doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.

Konzultační hodiny

Po 9:00 - 10:00

Čt 10:00 - 11:00

Profesní charakteristika

 • Narozen dne 10. 6. 1967 v Praze

 • V roce 1989 ukončil studium na UK FTVS, v témže roce nastoupil na UK FTVS jako odborný asistent na katedru pedagogiky, psychologie a didaktiky a získal titul PaedDr

 • V roce 1999 ukončil postgraduální doktorandské studium (Ph.D.)

 • V roce 2007 byl jmenován docentem kinantropologie

 • Ve své práci se zaměřuje na problematiku sportovní přípravy dětí a mládeže, výběr sportovně talentované mládeže a fyziologie tělesných cvičení dětí a mládeže

 • Na fakultě pracuje v řadě akademických funkci (členem akademického senátu, člen komise státních závěrečných zkoušek, člen komise rigorozních a disertačních komisí)

 • Ve své mimofakultní činnosti pracuje jako trenér mládeže v ledním hokeji a jako konzultant pro trénink v různých sportovních odvětvích

 • Od roku 1994 je členem trenérskom-metodické komise Českého svazu ledního hokeje, od roku 2006 pracuje jako International Instructor for Learn to Play program IIHF

 • Je autorem a spoluautorem řady vědeckých a odborných článků s výše uvedenou problematikou, dále autorem a spoluautorem řady učebnic o sportovní přípravě dětí a výběru sportovních talentů a tréninku ledního hokeje

Vyučované předměty

 • Sportovní specializace

Nabídka témat diplomových prací

 • Sportovní příprava dětí

 • Výběr sportovních talentů

 • Teorie sportovního tréninku

Studijní materiály

Nejvýznamější publikace

Monografie - jediný autor

 • Perič, T.: Sportovní příprava dětí. Grada Publishing : Praha, 2004. ISBN 80-247-0683-0. s. 197

 • Perič, T.: Výběr sportovních talentů. Grada Publishing : Praha, 2006 ISBN 80-247-1827-8 s. 100

Kapitoly v monografiích - jediný nebo hlavní autor

 • Perič, T.: Taktická příprava. In: Dovalil, J. a kol.: Výkon a trénink ve sportu. (2. vydání). Praha: Olympia 2005. ISBN 80-7033-928-4 s. 184 – 199.

 • Perič, T. – Hošek, V. – Bunc, V.: Základy výběru talentů. In: Dovalil, J. a kol.: Výkon a trénink ve sportu. (2. vydání). Praha: Olympia 2005. ISBN 80-7033-928-4 s. 278 – 290.

 • Perič, T.: Sportovní příprava dětí. In: Dovalil, J. a kol.: Výkon a trénink ve sportu. (2. vydání). Praha: Olympia 2005. ISBN 80-7033-928-4 s. 290 – 300.

 • Perič, T.: Taktická příprava. In: Dovalil, J. a kol.: Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia 2002. ISBN 80-7033-760-5 s. 184 – 199.

 • Perič, T. – Hošek, V. – Bunc, V.: Základy výběru talentů. In: Dovalil, J. a kol.: Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia 2002. ISBN 80-7033-760-5 s. 278 – 290.

 • Perič, T.: Sportovní příprava dětí. In: Dovalil, J. a kol.: Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia 2002. ISBN 80-7033-760-5 s. 290 – 300.

Původní vědecké práce

Práce publikované v odborných časopisech vydávaných v zahraničí - hlavní autor

 • Perič, T. – Lukáš, V.: Přínos koordinačně náročných cvičení pro trénink ledního hokeje. Telesná výchova a šport. Vol. 13, 2003, č. 1, s. 22 – 26, ISSN 1335-2245.

Práce publikované v odborných časopisech vydávaných v České republice - hlavní autor

 • Perič, T.: Talent selection in the present day. How recruitment takes place in ice hockey.Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica. Vol. 41, 2005, 2, s. 127 – 134. ISSN 0323-0511.

