TV programa Horoskopai Orai
Prenumerata
Sekmadienis, 2016.06.05
LietuvaKomentaraiPasaulisKultūraIstorijaLŽ rekomenduojaEkonomika
Sportas
SveikataPrie kavos
Lietuva be „balvonų“ŽmonėsGimtasis kraštasMokslas ir švietimasTrasaKelionėsKonkursaiNamų pasaulisGamtaAugintiniaiJurgos virtuvė

Mirė teatro aktorius Jonas Lalas

L Ž 2007-05-25 00:00
L Ž 2007-05-25 00:00
Vienas ryškiausių J.Lalo vaidmenų - Jokimas Žaldokas B.Dauguviečio komedijoje "Žaldokynė". Šį vaidmenį J.Lalas perėmė iš pirmojo Žaldoko atlikėjo Napoleono Nako. Nacionalinio dramos teatro archyvo nuotrauka
Ge­gu­žės 22 die­ną, ei­da­mas 80-uo­sius me­tus, po su­nkios li­gos mi­rė ak­to­rius Jo­nas La­las.

1928 metais Kruopių kaime, Akmenės rajone, gimęs J.Lalas buvo ilgametis Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorius. Vyresniosios ir viduriniosios kartos žiūrovams jis įsiminė charakteriniais vaidmenimis lietuvių dramaturgijos pastatymuose, kuriuos režisavo Borisas Dauguvietis, Henrikas Vancevičius, Irena Bučienė, Algirdas Lapėnas ir kiti. Vienas ryškiausių J.Lalo vaidmenų - Jokimas Žaldokas B.Dauguviečio komedijoje "Žaldokynė". Šį vaidmenį J.Lalas perėmė iš pirmojo Žaldoko atlikėjo Napoleono Nako.

