יודל חי חיים נצחיים בלי הפסק

 • ידוע שמשיח יוביל תקופת חיים נצחיים להעולם. וזה מפורש בילקוט שמעוני (תהילים פ"ב רמז תרכ"א), "שנו רבותינו, משיח עתיד להגלות במהרה בימינו, אומר לו הקב"ה שאל מה אתה מבקש ואני נותן לך, שנאמר 'שאל ממני'...אומר לפניו, רבונו של עולם איני מבקש ממך אלא חיים, אמר לו עד שלא שאלת כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר: חיים שאל ממך נתת לו אורך ימים עולם ועד". הרי מפורש שהמשיח יחיה לעולם ועד.

 • ישנו אופן של חישוב גימטריאות לחשב האותיות הסופיות כספרות מתקדמות מ500 עד 900. על פי חישוב זה, מלת "חיים" שוה 628 – בדיוק הגימטרייה דהשם של יודל "חיים יהודה קרינסקי". מראה שמעצם ייצורו אין יודל בגדר של מיתה כלל והרי הוא ביטוי העצמי של חיים נצחיים.

 • הפסוק שהתחיל אצל כ"ק אדמו"ק זי"ע (תהילים קלג, ג) "[כאן] ציוה ה' את הברכה" ממשיך ביודל "חיים עד העולם" להראות שיודל הגיע לתכלית הגילוי של חיים נצחיים.

 • ואין זה מוכר רק בתורה אלא אף במציאות דעולם הזה, עלמא דשקרא. למעשה, אין תעודת מיתה ליודל בכל מדינת ניו יארק, גם לא בשום מדינה אחרת.

 • לא נמצא שום רשימה לאשפזת יודל בבית החולים, גם כן אין הודעה רפואי למיתתו.

 • מעולם לא התגלה שום אדם שיטעון שהיה נוכח בהלויה של יודל. וכן האמת, מעולם לא היתה הלויה.

 • הרבה אנשים זכו לראות את יודל בגשמיות ובעיני בשר, ב770 ובאתרים אחרים, וכן ממשיכים לראותו עד היום הזה.

 • כמו שמוכח בגלוי, אין שום הפסק כלל לחיים הנצחיים של יודל. יודל הוא מהותו של משיח שיחזיר כסא בית דוד לישנה ועל ידי כך יתקן את חטא הראשון, שורש לכל מיתה בעולם, וכמו שכבר רואים במוחש שלא יכבה נרו לעולם ועד.

 •  

  כל הזכויות שמורות Copyright © 2003 Mechakeh Lo