiletyki materialnej. s. 167 - 194
10. Ks. K Wolfram : Antropologia (nauka o człowieku w ewangelicznym zwiastowaniu Jezusa. s. 69 - 90


R. 4 : 1962


1. Ks. E. Bałakier : Kościół Narodowy według Jana Uchańskiego. s. 37 - 52
2. O. Bartel : Reformatorska i ekumeniczna działalność Jana Łaskiego w Polsce. s. 21 - 36
3. Ks. W. Gastpary : Położenie prawne protestantyzmu polskiego. s. 53 - 82
4. Ks. A. Naumczyk : Biblijny Wschód w świetle odkryć archeologicznych. s. 83 - 106
5. Ks. J. B. Niemczyk : Poczet „naśladowców Boga” w Starym Testamencie. s. 135 - 158
6. Ks. W. Niemczyk : Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. s. 5 - 20
7. Ks. W. Niemczyk : Od krainy Uz po Golgotę. s. 107 - 134
8. J. Sulowski : Źródła "De consolatione philosophiae" Boecjusza. s. 157 - 184
9. Ks. A. Wantuła : Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum. s. 185 - 206
10. Ks. K Wolfram : Chrześcijaństwo Apostolskie. s. 207 - 222


R. 5 : 1963

1. O. Bartel : Udział i rola Polaków w ruchu reformacyjnym. s. 7 - 36
2. Ks. W. Gastpary : Położenie prawne protestantyzmu polskiego. Zarys historyczny. s. 37 - 88
3. Ks. J. Klinger : Pochodzenie liturgii św. Jana Chryzostoma. s. 89 - 106
4. Ks. A. Naumczyk : Problematyka historyczno-teologiczna okresu sędziów biblijnych. s. 107 - 138
5. Ks. J. Narzyński : Z dziejów żywiołu Polsko-Ewangelickiego na Mazurach. s. 139 - 190
6. Ks. J. B. Niemczyk : Poczet naśladowców Boga w Starym Testamencie. s. 215 - 238
7. Ks. W. Niemczyk : Od krainy Uz po Golgotę (ciąg dalszy). s. 191 - 214
8. J. Sulowski : Kalcydiusz w mowie cesarza Konstantyna Wielkiego do biskupów. s. 239 - 265
9. Ks. A. Wantuła : Apostolicum. s. 266 - 310
10. Ks. K. Wolfram : Metropolia chrześcijańska w Jerozolimie. s. 311 - 334


R. 6 : 1964 z. 1

1. Ks. W. Gastpary : Położenie prawne protestantyzmu polskiego. Zarys historyczny. Część III. s. 147 - 190
2. Ks. J. Narzyński : Ruch pietystyczny XVII i XVIII wieku w świetle religijnych i dogmatycznych założeń luteranizmu. s. 261 - 286
3. Ks. J. B. Niemczyk : Z zagadnień prawodawstwa izraelskiego. s. 191 - 212
4. Ks. W. Niemczyk : Od krainy Uz po Golgotę (ciąg dalszy). s. 5 - 28
5. Ks. W. Niemczyk : Z zagadnień prolegomenów do filozofii religii. s. 29 - 74
6. Ks. W. Preiss : Rwanie kłosów w Sabat. Egzegeza ewang. Marka 2, 23 - 28. s. 287 - 302
7. J. Sulowski : Wokół początków instytucji celibatu duchownych. s. 213 - 240
8. Ks. A. Wantuła : Zarys homiletyki formalnej. s. 75 - 104
9. Ks. S. Włodarski : Rok 1054 w sporze łacińsko-greckim. s. 241 - 260
10. Ks. K. Wolfram : Metropolia Chrześcijańska w Antiochii. Jej geneza i początkowa faza dziejów. (ciąg dalszy cz. II). s. 105 - 146


R. 7 : 1965

1. Ks. J. Klinger : O istocie Prawosławia. s. 302 - 327
2. Ks. J.B. Niemczyk : Starotestamentowa nauka o Bogu. s. 111 - 155
3. Ks. W. Niemczyk : Dziesięć lat istnienia. s. 7 - 110
4. Ks. W. Niemczyk : Od krainy Uz po Golgotę (c. d.). § 5 Jezus a cierpienie. s. 213 - 244
5. Ks. W. Preiss : Poselstwo o nowym przymierzu w liście do Hebrajczyków. s. 245 - 256
6. J. Sulowski : Porfiriusz i jego filozofia religii. s. 357 - 404
7. Ks. A. Wantuła : Zarys homiletyki zasadniczej. s. 257 - 301
8. Ks. S. Włodarski : Stanowisko M.W.R. i O.P. wobec Kościoła Narodowego w latach 1918 - 39. s. 328 - 356
9. Ks. K. Wolfram : Składowe elementy życia religijno-etycznego w metropolii Jerozolimskiej. s. 156 - 212


R. 8 : 1966

1. O. Bartel : Reformacja w Polsce w latach 1518 - 1556. s. 13 - 45
2. Ks. W. Gastpary : Dążenia ekumeniczne Kościołów ewangelickich w Polsce w okresie międzywojennym. s. 46 - 125
3. Ks. J. Klinger : Zgubiona egzegeza dwóch wierszy z Ewangelii Marka (XVI , 51 - 52) s. 126 - 153
4. Ks. J. Narzyński : Bibliografia Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1919 - 1964). s. 319 - 350
5. J. B. Niemczyk : Pochodzenie Jahwizmu. s. 154 - 174
6. Ks. M. Rode : Najistotniejsze wartości Manifestu Komunistycznego. s. 175 - 196
7. J. Sulowski : Recepcja Kalcydiusza. Wstęp. Rozdz. I Pierwsze ślady. s. 197 - 229
8. Ks. A. Wantuła : Zarys katechetyki zasadniczej. s. 230 - 286
9. Ks. S. Włodarski : Interpelacje poselskie w sprawach wyznaniowych w Polsce w okresie 1919 - 1939 (cz. 1). s. 287 - 316
IN MEMORIAM
10. XVN: Ks. Prof. dr K. Wolfram. s. 7 - 13


R. 9 : 1967 z. 1

1. O. Bartel : Wkład Reformacji w kulturę polską. s. 5 - 32
2. J. Klinger : Nurt słowiański w początkach chrześcijaństwa polskiego. s. 33 - 90
3. Ks. J. Narzyński : Z korespondencji Ks. Leopolda Marcina Otto z Józefem Ignacym Kraszewskim. s. 91 - 106
4. Ks. A. Naumczyk : Starożytne religie małoazjatyckie. s. 107 - 140
5. Ks. M. Rode : Historyczność Jezusa Chrystusa w świetle źródeł niechrześcijańskich. s. 141 - 162
6. Ks. S. Włodarski : Interpelacje poselskie w sprawach wyznaniowych w Polsce w okresie 1919 - 1939. s. 163 - 192 RECENZJE
7. Ks. M. Rode : Dwie recenzje (socjologiczno-ekonomiczne) : H. Becker, H. Barnes : Rozwój myśli społecznej od wiedzy ludowej do socjologii. Warszawa 1964. W: Wykład ekonomii politycznej. red. t. 1. Warszawa 1965. s. 193 - 199


R. 9 : 1967 z. 2

1. O. Bartel : Reformacja w Polsce. s. 3 - 28
2. Ks. W. Gastpary : Sprawozdanie z działalności Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, z siedzibą w Chylicach za rok akademicki 1965/66. s. 133 - 146
3. Ks. W. Gastpary : Synod łódzki w roku 1917. s. 29 - 62
4. Ks. J. B. Niemczyk : Bóg, świat i człowiek (Elementy kosmo- i antropologii starotestamentowej). s. 63 - 88
5. Ks. M. Rode : Filozofia i socjologia XX wieku. s. 89 - 104
6. Ks. A. Wantuła : Zarys katechetyki materialnej. s. 105 - 132
RECENZJE
7. K. Bulli : "Szkice o kulturze średniowiecznej." s. 157 - 166
8. M. Rode : "Zarys historii filozofii" i "Zagadnienie historii filozofii". s. 147 - 156


R. 10 : 1968 z. 1

1. W. Benedyktowicz : Sytuacja w teologii ewangelickiej w XX wieku. s. 33 - 64
2. Ks. W. Gastpary : Traktat Warszawski 1767/68. s. 65 - 106
3. Ks. J. Klinger : Doktryna Krzyża i Zmartwychwstania według Rudolfa Bultmanna w konfrontacji z teologią Kościoła Wschodniego. s. 107 - 150
4. Ks. A. Naumczyk : Prehistoria biblijna na tle badań nad Starożytnym Bliskim Wschodem. s. 151 - 174
5. Ks. M. Rode : Doktryna społeczna współczesnego katolicyzmu rzymskiego. s. 175 - 263
6. Sprawozdanie z działalności Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, z siedzibą w Chylicach, za rok akademicki 1966/67. s. 264 - 282
IN MEMORIAM
7. Ks. J. Narzyński : Bibliografia prac ks. prof. dr. Wiktora Niemczyka. s. 17 - 32
8. Ks. A. Wantuła : Dorobek naukowy ks. prof. dr. Wiktora Niemczyka. s. 7 - 16


R. 10 : 1968 z. 2

1. Ks. J. Narzyński : Marcin Luter w świetle dotychczasowych badań historycznych i teologicznych. s. 20 - 47
2. Ks. M. Rode : Socjologia zwycięstwa Rewolucji Październikowej w aspekcie genetyczno-historycznym. s. 49 - 67
3. Ks. A. Wantuła : Zarys katechetyki formalnej. s. 69 - 94
4. Ks. S. Włodarski : Starokatolicyzm i Kościoły narodowe. s. 95 - 137
IN MEMORIAM
5. Ks. J. Narzyński : Bibliografia prac Profesora Oskara Bartla. s. 12 - 19
6. Ks. J. Narzyński : Prof. dr Oskar Bartel. s. 7 - 11
RECENZJE
7. K. Bulli : O Bożym planie zbawienia. s. 153 - 157
8. K. Bulli : Vaticanum II. Most nad przepaścią. s. 139 - 152


R. 11 : 1969 z. 1

1. 25-lecie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. s. 3 - 8
2. W. Benedyktowicz : Barth i Bultmann, paralele - różnice - dopełnienia. s. 129 - 140
3. W. Gastpary : Stosunek państwa do kościołów i związków religijnych w Rzeczpospolitej Polskiej i w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. s. 9 - 28
4. M. Głowacz : Z działalności Rady Uczelnianej ZSP przy ChAT w Warszawie. s. 215 - 222
5. J. Klinger : Teologiczne problemy Uppsali. s. 141 - 160
6. J. Narzyński : Sześć listów ks. Jerzego Bandury z lat 1872 - 1911. s. 161 - 178
7. A. Naumczyk : Postawa patriotyzmu kościołów polskich jako realny wkład w dzieło budowy PRL w okresie 25-lecia 1944 - 1969 roku. s. 29 - 76
8. M. Rode : Społeczne osiągnięcia PRL w świetle etyki chrześcijańskiej. s. 77 - 128
9. Sprawozdanie z działalności ChAT w Warszawie z siedzibą w Chylicach za rok akademicki 1967/68. s. 199 - 214
10. A. Wantuła : O religijnych wartościach Dogmatu Trynitarnego. s. 179 - 198
RECENZJE
11. O. Bartel : K. E. Jordt-Joergensen : Stanisław Lubieniecki. Getynga 1968 s. 188. s. 223 - 227


R. 11 : 1969 z. 2

1. W. Gastpary : Stosunek państwa do kościołów i wyznań w Konstytucji Marcowej. s. 5 - 40
2. W. Gastpary : Straty Kościołów mniejszościowych wskutek drugiej wojny światowej. s. 99 - 124
3. R. Kozłowski : Z eklezjologii Metropolity Filareta Drozdowa. s. 223 - 235
4. J. B. Niemczyk : Grzech – Sąd – Kara (Elementy harmatiologii Starego Testamentu). s. 201 - 222
5. M. Rode : Introdukcja do studium ideologii społecznej Nowego Testamentu. s. 161 - 200
6. S. Włodarski : Druga Rzeczpospolita (Polska w latach 1918 - 1939). s. 41 - 66
7. W. Wysoczański : System zwierzchnictwa państwowego. s. 67 - 98
RECENZJE
8. A. Wantuła : Uwagi o Biblii Tysiąclecia. s 125 - 160


R. 12 : 1970 z. 1

1. O. Bartel : Zgoda Sandomierska na tle dążeń ekumenicznych protestantów polskich i litewskich w XVI - XVIII wieku (w 400-lecie jej powstania). s. 3 - 30
2. E. Czajko : Ruch zielonoświątkowy - Przyczynek do zagadnienia nurtu charyzmatycznego w Kościele. s. 31 - 58
3. W. Gastpary : Dekret o ekumenizmie w rozumieniu protestanta. s. 59 - 132
4. J. B. Niemczyk : Sylwetka proroka Jeremiasza na tle fragmentów jego księgi. s. 133 - 150
5. M. Rode : Introdukcja do studium ideologii społecznej Nowego Testamentu (cz. II, dokończenie). s. 151 - 198
6. Sprawozdanie z działalności Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie za rok akademicki 1968/69. s. 215 - 233
7. S. Włodarski : Constantinopolitanum IV. s. 199 - 214


R. 12 : 1970 z. 2

1. K. Bulli : Jan Wiklef : Pierwszy Reformator Angielski i Prekursor Wielkiej Reformacji. Część wstępna : Tło historyczne i społeczno-religijne. s. 3 - 48
2. E. Czajko : Zjednoczony Kościół Ewangeliczny. Zarys dziejów, doktryny i organizacji. s. 49 - 63
3. J. B. Niemczyk : Św. Paweł : Apostoł pogan (Fragment Teologii Nowego Testamentu). s. 64 - 79
4. M. Rode : Sprawy i myśli polityczne w Nowym Testamencie. s. 80 - 135


R. 13 : 1971 z. 1

1. O. Bartel : Reformacja w Polsce (1518 - 1556). s. 5 - 26
2. M. Rode : Sprawy i myśli polityczne w Nowym Testamencie (cz. II, dokończenie). s. 27 - 103
3. Sprawozdanie z działalności Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie za rok akademicki. s. 173 - 194
4. S. Włodarski : Dialog rzymskokatolicki ze starokatolikami w ostatnim dziesięcioleciu. s. 103 - 116
5. S. Włodarski : Geneza Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w USA. s. 117 - 138
6. W. Wysoczański : Z problematyki prawnej wolności sumienia i wyznania w Polsce Ludowej. s. 139 - 172
RECENZJE
7. E. Czajko : Paulicjańska Herezja. s. 195 - 199


R. 13 : 1971 z. 2

1. W. Benedyktowicz : Ojcowie naszej współczesności : Kierkegaard. s. 3 - 28
2. J. Gryniakow : Psychologia rozwoju dzieci i problem dla współczesnego teologa. s. 29 - 42
3. J. Narzyński : Posłani do świata (Z problematyki teologicznej i społecznej V Walnego Zgromadzenia Światowej Federacji Luterańskiej w Evian). s. 43 - 97
4. J. Niewieczerzał : Drogi rozwoju ruchu ekumenicznego. s. 98 - 114
5. M. Rode : Sprawy i myśli gospodarcze w Nowym Testamencie. s.115 - 213
RECENZJE
6. K. Bulli : Introdukcja do Monografii pod tytułem "Adwentyzm" i kilka uwag w tym przedmiocie. s. 214 - 233


R. 14 : 1972 z. 1

1. O. Bartrel : Wizerunek Jana Łaskiego, jego rola i znaczenie w powszechnym i polskim ruchu reformacyjnym. s. 3 - 16
2. W. Benedyktowicz : Ojcowie naszej współczesności : Nietzsche. s. 17 - 28
3. J. Gryniakow : Nauczanie kościelne w okresie pokonfirmacyjnym. s. 29 - 62
4. M. Rode : Sprawy i myśli społeczne w Nowym Testamencie. s. 63 - 146
5. Sprawozdanie z działalności Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie za rok akademicki 1970/71. s. 147 - 168


