TV programa Horoskopai Orai
Prenumerata
Antradienis, 2016.07.26
LietuvaKomentaraiPasaulisKultūraIstorijaLŽ rekomenduojaEkonomika
Sportas
SveikataPrie kavos
Lietuva be „balvonų“ŽmonėsGimtasis kraštasMokslas ir švietimasTrasaKelionėsKonkursaiNamų pasaulisGamtaAugintiniaiJurgos virtuvė

Dagių informacinis tinklas

Milda KNIEŽAITĖ mildak@lzinios.lt 2015-05-20 06:00
Milda KNIEŽAITĖ
mildak@lzinios.lt
2015-05-20 06:00
Per jaunėlės Vilgailės (antra iš dešinės) magistro diplomo įteikimą Oksfordo universitete Valentina ir Viktoras Dagiai su sūnumi Eigminu ir dukra Girstaute. Asmeninio albumo nuotraukos
Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį Va­len­ti­nos ir Vik­to­ro Da­gių na­muo­se Vil­niu­je su­si­rin­ko vi­sa šei­ma. Pa­sta­rai­sias me­tais taip nu­tin­ka ne­daž­nai, o ir pro­ga ypa­tin­ga - vi­du­ri­nio sū­naus Sir­vy­do ves­tu­vės. Di­de­lė šei­ma skir­tin­gais lai­ko­tar­piais pa­skli­du­si po įvai­rias ša­lis, ta­čiau nuo­lat pa­lai­ko glau­džius ry­šius, ap­lan­ko vie­nas ki­tą.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) Ma­te­ma­ti­kos ir in­for­ma­ti­kos ins­ti­tu­to (MII) ty­rė­jai užau­gi­no pen­kis vai­kus. Vy­riau­sia du­kra Girs­tau­tė su šei­ma gy­ve­na Ny­der­lan­duo­se. Eig­mi­nas ir Sir­vy­das po stu­di­jų už­sie­ny­je grį­žo į Lie­tu­vą, čia su­kū­rė šei­mas. Vil­gai­lė stu­di­juo­ja dok­to­ran­tū­rą Lun­do uni­ver­si­te­te Šve­di­jo­je ir taip pat pla­nuo­ja grįž­ti. O jau­nė­lis Tol­man­tas - VU stu­den­tas.

"Svar­bu su­ras­ti sa­ve ir bū­ti lai­min­gam. Nie­ko nė­ra blo­giau, kaip da­ry­ti tai, kas ne­įdo­mu, - įsi­ti­ki­nu­si prof. V. Da­gie­nė. - Vi­si vai­kai pa­si­rin­ko, ką pa­tys no­rė­jo. Vie­nin­te­lis da­ly­kas, ką da­riau nuo ma­žens, - vi­sur vai­kus tem­piau, kad iš­ban­dy­tų sa­ve: gro­jo, ka­lė, iš mo­lio lip­dė, plau­kė, tau­ti­nius šo­kius lan­kė... Ne lai­kas siū­ly­ti, kai vai­kas de­šim­to­kas ar vie­nuo­lik­to­kas. Ta­da jau pa­tys ga­li spręs­ti."

Su sūnumi Sirvydu Brunėjuje.

Per­fo­ruo­tos kortos

Tur­būt dau­ge­lis var­tė dar 1995 me­tais iš­leis­tą V. Da­gie­nės kny­gą vai­kams "Ke­lio­nė į kom­piu­te­rių ša­lį". VU MII In­for­ma­ti­kos me­to­do­lo­gi­jos sky­riaus va­do­vė prof. V. Da­gie­nė yra dau­giau kaip 60 in­for­ma­ti­kos mo­ko­mų­jų kny­gų au­to­rė, da­bar bai­gia reng­ti kom­piu­te­ri­jos žo­dy­ną. Lie­tu­vos moks­lo pre­mi­jos lau­rea­tė taip pat yra Jau­nų­jų prog­ra­muo­to­jų mo­kyk­los moks­li­nė va­do­vė, Lie­tu­vos moks­lei­vių in­for­ma­ti­kos olim­pia­dos or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, In­for­ma­ti­kos ir in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ter­mi­nų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė. Abu su vy­ru dar so­viet­me­čiu ve­dė te­le­vi­zi­jos lai­das apie prog­ra­ma­vi­mą. Kas sa­vai­tę prog­ra­ma­vi­mo pa­mo­kos skelb­tos ir spau­do­je. Už­sie­nie­čiai da­bar ste­bi­si, nors tech­ni­ka ta­da, ži­no­ma, bu­vo vi­sai ki­to­kia.