J.Lalas buvo ne tik aktorius, bet ir vienas iš nedaugelio teatrinio grimo žinovų, išleidęs vadovėlį apie grimą teatrinių specialybių studentams, taip pat dėstęs šią discipliną Lietuvos kultūros mokykloje. J.Lalas buvo fotografas mėgėjas, fiksuodavęs teatro gastroles, yra paskelbęs prisiminimų apie rašytoją ir dramaturgą Kazį Inčiūrą. Aktorius bus palaidotas Klaipėdoje.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pra­ncū­zi­ja pir­mą kar­tą at­siun­tė sau­su­mos ka­rius pra­ty­boms į Lie­tu­vą, de­mons­truo­da­ma so­li­da­ru­mą, re­gio­ne tvy­rant įtampai su Ru­si­ja.
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja siū­lo nuo­sta­tas, ku­rios leis­tų rin­kė­jų bal­sų pir­kė­jus nu­teis­ti lengviau nei da­bar.
Dėl liū­čių Par­yžiu­je pa­tvi­nu­sios Se­nos van­duo, ku­ris bu­vo pa­sie­kęs aukš­čiau­sią per tris de­šimt­me­čius ly­gį, slūgs­ta ir dė­me­sys sek­ma­die­nį nu­kry­po į ki­tus Pra­ncū­zi­jos ra­jo­nus, kur bu­vo [...]
Su­si­ti­ki­mas Azi­jos sau­gu­mo klau­si­mais sek­ma­die­nį bai­gė­si ne­su­ta­ri­mais, Ki­ni­jai pa­smer­kus JAV „pro­vo­ka­ci­jas“ Pie­tų Ki­ni­jos jū­ro­je ir par­eiš­kus, kad ji ne­bi­jan­ti nemalonumų tuo­se gin­či­ja­muo­se [...]
Šių me­tų Drus­ki­nin­kų ku­ror­to šven­tė pra­dė­ta mies­to mu­zie­ju­je su­reng­tu ro­man­ti­ko poe­to ir mu­zi­ko, fi­lo­ma­to ir trem­ti­nio Jo­no Če­čio­to at­mi­ni­mo va­ka­ru, skir­tu jo 220-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms.
Kiek­vie­ną dar­bo die­ną, 8 va­lan­dą ry­to, Šven­tų apaš­ta­lų Pe­tro ir Po­vi­lo baž­ny­čio­je Mi­šias au­ko­ja An­ta­nas Di­lys – vy­riau­sias Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos ku­ni­gas. Bir­že­lio 16 die­ną ku­ni­gys­tės [...]
Moks­lo me­tams bai­gian­tis, ži­no­ma ak­to­rė ir pe­da­go­gė Ilo­na Bal­sy­tė ak­ty­viai ieš­ko, kuo va­sa­ros pra­džio­je užim­ti sa­vo jau­niau­sią at­ža­lą – 8-erių me­tų sū­nų Mar­ty­ną, – ir sa­ko su­si­du­rian­ti [...]
Vil­niaus fes­ti­va­lis – be­ne ryš­kiau­sias ša­lies mu­zi­ki­nės kul­tū­ros reiš­ki­nys, šie­met bir­že­lio 3-ąją ati­da­ran­tis ju­bi­lie­ji­nę 20-ąją prog­ra­mą. Vie­nas šio fes­ti­va­lio idėjinių glo­bė­jų, fes­ti­va­lio [...]
Di­džių­jų maž­me­ni­nės pre­ky­bos tink­lų pa­gei­da­vi­mu šie­met žem­dir­biai pra­dė­jo kas­ti anks­ty­vą­sias bul­ves sa­vai­te anks­čiau nei per­nai. Tad ir kainuos jos bran­giau.
Lie­tu­vo­je, prieš­in­gai nei Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­ly­se, be­veik pu­sė vi­sų bū­ti­niau­sių pre­kių nu­per­ka­ma bū­tent per ak­ci­jas, ro­do rin­kos ty­ri­mų bendrovės „Niel­sen“ duo­me­nys.
Bir­že­lio 11 die­ną, šeš­ta­die­nį, Jo­niš­kio ra­jo­no kai­mų gy­ven­to­jai jau de­šim­tą kar­tą rink­sis į Kir­nai­čius – čia vyks tra­di­ci­nis kaimo bend­ruo­me­nių fes­ti­va­lis.