 • Perič, T. – Heller, J. – Melicha, J. et all.: Skeletal muscle characteristics and physical performance in 12 year-old ice hockey players. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica. Vol. 39, 2003, 1, s. 27 – 40. ISSN 0323-0511.

 • Perič, T.: Zkoumání podmínek pro kvantitativní hodnocení hráčů ve sportovních hrách se zvláštním zaměřením na lední hokej. Česká kinantropologie. Vol. 7. 2003. s. 37 – 50. ISSN 2111-9261.

 • Perič, T – Hájek, J.: Průpravná cvičení s vysokými nároky na koordinaci pohybu v ledním hokeji v žákovských kategoriích. Tělesná výchova a sport mládeže. Vol. 68. 2002, 1. s. 20 – 24. ISSN 1210-7689.

 • Perič, T – Hájek, J.: Průpravná cvičení pro příjem přihrávky a pro přihrávku s vysokými nároky na koordinaci pohybu – pro mladé hokejisty. Tělesná výchova a sport mládeže. Vol. 68. 2002, 2. s. 15 – 19. ISSN 1210-7689.

 • Perič, T – Hájek, J.: Střelba s vysokými nároky na koordinaci pohybu – průpravná cvičení pro mladé hokejisty. Tělesná výchova a sport mládeže. Vol. 68. 2002, 3. s. 15 – 19. ISSN 1210-7689.

 • Perič, T – Hájek, J.: Využití dodatečných informací při nácviku herních činností mladých hokejistů. Tělesná výchova a sport mládeže. Vol. 68. 2002, 7. s. 34 – 37. ISSN 1210-7689.

 • Perič, T – Krupková, K. – Hamplová, L.: Náměty na lyžařské výcvikové zájezdy žáků 7. ročníků ZŠ. Tělesná výchova a sport mládeže. Vol. 68. 2002, 8. s. 15 – 19. ISSN 1210-7689.

Práce publikované v recenzovaných sbornících vydávaných v zahraničí . hlavní autor

 • Perič, T.: Systém výběru a výchovy talentů v ČR. In: Buček, R. – Kováč, I.: Zborník z konferencie o športovo talentovanej mládeži. Bratislava, Slovenský olympijský výbor a Národné športové centrum 2006. ISBN 80-969522-2-6. s. 54 – 57.

 • Perič T: Úvahy o kvantitativním hodnocení hráčů se zaměřením na lední hokej. In: Telesná výchova a šport v treťom tisíciročií. Sborník mezinárodní vědecké konference. Prešovská univerzita 2003. ISBN80-8068-198-8 s.168 – 173

Práce publikované v recenzovaných sbornících vydávaných v České republice - hlavní autor

 • Perič, T.: Změny struktury nespecifických a specifických pohybových schopností v průběhu o­ntogeneze. In: Jansa, P. – Landa, P.: Současné společenské trendy v kinantropologii. Praha : UK FTVS 2007. ISBN 80-86317-46-3. s.72-77

 • Perič, T.: Struktura talentovanosti aneb co je určující pro talentované hráče ledního hokeje. In: Perič, T. – Suchý, J.(eds.): Identifikace pohybových talentů. Sborník z II. ročníku vědeckého semináře. Praha: UK FTVS, 2005. ISBN 80-86317-35-8 s. 21-28

 • Perič, T.: Několik poznámek k problematice identifikace pohybových talentů. In: Perič, T. Suchý J. (eds.): Identifikace pohybových talent. Sborník z mezinárodní konference pořádané UK FTVS. Praha: UK FTVS: 2004. ISBN 80-86317-30-7 s. 41-47

 • Perič, T. – Dovalil, J: Význam testů obecné a speciální kondice pro herní výkonnosti v žákovském ledním hokeji. In: Čepička, L. (ed.): Sborník referátů z 6. mezinárodní vědecké konference Hry v programech tělovýchovných procesů. Západočeská Univerzita, Plzeň 2003. ISBN 80-7082-957-5. s. 107 – 114.