R. 14 : 1972 z. 2

1. O. Bartel : Kalwin i kalwinizm w Polsce, Litwie i w Rosji (Bibliografia). s. 5 - 28
2. W. Benedyktowicz : Ojcowie naszej współczesności : Dostojewski. s. 29 - 38
3. K. Bulli : Zdrowie jako problem teologiczny. s. 39 - 70
4. E. Jelinek : Rozmowa religijna Jana Rokity z carem Iwanem Groźnym. s. 71 - 76
5. M. Rode : Filozofia heliocentryczna M. Kopernika. s. 77 - 90
6. M. Rode : Sprawy i myśli społeczne w Nowym Testamencie (II). s. 91 - 170
7. W. Wysoczański : Z problematyki prawnej stosunku Państwo-Kościół w Szwajcarii. s. 171 - 189


R. 15 : 1973 z. 1

1. O. Bartel : Konfederacja Warszawska z 1573 roku na tle historii tolerancji religijnej na Zachodzie w XVI i XVII wieku. s. 3 - 22
2. Ks. K. Bulli : Jan Wiklef, pierwszy Reformator angielski i Prekursor Wielkiej Reformacji. Część pierwsza : Krótki życiorys Reformatora na tle jego działalności. s. 23 - 56
3. Ks. J. B. Niemczyk : Ozeasz, prorok nieodwzajemnionej miłości. s. 57 - 86
4. Bp M. Rode : Sprawy i myśli społeczne w Nowym Testamencie (III) : Socjologia współżycia społecznego. s. 87 - 176
5. Sprawozdanie z działalności chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie za rok akademicki 1972/72. s. 177 - 198
RECENZJE
6. Ks. K Bulli : "Nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy". Rzecz o nowym przekładzie Księgi Psalmów. s. 199 - 208


R. 15 : 1973 z. 2


1. Ks. W. Gastpary : O losach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w okresie dwóch wojen światowych i o ostatnich latach Biskupa Burschego uwag kilka. s. 3 - 54
2. Ks. J. Gryniakow : Rozwój religijny dziecka. s. 55 - 74
3. A. Kempfi : W kręgu Mikołaja Kopernika (Tydeman Giese a Filip Melanchton). s. 75 - 86
4. Ks. R. H. Neuman : Wprowadzenie do psychologii religii. s. 87 - 114
5. Bp M. Rode : Sprawy i myśli społeczne w Nowym Testamencie : III. Socjologia współżycia społecznego (II. dok.). s. 131 - 260
6. K. Rudnicki : Przewrót kopernikowski a świadomość chrześcijańska. s. 115 - 130


R. 16 : 1974 z. 1 i 2

1. Ks. W. Gastpary : Chrześcijańska Akademia Teologiczna w drugim dziesięcioleciu swego istnienia 1964 - 1974. s. 127 - 166
2. Ks. W. Gastpary : Wydział Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. s. 5 - 52
3. Ks. J. Gryniakow : Znaczenie rozmowy w duszpasterstwie. s. 257 - 274
4. Ks. J. J. Klinger : Z zagadnień wpływów archeologii biblijnej na nowe zrozumienie niektórych elementów doktryny wczesnochrześcijańskiej. s. 275 - 296
5. Ks. M. Lenczewski : Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego. s. 53 - 126
6. Ks. J. Narzyński : Z działalności Koła Teologów Ewangelickich Studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w latach 1923 - 1973. s. 167 - 182
7. Ks. J. B. Niemczyk : Prolegomena do teologii Nowego Testamentu. s. 297 - 308
8. Bp M. Rode : Sprawy i myśli społeczne w Nowym Testamencie (IV : Instytucje społeczne : Nauczyciel i nauczanie; Lekarz i leczenie; Arcykapłan, Kościół, Ofiara). s. 309 - 454
9. K. Rudnicki : Teksty objawień bł. Marii Franciszki. s.455 - 464
IN MEMORIAM
10. Ks. J. Narzyński : Bibliografia publikacji pracowników Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie za lata 1954 - 1974. s. 183 - 256


R. 17 : 1975 z. 1

1. K. Bulli : Prawo wewnętrzne Kościołów (z pogranicza teologii prawa). s. 3 - 68
2. H. Czembor : Ewangelicy – Polacy w Łodzi w okresie międzywojennym. s. 69 - 86
3. W. Gastpary : Polskie czasopisma ewangelickie aż do drugiej wojny światowej. s. 87 - 118
4. M. Rode : Relacja z konspiracyjnej pracy oświatowo-szkolnej i opiekuńczo-społecznej w latach okupacji 1939 - 1944. s. 119 - 181
5. A. Tschirschnitz : Porównanie Kodeksu Przymierza z Kodeksem Hammurabiego. s. 182 - 204


R. 17 : 1975 z. 2

1. K. Bulli : Boże poselstwo od gwiazd (z pogranicza astronomii). s. 17 - 48
2. J. Gryniakow : Przełom w duszpasterstwie. s. 49 - 64
3. Sprawozdanie z działalności Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie za rok akademicki 1974/75. s. 127 - 148
4. A. Tschirschnitz : Wizje Amosa (egzegeza). s. 109 - 126
IN MEMORIAM
5. J. Narzyński : Ks. bp prof. Andrzej Wantuła jako teolog i ewangelicki pisarz Kościelny (w 70 Rocznicę urodzin). s. 7 - 16
RECENZJE
6. J. Klinger : Sztuka bizantyńska Janiny Kłosińskiej (kilka refleksji na marginesie). s. 65 - 72
7. M. Rode : O Katolicyzmie starożytnym i wczesnośredniowiecznym oraz o "filozofii średniowiecznej". s. 73 - 108


R. 18 : 1976 z. 1

1. Cały rocznik poświęcony wyłącznie pracy habilitacyjnej ks. dr. Jerzego Gryniakowa : Ustalenie stanu prawnego dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. s. 274 [2]


R. 18 : 1976 z. 2

1. M. Pełczyński : Myśl racjonalistyczna w twórczości polskich pastorów luterańskich na przełomie XVIII i XIX wieku (część pierwsza). s. 3 - 48
2. K. M. P. Rudnicki : „Początek Zawiązku Zgromadzenia Kapłanów" – podstawowa księga objawień bł. Marii Franciszki. s. 49 - 92
3. A. Tschirschnitz : Wyroki liczbowe. s. 93 - 118
IN MEMORIAM
3. Ks. J.Narzyński : Śp. Prof. Dr Oskar Bartel. s. 119 - 125
4. Ks. M. Lenczewski : Śp. prof. dr Jerzy Klinger. s. 141 - 152
5. Ks. M. Lenczewski : Śp. doc. dr Aleksander Łapiński. s. 127 - 139
6. Ks. J. Narzyński : Śp. ks. prof. dr Andrzej Wantuła. s. 153 - 156


R. 19 : 1977 z. 1

1. M. Bendza : Z dziejów prawosławnej kultury religijnej ziemii sanockiej. s. 3 - 28
2. K. Bulli : Charyzmat Ducha Proroctwa. s.29 - 146
3. Ks. J. Gryniakow : Biblia w medytacji. s.147 - 158
4. Ks. M. Pełczyński : Myśl racjonalistyczna w twórczości polskich pastorów luterańskich na przełomie XVIII i XIX wieku (cz. 2). s.159 - 196
5. Sprawozdanie z działalności Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie za rok akademicki 1975/76. s.197 - 226


R. 19 : 1977 z. 2

1. M. Bendza : Ks. Maksym Sandowicz. życie i działalność. s.13 - 28
2. W. Benedyktowicz : Wiara i życie. s.3 - 12
3. Ks. H. Czembor : Dzieje luteranizmu w Łodzi. s.29 - 66
4. Ks. J. Gryniakow : Elementy teorii komunikacji we współczesnej poimenice. s.67 - 78
5. Archimandryta Sawa Hrycuniak : Rozwód w pojmowaniu prawosławnym. s.103 - 124
6. Z. Łyko : Zabiegi o legalizację Kościoła Adwentystycznego w okresie międzywojennym (1918-1939). s.79 - 102
7. Sprawozdanie z działalności Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w roku akademickim 1976/77. s.125 - 150


R. 20 : 1978 z. 1

1. J. Anchimiuk : Orygenes a egzegeci współcześni. Paralele i cechy pokrewne. s. 23 - 56
2. K. Bulli : Izrael w świetle proroctw. s. 57 - 86
3. Ks. H. Czembor : Kształtowanie się sytuacji prawnej Ewangelickiego Kościoła Unijnego na Polskim Górnym Śląsku. s. 87 - 108
4. Ks. W. Niemczyk : Pozabiblijne źródła do "Życia i Nauki Jezusa Chrystusa". s. 109 - 124
5. Ks. A. Tschirschnitz : Problem ustalenia chronologii wyjścia Izraela z Egiptu. s. 125 - 144
6. Ks. T. Wójtowicz : Polityczne implikacje religijnej działalności Jezusa. s. 145 - 159
IN MEMORIAM
7. Ks.H. Czembor : Bibliografia prac ks. prof. dr. Woldemara Gaspary'ego. s.15 - 22
8. Ks. J. Gryniakow : Curriculum vitae. s.7 - 14


R. 20 : 1978 z. 2

1. M. Bendza : Władysław IV a Kościół Prawosławny. s.27 - 78
2. K. Bulli : Rocznice : I. Sześćdziesięciolecie odzyskania niepodległości.
II. Dwudziestolecie "Rocznika Teologicznego". s. 3-26
3. Ks. J. Gryniakow : Świadectwo i służba w zwiastowaniu kościelnym. s. 79-92
4. Z. Łyko : Przepisy wyznaniowe Konstytucji Marcowej i ich realizacja w Polsce międzywojennej 1918-1939. s. 93-114
5. M. Rode : Wyścig zbrojeń w świetle ideologii społecznej Nowego Testamentu. s.115-126


R. 21 : 1979 z. 1

1. Bp Sawa Hrycuniak : Małżeństwo w Kościele Prawosławnym. s. 3 - 82
2. R. Kozłowski : Elementy eklezjologii w twórczości A. Chomiakowa i W. Sołowjewa. s. 83 - 118
3. Z. Łyko : Teologiczne aspekty pracy i jej motywacji. s. 119 - 150
4. Sprawozdanie z działalności Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej za rok akademicki 1977/78. s. 183 - 210
5. A. Tschirschnitz : "Słuchajcie słowa tego". s. 151 - 182


R. 21 : 1979 z. 2

1. W. Gastpary : Dwadzieścia pięć lat działalności Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1954 - 1979). s. 3 - 72
2. J. Gryniakow : Renesans retoryki w kaznodziejstwie. s. 101 - 122
3. Bp Sawa Hrycuniak : Eucharystia w Kościele Prawosławnym. s. 123 - 136
4. A. Kempfi : Tolosani przeciw Kopernikowi. s. 137 - 154
5. Z. Łyko : Kształcenie adwentystycznych kadr duchownych (aspekt teologiczno-historyczny). s. 155 - 194
6. K. M. P. Rudnicki : Pierwotny tekst objawień Mateczki. s. 195 - 232
7. E. Szulc : Materiały do słownika biograficznego duchownych protestanckich działających w Polsce. s. 233 - 254
IN MEMORIAM
8. Ks. W. Gastpary : Ks. Profesor Edmund Bursche. s. 73 - 100


R. 22 : 1980 z. 1

1. J. Anchimiuk : Perykopa ewangeliczna liturgii eucharystycznej w dniu święta Zesłania Ducha Świętego (Jan 7,37-52; 8,12). s. 87 - 106
2. M. Bendza : Sytuacja wyznaniowa na terenie Klucza Muszyńskiego w XVII wieku. s. 137 - 148
3. Ks. M. J. Cieślar : Wyznanie – "Jezus jest Panem" - jako świadectwo jedności zwiastowania chrześcijańskiego w Nowym Testamencie. s. 23 - 40
4. Ks. R. Kozłowski : Eklezjologia sofiologiczna ks. prof. Sergiusza Bułgakowa. s. 107 - 136
5. Ks. Z. Łyko : Elementy etyki społecznej w pismach E. G. White. s. 149 - 173
6. Ks. J. Niemczyk : Jezus z Nazaretu w świetle współczesnej myśli żydowskiej. s. 5 - 22
7. Ks. W. Niemczyk : Tajemnica Golgoty (uwagi wstępne). s. 59 - 86
8. Ks. A. Tschirschnitz : Amos – prorok z Teoka (Am. 1,1; 7,10-17 - egzegeza). s. 41 - 58


R. 22 : 1980 z. 2

1. M. Bendza : Zarys dziejów Prawosławnej Diecezji Przemyskiej do Unii Brzeskiej. s. 49 - 110
2. Ks. M. Cieślar : Egzegeza listu ap. Pawła do Kolosan, rozdział 3,18 - 4,1. s. 11 - 124
3. Bp Sawa Hrycuniak : System trynitarny św. Bazylego Wielkiego i Kapadocejczyków. s. 37 - 48
4. Ks. Z. Łyko : Nebukadnesar II i jego czasy (studium historyczno - biblijne). s. 163 - 192
5. M. Narbutt : Jan Kochanowski – w 450 lecie urodzin. s. 19 - 36
6. Ks. W. Nast : Aktualność chrystologii i soteriologii Konfesjii Augsburskiej w życiu diasporalnego Kościoła. s. 9 - 19
7. Ks. W. Niemczyk : Tajemnica Golgoty, część druga. s. 125 - 162


R. 23 : 1981 z. 1

1. J. Anchimiuk : U podstaw egzegezy prawosławnej Nowego Testamentu. s. 197 - 212
2. Ks. H. Czembor : Towarzystwo Ewangelickie Oświaty Ludowej w latach 1881 - 1905. s. 213 - 254
3. Ks. W.Gastpary : Słowo wstępne J.M. Księdza Rektora. s. 285 - 286
4. Ks. J. Gryniakow : Kaznodziejstwo Billy Graham’a. s. 45 - 50
5. Bp Sawa Hrycuniak : Małżeństwo w Kościele Prawosławnym (prawo cerkiewne). s. 51 - 98
6. Inauguracja roku akademickiego 1980/1981. s. 277 - 278
7. Ks. Z. Łyko : Trwanie przy Chrystusie. s. 279 - 284
8. Ks. Z. Łyko : Zorganizowanie Kościoła Adwentystycznego w Polsce (uwarunkowania historyczno-socjologiczne i konfesyjne). s. 255 - 276
9. Ks. J. B. Niemczyk : Rozważania o religii. s. 33 - 44
10. Ks. J. B. Niemczyk : Sprawozdanie z działalności Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w roku akademickim 1979/80. s. 287 - 339
11. Ks. W. Wysoczański : Kościół Polskokatolicki w PRL. s. 99 - 196
IN MEMORIAM
12. Ks. W. Wysoczański : Bibliografia prac ks. bp. prof. dr. M. Rodego. s. 13 - 32
13. W. Wysoczański : Curriculum vitae ks. bp. prof. dr. M. Rodego. s. 5 - 12R. 23 : 1981 z. 2

1. M. Bendza : Albański autokefaliczny Kościół prawosławny (zarys historyczny). s. 55 - 62
2. M. Bendza : W czterechsetlecie wydania Biblii Ostrogskiej 1581 - 1981. s. 45 - 55
3. Ks. H. Czembor : Życie religijno-kościelne ewangelików na Polskim Górnym Śląsku w okresie międzywojennym. s. 3 - 44
4. Doktorat honorowy Billy Grahama. s. 105 - 106
5. Ks. J. Gryniakow : Sprawozdanie z działalności Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej za rok akademicki 1980/81. s. 151 - 185
6. Z. Łyko : Belsazar (studium biblistyczno-historyczne). s. 63 - 80
7. Ks. W. Nast : Inauguracja roku akademickiego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. s. 139 - 140
8. Ks. J. B. Niemczyk : Przemówienie inauguracyjne. s. 147 - 150
IN MEMORIAM
9. Ks. W. Benedyktowicz : Ziemia, cierpienie, ratunek (myśl religioznawcza i teologiczna ks. prof. Wiktora Niemczyka). s. 125 - 134
10. Ks. W. Gastpary : Słowo wstępne. s. 111 - 114
11. Ks. Z. Łyko : Sympozjum poświęcone śp. ks. prof. dr. hab. Wiktorowi Niemczykowi. s. 109 - 110
12 Ks. J. Narzyński : Uwagi o stosunku chrześcijaństwa do innych religii w refleksji teologicznej ks. prof. dra Wiktora Niemczyka (1898-1980). s. 115 - 124
13. Ks. J. Niemczyk : W Tobie jest nadzieja moja. s. 141 - 146
14. Odszedł człowiek wielkiej myśli. s. 107 - 108
15. Pożegnaliśmy Przyjaciela. s. 137 - 138
16. Uzupełnienie do bibliografii prac Księdza Profesora Dra Wiktora Niemczyka. s. 135 - 136
RECENZJE
17. E. Szulc : Skorowidz nazwisk osób występujących w pracy Ludwika Jenike pt. "Kronika Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie 1782 do 1980". s. 81 - 104


