Regulacje Prawne dotyczące obrotu materiałami pirotechnicznymi.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, obrotu i (lub) używania WPW jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania poniżej wymienionych przepisów prawnych:

1. Dyrektywa Rady Nr 93/15/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r w sprawie harmonizacji przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. Urz. WE L 121 z dn. 15.05.1993 r).
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. Nr 117, poz. 1007 i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2004 r Nr 222, poz. 2249).
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 listopada 2002 r w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1716).
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 158, poz. 1536).
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. Nr 135, poz. 1140).
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 kwietnia 2005r w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. Nr 76, poz. 667).
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 lipca 2005 r w sprawie wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia (Dz.U. Nr 158, poz. 1329).
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.IJ. Nr 158, poz. 1328).
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 listopada 2002 r w sprawie wzoru ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i&nspzbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 194, poz. 1634).
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 marca 2005r w sprawie sposobu prowadzenia identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dla potrzeb obrotu materiałami wybuchowymi i ich kontroli (Dz.U. Nr 46, poz. 437).
11. Dyrektywa Komisji 2004/57/WE z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i niektórych rodzajów amunicji dla celów dyrektywy Rady 93/15/EWG w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. WE L 127 z 29.04.2004, str. 73). 12. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 6″7, poz. 679 z późniejszymi zmianami ).
13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002r w  prawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. Nr 190, poz. 1589). 14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 lipca 2005 r w sprawie sposobu przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w tymczasowym magazynie (Dz.U. Nr 139, poz. 1166).
15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 lipca 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163, poz. 1577).
16. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2005r, Nr 108, poz. 909 tekst jednolity).
17. Ustawa z dnia 28 października 2002 r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671)
18. Zarządzenie Nr I Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003r „Procedura administracyjna nadawania i rejestracji kodu klasyfikacyjnego ADR dla ogni sztucznych”.

Należy również pamiętać, że niezależnie od powyższego pakietu przepisów, prowadzenie działalności gospodarczej dotyczącej różnych aspektów związanych z WPW, podobnie jak i dowolnej innej działalności, wymaga znajomości i przestrzegania przepisów prawa pracy, ochrony środowiska i szeregu innych regulacji prawnych.