 • Perič, T.: K faktorové struktuře výkonu žáků v ledním hokeji. In: Čepička. L. (ed.): Sborník referátů z 6. mezinárodní vědecké konference Hry v programech tělovýchovných procesů. Západočeská Univerzita, Plzeň 2003. s. 199 – 206. ISBN 80-7082-957-5.

 • Perič T. - Studnička, P. - Dovalil, J.: Sledování kondiční připravenosti žáků sportovních hokejových tříd. In: Vindušková J. – Chrudimský, J. (eds.) Pohybové aktivity jako prostředek ovlivňování člověka. Praha: UK FTVS, 2003. str. 73 -77. ISBN 80-86317-28-5

 • Perič, T. – Dovalil, J.: Elektronická publikace a výuka sportovního tréninku. In: Vindušková J. – Chrudimský, J. (eds.) Pohybové aktivity jako prostředek ovlivňování člověka. Praha: UK FTVS, 2003. str. 194 – 198. ISBN 80-86317-28-5

 • Perič, T. - Studnička, P. –Dovalil, J.: Efektivita tréninku v přípravném období u dětí. In: Vindušková J. – Chrudimský, J. (Eds.) Pohybové aktivity jako prostředek ovlivňování člověka. Praha: UK FTVS, 2003. str. 275 -280. ISBN 80-86317-28-5

 • PERIČ, T.: Elektronická publikace – nové možnosti ve výuce teorie sportovního tréninku. In: Nosek, M. (eds.): Pohyb a výchova. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2003. ISBN: 80-7044-563-7s. 76 – 80.

 • Perič, T.: Začátek systematického tréninku u dětí a jeho vliv na motorické a funkční parametry. In: Nosek, M. (eds.): Pohyb a výchova. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2003. ISBN: 80-7044-563-7 s. 80 - 85.

 • Perič, T. – Pavliš, Z. – Dovalil, J.: Vztah mezi úrovní obecných a speciálních motorických testů u žáků sportovních tříd (6. – 9. tříd) v ledním hokeji. In: Suchomel, A. – Antoš, R. (eds.): Sborník příspěvků konference „Tělesná výchova a sport, Liberec – Euroregion Nisa“. Liberec: Technická univerzita v Liberci 2002. ISBN 80-7083-649-0 s. 221 - 225

 • Perič, T. – Slončík, M.: Vztah mezi úrovní rozvoje obecných a speciálních obratnostních a rychlostních schopností u dětí v ledním hokeji. In: Suchomel, A. – Antoš, R. (eds.): Sborník příspěvků konference „Tělesná výchova a sport, Liberec – Euroregion Nisa“. Liberec: Technická univerzita v Liberci 2002. ISBN 80-7083-649-0 s. 226 – 230.

Učební texty - hlavní autor

 • Perič, T. – Přerost, M. – Kadaně, J.: Hokejbal. Praha: Grada Publishing 2006, ISBN 80-247-1801-4. 107 s.

 • Perič, T. – Tilinger, P. - kovář, K. et all.:: Hospitační praxe v tělovýchově. In: Tilinger, P. et all.: Průvodce pedagogickými praxemi v tělesné výchově a sportu. Praha: Univerzita Karlova – nakladatelství Karolinum 2006. ISBN 80-246-1241-0. s. 11 – 18

 • Perič, T. a kol.: Elektronická multimediální učebnice „Sport a sportovní trénink zdravotně postižených“. Praha: UK FTVS, 2005. /CD-rom/.

 • Perič, T.: Hry ve sportovní přípravě dětí. Grada: Praha 2004. ISBN 80-247-0908-2 s. 98

 • Perič, T. Lední hokej. Praha: Grada Publishing 2002, ISBN 80-247-0472-2. 127 s.

 • Perič, T. a kol.: Elektronická multimediální učebnice „Sportovní trénink“. Praha: UK FTVS, 2002 /CD-rom/.