"Vai­kys­tė­je žais­da­vo­me su per­fo­ruo­to­mis kor­to­mis, nau­do­ja­mo­mis prog­ra­muo­ti di­de­lė­mis skai­čia­vi­mo ma­ši­no­mis. Jos ti­ko kam nors už­si­ra­šy­ti ar­ba kaip skir­tu­kai kny­goms. Iš kai­mo au­to­bu­su at­ke­liau­da­vo siun­ti­niai taip pat su už­ra­šu ant to­kios kor­tos", - pri­si­mi­nė 32 me­tų Eig­mi­nas.

Kai na­muo­se at­si­ra­do pir­ma­sis lab­da­ri­nis kom­piu­te­ris iš Nor­ve­gi­jos, Eig­mi­nas ne­tru­ko pa­eks­pe­ri­men­tuo­ti: "Jau vis­kas, ne­be­vei­kia. Iš­try­niau, kas bu­vo ne­rei­ka­lin­ga". Prof. V. Da­gie­nė juo­kė­si, kad taip mo­ky­ta­si - vis­ką nuo pra­džių ir ban­dant pa­tai­sy­ti, kas su­ga­din­ta.

Ir Eig­mi­nas, ir 26 me­tų Sir­vy­das lan­kė Jau­nų­jų prog­ra­muo­to­jų mo­kyk­lą. Jo­je, vei­kian­čio­je jau tre­čią de­šimt­me­tį, nuo pat pra­džių dir­bo in­for­ma­ti­kas V. Da­gys ir sū­nums at­ro­dė sa­vai­me su­pran­ta­ma ten už­si­ra­šy­ti. Kny­gos, iš ku­rių mo­kė­si, bu­vo par­ašy­tos ma­mos ir jos bend­ra­dar­bių. Sir­vy­das taip pat bai­gė Jau­nų­jų ma­te­ma­ti­kų mo­kyk­lą. Taip po tru­pu­tį siau­rė­jo sri­tis, ku­ri įdo­miau­sia ir la­biau­siai se­ka­si.

Su Girstaute Hanojuje.

Kuo dau­giau pamatai

Girs­tau­tė, Eig­mi­nas, Sir­vy­das, Vil­gai­lė bai­gė Vil­niaus li­cė­jų, Tol­man­tas - My­ko­lo Bir­žiš­kos gim­na­zi­ją. Da­bar jis stu­di­juo­ja VU Eko­no­mi­kos fa­kul­te­te va­dy­bą ir vers­lo ad­mi­nis­tra­vi­mą.

Eig­mi­nas VU Ma­te­ma­ti­kos ir in­for­ma­ti­kos fa­kul­te­te stu­di­ja­vo in­for­ma­ti­ką. Pu­sę me­tų pa­gal "Eras­mus" prog­ra­mą mo­kė­si Da­ni­jo­je. Ma­gis­tro stu­di­jas bai­gė Bol­ca­no uni­ver­si­te­te, Šiau­rės Ita­li­jo­je. Da­bar dir­ba va­do­vau­jan­čiu prog­ra­muo­to­ju da­nų kom­pa­ni­jo­je "TIA Tech­no­lo­gy", plė­to­jan­čio­je sa­vo vers­lą Lie­tu­vo­je ir Da­ni­jo­je. Eig­mi­no žmo­na Lau­ra - taip pat in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tė.

"Ne­bu­vo net min­ties ne­grįž­ti į Lie­tu­vą, - sa­kė Eig­mi­nas. - Kuo dau­giau pa­ma­tai, tuo la­biau no­ri­si grįž­ti. Taip sa­ko ir ne­ma­žai ma­no drau­gų. Grį­žo ir bro­lis."

