II bažnytinių chorų šventė

Gražiausio, Marijos, mėnesio gegužines vainikavo pamaldos ir bažnytinių chorų pasirodymas Žagarių bažnytėlėje. 2015 m. gegužės 30 d. čia vyko II bažnytinių chorų šventė (pirmoji surengta pernai). Šv. Mišias atnašavo kun. Petras Gucevičius. Pradžioje Marijos garbei pagiedojo choras iš Marijampolės ir pagrota vargonais. Šv. Kazimiero draugijos pirmininkas Algirdas Vektorius su žmona dėkojo kun. Petrui ir besirinkusiems žmonėms už dalyvavimą gegužinėse kaimuose. Pirmininkas pasveikino visus susibūrusius ir atvykusius chorus. Šv. Mišių metu po tris giesmes atliko: Suvalkų bažnytinis choras (vad. Gediminas Kraužlys), Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapinis choras (vad. vargonininkė Birutė Pavelkienė), du chorai iš Punsko – „Tėviškės aidai“ (vad. Gediminas Kraužlys) ir Punsko bažnytinis choras (vad. vargonininkas Eugenijus Parakevičius), puikiai pasirodęs bažnytinis choras iš Žagarių (vad. Wojciech Szreder). Pamaldoms baigiantis visi chorai sugiedojo keletą giesmių, tarp jų „O Marija Motinėle“ (dirigavo Eugenijus Parakevičius), ir Lietuvos himną. II chorų šventės organizatorės – Lenkijos lietuvių šv. Kazimiero draugijos pirmininkas Algirdas Vektorius padėkojo dalyviams, chorų vadovams, įteikdamas gėlių ir padėkas, rėmėjoms: Lietuvos užsienio reikalų ministerijai, Lenkijos administravimo ir skaitmeninimo ministerijai, Maršalkos įstaigai, bei pakvietė agapei. Choristams buvo skirti gražiausi padėkos žodžiai su paskatinimu toliau giedoti bažnyčiose, gegužinėse, per šermenis, lietuviškomis giesmėmis garbinti Dievą.

Diena šventei pasitaikė graži, saulėta. Nors gretimuose kaimuose lijo, Žagariuose buvo giedri ir dangus, ir žmonės. Bendraujant šventoriuje vaišintasi ir dainuota.

 

chor6

Šventės dalyviai

chor5

Šv. Mišias atnašavo kun. Petras Gucevičius

chor4

Punsko choras „Tėviškės aidai“

chor3

Žagarių bažnytinis choras

chor2

Punsko bažnytinis choras

chor1

Marijampolės šv. Vincento parapijos choras

 

(gp), punskas.pl

vienas komentaras II bažnytinių chorų šventė;

  1. Renginio dalyvė sako:

    Ar straipsnelio autorė pametė kažkur Suvalkų choro nuotrauka? Gal padėti? Dėl nuotraukos kreiptis į LLD Suvalkų skyrių.