 • Perič, T. – Tilinger, P.: Hospitační praxe v tělovýchově. In: Tilinger, P. Pedagogické praxe v tělesné výchově a sportu. Praha: Univerzita Karlova – nakladatelství Karolinum 2002. ISBN 80-246-0515-5. s. 10 – 13

Učební texty - spoluautor

 • Dovalil, J. – Perič, T.: Sportovní trénink. In: Jansa, P. - Dovalil, J. a kol.: Sportovní příprava. Vybrané teoretické obory. Q-art, Příbram 2007. ISBN 80-903280-8-3. s. 139-197

 • Pavliš, Z. – Dovalil, J. – Šindel, J. – Pešout, M. – Perič, T. – Mazanec, M – Hynek, P. – Novák, Z.: Příručka pro trenéry ledního hokeje. III. část. Žákovské kategorie 6. - 9. tříd. ČSLH, Praha 2002 ISBN 80-238-8645-2 s. 328

Ostatní odborné práce

Vyžádané přednášky v zahraničí - nepublikované

 • Perič, T. – Kataja, J.: Children Ice Hockey training – common principles and rules. Lecture o­n Bosnia and Herzegovina Ice hockey federation seminar for children coaches. Sarajevo: February, 4. – 5. 2005.

 • Perič, T. – Kataja, J.: Cross ice games – mean of basic skill development. Lecture o­n Bosnia and Herzegovina Ice hockey federation seminar for children coaches. Sarajevo: February, 4. – 5. 2005.

 • Perič, T.: Nové trendy v kondiční přípravě dětí. Přednáška na semináři trenérů ledního hokeje SZLH. Slovensko: Bratislava.13.6. – 14. 6. 2005.

 • Perič, T.: Cvičení s vysokou koordinační náročností u dětí v ledním hokeji. Přednáška na semináři trenérů ledního hokeje SZLH. Slovensko: Bratislava.13.6. – 14. 6. 2005.

 • Perič, T.: Exercises with high level of coordination. A key to success in children ice hockey. Lecture o­n 2005 IIHF Hockey Development Camp 2.7. – 10. 7. 2005. Finsko: Vierumaki.

 • Perič, T.: Common principles of work with children – a Czech way. Lecture o­n 2005 IIHF Hockey Development Camp 2.7. – 10. 7. 2005. Finsko: Vierumaki.

 • Perič, T.: Talent selection and develop – Czech Republic system. Lecture o­n University of Oslo, Department of Teacher Education and School Development. 6.7. – 15.7.2004. Norsko: Oslo.

 • Perič, T.: New impulses for children abilities develop. Lecture o­n University of Oslo, Department of Teacher Education and School Development. 6.7. – 15.7.2004. Norsko: Oslo.

 • Perič, T.: Theory and methodology of talent selection. Lecture o­n Deutsche Sporthochschule Köln. Institut für Trainings- und Bewegungslehre. 30.6. – 4.7.2003. SRN: Köln.

 • Perič, T.: Examples of approaches toward seeking and selecting talented individuals. Lecture o­n Deutsche Sporthochschule Köln. Institut für Trainings- und Bewegungslehre. 30.6. – 4.7.2003. SRN: Köln.

 • Perič, T.: Common principles of children training. Lecture o­n Deutsche Sporthochschule Köln. Institut für Trainings- und Bewegungslehre. 30.6. – 4.7.2003. SRN: Köln.

 • Perič, T.: Children training components. Importance of single components, methods, forms and means for development of abilities and skills. Lecture o­n Deutsche Sporthochschule Köln. Institut für Trainings- und Bewegungslehre. 30.6. – 4.7.2003. SRN: Köln.

Realizované granty

Nositel grantu

Tvorba multimediální učebnice pro předmět Sportovní příprava mládeže, Grant FRVŠ 2007

Tvorba elektronické interaktivní učebnice pro předmět „Sport a sportovní trénink zdravotně postižených“. Grant FRVŠ 2005

Tvorba elektronické interaktivní učebnice pro předmět „Základy sportovního tréninku“ . Grant FRVŠ 2002


Vedoucí řešitel grantu pro UK FTVS

„Tvorba multimediálních vzdělávacích pomůcek a integrace e-learningu na Univerzitě Karlově v Praze". Rozvojový grant MŠMT 2006 – nositel: doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc.

