Struktura Komendy Głównej Policji - Struktura KGP - O Policji

Struktura KGP

Struktura Komendy Głównej Policji

Komendant Główny Policji jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Komenda Główna Policji jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Główny Policji realizuje zadania określone w ustawach.

Komendant
Główny
Policji
Gabinet
Komendanta
Głównego
Policji
Biuro
Kontroli
Biuro Spraw
Wewnętrznych
Zespół
Prasowy
Zespół Audytu
Wewnętrznego
Zastępca
KGP
Biuro
Prewencji
i Ruchu
Drogowego
Główny Sztab
Policji
Biuro
Operacji
Antyterrory­stycznych
I Zastępca
KGP
Biuro Służby
Kryminalnej
Biuro
Międzynarodowej
Współpracy
Policji
Zastępca
KGP
Biuro
Logistyki
Policji
Biuro
Łączności
i Informatyki
Biuro
Finansów