Sir­vy­das VU Ma­te­ma­ti­kos ir in­for­ma­ti­kos fa­kul­te­te stu­di­ja­vo fi­nan­sų ir drau­di­mo ma­te­ma­ti­ką. Pa­gal "Eras­mus" prog­ra­mą pu­sę me­tų mo­kė­si Ame­ri­kos uni­ver­si­te­te Bei­ru­te, Li­ba­ne. Ma­gis­tro stu­di­jas bai­gė Ro­ter­da­mo uni­ver­si­te­te, Olan­di­jo­je. Nuo per­nai rug­sė­jo dir­ba duo­me­nų ana­li­ti­ku bel­gų įkur­to­je jau­no­je įmo­nė­je, vieš­bu­čių sek­to­riaus star­tuo­ly­je, "OTA In­sight" ("On­li­ne Tra­vel Agen­cy In­sight"). Jos pa­grin­di­nis biu­ras yra Lon­do­ne. Sir­vy­das iš pra­džių ten ir dir­bo, o nuo šių me­tų va­sa­rio - jau bū­da­mas Vil­niu­je. Sir­vy­do žmo­na To­ma taip pat bai­gu­si fi­nan­sų ir drau­di­mo ma­te­ma­ti­kos stu­di­jas.

Su Vilgaile prie Niagaros krioklių.

Su­si­ti­ki­mų schema

Girs­tau­tė VU Me­di­ci­nos fa­kul­te­te bai­gė bend­rą­sias ba­ka­lau­ro stu­di­jas, ma­gis­tran­tū­rą stu­di­ja­vo Suo­mi­jo­je ir Nor­ve­gi­jo­je, dok­to­ran­tū­rą - Olan­di­jo­je. Ten ir li­ko gy­ven­ti, su­kū­ru­si šei­mą su kar­tu stu­di­ja­vu­siu ita­lu. Au­gi­na sū­nų Jo­rį Na­ri­man­tą. Vil­gai­lė Oks­for­do uni­ver­si­te­te Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je bai­gė fi­zi­kos ma­gis­tro stu­di­jas ir pir­mus me­tus Lun­do uni­ver­si­te­te stu­di­juo­ja sau­lės ener­gi­jos ir na­no­tech­no­lo­gi­jų dok­to­ran­tū­rą.

Vi­sa šei­ma su­si­ren­ka per kas an­tras Ka­lė­das ir, ži­no­ma, ki­tas svar­bias ar­ti­mų­jų šven­tes. Girs­tau­tė su vy­ru kas an­tri me­tai va­žiuo­ja Ka­lė­dų į Ita­li­ją. Bro­lių žmo­nos ki­lu­sios iš Že­mai­ti­jos. Ar­čiau, ta­čiau vis tiek - 300 km nuo Vil­niaus, to­dėl rei­kė­tų, pa­sak Sir­vy­do, ko­kios nors sche­mos, kaip vi­siems su­si­bur­ti. At­ski­rai ir pu­siau kar­tu vi­si ap­lan­kė, pa­vyz­džiui, Girs­tau­tę Olan­di­jo­je. Ma­ma vis nu­skren­da pa­ma­ty­ti vai­kai­čio. Eig­mi­nas, dirb­da­mas da­nų kom­pa­ni­jo­je, jau lau­kia pro­gos ap­lan­ky­ti Vil­gai­lę - nuo Ko­pen­ha­gos per til­tą tik va­lan­da trau­ki­niu. Prof. V. Da­gie­nė bu­vo nu­vy­ku­si pas vi­sus vai­kus, kad ir kur jie stu­di­ja­vo. Ap­lan­kė Sir­vy­dą net Bei­ru­te.

Prof. Valentina Dagienė su sūnumis Eigminu (kairėje) ir Sirvydu./Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Per 70 šalių

"Ma­ma dau­giau­sia ke­lia­vu­si ir kraš­tų pa­ma­čiu­si, - sa­kė Sir­vy­das. - Ta­čiau žy­gia­vi­mo pės­čio­mis en­tu­zias­tas bu­vo tė­tis. Vai­kys­tė­je jis mus vi­sus yra pa­ve­džio­jęs po Lie­tu­vą. Žy­giai pės­čio­mis, gy­ve­ni­mas pa­la­pi­nė­je - nuo ta­da pa­ti­ko ke­liau­ti."