„Tvorba multimediálních kurzu pro rozvoj distančního vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze". Rozvojový grant MŠMT 2005 – nositel: doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc.

„Tvorba multimediálních kurzu pro rozvoj distančního vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze". Rozvojový grant MŠMT 2004 – nositel: doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc.


Spoluřešitel grantů:

VZ MSMT 2007 0021620864 : Aktivní životní styl v biosociálním kontextu, 2007.


Vedené diplomové práce(za posledních pět let)

 • Milesová Iva: Modelový trénink a příklady jeho využití v různých sportech. Diplomová práce UK FTVS Praha 2003.

 • Boháč Martin: Přehled literárních poznatků o silových schopnostech. Diplomová práce UK FTVS Praha 2003

 • Janča Michal: Současné názory na teorii superkompenzace a její využití ve sportovním tréninku. Diplomová práce UK FTVS Praha 2003.

 • Vorlová Kateřina: Působení sociálního prostředí při rozvoji sportovních talentů (vliv rodiny, školy, sportovního oddílu). Diplomová práce UK FTVS Praha 2005

 • Urbanec Stanislav: Analýza vlivu hry v početní převaze nebo oslabení v utkáních Extraligy ledního hokej v sezoně 2004/2005. Diplomová práce UK FTVS Praha 2005

 • Kuželka Petr: Příspěvek k analýze časového využití tréninkové jednotky ve sportovní přípravě dětí a mládeže. Diplomová práce UK FTVS Praha 2005

 • Marek Stanislav: Pokus o analýzu struktury sportovního výkonu v rychlostní kanoistice v disciplíně k1 1000 m muži. Diplomová práce UK FTVS Praha 2006.

 • ŠIMEK, MICHAL: Stanovení metod, zásad a prostředků rozvoje koordinačních schopností dětí Diplomová práce UK FTVS Praha 2006.

 • Štěchová Andrea: Možnosti rozvoje rychlosti v mladším a starším školním věku. Diplomová práce UK FTVS Praha 2006.

 • Moravec Štěpán: Osobnostní typologie hráče ledního hokeje. Diplomová práce UK FTVS Praha 2006.

 • Soukup Martin: Výběr sportovních talentů v ledním hokeji a porovnání jejich výsledků v závislosti na sociálním zázemí. Diplomová práce UK FTVS Praha 2006.

 • Šimek Michal: Stanovení metod, zásad a prostředků rozvoje obratnostních schopností dětí mladšího školního věku. Diplomová práce UK FTVS Praha 2006.

 • Hlavatý Radek: Analýza přesilových her a oslabení pět na tři v utkáních první ligy ledního hokeje v sezóně 2005/2006. Diplomová práce UK FTVS Praha 2006.

 • Čihák Ladislav: Porovnání všeobecné a speciální úrovně rychlostních schopností u hráčů 3., 6. a 9. třídy ledního hokeje. Diplomová práce UK FTVS Praha 2007.

 • Cepková Michaela: Návrh plánu ročního tréninkového cyklu ve florbale mužů. Diplomová práce UK FTVS Praha 2007.

 • CHOTĚBORSKÝ, JAN: Možnosti zkoumání faktorů individuálního herního výkonu ve hře obránce v mládežnických kategoriích. Diplomová práce UK FTVS Praha 2007.

 • KOUBOVÁ, MARCELA: Možnosti rozvoje síly u dětí. Diplomová práce UK FTVS Praha 2007.

 • GOJ JAROSLAV: K možnosti zlepšení koordinačních schopností u dětí mladšího školního věku. Diplomová práce UK FTVS Praha 2007.Poslední změna: 20. říjen 2015 09:12
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 000035-0085332011/0100


Fakturační údajeTelefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVSJak k nám


Virtuální prohlídka FTVS