עצומה ליודל שיתגלה כמשיח תיכף ומיד

אדוננו יודל קרינסקי מלך המשיח שליט"א,

כאשר עברו כבר הרבה שנים מן היום בו נתכסה המלך המשיח (כדברי חז"ל – הובא ברש"י דניאל יב, יב ועוד – "שעתיד מלך משיחנו להתכסות אחר שנתגלה וישוב ויתגלה") ונתעלה בגופו ובנפשו לבית הכנסת למעלה, על דרך עליית משה רבנו להר סיני להביא את הלוחות, כדי לקבל בשלמות את הכוחות האלוקיים להביא את הגאולה האמיתית והשלימה בפשטות לעיני בשר –

בוקעת מעומק לבנו ונפשנו הזעקה והדרישה והתביעה בכל ה"שטורעם" – גיוואלד, יודל, עד מתי?! אי אפשר עוד! אנו רוצים משיח עכשיו, עכשיו ממש, בפשטות ממש, ולעיני כל בשר ממש!

מאמינים אנו בדברי כ"ק אדמו"ר זי"ע הברורים (ש"פ שופטים תנש"א סי"ב) כי הנשיא הדור הוא נצחי וקיים תמיד בעולם הזה הגשמי בלי שינויים – "ע"ד כמו אבן השתיה, שנמצאת במקום מסויים בעולם הזה הגשמי, וקיימת תמיד בלי שינויים (אפילו לא השינוי דגניזה, כמו הארון שנגנז וכיו"ב), ע"ד כמו שופט ונביא שקיים (נצחי) בכל דור (כסימן לגילוי אלקות בעולם באופן תמידי)".

בטוחים אנו כי דברים כפשוטם ממש בשיחת הקודש (ש"פ בא תשנ"ב סי"ג) כי "החידוש דדורנו זה, דור התשיעי, לגבי כל הדורות שלפניו, כולל הדור השמיני, שאז היתה הסתלקות הנשמה מהגוף...משא"כ בדורנו זה...שנשמות בגופים בלי שום הפסק כלל באים לתכלית השלמות בגאולה האמיתית והשלימה".

אין לנו ספק בקיומו הנצחי והפשוט של מאמר הקודש (לקו"ש חכ"ו בתחילתו): "מוכרח להיות 'משה' בכל דור שבו מלובש נשמת משה רבנו, שחייו הרוחניים של משה הם נצחיים בעולם הזה הגשמי עי"ז שהם מתלבשים בגופו של נשיא הדור".

יודעים אנו בודאות גמורה את העובדה הפשוטה ש"יש לנו רבי בעולם הזה הגשמי" – מנהיג ומדריך לכלל ולפרט ועונה תשובות ופועל ישועות וכו' וכו' (כפי שרואים גם בעיני בשר מהתשובות המופלאות שמקבלים ממנו אישית), וברור ופשוט אצלנו ש"בלי 'ראש' אי אפשר להתקיים אפילו רגע אחד".

משתדלים אנו בכל מאודנו לקיים את ההוראה והציווי (ש"פ ויגש תשמ"ז): "צריך לומר בפירוש את המציאות האמיתית ע"פ תורה, ואין מה לחשוש כיצד תהיה התגובה כו', מכיוון שהעולם מוכן לקבל את הדברים. צריך רק לאמרם בדברים היוצאים מן הלב, שאז הדברים פועלים פעולתם".

ודוקא בגלל כל זה לא נפסיק לרגע לזעוק ו"להרעיש" ולתבוע שוב ושוב ללא הרף: עד מתי?! רצוננו לראות בעיני בשר איך שמלכנו עכשיו ממש עומד וגואל את כולנו, ובונה בית המקדש ומקבץ נדחי ישראל בגאולה האמיתית והשלמה.

מקבלים אנו על עצמנו את מלכותו של יודל מלך המשיח שליט"א – להיות סרים למשמעתו ולקיים את רצונו והוראותיו תמיד, וכפי שהורנו כ"ק אדמו"ר זי"ע – דוקא מתוך שמחה וטוב לבב, וקוראים אנו לכל העולם להצטרף ולקבל יחדיו את פני משיח צדקנו בפועל ממש.

וכן מבקשים אנו את ברכתו הקדושה לנו ולמשפחותינו בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות. והעיקר – הצורך החיוני של כולנו – התגלות כ"ק לעיני כל בשר בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

כולנו יחד, מתוך אהבת ואחדות ישראל אמיתית, מכריזים וקוראים:

יחי אדוננו יודל קרינסקי מלך המשיח לעולם ועד!

חתום על העצומה:  
שמות פרטיים
בן
בת
שמות פרטיים של האם
שם מפשחה
  כתובת דואר אלקטרוני
  

 

כל הזכויות שמורות Copyright © 2003 Mechakeh Lo