Prieš ke­le­tą me­tų per Klai­pė­dos se­na­mies­tį te­kan­čio­je Dan­gės upė­je mies­tie­čiams ir poil­siau­to­jams pra­dė­tai siū­ly­ti van­dens dvi­ra­čių nuo­mos pa­slau­gai, anot tuo už­sii­man­čių vers­li­nin­kų, [...]
Si­gul­do­je (Lat­vi­ja) vy­ku­sia­me Eu­ro­pos kal­nų dvi­ra­čių (MTB) ma­ra­to­no čem­pio­na­te sek­ma­die­nį Lie­tu­vos at­sto­vė Ka­ta­ži­na Sos­na iškovojo bron­zos me­da­lį. 
Mask­vo­je (Ru­si­ja) vyks­tan­čio Eu­ro­pos reg­bio-7 čem­pio­na­to „Grand Prix“ di­vi­zio­no pir­ma­ja­me eta­pe Lie­tu­vos rink­ti­nė užėmė 12-ąją vie­tą.
Gar­si ita­lų ki­no ak­to­rė Ste­fa­nia Sand­rel­li šį sa­vait­ga­lį šven­čia sep­ty­nias­de­šimt­me­tį. Taip pat ji mi­ni kū­ry­bi­nio dar­bo pen­kias­de­šimt­penk­me­tį. „Vis­kas, kas įvyks­ta, yra rei­ka­lin­ga, – tvir­ti­na [...]
Plun­gės ra­jo­no Stal­gė­nų gy­ven­vie­tė­je įsi­kū­ru­si pe­da­go­gų Vi­do ir Eg­lės Vag­no­rių šei­ma iš­sis­ki­ria tuo, kad me­nui at­si­da­vę vi­si jos na­riai: tė­tis, ma­ma ir abi du­kros In­ga bei Dau­man­tė. Že­mai­čių [...]
Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis tei­gia tu­rįs in­for­ma­ci­jos, kad ne­drau­giš­kos Lie­tu­vai jė­gos ga­li pa­nau­do­ti Ža­lio­jo til­to skulp­tū­ras prieš Lie­tu­vą nukreiptos pro­pa­gan­dos tiks­lams.
Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis ne­sku­ba nai­kin­ti nuo Vil­niaus Ža­lio­jo til­to nu­kel­tų so­vie­ti­nių skulp­tū­rų ap­sau­gos, jis sa­ko, kad pir­ma tu­ri bū­ti su­tar­ta dėl jų li­ki­mo su skulp­tū­rų sa­vi­nin­ke [...]
Jo­na­vos ra­jo­no vai­kų glo­bos na­mai ieš­ko jau­nų sa­va­no­rių, ku­rie ga­lė­tų bū­ti at­sva­ra šių na­mų dar­buo­to­joms, mat dau­ge­lis jų glo­bo­ti­niams esą la­biau tinka į mo­čiu­tes.
Sei­mui an­tra­die­nį bu­vo pri­sta­ty­tos pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ini­ci­juo­ja­mos Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos, nu­kreip­tos prieš pa­ty­čias ir smur­tą švie­ti­mo įstai­go­se. Tarp siūlymų – prie­vo­lė [...]
Pa­ga­liau su­si­ruo­šiau pa­žve­jo­ti. Dar iš va­ka­ro pa­si­kui­čiau sa­vo ra­kan­duo­se ir vis­ką su­ruo­šiau, kad ne­pa­mirš­čiau. Ar bu­vo ka­da taip, kad ko ne­pa­mirš­čiau?...
At­siž­velg­da­ma į karš­tus orus ir ky­lan­tį gais­rų pa­vo­jų, Ge­ne­ra­li­nė miš­kų urė­di­ja pra­šo gy­ven­to­jų ilsintis sau­go­ti miš­kus.
Vyk­da­mi at­os­to­gau­ti ar į gam­tą lie­tu­viai mėgs­ta sa­vo trans­por­to prie­mo­nė­se su­si­krau­ti ne­ma­žai man­tos – ypač šil­tuo­ju me­tų lai­ku, kai au­to­mo­bi­liuo­se su­tal­pi­na­mi ir aktyvaus lais­va­lai­kio reik­me­nys, [...]
Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Šiau­lių agen­tū­ros dar­buo­to­jai šian­dien su­ren­gė rei­dą ir ti­kri­no trans­por­to prie­mo­nių ang­lies mo­nok­si­do iš­me­ta­muo­se du­jo­se ma­ta­vi­mus. Bu­vo pa­ti­krin­ta [...]
Klau­sia­te sa­vęs, ar ga­li­ma skris­ti nėš­tu­mo me­tu? Taip, nėš­tu­mas dar nė­ra prie­žas­tis at­si­sa­ky­ti nuo­sta­bios ke­lio­nės sve­tur. Ypač, jei­gu jau­čia­tės ge­rai. Tik nepamirškite nėš­čio­sios pa­so [...]
