יודל מוכר כמשיח

 • עד היום, איזה שנים לאחר שכ"ק אדמו"ר זי"ע הפסיק לגור בקראון הייטס, חסידי חב"ד מכנים את בית הכנסת ב770 איסטערן פארקוויי, בית כנסתו של יודל, כ"בית רבנו שבבבל", בהכרה שיודל הוא "רבינו".

 •  
   
 • בקובץ משיח וגאולה ח"ב, שיצא לאור ע"י מערכת "יגדיל תורה" בתשנ"ז, הרה"ג ר' יואל כהן שי' כותב שכ"ק אדמו"ר זי"ע דייק בבחירת לשונו ושכל מה שחסידים מבינים מדבריו בודאי כיוון לזה הרבי. ועל כן, מכיון שדברי רבינו נשמעים כהוכחה שיודל הוא משיח, יואל כהן קובע שמוכרח לומר שזהו האמת ושיודל הוא בודאי משיח.

 • לפני הסתלקותו, הרב אהרן סולובייצ'יק, ראש ישיבת בריסק בשיקגו, כתב מכתב תקיף הקובע שאין בסיס בכל התורה כולה להסיק שאין יודל המלך המשיח. הרי לך בהדיא פסק דין מוחלט מתלמיד חכם חשוב שיש חיוב לכל יהודי להכיר את יודל כמשיח.

 •  
   
 • בצום גדליה תשס"א, ב"דידן נצח" גדול במשפט אחוזת וויינשטאק, הדיין מיכאל פיינבערג מסר קביעה רשמי המכיר את נשיאותו של יודל.

 • קבלות ממחנה ישראל המתוארכות לאחרי ג' תמוז המשיכו לקרוא "תחת נשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א" בדוגמא גלוי על הכרת התנועה בנשיאותו של יודל.

 •  
   
 • קירות בית הכנסת של יודל מכוסים בשלטים של "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד".

 • בשנת 1997 ששה מחשובי רבני חב"ד חתמו על פסק דין המחייב כל יהודי לקבל את משיחותו של יודל. מאז ועד היום כבר הצטרפו לזה יותר מ150 חותמים כולל הרב אדולף שייעוויטש, אחד משני רבנים הראשיים של מדינת רוסיה. בספר השיחות תשנ"ב, עמוד 368, הרבי מזכיר פסק דין זה.

 •  

   

  כל הזכויות שמורות Copyright © 2003 Mechakeh Lo