R. 24 : 1982 z. 1

1. Ks. J. Gryniakow : Specyficzne cechy polskiego kazania ewangelickiego. s. 21 - 29
2. H. - J. Hermison : Sługa Pana i lud wybrany (Izrael) u wtórego Izajasza. s.5 - 20
3. Ks. R. Kozłowski : Eklezjologia eucharystyczna ks. Mikołaja Afanasjewa. s. 55 - 98
4. Ks. Z. Łyko : Adwentystyczne prawo kanoniczne (próba charakterystyki). s. 30 - 54
5. J. T. Maciuszko : Pokój religijny – szlachecka polityka wyznaniowa za Zygmunta Augusta. Wstęp do Konfederacji Warszawskiej. s. 99 - 136
IN MEMORIAM
6. Ks. T. Wojak : Wspomnienie o księdzu profesorze Karolu Serinim. s. 137 - 158
RECENZJE
7. E. Szulc : Indeks osobowy do prasy ks. L. Otto pt. "Przyczynek do historii Zboru Ewangelicko-Augsburskiego Warszawskiego 1650 - 1781". s. 159 - 179


R. 24 : 1982 z. 2

1. Ks. E. Bałakier : Kapłaństwo nowotestamentowe (kazanie). s. 107 - 112
2. Ks. J. Gryniakow : Sprawozdanie z działalności Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej za rok 1981/82. s. 117 - 150
3. Bp Sawa Hrycuniak : Modlitwa Jezusowa w duchowości prawosławnej. s. 23 - 40
4. Ks. Z. Łyko : Irenologia adwentystyczna (próba zarysu). s.41 - 76
5. Ks. W. Nast : Inauguracja roku akademickiego 1982/83. s. 105 - 106
6. Ks. W. Nast : 350-lecie Biblii Gdańskiej. s. 151 - 152
7. Ks. J. Niemczyk : Słowo wstępne. s. 113 - 116
8. P. Ricco : Czy koniec papiestwa? s. 93 - 104
9. M. Rode : Z problematyki teologii permanencji oraz rozwoju bytu i człowieka (wykład inauguracyjny). s.6 - 22
10. Ks. T. Wojak : Kilka uwag o genezie Biblii Gdańskiej. s. 77 - 92
RECENZJE
11. J. T. Maciuszko : Andrzej Lubieniecki : Poloneutychia. s. 153 - 160


R. 25 : 1983 z. 1

1. M. Bendza : Kościół Prawosławny w Rzeczpospolitej w przededniu i dobie Wiktorii Wiedeńskiej. s. 5 - 84
2. Ks. W. Benedyktowicz : Jedność, wspólnota, przyszłość. s. 99 - 108
3. Bp Jeremiasz : Sprawa jedności Kościoła na VI Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady Kościołów w Vancouver. s. 109 - 120
4. Bp Jeremiasz : Światowa Rada Kościołów i jej kościoły członkowskie wobec sprawy pokoju w świetle VI Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów w Vancouver. s. 121 - 132
5. Ks. M. Lenczewski : Sobory powszechne w życiu Kościoła Prawosławnego. s. 133 - 206
6. Ks. Z. Łyko : Z problematyki współczesnej psychologii empirycznej. s. 207 - 222
7. W. Nast : Sesja naukowa poświęcona VI Zgromadzeniu Ogólnemu Światowej Rady Kościołów w Vancouver 1983. s. 97 - 98
8. Spotkanie ekumeniczne z papieżem Janem Pawłem II. s. 87 - 96
RECENZJE
9. R. Borski : Henri Holstein : U początków wspólnoty chrześcijańskiej. Warszawa 1981. s. 229 - 234
10. J. T. Maciuszko : Edward Ciupak : Religia i religijność. Warszawa 1982. s. 223 - 228
11. J. T. Maciuszko : Henryk Wisner : Rozróżnieni w wierze. Warszawa 1982. s. 239 - 243
12. A. Znosko : J. T. Milik : Święty Świerad – Saint Andrew Zoeradus. Roma . 1966 oraz F. Kmietowicz : Kiedy Kraków był trzecim Rzymem. Detroit 1980. s. 235 - 238


R. 25 : 1983 z. 2

1. M. Bendza : Prawosławno-protestanckie tendencje unijne w XVI wieku ze szczególnym uwzględnieniem terenu ziem Rzeczypospolitej (wykład inauguracyjny). s. 179 - 194
2. Ks. W. Benedyktowicz : Reformatorski zwrot w teologii. s. 15 - 26
3. Ks. M. Cieślar : Urząd kościelny w teologii Marcina Lutra. s. 161 - 172
4. Ks. J. Gryniakow : Marcin Luter jako kaznodzieja. s. 117 - 126
5. Ks. J. Gryniakow : Sprawozdanie z działalności Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie za rok akademicki 1982/1983. s. 195 - 238
6. T. Harlin : Klucze królestwa niebieskiego u Lutra i u nas. s. 47 - 56
7. J. Jakubowska-Płużańska : Współczesna refleksja protestancka wobec marksizmu na przykładzie Pawła Tillicha. s. 101 - 116
8. H. Junhans : Centrum teologii Marcina Lutra. s. 65 - 76
9. D. Kułakowska : Marcin Luter a Dobra Nowina według Dostojewskiego. s. 57 - 64
10. A. Łopatka : Przemówienie Kierownika Urzędu do Spraw Wyznań. s. 9 - 14
11. J. T. Maciuszko : Marcin Luter w Europie i Rzeczypospolitej XVI wieku. s. 127 - 142
12. J. Małłek : Marcin Luter a reformacja w Prusach Książęcych i Prusach Królewskich. s. 91 - 100
13. G. Maron : Luter a modele wolności w jego czasach. s. 27 - 34
14. Ks. W. Nast. : Inauguracja roku akademickiego 1983/1984. s. 173 - 174
15. Ks. W Nast. : Ks. dr Marcin Luter - życie i dzieło - recepcja w Polsce - dialog, współdziałanie. s. 7 - 8
16. Ks. J. B. Niemczyk : Słowo rektora otwierające inaugurację roku akademickiego 1983/1984. s. 175 - 178
17. Ks. A. Skowronek : Przemiany w katolickim spojrzeniu na Marcina Lutra. s. 35 - 46
18. J. Tazbir : Luter w opinii polskiej kontrreformacji. s. 77 - 90
19. Ks. M. Uglorz : Recepcja luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim w XVI wieku. s. 143 - 160


R. 26 : 1984 z. 1

1. J. Jakubowska : Teoriopoznawczy aspekt organistycznej i procesualnej filozofii Whiteheada. s. 51 - 66
2. A. Kempfi : Patron Rosji św. Sergiusz z Radoneża i jego życiorys pióra Epifaniusza. s. 167 - 180
3. R. Kozłowski : Geneza eklezjologii ks. Mikołaja Afanasjewa. s. 21 - 50
4. Ks. Z. Łyko : Z prac nad Statutem ChAT. s. 4 - 20
5. W. Platajs : Podstawowe pojęcia chińskiej filozofii klasycznej. s. 67 - 82
6. T. Wojak : Jan Seklucjan - życie i dzieło, część pierwsza. s. 83 - 166
RECENZJE
7. J. T. Maciuszko : Stefan Herman : Wojna i żołnierz w okresie kontrreformacji (do roku 1648). Szkice z dziejów literatury polskiej i obcej. Zielona Góra 1983. s. 181 - 186
8. J. T. Maciuszko : Wiesław Bieńkowski : Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764-1855). W służbie umiłowanego języka. Olsztyn 1983. s. 187 - 192


R. 26 : 1984 z. 2

1. J. Gryniakow : Sprawozdanie z działalności Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie za rok akademicki 1983/84. s. 47 - 84
2. Ks. bp Sawa Hrycuniak : Nauka Ojców Kościoła o św. Sakramentach. s. 85 - 94
3. Ks. bp Sawa Hrycuniak : Współczesność kazania. s. 95 - 104
4. A. Łopatka : Przemówienie Kierownika Urzędu do Spraw Wyznań. s. 31 - 34
5. Z. Łyko : Bibliografia prac opublikowanych w "Roczniku Teologicznym" w trzydziestoleciu ChAT. s 175 - 220
6. Z. Łyko : Chrześcijańska Akademia Teologiczna w aspektach XL-Lecia PRL (studium teologiczno-socjologiczne). s. 35 - 46
7. J. T. Maciuszko : Rozważania o symbolu. s. 131 - 156
8. W. Nast. : Inauguracja roku akademickiego 1984/85. s. 7 - 8
9. J. Niemczyk : "Niech objawi się Wrogom Twoim Twoja Sprawa". s. 9 - 14
10. J. Niemczyk : Słowo wstępne Rektora z okazji Jubileuszu XXX-lecia ChAT. s. 15 - 30
11. W. Platajs : Indyjska myśl filozoficzna na przestrzeni wieków. s. 157 - 174
12. W. Platajs : Sprawozdanie z sympozjum na temat "Dekret o ekumeniźmie po 20 latach". s. 283 - 290
13. M. Uglorz : Izrael społecznością typu profetycznego. s. 105 - 130
14. T. Wojak : Jan Seklucjan - życie i dzieło, część druga. s. 219 - 295
IN MEMORIAM
15. Ks. J. Gryniakow : Zgon ks. prof. dr. W. Gastpary'ego. s. 291 - 292
16. Ks. J. Niemczyk : Przemówienie żałobne. s. 293 - 295


R. 27 : 1985 z. 1

1. W. Benedyktowicz : Teologiczne przesłanki służby pokoju. s. 5 - 14
2. Ks. M. Lenczewski : Ks. Metropolita Dionizy. s. 103 - 182
3. J.T. Maciuszko : Wzorce kulturowe religijności szlachty polskiej na podstawie pamiętników staropolskich. s. 55 - 102
4. W. Platajs : Ańanda Márga i Tantra-yoga Shrii Prabhát Rainjan Sarkařa w Polsce. s. 183 - 220
5. W. Platajs : Sprawozdanie z obrad XXVII Tygodnia Filozoficznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. s.277 - 280
6. G. Rossi : Stosunki między państwem a wyznaniami religijnymi we Włoszech. s. 15 - 26
7. Ks. M. Uglorz : Miejsce daru proroctwa w charyzmatycznej strukturze Kościoła. s. 27 - 54
8. Ks. T. Wojak : Jan Seklucjan – życie i dzieło, część III i zakończenie. s. 221 - 258
9. P. Zaremba : Mity i legendy ludów Afryki Zachodniej w zestawieniu z Pismem Świętym. s. 259 - 276
RECENZJE
10. J.T. Maciuszko : Ian G. Barbour : Mity, modele, paradygmaty. Studium porównawcze nauk przyrodniczych i religii. s.285 - 290
11. W. Platajs : Hans Waldens : Medytacja na Wschodzie i Zachodzie. s. 281 - 284


R. 27 : 1985 z. 2

1. M. Bendza : Ślady misyjnej działalności świętych Cyryla i Metodego na ziemiach Polski (2 poł. w. IX - 1 ćwierćwiecze w. XI). s. 29 - 46
2. Ks. W. Benedyktowicz : Elogium z okazji doktoryzacji ks. bp. Kurta Scharfa. s. 217 - 220
3. R. Borski : Wystąpienie przedstawiciela młodzieży studenckiej. s. 227 - 228
4. Z. Dziubiński : Ontologiczne wyznaczniki aksjologii ludzkiego ciała we współczesnej filozofii i teologii katolickiej. s. 91 - 116
5. Ks. J. Gryniakow : Kazanie. s. 229 - 234
6. Ks. J. Gryniakow : Sprawozdanie z działalności Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie za rok akademicki 1984/5. s. 235 - 270
7. Bp Sawa Hrycuniak : Ślady misyjnej działalności św. Metodego na ziemiach polskich. s. 15 - 28
8. Bp Sawa Hrycuniak : Teologiczne przesłanki pokojowej działalności Kościoła. s. 5 - 14
9. A. Kempfi : Św. Serafin Sarowski eremita i cudotwórca. Karta z dziejów rosyjskiej prawosławnej duchowości. s. 151 - 178
10. K. Kuczma : Motyw śmierci w "Listach do Lucylisza" Luciusza Anneusza Seneki. s.117 - 150
11. J. T. Maciuszko : Bóg i człowiek. Elementy teologii i antropologii w "Emblematach" Zbigniewa Morsztyna. s. 47 - 64
12. J.T. Maciuszko : Emblematy w kazaniu barokowym. s. 199 - 208
13. Ks. W. Nast. : Inauguracja roku akademickiego 1985/86. s. 209 - 210
14. Z. Pasek : Chrześcijaństwo entuzjastyczne. s. 179 - 198
15. W. Platajs : Judaizm – jego myśl religijna, filozoficzna i społeczna. s. 65 - 90
16. Bp K. Scharf : Przemówienie z okazji promocji na honorowego doktora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. s. 221 - 226
17. Ks. J. Tofiluk : Kazanie. s. 211 - 216


R. 28 : 1986 z. 1

1. Z. Dziubiński : Zagadnienia ludzkiego ciała w doktrynie Tomasza z Akwinu. s. 153 - 170
2. J. Gryniakow : Teksty Starego Testamentu w homiletyce chrześcijańskiej. s. 21 - 35
3. H. Grzymała-Moszczyńska : Z zagadnień psychologii kultu religijnego. s. 131 - 152
4. Bp Jeremiasz (Jan Anchimiuk) : Cud w Kanie Galilejskiej. s. 5 - 20
5. A. Kempfi : Starcy z Pustelni Optina. Karta z dziejów rosyjskiej prawosławnej duchowości. s. 171 - 198
6. Z. Łyko : Analiza socjograficzna religijności polskich środowisk chrześcijańskich (próba ujęcia monograficznego). s. 36 - 58
7. J. T. Maciuszko : Postylla w perspektywie społecznej. Z problemów metodologicznych badań historycznych nad postyllografią. s. 59 - 109
8. M. Uglorz : Świadectwo Lutra o Wieczerzy Pańskiej. s. 109 - 130
RECENZJE
9. J. T. Maciuszko : Ks. T. Dajczer : Inicjacje i ich wymiar kosmiczny u ludów Kaliforni. Warszawa 1984. s. 209 - 214
10. J. T. Maciuszko : W kręgu religii pozaeuropejskich. Red. Anna Mrozek-Dumanowska. Warszawa 1985. s. 199 - 208
11. J. Przybył : Andrzej Walicki : Między filozofią, religią i polityką. Studia o myśli polskiej romantyzmu. Warszawa 1983. ss. 228. s.215 - 221


R. 28 : 1986 z. 2

1. M. Bendza : Inkorporacja metropolii kijowskiej do epatriarchatu moskiewskiego. s. 47 - 102
2. R. Borski : Koncepcja religii we wczesnym okresie teologii Karola Bartha. s. 145 - 156
3. M. Frysz : Theology and the Concept of Church, Parish and Ministry in English and American Puritnism in Seventeenth Century. Part I – England. s. 127 - 144
4. Ks. J. Gryniakow : Historia Kościoła w katechetyce ewangelickiej. s. 3 - 10
5. Ks. J. Gryniakow : Sprawozdanie z działalności Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie za rok akademicki 1985/1986. s. 209 - 248
6. Bp Jeremiasz [Jan Anchimiuk] : Chrześcijaństwo a sekularyzacja. Odpowiedzialność chrześcijan za utrzymanie i przekazanie wiary w dobie sekularyzacji. s. 11 - 20
7. Ks. Z. Łyko : O istocie filozofii. s. 21 - 46
8. J. T. Maciuszko : "Postilla polska ..." : problemy, fakty, zagadki. s. 103 - 126
9. Ks. W. Nast : Inauguracja roku akademickiego 1986/1987. s. 203 - 204
10. Ks. J. B. Niemczyk : Słowo Rektora. s. 205 - 208
11. J. Ryńca : Granice niewiedzy. s. 157 - 182
IN MEMORIAM
12. Spis publikacji ks. prof. dr. hab. Witolda Benedyktowicza (wybór). s. 183 - 202


