Västlänken

Vad är Västlänken?

Västlänken är en pendeltågstunnel som ska gå under marken i Göteborg via Centralen, Haga och Korsvägen och är den största investeringen i det Västsvenska paketet. Ett avdammat projekt för att legitimera trängselskatten.

Västlänken kommer att kosta 20 miljarder kr. Projektet är och har varit sedan start samhällsekonomisk olönsamt. Investeringen har en redovisad negativ nettonuvärdeskvot på -0,55 som motsvarar ett underskott i nettonuvärde på -9,3 miljarder kronor.

Finns det ett behov av Västlänken?

Nej, inte till en kostnad på 20 miljarder kr. Västlänken är samhällsekonomisk olönsam. För de flesta göteborgarna har den ingen nytta eftersom eftersom den enbart berör in- och utpendlingen till och från kranskommunerna.

Anser inte Vägvalet att kollektivtrafiken bör byggas ut?

Vi anser att man först ska se till att det finns kollektivtrafik som lever upp till kravet för att få folk att åka. Detta beror mycket på tidsaspekten. Idag värderar vi tid på ett annat sätt än förr. Samhällsstrukturen bygger på att man kan ta sig från A till B på ett smidigt och snabbt sätt. Dagens kollektivtrafik erbjuder inte detta. Västlänken bidrar inte till någon större förbättrad kollektivtrafik för en majoritet av göteborgare.

Finns det alternativ till Västlänken?

Ja, det finns flera alternativ. Framför allt finns förstärkningsalternativet som Trafikverket själva har arbetat fram och som skulle gem oerhört mindre störning under byggtiden.

preload preload preload