Kai at­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę at­si­vė­rė ga­li­my­bės ke­liau­ti to­liau, prof. V. Da­gie­nė be­ne per po­rą me­tų iš­mo­ko ang­lų kal­bą. Pir­ma ke­lio­nė bu­vo į Nor­ve­gi­ją, o da­bar ap­lan­ky­ta per 70 ša­lių. Į Pie­try­čių Azi­ją ke­lia­vo su Sir­vy­du, ap­lan­kė Si­ri­ją, Jor­da­ni­ją, Ma­lai­zi­ją, Bru­nė­jų. Su Girs­tau­te - Viet­na­mą, Kam­bo­džą, Tai­lan­dą. Su Eig­mi­nu ir jo žmo­na Lau­ra vie­ną mė­ne­sį ke­lia­vo po Pe­ru. Su Vil­gai­le bu­vo Suo­mi­jo­je ir Ame­ri­ko­je. Su Tol­man­tu ke­lia­vo po Nor­ve­gi­ją ir dar pla­nuo­ja ki­tų ke­lio­nių. Kai ka­da vie­ną ar ki­tą vai­ką pa­siim­da­vo, kai va­žiuo­da­vo į olim­pia­das. Daug ke­liau­ta dar­bo rei­ka­lais.

Prof. Valentinos Dagienės sūnūs Sirvydas (kairėje) ir Eigminas po studijų užsienyje grįžo į Lietuvą.

Kas ry­tą - šim­tas laiškų

"No­rė­jo­me ir Lie­tu­vo­je iš­lai­ky­ti tam ti­krą ly­gį, su­kur­ti mo­kyk­lą, to­dėl žval­giau­si in­for­ma­ti­kos mo­ky­mo ki­to­se ša­ly­se, kad bū­tų ga­li­ma ir su dok­to­ran­tais dirb­ti, - pri­si­mi­nė MII In­for­ma­ti­kos me­to­do­lo­gi­jos sky­riaus va­do­vė. - Vis­kas už­tru­ko ma­žiau­siai de­šimt­me­tį. Pir­miau­sia ne­bu­vo mo­ky­mo, su­sie­to su mū­sų lie­tu­viš­ka kul­tū­ra, to­dėl ne­prik­lau­so­my­bės pra­džio­je sku­bė­jo­me lo­ka­li­zuo­ti ir vers­ti prog­ra­mas, per­ra­šy­ti va­do­vė­lius. Iš­leis­tas ir pir­mas ori­gi­na­lus va­do­vė­lis."

Moks­li­nin­kė kas ry­tą par­ašo ma­žiau­siai šim­tą laiš­kų į skir­tin­gas ša­lis. Toks di­de­lis su­bur­tas už­sie­nie­čių tink­las. Prof. V. Da­gie­nė įstei­gė du tarp­tau­ti­nius žur­na­lus "In­for­ma­tics in Edu­ca­tion" bei "Olym­piads in In­for­ma­tics".Pa­sak vy­riau­sio­sios re­dak­to­rės, nuo­lat su­ka­si ma­žiau­siai dvi­de­šimt straips­nių kiek­vie­nam žur­na­lui iš skir­tin­gų ša­lių. Kas­met ren­gia­ma ir po dvi tris tarp­tau­ti­nes kon­fe­ren­ci­jas, skir­tas nau­jo­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis grįs­tam mo­ky­mui, vie­ną - vis ki­to­je ša­ly­je.

Peru Huacachinos oazėje su sūnumi Eigminu ir jo žmona Laura.

"Žmo­gus ne­ga­lė­tų tiek dirb­ti, jei ne­deg­tų ais­tra sa­vo dar­bui. Pa­na­šu, kad ma­mai dar­bas kar­tu yra po­mė­gis", - svars­tė Eig­mi­nas.