Vil­niaus oro uos­tas va­kar va­ka­re van­dens purs­lais pa­svei­ki­no avia­kom­pa­ni­jos „Ger­ma­nia“ lėk­tu­vą, pra­dė­ju­sį re­gu­lia­riuo­sius skry­džius marš­ru­tu Vil­nius-Ciu­ri­chas. Lie­tu­vos ir Švei­ca­ri­jos su­si­sie­ki­mas [...]
Lie­tu­viams, skir­tin­gai nei pie­tie­čiams, va­sa­ros sau­le daž­niau no­ri­si mė­gau­tis, o ne nuo jos slėp­tis. Ta­čiau ke­lios kai­trios die­nos pa­ver­čia bu­tus pir­ti­mis, ku­rio­se leis­ti lai­ką nėra nei ma­lo­nu, [...]
At­ėjus va­sa­ros se­zo­nui ir vis dau­giau lai­ko lei­džiant gam­to­je, ne vie­nam ky­la su­nku­mų, no­rint įkrau­ti sa­vo iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną. Bė­dos pra­si­de­da tuo­met, kai poil­siau­ja­ma ten, kur nė­ra elek­tros [...]
Įam­žink sa­vo au­gin­ti­nį kre­čian­tį pokš­tus ar šu­ny­bes. Ori­gi­na­lias nuo­trau­kas siųsk kon­kur­sui „Au­gin­ti­nio pokš­tai“ ir lai­mėk mais­to sa­vo šuniui ar ka­tei.
Ši ma­žy­tė su­si­gū­žu­si ka­ty­tė gy­ve­no lau­ke per di­džiau­sius šal­čius, į na­mų glo­bą pa­im­ta va­sa­rio pa­bai­go­je at­li­kus ste­ri­li­za­ci­ją. Frė­ja at­ro­dė to­kia lie­sa, kad at­gal į lauką pa­leis­ti gy­vū­nų [...]
Ar­tė­jan­tis sa­vait­ga­lis ir ge­ri orai da­lį gy­ven­to­jų nu­gins prie van­dens tel­ki­nių. Vis­gi bau­gi­nan­ti sken­di­mo sta­tis­ti­ka Lie­tu­vo­je ro­do, kad gy­ven­to­jai daž­nai per­ver­ti­na sa­vo jė­gas ir van­de­ny­je ne [...]
Bir­že­lio 1 d. Lie­tu­vo­je pra­si­de­da mau­dy­mo­si se­zo­nas, ku­ris tę­sis iki rug­sė­jo 15 d. Li­kus 10 die­nų iki mau­dy­mo­si se­zo­no pra­džios tu­ri bū­ti at­lie­ka­mi mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės tyrimai ir re­gu­lia­riai [...]
Sep­ty­nio­lik­to­ji tra­di­ci­nė bai­ke­rių šven­tė „Bi­ke show mil­len­nium“ Kau­ne tę­sia­si ir sek­ma­die­nį – plie­ni­nių žir­gų ger­bė­jai Ne­mu­no sa­lo­je ga­li iš­vys­ti se­no­vi­nius, eg­zo­ti­nius, pa­to­bu­lin­tus [...]
Apa­ra­tas, ku­rį na­cių ly­de­ris Adol­fas Hit­le­ris nau­do­jo siųs­ti už­šif­ruo­tiems pra­ne­ši­mams sa­vo ge­ne­ro­lams, penk­ta­die­nį bu­vo įjung­tas ša­lia sa­vo am­ži­nin­ko britų „su­per­kom­piu­te­rio“, pa­dė­ju­sio [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia Lietuvoje mažinti universitetų skaičių?
Taip. Pagerėtų universitetų finansavimas ir studijų kokybė
Ne. Sumažėtų žmonių su aukštuoju išsilavinimu skaičius, o tai - žala valstybei
Neturiu nuomonės
horoskopai
DVYNIAI

DVYNIAI

Ryž­tin­gai mes­ki­te ša­lin aki­vaiz­džiai ne­pers­pek­ty­vius dar­bus ir ieš­ko­ki­te nau­jų sri­čių. Sa­vai­tės vi­du­ry­je jums de­rė­tų bū­ti san­tū­res­niam. Bū­si­te la­bai ener­gin­gas ir kū­ry­biš­kas, bet tu­ri­te sau­go­tis ne­pri­da­ry­ti da­ly­kų, ku­rių vė­liau rei­kė­tų gai­lė­tis.

Daugiau

Komentuojami

Planets Sun Telefonai Televizoriai Varlė.lt