פסק דין של הרמב"ם

על פי פסק דין של הרמב"ם, יודל קרינסקי הוא משיח בודאי. הרמב"ם מפרט בדיוק את כל הדרישות שמשיח צריך לקיימן ויודל קיים כל אחד ואחת מהן. הרמב"ם כותב (הלכות מלכים פי"א ה"ד):

בצואתו, כ"ק אדמו"ר זי"ע מינה את יודל לממלא מקומו כנשיא הדור. הרמב"ם כותב בבירור בהלכות שגגות, פט"ו ה"ו, "איזהו נשיא?...זה מלך".

איך יתאמת יחוסו לבית דוד? הרמב"ם כותב באגרת תימן (פ"ד) ש"האותות והמופתים שייראו על ידו הן הן הראיות על אמיתת יחוסו". בודאי שזה נתקיים אצל יודל, ראיה ברורה שהוא היורש לכסא דוד.

כ"ק אדמו"ר זי"ע הפקיד את יודל להיות נשיא של הארגון החב"די "אגודת חסידי חב"ד". מוסד זה, תחת נשיאותו של יודל, שולט בג' גופים עיקריים: מרכז לעניני חינוך, סניף החינוכי של תנועת חב"ד; מחנה ישראל, מוסד עיקרי לאסיפת כספים; וקה"ת, המוסד להוצאת ספרים.
 

"הוגה בתורה", זהו קה"ת.

זה מרכז.

מאז שיודל אחז בשבט הנשיאות לפני תשע שנים, שלח מאות ומאות שלוחים לכל קצוי תבל להפיץ ולעודד על קיום תורה ומצות.

זה מחנה ישראל.

אלו המלחמות המשפטיים שיודל נאלץ להעסיק בהן תמיד כדי לשמור על מנהיגות חב"ד.

יודל הצליח וממשיך להצליח במלחמות ה' שלוחם לשמור על מנהיגותו למוסדות כ"ק אדמו"ר זי"ע.

 
במסכת בבא בתרא נג ע"ב איתא שרק גמר הבנייה נקרא בנייה וזהו כשמחברים הדלתות, ושלכן רק מי שחיבר את הדלתות נחשב כבונה הבנין. כשדלתות חדשות הוקמו ב770, יודל בעצמו תלה אותן ובכך קיים פעולה המשיחית של בנין מקדש במקומו.

יודל שלח שלוחיו לארבע כנפות הארץ להבטיח שכל שבדוד המקום אף יהודי אחד לא יוכל להיות נידח. יודל ביטל את כל המושג של ישראל נידח בכך שקיבץ את היהודים במקומם המפוזרים בכל כדור הארץ.

יודל קיים את כל דרישות המוסמכות של הרמב"ם להיות המשיח והוכיח בזה שהוא הוא הגואל האחרון והאמיתי.

 

כל הזכויות שמורות Copyright © 2003 Mechakeh Lo