R. 29 : 1987 z. 1

1. R. Azembski : Sprawozdanie z XXIX Tygodnia Filozoficznego na KUL-u. s. 149 - 154
2. Ks. B.B. Beach : Zasady wolności religijnej. s. 133 - 140
3. Z. Dziubiński : Koncepcja człowieka u Pierre Teilharda de Chardin. s. 35 - 58
4. M. Frysz : Theology and the Concept of Church, Parish and Ministry in English and American Puritanism Part : New England. s. 59 - 74
5. L. Hondo : Podstawy filozoficzne teologii Rudolfa Bultmana. s. 107 - 126
6. Abp Sawa Hrycuniak : Chrystologia duszpasterstwa. s. 5 - 18
7. Ks. Z. Łyko : Doktorat h.c. pastora dr. B.B. Beach’a. s. 127 - 132
8. Ks. Z. Łyko : Kościół-państwo. s. 19 - 34
9. Z. Łyko : Spotkanie ekumeniczne Jana Pawła II podczas III wizyty w Polsce. s. 141 - 148
10. E. Pech : Znaczenie retoryki z kazaniu. s. 75 - 106


R. 29 : 1987 z. 2

1. Ks. B. B. Beach : Problematyka wolności religijnej w Polsce i Meksyku (studium porównawcze). s. 75 - 102
2. Z. Dziubiński : Kontrowersje wokół współczesnego katolicyzmu. Humanizm Jana Pawła II. s. 103 - 140
3. Ks. J. Gryniakow : Przemówienie KsiędzaRektora. s. 179 - 180
4. Ks. J. Gryniakow : Sprawozdanie z działalności Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie za rok akademicki 1986/87. s. 181 - 216
5. Abp Sawa Hrycuniak : Nauka Kościoła Prawosławnego o Duchu Świętym. s. 5 - 22
6. A. Kempfi : O XI-wiecznym metropolicie kijowskim Hilarionie i Hilarionowym w "Słowie o Zakonie i Łasce". s. 141 - 168
7. Ks. Z. Łyko : "Etos pracy – etos człowieka". s. 229 - 230
8. Ks. Z. Łyko : O życiu religijnym w Polsce. s. 227 - 228
9. Ks. Z. Łyko : Psychologiczne problemy świadomości. s. 35 - 52
10. Ks. Z. Łyko : V Zjazd Filozofii Polskiej. s. 224 - 226
11. J. T. Maciuszko : Jan Samuel Gregowiusz – kaznodzieja śmierci. s. 169 - 176
12. J. T. Maciuszko : Postylla w perspektywie społecznej. Z problemów metodologicznych badań historycznych nad postyllografią. (cz.2). s. 67 - 74
13. Ks. W. Nast. : Inauguracja roku akademickiego 1987/88. s. 177 - 178
14. W. Schmidt : Centralna myśl Starego Testamentu. s. 53 - 66
15. Ks. J. Tofiluk : Doktorat honorowy Patriarchy Ekumenicznego Dymitriosa I. s. 217 - 220
16. Ks. M. Uglorz : Deus absconditus w teologicznej refleksji Lutra. s. 23 - 34
IN MEMORIAM
17. Abp Sawa Hrycuniak : Elogium. s. 221 - 223
RECENZJE
18. J. T. Maciuszko : Trzy razy średniowiecze – przegląd recenzyjny. s. 231 - 238


R. 30 : 1988 z. 1

1. R. Borski : Religia a teologia w poglądach K. Bartha i P. Althausa. s. 123 - 254
2. Z. Dziubiński : Refleksje antropologiczne w personalizmie Emauela Mouniera. s. 67 - 90
3. Abp Sawa Hrycuniak : Tajemnica Krzyża Świętego. s. 5 - 14
4. Abp Sawa Hrycuniak : Z historii słowiańskich tekstów liturgicznych z uwzględnieniem wydań w Zabłudowie. s. 15 - 24
5. Ks. Z. Łyko : Psychologiczno-teologiczne aspekty osobowości. s. 25 - 66
6. M. J. Uglorz : Szatan i satanizm. s. 91 - 122
RECENZJE
7. N.N. : Tadeusz Kępiński : Mózg a świadomość. s. 255 - 264


R. 30 : 1988 z. 2

1. B.B. Beach : The Magna Carta and its Liberty implicatios. s. 153 - 158
2. M. Bendza : Chrystianizacja Rusi w świetle "Kroniki" Thietmara z Merseburga. s. 29 - 40
3. M. Bendza : Sacrum Russiae Millenium. s. 19 - 28
4. Z. Dziubiński : Koncepcja człowieka Jacquesa Maritaina i Entiene Gilsona. Człowiek istota rozdwojona. s. 123 - 140
5. Ks. J. Gryniakow : Przemówienie rektora. s. 191 - 192
6. J. Kadylak : Idea harmonii w tradycji chrześcijaństwa wschodniego i niektóre jej przejawy w literaturze i sztuce Rusi. s. 111 - 122
7. A. Kempfi : U kolebki Horodna-Grodna i prawosławia na Grodzieńszczyźnie. s. 141 - 152
8. Ks. R. Kozłowski : Kazanie z okazji inauguracji roku akademickiego. s. 185 - 190
9. Ks. Z. Łyko : Teologiczno-filozoficzne aspekty tolerancji. s. 53 - 72
10. J. T. Maciuszko : Teologia historyczna w polskich powojennych badaniach ewangelickich. Próba bilansu. s. 85 - 110
11. K.-H. zur Műhlen : Rozumienie wolności u Marcina Lutra z punktu widzenia czasów nowożytnych. s. 41 - 52
12. Ks. W. Nast : Inauguracja roku akademickiego 1988/89. s. 183 - 184
13. Plan zajęć na rok akademicki 1988/89. s. 233 - 242
14. Sens historii i współtworzenie przyszłości Polski. (Sprawozdanie z konferencji z okazji 70-lecia odzyskania niepodległości). s. 243 - 244
15. J. Trąbka : Rozwój poglądów na zagadnienie „dusza-ciało”. s. 159 - 182
16. Ks. M. Uglorz : Prorok czasów ostatecznych w tradycji ewangelicznej. s. 73 - 84
17. Ks. W. Wysoczański : Sprawozdanie z działalności Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. s. 193 - 232
18. W 70-lecie odzyskania niepodległości. s. 5 - 18


R. 31 : 1989 z. 1 i 2

1. M. Bendza : Sposoby realizacji Unii Brzeskiej. s. 85 - 100
2. Ks. H. Czembor : Kazanie inauguracyjne. s. 183 - 186
3. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 26 sierpnia 1789 roku. s. 169 - 172
4. Abp A. Glazemaker : Dialog jako zdecydowana forma wyrażenia naszej egzystencji. s. 33 - 42
5. Abp A. Glazemaker : Słowo podziękowania. s. 177 - 180
6. Ks. J. Gryniakow : Chrześcijańska Akademia Teologiczna w latach 1984 - 1989. s. 5 - 16
7. Ks. J. Gryniakow : Przemówienie księdza rektora. s. 187 - 190
8. Ks. Z. Ł[yko] : Międzynarodowe Sympozjum Uniwersalizmu. s. 173 - 174
9. Ks. Z. Łyko : Ustawy wyznaniowe. s. 43 - 84
10. Ks. Z. Łyko : Wykaz publikacji. s. 17 - 20
11. J. T. Maciuszko : Postylla Jana Bythnera. s. 101 - 132
12. A. Merker : III Międzynarodowy Kongres Wolności Religijnej w Londynie. s. 147 - 168
13. Ks. W. Nast : Inauguracja roku akademickiego 1989/90 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. s. 181 - 182
14. E. Phillippides : Nowe myślenie a etos chrześcijański. s. 133 - 142
15. Przeciw dyskryminacji. s. 143 - 146
16. Bp W. Wysoczański : Doktoryzacja arcybiskupa Utrechtu. s. 175 - 176
17. Bp W. Wysoczański : Sprawozdanie z działalności Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie za rok akademicki 1988/89. s. 191 - 228
IN MEMORIAM
18. Ks. J. Niemczyk : W stulecie urodzin księdza biskupa prof. dr. Jana Szerudy. s. 21 - 32
RECENZJE
19. Z. Łyko : O Kierkegardzie. s. 253 - 255
20. J. T. Maciuszko : Jan Kalwin i reformacja w Polsce. s. 229 - 252


R. 32 : 1990 z. 1

1. Ks. B. Dąbrowski : Wykopaliska Madaba Plains Project w Jordanii (Tell el- Umeiri i okolice). s. 21 - 23
2. H. Eisel : Nikt nie wierzy dla siebie samego. s. 87 - 96
3. A. Kempfi : Sprawa Makryny Mieczysławskiej, czyli o karierze pewnego paszkwilu na metropolitę Józefa Siemaszkę. s. 265 - 286
4. Ks. Z. Łyko : Jubileusz "Znaków Czasu". s. 323
5. Ks. Z. Łyko : Wymiary Uniwersalizmu. s. 75 - 86
6. J.T. Maciuszko : Człowiek średniowiecza, człowiek renesansu, człowiek baroku. Uwagi o możliwościach budowania historycznych modeli antropologicznych. s. 97 - 128
7. M. Mikołajczyk : Bibliografia publikacji polskich na temat tolerancji. s. 287 - 322
8. E. Olender-Dmowska, J.T. Maciuszko : O fanatyzmie. Próba opisu zjawiska. (Część I). s. 147 - 216
9. E. Szulc : Sejm Czteroletni jako rozjemca sporu między protestanckim mieszczaństwem a członkami stanu szlacheckiego tegoż wyznania. s. 35 - 73
10. E. Szulc : Sprawa Obywatelskich uprawnień protestanckich mieszczan jako temat dyskusji na forum Sejmu Czteroletniego. s. 5 - 34
11. K. Toeplitz : "...sola scriptura". s. 235 - 246
12. J. Trąbka : Znak i znaczenie w aspekcie biologicznym i psychicznym. s. 247 - 264
13. M. J. Uglorz : Gniew Boży w teologii Lutra i ksiąg symbolicznych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. s. 129 - 146


R. 32 : 1990 z. 2

1. Z. Dziubiński : Minimum wiedzy o kulturze fizycznej dla przyszłego duszpasterza. s. 153 - 176
2. B. Górska : Wykaz publikacji Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w roku 1990. s. 347 - 348
3. Ks. J. Gryniakow : Przemówienie inauguracyjne. s. 317 - 318
4. A. Kempfi : Copernici divinae lucubrationes. s. 211 - 244
5. Ks. R. Kozłowski : Forum Ekumeniczne. Bazylea 1989. s. 307 - 314
6. H. Litwin : Dobra ziemskie Cerkwi Prawosławnej i Kościoła Katolickiego obu obrządków na Kijowszczyźnie w świetle akt skarbowych i sądowych 1569 - 1648. s. 187 - 210
7. Ks. Z. Łyko :Teologia adwentystyczna (próba systematyzacji) s. 67 - 100
8. Ks. Z Łyko : W sprawie świąt. s. 363 - 364
9. D. Maciak : Anna Wazówna (Zarys biografii). s. 287 - 306
10. J. T. Maciuszko : Ewangelicka teologia i religiologia w Polsce w latach 1945 - 1989. s. 31 - 66
11. J. T. Maciuszko : Nowy program nauczania. s. 349 - 362
12. Ks. W Nast. : Inauguracja roku akademickiego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. s. 315 - 216
13. K. Karski tłum: Drodzy Bracia i drogie Siostry. s. 313 - 314
14. B. L. Sherwin : Kilka aspektów eschatologii żydowskiej. s. 177 - 186
15. A. Skowronek : Wyzwalające wartości niespożytego dogmatu. s. 113 - 130
16. T. Stegner : Pastorzy ewangeliccy w Królestwie polskim w latach 1815 - 1914. s. 245 - 286
17. E. Szulc : Klerykalizmy w świetle niektórych publikacji politycznych okresu Sejmu Wielkiego. s. 131 - 152
18. Ks. A. Tschirschnitz : Świat planet i gwiazd i ich kult w Starym Testamencie. s. 101 - 112
19. Ks. M. Uglorz : Ewangelia o wolności apostoła Pawła. s. 11 - 30
20. Ks. bp W. Wysoczański : Sprawozdanie z działalności Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie za rok akademicki 1989/90. s. 319 - 348
IN MEMORIAM
21. Ks. J. Gryniakow : Kazanie żałobne. s. 367 - 370
22. W. Nast : Pożegnanie. s. 365 - 366
23. A. Tschirschnitz : Bibliografia publikacji i prac naukowych ks. prof. dr. J. B. Niemczyka. s. 10
24. Ks. A. Tschirschnitz : Ksiądz profesor doktor Jan Bogusław Niemczyk (1926 - 1990). s. 7 - 9
25. Ks. bp W. Wysoczański : Kazanie żałobne. s. 371


R. 33 : 1991 z. 1


1. Ks. E. Bałakier : Jedność Kościołów – jedność Europy (optyka starokatolicka). s. 123 – 130
2. G. Bednarczyk : Kulturowe uwarunkowania rozwoju Kościoła w okresie apostolskim. s. 159 – 180
3. M. Bendza i ks. A. Szymaniuk : Z historii Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Cypru. s. 55 – 76
4. Z. Dziubiński : Minimum wiedzy o kulturze fizycznej dla przyszłego duszpasterza, część II. s. 77 – 104
5. Bp Jeremiasz (J. Anchimiuk) : Jedność Kościołów – jedność Europy (optyka prawosławna). s. 115 – 122
6. Ks. Z Łyko : Jedność Kościołów – Jedność Europy. s. 105 – 106
7. Ks. Z. Łyko : Od tolerancji do wolności religijnej. s. 5 – 20
8. Ks. Z. Łyko : Uniwersalizm. s. 251
9. A. Mironowicz : Jozafat Dubieniecki – Historia cudownego obrazu żyrowieckiego. s. 195 – 216
10. S. Pastuszewski : Chrześcijańskie związki wyznaniowe w Bydgoszczy wobec kwestii narodowościowych i społecznych w dobie I wojny światowej, powstania wielkopolskiego i pierwszych lat odrodzonego państwa polskiego. s. 217 – 250
11. B. Przedpełski : Sytuacja religijna w Albanii (zarys historyczny). s. 181 – 194
12. Ks. A. Skowronek : Jedność Kościołów – jedność Europy (optyka rzymskokatolicka). s. 107 – 114
13. Spotkanie ekumeniczne z Janem Pawłem II, papieżem-Polakiem. s. 139 – 158
14. Ks. M. Uglorz : Jedność Kościołów – jedność Europy (optyka protestancka). s. 131 – 138
15. Ks. M. Uglorz : Z dziejów Nowego Testamentu. s. 21 – 54
R. 33 : 1991 z. 2


1. M. Bendza : Uwagi na marginesie Unii Brzeskiej. s. 25 – 32
2. Z. Dzubiński : Filozoficzne podstawy katolickiej koncepcji ludzkiej somatyki i kultury fizycznej. Studium aksjologiczne. s. 91 – 120
3. B. Górska : Wykaz publikacji ChAT w roku 1991. s. 233
4. K. Karski : Atmosfera Canberry. s. 83 – 86
5. K. Karski : Sesja poświęcona VII Zgromadzeniu Ogólnemu Światowej Rady Kościołów. s. 59 – 60
6. W. Konach : Canberra : Hasło – tematyka – dokumenty. s. 61 – 68
7. Z. Łyko : Głos w dyskusji. s. 87 – 90
8. Z. Łyko : Psychosomatyczne aspekty uzależnień. s. 45 – 52
9. A. Malesza : Patriarcha Tichon i zachowanie jedności Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej naruszonej przez ruch „obnowleńców”. s. 179 – 190
10. J. Matwiejuk : Międzynarodowa ochrona mniejszości narodowych i wyznaniowych. s. 191 – 200
11. J. Matwiejuk : Ustawa z 4 lipca 1991 o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. s. 53 – 58
12. Ks. W. Nast : Rozpoczęcie roku akademickiego 1991/1992 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. s. 201 – 202
13. Bp A. Nossol : VII Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów w oczach obserwatora Kościoła Rzymskokatolickiego. s. 77 – 82
14. K. Toeplitz : Teologiczne źródła filozofii egzystencjalnych. s. 167 – 178
15. Bp Z. Tranda : Blaski i cienie Zgromadzenia ŚRK w Canberrze. s. 69 – 76
16. M.J. Uglorz : Artykuł „descendit ad inferma” w Księgach Symbolicznych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. s. 121 – 166
17. M. Uglorz : Parakletus – Christus praesens. s. 5 – 24
18. Bp W. Wysoczański : Przemówienie Rektora. s. 203 – 208
19. Bp W. Wysoczański : Sprawozdanie z działalności ChAT w roku akademickim 1990/1991. s. 209 – 231
IN MEMORIAM
20. K. Karski : Biskup Juliusz Bursche jako ekumenista (w 50 rocznicę zgonu). s. 33 – 44
R. 34 : 1992 z. 1