"Mo­kau­si efek­ty­viai pa­nau­do­ti lai­ką, - da­li­jo­si pa­tir­ti­mi prof. V. Da­gie­nė. - Dir­bu ke­lis dar­bus vie­nu me­tu. Ne­ati­dė­lio­ju ne­ma­lo­nių, pa­vyz­džiui, at­as­kai­tų. Kuo sku­biau tai pa­da­rau ir ga­liu im­tis ma­lo­nes­nės veik­los: ra­šy­ti straips­nius, kur­ti nau­jus mo­de­lius. Va­žiuo­da­ma vie­šuo­ju trans­por­tu ap­mąs­tau dar­bus, su­gal­vo­ju idė­jų pub­li­ka­ci­joms. Kai ma­no dok­to­ran­tai sa­ko, kad li­ko tik 20 mi­nu­čių, nie­ko ne­pa­da­ry­si­me, at­sa­kau: oho, tu­ri­me dar 20 mi­nu­čių, ga­li­me perž­velg­ti vie­ną ar net po­rą straips­nių ir ei­da­mi ap­mąs­ty­ti."

Moks­li­nin­kė ge­bė­jo ras­ti lai­ko ra­šy­ti kny­gas, net kai vai­kai bu­vo ma­ži. Skalb­da­ma ke­lias va­lan­das (saus­kel­nių ne­bu­vo), pri­gal­vo­da­vo už­da­vi­nių, o vė­liau už­ra­šy­da­vo. Iš­va­žia­vus į kai­mą, kai Eig­mi­nui bu­vo gal po­rą me­tų, par­ašy­ta kny­ga "Šim­tas prog­ra­ma­vi­mo už­da­vi­nių", iš­vers­ta į ru­sų kal­bą ir da­bar dar nau­do­ja­ma.

Prof. Valentinos Dagienės aplankytas šalis žymi magnetukai ant šaldytuvo.

Agi­tuo­jant už "Beb­rą"

2004 me­tais prof. V. Da­gie­nė ini­ci­ja­vo kas­me­ti­nį tarp­tau­ti­nį in­for­ma­ti­kos ir in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų kon­kur­są „Beb­ras“. Pa­siū­lė idė­ją, vi­są prog­ra­ma­vi­mo var­žy­bų sis­te­mą, ir da­bar kon­kur­sas su­trau­kia dau­giau kaip 40 ša­lių. Svar­biau­sias jo tiks­las – ska­tin­ti mo­ki­nių do­mė­ji­mą­si kom­piu­te­rių moks­lu, in­for­ma­ci­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis.

"Ma­ma no­rė­jo nors vie­nam per­duo­ti "Beb­rą", la­bai agi­ta­vo, kad aš ar Eig­mi­nas pe­rim­tu­me or­ga­ni­za­vi­mą, bent man la­bai įdo­mi ma­no sri­tis. Be to, ma­nau, kad ma­ma tai da­ro ge­riau", - kal­bė­jo Sir­vy­das.

