חז"ל על משיחותו של יודל

  • במסכת סנהדרין צז ע"ב אומר רב "כלו כל הקיצין", היינו הזמנים שנקבעו לביאת משיח. מאמר זה נאמרה בזמן התלמוד ובודאי עכשיו, קרוב לאלפיים שנה לאחרי כן, אי אפשר שמשיח יתחלק לדור אחר ומוכרח שיודל ייראה כמשיח האמיתי.

  • ביומא לח ע"ב, ובקידושין עב ע"ב, איתא בהדיא ש"אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו".
     
    וביומא ממשיך "ראה הקב"ה בצדיקים שהם מועטים עמד ושתלן בכל דור ודור". ובבראשית רבה פנ"ח, "עד שלא ישקיע הקב"ה שמשו של צדיק הוא מזריח שמשו של צדיק חבירו". אין זה אחר מהצדיק הגדול והקדוש יודל קרינסקי, ממלא מקומו של משיח הדור, שבודאי יוליכנו מהגלות.

  • ידוע בדברי חז"ל המציאות של משיח בן יוסף, מקדים למשיח האמיתי. באוצר המדרשים, ע' 551, כתוב שמשיח בן יוסף ימות בגלות, ואז, רק לאחרי שהתאבלו עליו כל ישראל, יהיה ביאת משיח בן דוד. אפילו אז, היהודים יכפרו בו והוא ייגנז. אחרי זה יעמוד ובני ישראל ייקבצו לארץ ישראל. בעינינו ראינו ביאת ויציאת המשיח בן יוסף. יודל, משיח בן דוד, מאז נגנז והגלה מבית המדרש למטה ב770, בקיום להנבואה על גינוזו. אי אפשר להכחיש ההתפתחות הברורה של חיזויים אלו כמו שמתגלים במהירות לפנינו. כל שנשאר הוא גילוי האחרון, כשיודל יוליכנו קוממיות לארצנו בקרוב ממש!

  •  

    כל הזכויות שמורות Copyright © 2003 Mechakeh Lo