1. M. Bendza : Z dziejów prawosławnej diecezji białoruskiej (1700 – 1720). s. 87 – 104
2. K. Karski : Drugie Sympozjum Ekumeniczne. s. 209 – 210
3. K. Karski : Ekumenizm dzisiaj – nasze trudności i zadania (perspektywa ewangelicka). s. 227 – 234
4. A. Kempfi : O białoruskim zapleczu kulturowym w Mikołaja Hussowskiego Pieśni o żubrze. s. 193 – 208
5. Z. Łyko : Elementy ekoteologii. s. 105 – 116
6. J. T. Maciuszko : W sprawie niektórych związków tolerancji, cywilizacji i kultury. s. 59 – 86
7. Bp T.R. Majewski : Głos w dyskusji. s. 245 – 253
8. B. Milerski : Religia a kultura. s. 175 – 192
9. S. C. Napiórkowski : Ekumenizm dzisiaj – nasze trudności i zadania (Perspektywa rzymskokatolicka). s. 219 – 226
10. W. Nast : Agendy Saskie w Zborze Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie. s. 129 – 158
11. K. Toeplitz : Głos w dyskusji. s. 255 – 260
12. K. Toeplitz : O niektórych etycznych paradygmatach ekumenicznego dialogu. s. 159 – 174
13. J. Tofiluk : Ekumenizm dzisiaj – nasze trudności i zadania (Perspektywa prawosławna). s. 211 – 218
14. M. Uglorz : Miłosierdzie Boże – usprawiedliwienie z łaski. s. 117 – 128
15. T. Wójtowicz : Ekumenizm dzisiaj – nasze trudności i zadania (Perspektywa starokatolicka). s. 235 – 244
16. Bp W. Wysoczański : Historyczne, teologiczne i prawno-kościelne podłoże powstania starokatolicyzmu. s. 7 – 58
R. 34 : 1992 z. 2


1. M. Bendza : Zasady soborowości i jej znaczenie w Cerkwi prawosławnej. s. 29 – 42
2. M. Bendza, A. Szymaniuk : Z historii patriarchatu jerozolimskiego. s. 123 – 134
3. Z. Dziubiński : Historia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. s. 193 – 194
4. Z. Dziubiński : Jubileusz 40-lecia Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu w szkołach wyższych w Polsce i 75-lecie Akademickiego Związku Sportowego w Warszawie. s. 191 – 192
5. Z. Dziubiński : System wychowania fizycznego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Studium teoretyczne. s. 135 – 146
6. B. Górska : Wykaz publikacji ChAT w roku 1992. s. 195
7. K. Karski : Felicjan Zaremba – misjonarz Misji Bazylejskiej. s. 81 – 102
8. K. Karski : Sympozjum ekumeniczne poświęcone relacjom ze Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Kościołów Europejskich. s. 103 – 104
10. K. Kobylski : Życie liturgiczne Kościoła Ewangelickiego Wyznania Augsburskiego w świetle Agendy Unijnej Kościoła Krajowego w Królestwie Pruskim wydanej w 1868 roku w Królewcu. s. 147 – 162
11. Z. Łyko : Renesans prawa natury. s. 43 – 62
12. J. T. Maciuszko : Protestantyzm – katolicyzm – kapitalizm. Głos za tezami Maxa Webera. s. 17 – 28
13. W. Nast : Inauguracja roku akademickiego 1992/93. s. 167 – 168
14. D. Niewieczerzał : Zgromadzenie KEK – jego przebieg i ważne problemy. s. 105 – 112
15. E. Puślecki : Rezultaty Zgromadzenia Konferencji Kościołów Europejskich w świetle dokumentów końcowych. s. 113 – 122
16. K. Toeplitz : „Bądź wola Twoja” – powołani do wolności. s. 63 – 80
17. Wykaz wydawnictw Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. s. 196
18. Bp W. Wysoczański : Przemówienie inauguracyjne Rektora. s. 163 – 166
19. Bp W. Wysoczański : : Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej nauczycieli akademickich ChAT w roku akademickim 1991/1992. s. 169 – 190
IN MEMORIAM
20. W. Nast : Biografia ks. Jerzego Gryniakowa. s. 9 – 12
21. W. Nast : Bibliografia prac ks. prof. dr hab. Jerzego Gryniakowa opublikowanych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. s. 13 – 16
22. W. Nast : Ks. prof. dr hab. Jerzy Gryniakow 8.11.1925 – 14.09.1992. s. 7 – 8
R. 35 : 1993 z. 1


1. H. Czembor : Stosunki Państwo-Kościół w przyszłej Konstytucji Polskiej z punktu widzenia Kościołów Ewangelickich. s. 331 – 338
2. E. Fahlbusch : Jedna wśród wielu. – Wyzwania ze strony różnych religii. Uwagi i spostrzeżenia na temat aktualnej dyskusji nad teologią religii. s. 133 – 160
3. B. Górowska : Stosunki państwo-kościół w konstytucjach europejskich państw postkomunistycznych. s. 301 – 318
4. K. Karski : Drugie Sympozjum Ekumeniczne. s. 353 – 354
5. K. Karski : Znaczenie ekumeniczne Friedricha Siegmenda-Schultzego ze szczególnym uwzględnieniem jego stosunków z Kościołami ewangelickimi w Polsce w okresie międzywojennym. s. 119 – 132
6. J. Krukowski : Katolickie postulaty konstytucyjne. s. 319 – 330
7. R. Leszczyński : Logos w starożytnej filozofii greckiej, żydowskiej i chrześcijańskiej. s. 247 – 278
8. Z. Łyko : Głos w dyskusji w kwestii „Kościoły w służbie społeczeństwu”. s. 379 – 381
9. Z. Ł[yko] : Rejestr „Rocznika Teologicznego”. s. 383
10. Z. Łyko : Świat wartości. s. 45 – 76
11. J. T. Maciuszko : Mit – mitologia – mitografia. Elementy wiedzy o micie (cz. I). s. 5 – 44
12. E. Mikler : Kościoły chrześcijańskie a służba społeczeństwu. s. 371 – 378
13. Z. Nosowski : Wspólne świadectwo chrześcijan czy Kościołów? s. 363 – 370
14. M. Pietrzak : Państwo i Kościół w obecnej i przyszłej Konstytucji Polskiej. s. 281 – 300
15. M. P[ietrzak] : Sympozjum : „Stosunki Państwo-Kościół w przyszłej Konstytucji Polskiej”. s. 279 – 280
16. J. Prokopiuk : Kościół a ekonomika i polityka. s. 355 – 362
17. K. Toeplitz : Soren Kierkegaard a Luter i Reformacja. s. 77 – 118
18. Udział w Wystawie Polskiej Książki na Litwie. s. 383
19. J. Wędzel : Egzystencjalna orientacja teologiczno-etycznej myśli Marcina Lutra i Dietricha Bonhoeffera. s. 189 – 146
20. Ks. T. Wójtowicz : Państwo-Kościół w przyszłej Konstytucji polskiej. Punkt widzenia starokatolicki. s. 339 – 346
21. S. Zabielnik : Kościół Szkocki 1560 – 1660. (Ludzie i wydarzenia). s. 161 – 188R. 35 : 1993 z.2


1. E. Alabrudzińska : Kościoły nierzymskokatolickie w Bydgoszczy w przededniu II wojny światowej. s. 143 – 154
2. M. Ambroży : Ks. prof. Ignacy von Doellinger a starokatolicyzm. s. 113 – 135
3. Apel Warszawski – o Ekorozwój. Do wszystkich społeczeństw, rządów i elit świata. s. 247 - 249
4. B. Górska : Wykaz publikacji Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w roku 1993. s. 245
5. K. Karski : Oscara Cullmanna wizja jedności Kościoła. s. 57 – 64
6. J. Krukowski Głos w dyskusji. s. 195 – 197
7. Z. Łyko : Drogi duchowego rozwoju. s. 207 – 209
8. Z. Łyko : Głos w dyskusji. s. 203 – 204
9. Z. Łyko : Pierwszy Światowy Kongres Uniwersalizmu. s. 247
10. Z. Łyko : Polityka w aspektach filozoficzno-aksjologicznych. s. 65 – 96
11. Z. Łyko : Równouprawnienie wyznań. s. 177
12. B. Milerski : Problematyka uprawomocniona metody korelacji P. Tillicha. s. 97 – 112
13. A. Mironowicz : Podlaskie ośrodki religijno-kulturalne Kościoła prawosławnego w XVI wieku. s. 155 – 175
14. W. Nast. : Inauguracja roku akademickiego 1993/94 w ChAT. s. 205 – 206
15. M. Pietrzak : Konkordat z 28 lipca 1993 r. i jego konsekwencje dla sytuacji prawnej innych wyznań. s. 187 – 194
16. B. Przedpełski : Dzieje i doktryna Bektaszów. s. 139 – 142
17. K. Toeplitz : Problem egzystencji i esencji w filozofii S. Kierkegaarda. s. 23 – 55
18. Bp W. Wysoczański : Przemówienie inauguracyjne Rektora. s. 211 – 215
19. Bp W. Wysoczański : Równouprawnienie wyznań w obecnej i przyszłej Konstytucji. s. 179 – 186
20. Bp W. Wysoczański : Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej nauczycieli akademickich ChAT 1992/93. s. 217 – 244
21. T. J. Zieliński : Głos w dyskusji. s. 199 – 202
IN MEMORIAM
22. Bibliografia prac ks. bp. Janusza Narzyńskiego. s. 11 – 21
23. Ks. Z. Łyko : Jubileusz Księdza Biskupa Janusza Narzyńskiego. s. 7 –9
R. 36 : 1994 z. 1 – 2


1. M. Bendza, A. Szymaniuk : Z historii patriarchatu aleksandryjskiego. s. 79 – 122
2. Doktorat honoris causa dla abp. Marinusa Koka. s. 233 – 242
3. Z. Dziubiński : Wezwani, aby mieć „jedno serce i jednego ducha” w Kościele. s. 247 – 248
4. P. Fijałkowski : Duchowni luterańscy na południowo-zachodnim Mazowszu do połowy XIX w. s. 189 – 196
5. P. Hause : Wiara i dobre uczynki według Wyznania Augsburskiego i obrony Wyznania Augsburskiego. s. 165 – 188
6. Abp Sawa Hrycuniak : Eschatologiczny charakter Kościoła. s. 5 – 14
7. W. Konach : Problem autorstwa Czwartej Ewangelii w świetle wybranych fragmentów literatury patrystycznej. s. 123 – 142
8. Z. Łyko : Konkordat a sytuacja prawna Kościołów mniejszościowych i związków wyznaniowych. s. 253 –261
9. Z. Łyko : Problematyka prawdy w wymiarach gnozeologicznym, ontologicznym i egzystencjalnym (na ogólnym tle krytyki poznawczej). s. 27 – 78
10. A. Mironowicz : Nieznany dokument dotyczący monasteru Zaśnięcia NMP w Zabłudowie. s. 213 – 232
11. J. Przybył : Henryk VIII i koniec monastycyzmu na Wyspach Brytyjskich. s. 143 – 165
12. A. Serednicki : W kręgu współpracy uczonych polskich i ukraińskich w Warszawie (1925 – 1939). s. 197 – 212
13. M. Uglorz : Stosunek Jezusa do Starego Testamentu. s. 15 – 26
14. Bp W. Wysoczański : Doktorat honoris causa dla ks. prof. Kurta Staldera. s. 243 – 246
IN MEMORIAM.
15. Z. Łyko : In memoriam. s. 249 – 252
R. 37 : 1995 z. 1


1. B.B. Beach : Wolność religijna szansą cywilizacyjną naszych czasów. s. 305 – 312
2. M. Bendza : Doktorat honoris causa dla ks. Eugeniusza Vossa. s. 291 – 294
3. M. Bendza, A. Szymaniuk : Z dziejów patriarchatu antiocheńskiego. s. 81 – 104
4. W. Hryniewicz OMI : Dokument z Balamand o uniatyzmie i jego recepcja. s. 147 – 164
5. K. Karski : Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher – życie i dzieło. s. 105 – 118
6. H. Kurzawa : Cmentarz ewangelicko-augsburski w Częstochowie (1853 – 1993). s. 267 – 282
7. M. Lienhard : Sytuacja Kościołów mniejszościowych we Francji. s. 165 – 180
8. Z. Łyko : Elementy teologii politycznej. s. 181 – 220
9. J. Machaj : Informacje o działalności ChAT w latach 1990-1994. s. 313 - 329
10. J. T. Maciuszko : Śląsko-polska literatura ewangelicka z połowy XIX wieku. s. 51 – 80
11. B. Milerski : Egzystencjalizm a esencjalizm w ujęciu P. Tillicha. s. 231 – 252
12. W. Nast : Liturgiczne rozprawy ks. dr. Marcina Lutra wzorem dla najwcześniejszych ewangelickich na przykładzie Agend Śląskich. s. 221 – 230
13. W. Nast : Sprawozdanie z inauguracji roku akademickiego. s. 283 – 284
14. G. Sauter : Chrystologia (wybrane zagadnienia). s. 5 – 50
15. A. Serednicki : Problematyka kościelna w pracach Ukraińskiego Instytutu Naukowego w Warszawie. s. 253 – 266
16. Ks. E. Voss : Być chrześcijaninem oscylującym między tendencją do jedności i różnorodności. s. 295 – 304
17. Bp W. Wysoczański : Przemówienie Rektora ChAT. s. 285 – 291
R. 37 : 1995 z. 2


1. K. Bendza : Monastery prawosławne na terenie diecezji lubelsko-chełmskiej w jej dawnych i obecnych granicach. s. 347 – 390
2. W. Benedyktowicz : Trzy listy do Krzysztofa. s. 403 – 410
3. H. Czembor : Ukształtowanie się zwierzchnich władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego po II wojnie światowej. s. 107 – 160
4. Z. Dziubiński : Sympozjum naukowe nt. „Personistyczna wizja sportu”. s. 415 – 422
5. K. Gabryś : Teologia w służbie Kościoła dziś. s. 33 – 48
6. K. Karski : Jubileusz Ewangelickiego Wydziału Teologicznego w Bratysławie. s. 411 – 412
7. A. Kempfi : O „Księdzu z Cyryna” i innych Mickiewiczowskich Cerkwizmach. s. 317 – 346
8. Ks. Z. Łyko : Dzieje myśli politologiczno-filozoficznej. s. 49 – 86
9. Ks. Z. Łyko : Polski Kongres Uniwersalizmu. s. 413 – 414
10. J. T. Maciuszko : Mit – mitologia – mitografia. Elementy wiedzy o micie (cz.II). s. 5 – 32
11. B. Milerski : Kształcenie religijne w koncepcjach pedagogiki religijnej. s. 161 – 218
12. W. Nast : Uroczystość z okazji 40-lecia ChAT. s. 391 – 392
13. Bp J. Szarek : Kazanie. s. 397 – 402
14. K. Toeplitz : Sytuacje konfliktowe. s. 87 – 106
15. W. Wołosiuk : Historia rozwoju śpiewu liturgicznego na ziemiach Polski. s. 285 – 316
16. W. Wysoczański : Przemówienie Rektora ChAT. s. 393- 396
17. T. J. Zieliński : Purytanizm. Zarys dziejów, ideologii i obyczajów anglosaskiego ruchu reformacyjnego. s. 219 – 284
R. 38 : 1996 z. 1 – 2


