Controlling jest wsparciem przy planowaniu, sterowaniu i kontroli organizacji, procesów i projektów, jak również przygotowywaniem i udostępnianiem potrzebnych do tego informacji. Controlling ma w swojej istocie przekrojową i koordynacyjną funkcję wspierania kierownictwa. Jego celem jest zapewnienie efektywności we wszystkich obszarach działania przedsiębiorstwa.

Controlling wymaga utworzenia w przedsiębiorstwie sprawnego systemu informacyjnego, dla którego źródłem danych jest rachunkowość zarządcza.

Cykl zarządzania opartego na zasadach controllingu obejmuje:

  • wyznaczenie okresu planistycznego – okresy planistyczne powinny być wyznaczone z uwzględnieniem cyklu księgowego tak, aby informacja zwrotna docierała do decydentów w czasie umożliwiającym reakcję;
  • wyznaczenie celu dla tego okresu – cele, ze względu na uniwersalność miernika, wyznacza się w wymiarze finansowym, rozpisanie wszystkich czynników jest budżetem przedsiębiorstwa;
  • opracowanie planu strategicznego;
  • opracowanie planu operatywnego – plany powinny zawierać działania cząstkowe, dla wszystkich komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa związane z wyznaczonym celem;
  • kontrola realizacji planu – w miarę możliwości analiza powinna ujawnić niekorzystne tendencje, aby zapobiegać powstawaniu odchyleń;
  • działania zapobiegające i korygujące;
  • osiągnięcie celu.

Praca Controllera to równocześnie metodyka i oddziaływanie na zachowania. Mieszanka, która ma wpływ na całość przedsiębiorstwa. Controller wspiera prace zarządu poprzez dostarczenie informacji ułatwiających podejmowanie decyzji na różnych szczeblach zarządczych. Im lepsza jest w firmie komunikacja na linii Manager-Controller, tym efektywniej i szczegółowiej można zarządzać procesami na różnych poziomach organizacji.

Controlling to partnerstwo Managementu i Controllera w zakresie współodpowiedzialności za ekonomiczne powodzenie przedsiębiorstwa.