1. J. Burchardt : O staronorweskim napisie runicznnym w północnym wewnętrznym portalu kościoła Wang w Karpaczu. s. 217 – 226
2. C. Fűhrer : Jezus Chrystus jako interpretator Boga i model nowego człowieka w ujęciu Waltera Kaspra. s. 95 – 126
3. C. Fűhrer : Jezus Chrystus jako rzecznik Boga i człowieka w ujęciu Hansa Kűnga. s. 83 – 94
4. Inauguracja roku akademickiego. s. 227
5. R. Leszczyński : Przekład fragmentów Biblii przez Krzysztofa Trecego. s. 199 – 216
6. Z. Łyko : Wybrane zagadnienia z filozofii prawa. s. 5 – 64
7. B. Milerski : Miejsce pojednania w soteriologii M. Lutra. s. 65 – 82
8. Ks. S. C. Napiórkowski : W odpowiedzi bp. Tadeuszowi Majewskiemu. s. 237 – 238
9. J. Wędzel : Egzystencjalna orientacja teologiczno-etycznej myśli Marcina Lutra i Dietricha Bonhoeffera. s. 127 – 198
10. Bp W. Wysoczański : Przemówienie Rektora ChAT. s. 229 –232
R. 39 : 1997 z. 1 – 2


1. M. Hintz : Kazanie inauguracyjne. s. 309 - 312
2. M. Honecker : Kościół, naród – wyzwania dla europejskiego protestantyzmu. s. 91 – 104
3. Inauguracja roku akademickiego 1996/97. s. 303
4. Bp Jeremiasz (J. Anchimiuk) : Przemówienie Rektora ChAT. s. 305 – 308
5. J. Kadylak : Prawosławne wychowanie i jego wartości. s. 85 – 90
6. Z. Kamiński : Droga do ustawowej regulacji sytuacji prawnej Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP. s. 145 – 160
7. K. Karski : Kościoły protestanckie a kult świętych. s. 15 – 24
8. Karski : Promocja ks. prof. Gerharda Sautera. Laudatio. s. 291 – 294
9. Z. Łyko : Droga do ustawowej regulacji sytuacji prawnej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP. s. 179 – 214
10. Z. Łyko : VI Polski Zjazd Filozoficzny. s. 325 – 326
11. A. Merker : Głos w dyskusji. s. 215 - 220
12. B. Milerski : Prywatyzacja religijności młodzieży polskiej. Raport z badań. s. 47 – 84
13. W. Nast : Podstawowe treści i myśli teologiczne XVIII-wiecznych agend i porządków kościelnych używanych w Ewangelicko-Augsburskim Zborze Warszawskim. s. 25 – 46
14. M. Pietrzak : Regulacja położenia prawnego Kościołów w systemie rozdziału Kościoła i Państwa. s. 125 – 136
15. M. Pietrzak : Trzecie Sympozjum Międzywyznaniowe : „Regulacja położenia prawnego Kościołów”. s. 123 – 124
16. Ks. G. Sauter : Pojednanie jako zadanie teologiczne w zmieniającej się sytuacji politycznej. s. 295 – 302
17. J. Slawik : Literacki charakter tekstów warstwy podstawowej w Księdze Deutero-Izajasza (Iz 40-55). s. 105 - 115
18. J. Tofiluk : Eschatologiczne poglądy o. Sergiusza Bułgakowa. s. 313 – 324
19. M. Uglorz : Królestwo Boże w zwiastowaniu Jezusa. s. 5 – 14
20. W. Wysoczański : Droga do ustawowej regulacji sytuacji prawnej Kościoła Polskokatolickiego w RP. s. 137 – 144
21. T. Zieliński : Droga do ustawowej regulacji sytuacji prawnej Kościoła Chrześcijan Babtystów w RP. s. 161 – 178
RECENZJE
22. R. Leszczyński : Z. Jaroszewicz-Pieresławcew : Starowiercy w Polsce i ich księgi. Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie nr 145. Olsztyn 1995. s. 117 – 122
R. 40 : 1998 z. 1 – 2


1. E. Alabrudzińska : Kościół ewangelicki a polityka narodowosocjalistyczna w tzw. Okręgu Rzeszy, Gdańsk – Prusy Zachodnie (1939 – 1945). s. 255 – 283
2. U. von Arx : Dialog prawosławno-starokatolicki. s. 55 – 94
3. M. Hintz : Wizja życia gospodarczego we wspólnym memorandum Kościoła Rzymsko-Katolickiego w RFN i Kościoła Ewangelickiego Niemiec. s. 353 – 366
4. Inauguracja roku akad. 1997/98 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. s. 349 – 352
5. Abp Jeremiasz (J. Anchimiuk) : Praca i modlitwa. s. 45 – 54
6. K. Karski : Powstanie i rozwój Polskiej Rady Ekumenicznej. s. 333 – 343
7. H. Kirchner : Czwarte Sympozjum Międzywyznaniowe : „Posługa papieża na podstawie encykliki "Ut unum sint”. - z perspektywy ewangelickiej. s. 297 – 306
8. R. Kozłowski : Historia i koncepcja pastorologii prawosławnej. s. 103 – 130
9. Z. Ł[yko] : Czwarte Sympozjum Międzywyznaniowe : „Posługa papieża na podstawie encykliki Ut unum sint”. s. 295 – 296
10. Z. Łyko : Czwarte Sympozjum Międzywyznaniowe : „Posługa papieża na podstawie encykliki Ut unum sint” - głos w dyskusji. s. 315 – 319
11. Z. Łyko : Dzieje myśli etycznej. s. 169 – 212
12. Z. Ł[yko] : Jubileusz 50-lecia PRE. s. 331
13. Z. Łyko : Powstanie i rozwój Polskiej Rady Ekumenicznej - głos w dyskusji. s. 345 – 347
14. J. T. Maciuszko, M. Ambroży : ChAT w latach 1990-1996. Próba bilansu. s. 321 – 330
15. B. Milerski : Prywatyzacja religijności. Analiza koncepcji Th. Luckmanna i P.L. Bergera. s. 131 – 168
16. A. Mironowicz : Tożsamość i tolerancja religijna w rozumieniu prawosławnych zakonników supraskich w XVI wieku. s. 283 – 294
17. A. Serednicki : Iwan Franko jako krytyk Unii Brzeskiej. s. 245 – 254
18. J. Slawik : Dwa kazania : Gen 4,1-16 i 2,18-25 – jako przykłady zastosowania egzegezy biblijnej w pracy homiletycznej. s. 237 – 244
19. K. Toeplitz : Moralno-filozoficzna wykładnia przypowieści o synach marnotrawnych. s. 213 – 236
20. J. Tofiluk : Czwarte Sympozjum Międzywyznaniowe : „Posługa papieża na podstawie encykliki Ut unum sint”. - z perspektywy prawosławnej. s. 307 – 314
21. M. Uglorz : Cierpienie Boga. s. 95 – 102
IN MEMORIAM
22. Z. Kamiński : Bibliografia prac ks. prof. W. Benedyktowicza. s. 15 – 42
23. Bp E. Puślecki : Szlachetny Mistrz. s. 7 – 14
24. Bp J. Szarek : Słowo pożegnania. s. 43 – 44
RECENZJE
25. Ks. M. Uglorz : Ks. Piotr Jaskóła : Spiritus effector. Nauka Jana Kalwina. s. 367 – 372
R. 41 : 1999 z. 1 – 2


1. O. Benedyktowicz : Poradnictwo pastoralne – wprowadzenie do zagadnienia. s. 67 – 94
2. R. Leszczyński : Filozofia żydowska i „Logos” u Filona z Aleksandrii. s. 103 – 120
3. Z. Łyko : Głos w dyskusji na temat genezy art. 25 Konstytucji. s. 209 - 218
4. Z. Łyko : Problematyka wolności sumienia i wyznania w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. s. 197 – 208
5. Z. Łyko : Teologiczno-filozoficzna refleksja poświęcona wolności religijnej z okazji 50-lecia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. s. 151 – 166
6. M. Pietrzak : Droga do wyznaniowych przepisów Konstytucji z 2.04.1997. s 167 – 186
7. J. Przybył : Święty Kolumba. Misjonarz, cudotwórca, opat. W 1400 rocznicę śmierci. s. 95 – 102
8. J. Slawik : Chrzest dzieci u Lutra. Ewolucja poglądów? s. 121- 130
9. Ks. A. Tschirschnitz : Religijne przyczyny upadku państwa izraelskiego (722/721 r. a. Chr.) i judzkiego (586 r. a. Chr.). s. 37 – 66
10. Ks. M. Uglorz : Sub velamine credo. s. 29 – 36
11. M. Winiarczyk-Kossakowska : Dwie regulacje sytuacji prawnej kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (1936-1994). s. 131- 150
12. Bp W. Wysoczański : Stosunki państwo- kościół w Konstytucji z 2.04.1997. s. 187 – 196
IN MEMORIAM
13. K. Karski : Jubileusz Księdza Dyrektora Jana Hausego. s. 27 – 28
14. BpW. Wysoczański : Bibliografia prac naukowych ks. prof. dr. hab. Z. Łyko. s. 23 – 26
15. Bp W. Wysoczański : Jubileusz Księdza Profesora Zachariasza Łyko. s. 7 – 22
R. 42 : 2000 z. 1


1. E. Alabrudzińska : Kościół polskokatolicki w Bydgoszczy w okresie międzywojennym (1920-1939). s 235 - 254
2. M. Bendza : Metropolita Dionizy jako kierownik Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego. s. 39-52
3. O. Benedyktowicz : Ksiądz jest człowiekiem; o potrzebie sztuki wglądu. s. 123 – 135
4. R. Frieling : Ordynacja kobiet w refleksji biblijnej, ewangelickiej i ekumenicznej. s. 157 - 168
5. Inauguracja roku akademickiego 2000/2001 s. 329
6. Abp Jeremiasz (J. Anchimiuk) : Miejsce Biblii w Kościele Prawosławnym. Perykopy liturgiczne a problemy badań Pisma Świętego. s. 23 - 29
7. A. P. Kluczyński : Z problemów krytyki literackiej Ps. 109. s. 201-213
8. W. Konach : Znak w Kanie Galilejskiej (J 2,1-11). s. 105 - 121
9. Z. Łyko : Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. s. 309 - 319
10. B. Milerski : Pytanie o kryterium tożsamości ewangelickiej? Na marginesie dyskusji na temat ordynacji kobiet. s. 169 - 173
11. B. Milerski : Spotkać Boga w obcym człowieku. Od teologii Dietricha Bonhoeffera do pedagogii pojednania. S. 31 - 37
12. M. Palaton : Głoszenie Ewangelii we współczesnym świecie. s. 175 - 199
13. M. Pietrzak : Wolności sumienia i wyznania w Polsce. Tradycja i współczesność. s. 277 – 300
14. K. Rej : Ewangelickie duszpasterstwo w Wojsku Polskim w okresie II wojny światowej (1939 - 1945). s. 255 - 275
15. G. Rydlewski : Geneza i tryb przygotowania ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. s. 301 - 308
16. Metropolita Sawa Hrycuniak : Sobór w Chalcedonie i jego dogmat. s. 331 - 342
17. K. Toeplitz : Mieczysława A. Krąpca pojmowanie Kościoła Wschodniego i Reformowanego (protestanckiego). s. 321 - 327
18. A. Tschirschnitz : Kult Baala u Semitów w świetle tekstów z Ugarit. s. 53 - 77
19. W. Wołosiuk : Wpływ włoskich gatunków muzycznych na prawosławny śpiew cerkiewny Słowian Wschodnich. s. 137 - 155
20. T. J. Zieliński : Doktryna usprawiedliwienia w tradycji anglikańskiej. s. 79 - 103 IN MEMORIAM
21. Patriarcha Konstantynopola Bartolomeusz I w Polsce. s. 11 - 21
22. Bp W. Wysoczański : Jubileusz Profesora Michała Pietrzaka. S. 7 - 10
R. 42 : 2000 z. 2


1. Benedyktowicz O. : Diagnoza w poradnictwie pastoralnym. s. 95 - 108
2. Czochara A. : Głos w dyskusji. s. 211 - 214
3. Doktorat h.c. bpa Jana Szarka. s. 225 - 237
4. K. Krasowski : Nierzymskokatolickie Kościoły i związki wyznaniowe w ustawodawstwie II Rzeczypospolitej. s. 141 - 168
5. J. Kurko : Prawda i jej poznanie w greckich apologiach II wieku. s. 109 - 123
6. R. M. Leszczyński : Proces racjonalizacji wierzeń na przykładzie religii greckiej. s. 49 - 84
7. Z. Łyko : Nierzymskokatolickie Kościoły i związki wyznaniowe w PRL. S. 169 - 189
8. A. Merker : Nierzymskokatolickie Kościoły i związki wyznaniowe w ustawodawstwie zaborczym przed 1918 rokiem. s. 125 - 139
9. M. Palaton : Otrudnych początkach Biblii Gdańskiej. s. 21 - 47
10. D. Piekarska - Winkler : Zbiorowe praktyki religijne wskaźniki religijności podstawowych środowisk społecznych Rosji XIX wieku. s. 95 - 107
11. M. Pietrzak : Nierzymskokatolickie Kościoły i związki wyznaniowe w Rzeczypospolitej Polskiej, 1989 - 2000. s. 191 - 210
12. J. Schreiner : Teologia Starego Testamentu. s. 239 - 244
13. K. Toeplitz : Czy nieodpowiedzialne słowo może zabić? s. 215 - 223
14. A. Tschirschnitz : Ślady profetyzmu w krajach sąsiadujących z Izraelem. s. 5 - 19
R. 43 : 2001 z.1

1. Bp M. Cieślar : Chrześcijaństwo u progu nowego tysiąclecia. Czy Kościoły powinny przeprosić za historię? s. 239 - 242
2. R. Fischer : Czy wiara chrześcijańska jest aktualna?. s. 137 - 159
3. R. Fischer : Indentität und Pluralität. Protastantisches Profil im Spiegel der modernen Zeit. s. 99 - 107
4. R. Fischer : Ist der chistlische Glaube zeitgemäss? s. 15 - 40
5. R. Fischer : Tożsamość i pluralizm. Protestancki profil w zwierciadle współczesności. s. 203 - 210
6. M. Hintz : Polityka jako wyraz religijności. O polityce i religii w Polsce. s. 211 - 224
7. Abp Jeremiasz (J. Anchimiuk) : Chrześcijaństwo u progu nowego tysiąclecia. Czy Kościoły powinny przeprosić za historię? s. 227 - 232
8. Ks. Z. Kamiński : Chrześcijaństwo u progu nowego tysiąclecia. Czy Kościoły powinny przeprosić za historię? s. 249 - 251
9. K. Karski : Johannes a Lasco - Reformator zwischen Polen und Deutschland. s. 109 - 119
10. A. Lexutt : Theologia est doctrina practica. Kirchengeschtlichte berlegungen zum Zusammenhang von Lehre und Praxis der Theologie. s. 41 - 65
11. A. Lexutt : Theologia est doctrina practica. Rozważania na temat wzajemnej zależności między doktryną a praktyką z punktu widzenia historii Kościoła. s. 161 - 181
12. I. Lichtner : Aktualność artykułu „ O Kościele” - Confessio Augustana VII. s. 197 - 202
13. I. Lichtner : Die Aktualität von CA VII. 81 - 87
14. Ks. Z. Łyko : Chrześcijaństwo u progu nowego tysiąclecia. Czy Kościoły powinny przeprosić za historię? s. 255 - 262
15. B. Milerski : Evangelische Bildung in Polen im gesellschaftlichen Kontext. s. 121 - 128
16. B. Milerski : Religion ohne Transzendenz. s. 89 - 97
17. Bp T. Pieronek : Chrześcijaństwo u progu nowego tysiąclecia. Czy Kościoły powinny przeprosić za historię? s. 233 - 238
18. G. Sauter : Przedmowa. s. 129 - 135
19. G. Sauter : Vortwort. s. 7 - 13
20. C. Schröder : Przyszłość protestantyzmu. s. 183 - 195
21. C. Schröder : Die Zukufunt des Protestantismus. s. 67 - 80
22. Ks. A. Seweryn : Chrześcijaństwo u progu nowego tysiąclecia. Czy Kościoły powinny przeprosić za historię? s. 253 - 254
23. Bp Z. Tranda : Chrześcijaństwo u progu nowego tysiąclecia. Czy Kościoły powinny przeprosić za historię? s. 245 - 247
24. Bp W. Wysoczański : Chrześcijaństwo u progu nowego tysiąclecia. Czy Kościoły powinny przeprosić za historię? s. 243 - 244
R. 43 : 2001 z. 2


1. M. Ambroży : Podstawy teologiczne i prawne Unii Utrechckiej. s. 33 - 60
2. Bp M. Cieślar : Znaczenie Wydziału Teologii Uniwersytetu Warszawskiego dla Kościołów protestanckich. s. 143 - 146
3. Doktorat honoris causa dla bpa Hansa Gerny’ego. S. 147 - 162
4. R. Ernst-Milerska : Edukacja międzykulturowa jako propozycja dydaktyczna. s. 107 - 116
5. M. Hintz : Pojęcie sumienia w teologii ewangelickiej. S. 61 - 78
6. K. Karski : Osiemdziesiąta rocznica studiów teologii ewangelickiej w Warszawie. s. 127
7. K. Karski : Wydział Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego w ocenie niemieckich środowisk protestanckich. s. 129 - 136
8. W. Konach, J. Betlejko : II Międzynarodowa Konferencja Egzegetyczna Biblistów Europy Wschodniej i Zachodniej. s. 163 - 180
9. K. Toeplitz : Pamięć i rzeczy. s. 117 - 126
10. M. Uglorz : Istota wiary w Starym Testamencie. s. 5 - 18
11. M. Uglorz : Nauka o grzechu pierworodnym w teologii ks. M. Lutra i w księgach wyznaniowych Kościoła luterańskiego. s. 93 - 105
12. K. Wojciechowska : Ewangelie jako gatunek literacki? Przegląd stanowisk. s. 19 - 31
RECENZJE
13. W. Konach, Bp K. Biezobrazow : Komentarz do Ewangelii według Jana. s. 181 - 186
14. K. Krawczyński : Gracz Dostojewskiego - kilka słów o człowieku. S. 187- 205R. 44 : 2002 z. 1

ROZPRAWY
1. Bp Wiktor Wysoczański : Regulacje prawne i spory o kształt relacji między Kościołem a Państwem. s. 5 - 24
2. Janusz T. Maciuszko : Kościoły ewangelickie w ll Rzeczypospolitej (1918-1939). s. 25 - 36
3. Bogusław Widła : Apokaliptyczne doświadczenie sprawiedliwości Boga. s. 37 - 46
4. Alfred Tschirschnitz : Masseby w Starym Testamencie. s. 47 - 54
5. Mirosław Patalon : H. Rycharda Niebuhra postrzeganie bosko-ludzkiej rzeczywistości. s. 55 - 70
6. Olgierd Benedyktowicz : Kierunki i tendencje we współczesnym poradnictwie pastoralnym. s. 71 - 80
7. Jan Przybył : Romantyzm, katolicyzm, antyklerykalizm. s. 81 - 98
8. Borys Przedpełski : Mariawityzm a prawosławie. s. 99 - 140
9. Dominik Nowak : Duch święty w Ewangelii dzieciństwa według świętego Łukasza. s. 141 -156
10. Rafał Leszczyński : Od Zeusa do Logosu. s. 157 - 174
11. Włodzimierz K. Platajs : Religijność studentów ChAT. s. 175 - 190
12. Karol Toeplitz : Quaerite et invenietis. s. 191 - 198
SYMPOZJUM
Hymn, psalm, chorał i ich obecność w tradycji prawosławnej, ewangelickiej i starokatolickiej
1. Bp Mieczysław Cieślar : Teologiczny aspekt Słowa śpiewanego. s. 199 - 202
2. Kalina Wojciechowska : Hymn, psalm, chorał - próba uściśleń genologicznych. s. 203 - 220
3. Włodzimierz Wołosiuk : Percepcja chorału bizantyjskiego na terenach wschodniosłowiańskich. s. 221 - 232
4. Andrzej Gontarek : Bp F. Hodur jako autor pieśni i hymnów liturgicznych. s. 233 - 238
5. Tadeusz Maciejewski : Rodowód muzyczno-literacki polskich pieśni wielkanocnych. s. 239 - 252
KRONIKA
Inauguracja roku akademickiego 2002/2003 w ChAT. s. 253 - 260
Biblia na trzecie tysiąclecie. s. 261 - 262
Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie Nauczycieli religii prawosławnej w latach 1990-2000. s. 263 - 273R. 44 : 2002 z. 2


ROZPRAWY
1. Andrzej P. Kluczyński : Znaczenie centralnej wizji Księgi Protozachariasza. s. 5 - 20
2. Kalina Wojciechowska : Fragmenty polecające w listach apostola Pawła. s. 21 - 32
3. Marcin Hintz : Reformacyjna refleksja na temat państwa. s. 33 - 52
4. Jan Przybył : Celtyckie chrześcijaństwo - prawda i mistyfikacja. s. 53 - 68
5. Jan Cieślar : Geneza i struktura Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. s. 69 - 82
6. Doroteusz Sawicki : Historia Prawosławnego Patriarchatu Bułgarskiego. s. 83 - 106
7. Renata Ernst-Milerska : Metody nauczania i ich klasyfikacja. s. 107 - 120
8. Jarosław Matwiejuk : Regulacje wyznaniowe w polskich aktach konstytucyjnych. s. 121 - 146
9. Ringolds Balodis : Kościół i państwo w krajach bałtyckich. Rejestracja i podstawowe zasady kształtowania się organizacji religijnych. s. 147 - 162
10. Włodzimierz Wołosiuk : Śpiewy liturgiczne okresu Triodionu Postnego i jego funkcjonowanie w praktyce wybranych ośrodków PAKP. s. 163 - 204
11. Wiktor Z. Łyjak : August Freyer - twórca polskiej szkoły chorałowej i autorytet w dziedzinie budownictwa organowego. s. 205 - 236
SYMPOZJUM
Kościoły chrześcijańskie a proces integracji europejskiej.
1. Bp Wiktor Wysoczański : Prawo wyznaniowe Unii Europejskiej. s. 237 - 246
2. Michał Pietrzak : Prawo wyznaniowe państw postsocjalistycznych kandydujących do Unii Europejskiej wobec standardów prawa unijnego. s. 247 - 278
3. Marcin Hintz : Moralny wymiar integracji europejskiej. s. 279 - 292
4. Paweł Borecki - Głos w dyskusji. s. 293 - 295R. 45 : 2003 z. 1

1. M. Ambroży : Podstawy teologiczne eklezjologii starokatolickiej. s. 83 - 105
2. O. Benedyktowicz : Problematyka depresji w poradnictwie pastoralnym. s. 107 - 116
3. Dialog żydowsko-chrześcijański. s. 193 - 202
4. Doktorat honoris causa dla Jego Eminencji Chrystodulosa - Arcybiskupa Aten i całej Grecji. s. 179 - 192
5. M. Hintz : Teologia ewangelicka XX wieku wobec państwa - modele, interpretacje. s. 51 - 81
6. K. Karski : Karta Ekumeniczna i jej znaczenie dla współpracy Kościołów. s. 161 - 167
7. W. Konach : Problemy uczestnictwa Kościołów prawosławnych w pracach Światowej Rady Kościołów. s. 169 - 177
8. J. Matwiejuk : Pozycja prawna organizacji religijnych w Republice Białoruś. s. 117 - 132
9. J. Slawik : Pierwsza Księga Mojżeszowa 6,1-4: starotestamentowy mit? s. 19 - 33
10. K. Toeplitz : Doktorat honoris causa prof. Leszka Kołakowskiego s. 203 - 211
11. B. Widła : Bóg wobec ludzkiego serca. Przyczynek do antropologii Starego Testamentu. s. 5 - 18
12. K. Wojciechowska : Alegoria w Pieśni nad Pieśniami. s. 35 - 49
13. W. Wołosiuk : Sergiusz Rachmaninow i jego "Całonocne Czuwanie" s. 133 - 157
RECENZJA
14. P. Sztompka : Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków 2002. s. 213 - 216R. 45 : 2003 z. 2

1. J. Betlejko : Tablice Dekalogu w prawosławiu i w innych Kościołach chrześcijańskich. s. 95 - 104
2. M. Gawinecka : Eivind Berggrav — przywódca i organizator życia duchowego w Norwegi. s. 163 - 182
3. Ch. Halama : Uwagi na temat tożsamości Kościoła Starokatolickiego Austrii. s. 145 - 161
4. Inauguracja roku akademickiego 2003-2004 w ChAT. s. 183 - 195
5. A. P. Kluczyński : Z problemów krytyki literackiej Księgi Aggeusza. s. 113 - 123
6. W. Konach : Kosmologiczna charakterystyka Żydów w Ewangelii św. Jana. s. 125 - 144
7. Z. Łyko : Dekalog w aspektach jurydycznych. s. 17 - 51
8. B. Przedpełski : Inspiracje Dekalogu w laickiej etyce niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego. s. 105 - 112
9. K. Toeplitz : O niedoskonałości kodeksów. s. 53 - 64
10. A. Tschirschnitz : Pochodzenie Dekalogu i jego pozabiblijne paralele. s. 65 - 75
11. M. Uglorz : Dekalog a Jezusowe: "A Ja wam powiadam".. s. 5 - 16
12. K. Wojciechowska : Dekalog a język pojęć uniwersalnych. s. 77 - 94R. 46 : 2004 z. 1

1. M. Ambroży : Dialog starokatolicko-prawosławny. Stanowisko starokatolickie. s. 171 - 201
2. E. Bednarz : Założenia programowe nauczania religii zielonoświątkowej uczniów głębiej upośledzonych umysłowo. s. 133 - 143
3. O. Benedyktowicz : Pedagogiczne i pastoralne implikacje teorii dezintegracji pozytywnej. s. 55 - 66
4. Dialog starokatolicko-prawosławny. Historia - stan obecny. s. 159 - 160
5. Doktorat honoris causa dla Jego Eminencji Cyryla - Metropolity Smoleńska i Kaliningradu. s. 203 - 205
6. Archim. Jerzy (M. Pańkowski) : Kenoza Przemienienia Pańskiego. s. 23 - 39
7. J. Kluczyńska : Wspieranie terminalnie chorych i umierających w domach pomocy społecznej dla osób starszych. s. 103 - 115
8. Kulturowa i duchowa wielość - bogactwem Europy. s. 157 - 158
9. R. M. Leszczyński : Paweł Hulku-Laskowski - ewangelicko-reformowany religiolog. s. 145 - 155
10. J. Matwiejuk : Zasady wyznaniowe art. 25 Konstytucji RP z 2 kwietnia l997 r. s. 67 - 78
11. B. Milerski : Urząd duchowny w teologii Marcina Lutra i księgach wyznaniowych. s. 5 - 21
12. D. M. Piekut-Brodzka : Dom pomocy społecznej jako miejsce życia osób starszych, niepełnosprawnych. s. 95 - 102
13. H. Tranda : Wychowanie religijne dzieci i młodzieży zaliczanej do upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. s.117 - 131
14. M. Winiarczyk-Kossakowska : Sytuacja prawna Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, Muzułmańskiego Związku Religijnego i Karaimskiego Związku Religijnego. s. 79 - 94
15. K. Wojciechowska : Elementy streszczenia asocjacyjnego w ewangelii Marka. s. 41 - 54
16. Bp W. Wysoczański : Dialog teologiczny: w trosce o zachowanie nienaruszonego depozytu wiary. s. 161 - 169R. 46 : 2004 z. 2

1. M. Bendza : Ruś Halicko-Włodzimierska w orbicie unijnych planów Kościoła łacińskiego. s. 149 - 162
2. D. Chwastek : Słowo w dobie mediów. Teologia Słowa w projekcie hermeneutycznym Gerharda Ebelinga i jej krytycy. s. 75 - 101
3. S. Czudek-Ślęczka : Poglądy czternastolatków na śmierć. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród młodzieży wychowanej w tradycji luterańskiej i w tradycji rzymskokatolickiej. s. 171 - 193
4. Inauguracja roku akademickiego 2004-2005 w ChAT. s. 249 - 253
5. Bp Jeremiasz (J. Anchimiuk) : Katechetyczne i egzystencjalne treści Wielkiego Postu. s. 203 - 213
6. Archim. Jerzy (M. Pańkowski) : Warunki mistycznego wzrastania. s. 37 - 74
7. A. Korczago : Tekst biblijny w oddziaływaniu duszpasterskim na przykładzie dwóch współczesnych koncepcji poimeniki. s. 103 - 148
8. B. Matusiak OP : Zbawienie jako przywrócenie harmonii świata. Analiza pasyjnej antyfony Hildegardy z Bingen. s. 215 - 222
9. J. Tofiluk : Eschatologia indywidualna w ujęciu ks. Sergiusza Bułgakowa. s. 5 - 36
10. M. Winiarczyk-Kossakowska : Kościoły nierzymskokatolickie wobec integracji europejskiej. s. 195 - 200
11. I. Wisełka-Cieślar : Powiązanie tekstu z muzyką w pasyjnych opracowaniach chorałowych Jana Sebastiana Bacha. s. 233 - 247
12. K. Wojciechowska : Teologiczne aspekty Pasji według Mateusza J. V. Medera. s. 223 - 232
13. K. Wojciechowska : II Sympozjum teologiczno-muzykologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. s. 201 - 202
14. W. Wołosiuk : Irmologion Supraski. s. 163 - 170
RECENZJA
15. Kultura fizyczna w wyższych seminariach duchownych. s. 255 - 257R. 47 : 2005 z. 1-2

1. M. Ambroży : Tradycja a dialog starokatolicko-prawosławny. s. 37 - 56
2. N. Amit : Syjonizm - świecka religia. s. 177 - 189
3. O. Benedyktowicz : Poradnictwo pastoralne a kontekst pedagogiczny w duszpasterstwie. s. 87 - 114
4. S. Czudek - Ślęczka : Poglądy czternastolatków na narodziny. s. 115 - 147
5. A. Kluczyński : Z problemów krytyki literackiej Księgi Protozachariasza. s. 29 - 35
6. R. M. Leszczyński : Logos w relacji do Boga i stworzenia w nauczaniu Orygenesa. Studium źródeł. s. 57 - 85
7. J. Matwiejuk : Destrukcyjne ruchy religijne w Rzeczpospolitej Polskiej - podstawowe problemy prawne. s. 165 - 175
8. M. Patalon : Procesualna teoria edukacji. s. 19 - 28
9. D. Piekarska - Winkler : Idea "Świętej Rusi" i reformatorska działalność Piotra Wielkiego. s. 149 - 164
10. B. Widła : Jeremiasz 11,18 - 23 w refleksji antropologicznej. s. 5 - 18


R. 48 : 2006 z. 1-2

ROZPRAWY
1. Bogusław Widła, Chrystologia Apokalipsy 2-3 w perspektywie antropologicznej, s. 5-25;
2. Andrzej P. Kluczyński, Biblijna opowieść o budowie Babilonu Rdz 11,1-9, s. 27-34;
3. Karol Karski, Dietrich Bonhoeffer a ruch ekumeniczny, s.35-46;
4. Ks. Mirosław Patalon, Holokaust jako nieustające wyzwanie dla teologii chrześcijańskiej, s. 47-58;
5. Ks. Dariusz Chwastek, Fenomenologia wiary i rozumienia w teologii Rudolfa Bultmanna, s. 59-84;
6. Ks. archimandryta Jerzy (Pańkowski), Obrządek postrzyżyn mniszych w Kościele prawosławnym, s. 85-95;
7. Kalina Wojciechowska, Muzyka religijna bez Słowa? Czy muzyka instrumentalna może być muzyką religijną?, s. 97-110;
8. Elżbieta Zołotariew, Śpiew cerkiewny a muzyka, s. 111-125;
9. Dorota Piekarska-Winkler, Ruski ideał świętości, s. 127-137;
10. Ks. Krzysztof Krawczyński, Lwa Nikołajewicza Tołstoja filozoficzna krytyka teologicznych założeń chrystologii, s. 139-163;
11. Lucyna Kostuch, Sakralny charakter węża jako symbolu walki w kulturze antycznego świata, s. 165-178;
12. Włodzimierz Bendza, Stan prawny i sytuacja majątkowa Kościoła prawosławnego w Polsce w 1918 r. oraz w świetle postanowień Konstytucji marcowej, s. 179-193.
TŁUMACZENIA
1. Sřren Kierkegaard, O różnicy między geniuszem a apostołem (tłum. Karol Toeplitz), s. 195-210;
2. Simo Peura, Idea przebóstwienia w teologii Lutra w latach 1518-1519 (tłum. ks. Krzysztof Krawczyński), s. 211-223.
KRONIKA
1. Inauguracja roku akademickiego 2006-2007 w ChAT, s. 225-237;
2. Spotkanie z Benedyktem XVI (ks. Zachariasz Łyko), s. 239-247;
3. Obchody Roku Rejowskiego w Lublinie (Adrian Uljasz), s. 249-254;
4. Sprawozdanie z konferencji naukowej Francuska ustawa o rozdziale Kościołów i państwa z 9 grudnia 1905 roku z perspektywy 100 lat (Włodzimierz Bendza), s. 255-259.
RECENZJE
1. Guenther Schulz, Gisela-A. Schroeder, Timm C. Richter, Bolschewistische Herrschaft und Orthodoxe Kirche in Russland. Das Landeskonzil 1917/1918. Quellen und Analysen (Karol Toeplitz), s. 261-267.
eng, de, rus

R. 49 : 2007 z. 1-2

ROZPRAWY
1. Bogusław Widła, Elementy teologicznej myśli politycznej w najstarszych tradycjach Pięcioksięgu, s. 5
2. Jerzy Ostapczuk, Niezidentyfikowane staro-cerkiewno-słowiańskie rękopisy Ewangelii Patriarszej Biblioteki w Belgradzie, s. 53
3. Wsiewołod Konach, Fundament Kościoła w świetle Mt 16,18, s. 71
4. Karol Karski, Sześćdziesiąt lat Polskiej Rady Ekumenicznej. Spojrzenie na początek drogi, s. 85
5. Borys Przedpełski, Johannes Nikolaus von Hontheim (Justinus Febronius) obrońca nauki i ustroju starego Kościoła pierwszego tysiąclecia, s. 97
6. Paweł Borecki, Zasada równouprawnienia wyznań w prawie polskim, s. 137
7. Łukasz Barański, Recepcja pism Johanna Arndta na Śląsku Cieszyńskim w XVIII w., s. 173
8. Mateusz Osęka, Advocatus mundi. Status świata w refleksji teologicznej późnego Dietricha Bonhoeffera, s. 187
9. Dorota Piekarska-Winkler, Wędrówki dziadów proszalnych po Rusi. Ruś brodząca gwoli Chrystusa, s. 201
10. Włodzimierz Bendza, Ograniczenia majątkowe oraz akcja rewindykacyjna wobec mienia Kościoła prawosławnego na terenie II Rzeczypospolitej w latach 1918-1934, s. 213
KRONIKA
1. Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Jego Eminencji Filaretowi, Metropolicie Mińskiemu i Słuckiemu, Egzarsze Patriarchy Moskiewskiego w Republice Białorusi, s. 231 2. Inauguracja roku akademickiego 2007-2008 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, s. 243

eng, de, rus

R. 50 : 2008 z. 1-2


Bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Wspomnienie o ks. prof. zw. dr. hab. Zachariaszu Łyce wygłoszone na nabożeństwie żałobnym w domu pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie s.6
ROZPRAWY
1. Andrzej P. Kluczyński, Motyw pokoju między zwierzętami w Księdze Izajasza 11,6-8 i 65,25 s.9
2. Jerzy Ostapczuk, Cerkiewnosłowiański przekład Ewangelii Jana z okresu paschalnego w lekcjonarzach nr 4 z klasztoru św. Pantelejmona i nr 2 Serbskiej Akademii Nauk i Sztuki w Belgradzie s.21
3. Piotr Lorek, Retoryczna dispositio l Listu do Tesaloniczan Pawia z Tarsu s.55
4. Wsiewołod Konach, Główne źródła i zasady teologii krzyża – aspekt egzegetyczny w zarysie s.67
5. Ks. Marian Bendza, ks. Anatol Szymaniuk, Z historii Kościoła Prawosławnego Grecji s.81
6. Rafał M. Leszczyński, Myśl filozoficzno-religijna w apologii., Octavius "Minucjusza Feliksa s.121
7. Borys Przedpełski. Doktryna Febroniusza jako problem kościelny i polityczny s.149
8. Izabela Kochan, Obraz starości w Piśmie Świętym s.179
Sheri Torgrimson, Rola muzyki w obrzędowości hinduskiej (od czasów najdawniejszych do średniowiecza)s.187
9. Włodzimierz Bendza, Rozważania prawne na tle art. 49 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego s.203
RECENZJE
1. Tadeusz Kałużny SCJ, Nowy Sobór Ogólnoprawosławny. Natura, historia przygotowań, tematyka, wyd. KUL, Kraków 2008, ss. 590 (Bp Jerzy Pańkowski) s.223
2. Kohler L., Baumgartner W., Stamm J.J., Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu (tyt. oryg. The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, red. naukowa wyd. polskiego P. Dec), t. I-II, Prymasowska Seria Biblijna, Oficyna Wydawnicza „Vacatio", Warszawa 2008 (Jakub Slawik)s.229
KRONIKA
1. Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Jego Eminencji, Włodzimierzowi (Sabodanowi), metropolicie Kijowa i Ukrainy s.233
2. Uroczystość wręczenia dyplomu doktora, honoris causa Jego Ekscelencji, biskupowi dr. Zygmuntowi Zimowskiemu, ordynariuszowi Radomskiemu s.241
3. Inauguracja roku akademickiego 2008-2009 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej s.251
4. Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Jego Ekscelencji, biskupowi prof. dr. Wolfgangowi Muberowi. zwierzchnikowi Ewangelickiego Kościoła Berlina-Brandenburgii. przewodniczącemu Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech s.259
5. Wykaz artykułów i rozpraw opublikowanych w Rocznikach Teologicznych w latach 1959-2007 s.275
pl


R. 51 : 2009 z. 1-2

ROZPRAWY
1. Jakub Slawik, Misja prorocka na podstawie Am 3,3-8 s.5
2. Kalina Wojciechowska, Typologiczna i metaforyczna symbolika czterech homoidów z czterema obliczami z Księgi Ezechiela 1,5-15.19-25 i czterech zoomorfów z Apokalipsy 4,6-8 s.21
3. Ks. Bogusław Milerski, Etos pracy jako postać świadomości protestanckiej s.45
4. Tadeusz J. Zieliński, Miejsce religii w porządku konstytucyjnym Wielkiej Brytanii s.59
5. Karl-Christoph Epting, Wkład protestantyzmu w budowanie Europy dzisiaj s.75
6. Włodzimierz Wołosiuk, Recytacja tekstów cerkiewno-słowiańskich w aspekcie historycznym i praktycznej interpretacji s.85
7. Ks. Jarosław Kadylak, Wielość w jedności. Elementy eklezjologii św. Ireneusza z Lyonu s.115
8. Izabela Kochan, Rola aktywności religijnej w adaptacji do starości s.133
9. Marcin Olszówka, Współczesne stosunki państwo-Kościół w Republice Greckiej s.145
SYMPOZJUM
1. Konferencja z okazji 500. rocznicy urodzin Jana Kalwina w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej s.177
2. Alan P.F. Sell, Wyzwania Kalwina wobec Kościoła w XXI wieku s.181
Jérôme Cottin, Ponowne odkrywanie Jana Kalwina we Francji w 2009 roku s.209
3. Ks. Paweł Andrzej Gajewski, Eklezjologia Jana Kalwina w podstawowych dokumentach doktrynalnych waldensów z lat 1560-1662 s.219
4. Martin Friedrich, Kalwin a jedność Kościoła. Ekumeniczne znaczenie Reformowanej Reformacji s.233
5. Ks. Rajmund Porada, Związek usprawiedliwienia i uświęcenia w myśli Jana Kalwina – perspektywa katolicka s.247
6. Rafał Marcin Leszczyński, Cycerońskie wątki w „Nauce religii chrześcijańskiej” Jana Kalwina s.263
7. Wojciech Kriegseisen, Ewangelicy reformowani jako czynnik w procesie modernizacji w Rzeczypospolitej szlacheckiej w drugiej połowie XVI w. i w Warszawie epoki stanisławowskiej s.291
8. Krzysztof Dorosz, Przyjdź królestwo twoje. Refleksje na temat wiary i kultury s.309
KRONIKA
1. Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa księdzu prof. dr. hab. Wacławowi Hryniewiczowi s.323
2. Inauguracja roku akademickiego 2009-2010 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej s.345

eng, de, rus


R. 52 : 2010 z. 1-2


ROZPRAWY
1. Iwona Slawik, Jakub Slawik, Homoseksualizm problemem Kościoła?, s. 9
2. Dominik Nowak, Ktizeologiczny wymiar uzdrowienia w szabat kobiety owładniętej duchem niemocy (Łk 13, 10-17), s. 71
3. Jerzy Ostapczuk, Stan zachowania cerkiewnosłowiańskich rękopiśmiennych Ewangelii, s. 89
4. Wsiewołod Konach, Zagadnienie zbawienia człowieka na podstawie perykopy Łk 13,22-30, s. 115
5. Ks. Marian Bendza, Reforma monastycyzmu wschodniego (bizantyjskiego) w Kościele unickim, s. 141
6. Tadeusz J. Zieliński, Trzy systemy prawnej ochrony wolności religii o zasięgu międzynarodowym, s. 163
7. Ks. Stanisław Głaz, Rodzina – miejsce realizacji świętości człowieka, s. 179
8. Krzysztof Leśniewski, Trójca Święta w teologicznej refleksji Jürgena Moltmanna, s. 195
9. Ks. Jarosław Kadylak, Asceza i jej wpływ na kształtowanie duchowości prawosławnej, s. 209
10. Borys Przedpełski, Kontrowersje wokół jansenizmu, s. 233
11. Galia Simeonova-Konach, Z dziejów bułgarskiego ruchu kościelnego w XIX wieku. Narracje i fakty (Autokefalia. Unici. Konstantynopolitańskie konteksty polityczne), s. 257
12. Anna Kryszczuk, Refleksja nad cierpieniem w „Księdze Hioba” oraz „Rymach duchowych” Sebastiana Grabowieckiego, s. 279
13. Mirosław Białous, Opatrzność Boża w teologii Kościoła prawosławnego, s. 293

RECENZJE
1. Maciej Potz, Granice wolności religijnej. Kwestie wolności sumienia i wyznania oraz stosunku państwa do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki, seria Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2008, ss. 278. (Tadeusz J. Zieliński), s. 317
2. Aleksander Gomola, Bóg kobiet. Studium językoznawczo-teologiczne, Biblos, Tarnów 2010, ss. 269 (Kalina Wojciechowska), s. 323

KRONIKA
Inauguracja roku akademickiego 2010-2011 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, s. 333

 


R. 53 : 2011 z. 1-2


ROZPRAWY
1. Ks. Alfred Tschirschnitz, Funkcje ołtarza w świetle tekstów Starego Testamentu, s. 7
2. Jakub Slawik, o przemocy w Starym Testamencie. Problemy interpretacyjne i literackokrytyczne Rdz 34, s. 31
3. Wsiewołod Konach, Jedność Ewangelii i Dziejów Apostolskich według świętego Łukasza, s. 69
4. Jerzy Ostapczuk, Starodruki cyrylickich lekcjonarzy w świetle cerkiewnosłowiańskiej tradycji, s. 87
5. Ks. Andrzej Kuźma, Prymat w Kościele w korespondencji papieża św. Grzegorza Wielkiego z patriarchami wschodnimi, s. 107
6. Ks. Doroteusz Sawicki, Narodowościowa przynależność prawosławnej społeczności warszawskiej Pragi przełomu XIX i XX w., s. 123
7. Bp Marcin Hintz, Zbawienie świata – zbawienie człowieka. Chrześcijańskie przesłanie nadziei jako świadectwo, s. 137
8. Tadeusz J. Zieliński, Obowiązki strony państwowej i wyznaniowej w procesie realizacji art. 25 ust. 5 Konstytucji w parlamencie, s. 161
9. Zbigniew Kaźmierczak, Jan Paweł II o odkupieńczym sensie ludzkiego cierpienia. Aspekt teologiczny, s. 177
10. Ks. Jarosław Kadylak, Miłość ludzka i łaska Boża w procesie chrześcijańskiego doskonalenia, s. 199
11. Włodzimierz Wołosiuk, Drogi ku adaptacji cerkiewnego śpiewu kijowskiego na ziemiach ruskich, s. 219
12. Izabela Kochan, Działalność pomocowa organizowana w ramach PAKP, s. 243

RECENZJE
1. Agnieszka Hess, Państwo a Kościół. Doświadczenia austriacki – uregulowania konkordatowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, ss. 133. (Tadeusz J. Zieliński), s. 261
2. Alister E. McGrath, Christian Theology. An Introduction, Fifth Edithion, Willey-Blackwell, 2011, ss. 499+XXVIII (bp Marcin Hintz), s. 265

KRONIKA
Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 w ChAT, s. 273


R. 54 : 2012 z. 1-2

ROZPRAWY
1. Jakub Slawik, O rolach kobiet w Stary Testamencie (Biblii Hebrajskiej), s. 10
2. Jerzy Ostapczuk, Perykopy liturgiczne okresu po święcie Pięćdziesiątnicy w dwu serbskich apostołach-ewangeliarzach krótkich (Sv-17 i KM-512), s. 34
3. Iwona Baraniec, Winsome Munro – życie i działalność naukowa. Kobiety w roli uczniów Chrystusa na kartach Nowego Testamentu, s. 72
4. Łukasz P. Skurczyński, Między Jezusem historii a Chrystusem wiary: Johna Shelby’ego Sponga demitologizacja fundamentalistycznych tez chrystologicznych, s. 86
5. Jarosław Charkiewicz, Miejsce świętych w liturgii Kościoła prawosławnego, s. 116
6. Sergiusz Temczin, Jan Damasceński jako prawdopodobny autor starobułgarskiej służby ku czci konstantynopolitańskiego patriarchy Germana I, s. 156
7. Maryna Czystiakowa, Kult Paraskiewy Tyrnowskiej w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim: żywoty obszerne w języku ruskim, s. 170
8. Włodzimierz Wołosiuk, Kijowska kultura muzyczna XVII/XVIII wieku i jej wpływ na formowanie się śpiewu cerkiewnego w Rosji, s. 188
9. Olga Cyrek, Hezychastyczna koncepcja przebóstwienia (theosis) w ujęciu Grzegorza Palamasa (1296-1359) i jej wpływ na paletę barwną ruskich ikon XIV i XV wieku, s. 200

WSPOMNIENIA I RELACJE
1. ks. Edward Czajko, Zielonoświątkowcy w Nowogródzkiem w latach 1919-1945, s. 232

RECENZJE
1. Heinz-Josef FABRY, Ulrich DAHMEN (Hrsg.), Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten, Band 1 (aleph – chet) [Gebundene Ausgabe] (Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2011). Pp. xxiv + 1096 [556]. (ks. Mirosław Jasiński), s. 248
2. Andrzej P. Kluczyński, Książę Pokoju (Iz 9,5). Obraz monarchii izraelskiej w księgach prorockich Starego Testamentu, wydawnictwo ChAT, Warszawa 2012, ss. 475 (Jakub Slawik), s. 252
3. Teologia Starego Testamentu (Bibliotheca Biblica), red. M. Rosik, t. I-IV, TUM, Wrocław 2011 – Tom I: Teologia Pięcioksięgu; Tom II: Księgi historyczne; Tom III: Księgi mądrościowe; Tom IV: Księgi prorockie (Jakub Slawik), s. 260
4. Sławomir Cebula, Prawa i wolności religijne we współczesnej Polsce. Ustawodawstwo a realia społeczno-kulturowe, Zakład Wydawniczy „Nomos”, (Tadeusz J. Zieliński Kraków 2012, ss. 216. (Tadeusz J. Zieliński), s. 286
5. Piotr Kroczek, The Art of Legislation. The Principles of Lawgiving in the Church, Unum Publishing House, Kraków 2011, ss. 344. (Tadeusz J. Zieliński), s.  292

KRONIKA
1.Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 w ChAT, s. 300
2. Konferencja naukowa Eklezjologia konfesyjna wobec współczesnych wyzwań ekumenicznych, Warszawa, 27 listopada 2012 (Jerzy Sojka), s. 316

eng, de, rus