Prof. V. Da­gie­nė tu­ri įvai­rių idė­jų, kaip dar la­biau plės­ti kon­kur­są. "Beb­ro" su­bur­tos ša­lys - ir­gi tam ti­kras tink­las. Olan­dai iš to sėk­min­gai da­ro vers­lą: įkū­rė kom­pa­ni­ją "Beb­ras" ir tei­kia pa­slau­gas vo­kie­čiams bei ame­ri­kie­čiams kur­da­mi už­da­vi­nius. Tarp­tau­ti­nis ma­te­ma­ti­kos kon­kur­sas "Ken­gū­ra", pa­vyz­džiui, yra pra­ncū­zų šei­mos vers­las, dir­ba tė­vas su dviem sū­nu­mis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Nijolė  78.60.160.91 2016-02-18 07:31:02
Tik dabar sužinojau apie mokslininkę ir jos šeimą. Daugiau tokių straipsnių, aišku, gabumai neišmatuojamieji čia visų, bet dar toks darbštumas. Sunku įsivaizduoti gerb, Valentinos vaidmenį.
1 0  Netinkamas komentaras
Akvile  78.60.124.146 2015-05-24 20:25:15
nors pavydas blogas dalykas, bet skaiciau ir labai pavydejau Dagiams - uzaugino ne tik grazius, bet ir protingus vaikus. Toki fantastiska penketa. Bukit visuomet laimingi.
7 0  Netinkamas komentaras
Gintas  188.69.211.146 2015-05-21 15:33:20
Pažįstu šią šeimą nuo studijų laikų... Tikrai, pavydėtinas jų užsidegimas ir daugelį, kurie siekia pirmiausia gyvenimiško komforto, gąsdinantis jų vaikų būrys ir jų darbų kalnai.
8 0  Netinkamas komentaras
Aš  158.129.156.53 2015-05-21 11:36:17
Super profesorė ir superinė šeima!
10 0  Netinkamas komentaras
Bal­ta­ru­si­jo­je, vos 20 ki­lo­me­trų nuo Lie­tu­vos sie­nos sta­to­mo­je As­tra­vo at­omi­nė­je elek­tri­nė­je (AE) ga­li­mai įvy­ko dar vie­nas in­ci­den­tas.
Aukš­čiau­sius pos­tus vals­ty­bė­je uži­man­tiems po­li­ti­kams, Sei­mo, Vy­riau­sy­bės ir Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) na­riams pi­ni­gų ne­stin­ga. Nors po eu­ro įve­di­mo po­li­ti­kų mi­li­jo­nie­rių gretos ap­tir­po, svar­biau­sio­se [...]
Pra­ėju­sį mė­ne­sį Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­im­tas spren­di­mas iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­di­di­no Jung­ti­nių Vals­ti­jų fi­nan­si­niam sta­bi­lu­mui ky­lan­čios grės­mės ly­gį, teigiama pir­ma­die­nį iš­pla­tin­to­je [...]
Ja­po­ni­jo­je ma­žiau­siai 19 žmo­nių žu­vo, o dar apie 25 bu­vo su­žeis­ti an­tra­die­nį per pei­liu gink­luo­to už­puo­li­ko at­aką vie­nuo­se slau­gos na­muo­se, skir­tuo­se psi­chi­nę negalią tu­rin­tiems žmo­nėms.
Vie­nas pa­čių gra­žiau­sių Tel­šių, šių me­tų Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės, ren­gi­nių – Dur­bės mū­šio pa­mink­lo ati­den­gi­mas pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį. Pa­gerb­da­ma 1260 metais že­mai­čių nu­ga­lė­tas [...]
1941 me­tų lie­pos 19-ąją Lie­tu­vą oku­pa­vę na­ciai Kau­no VII for­te su­šau­dė ko­mu­nis­tuo­jan­tį poe­tą Vy­tau­tą Mont­vi­lą. Prieš ne­prik­lau­so­mą Lie­tu­vą vei­kęs me­ni­nin­kas bu­vo piešiamas itin ro­man­tiš­ko­mis [...]
Nuo va­kar Vil­niu­je ga­li­ma ap­lan­ky­ti sa­vait­ga­lį ati­da­ry­tą ukrai­nie­čių dai­lės ga­le­ri­ją „Ce­chas“ („Tsekh“). Sos­ti­nės Nau­ja­mies­ty­je, Vy­te­nio gat­vė­je, įkur­ta nau­ja me­no erdvė pri­sta­to še­šių [...]
Sa­vo dar­bais pro­vo­kuo­jan­čio, kar­tu siū­lan­čio mąs­ty­ti Eval­do Jan­so gy­ve­ni­mas ir kū­ry­ba yra ne­at­sie­ja­mi. Taip tei­gia ir pats me­ni­nin­kas, ir tie, ku­rie gi­li­na­si šio au­to­riaus kūrinius bei iš­raiš­kos [...]
Šį kar­tą Jū­sų lau­kia nė kiek ne men­kes­nis s­kai­ty­mo ma­lo­nu­mas. Juk tiek lauk­ta aus­tra­lų ra­šy­to­jo Gre­go­ry Da­vi­do Ro­bert­so (g. 1952 m. Mel­bur­ne) gar­sio­jo „Šan­ta­ra­mo“ tę­si­nio. Au­to­rius 2014-ai­siais ­pa­si­trau­kė [...]
Lei­dyk­la „Brie­dis“ pri­sta­to suo­mių au­to­riaus Juk­kos Ris­lak­kio kny­gą „Vor­ku­ta! Su­ki­li­mas la­ge­ry­je“, iš­leis­tą se­ri­jo­je „Komunizmas be gri­mo“.
Per­nai Lie­tu­vo­je ge­ria­mo­jo van­dens var­to­to­jų skai­čius su­ma­žė­jo 6262 – tiek var­to­to­jų nu­trau­kė ge­ria­mo­jo van­dens nau­do­ji­mo ir nuo­te­kų ša­li­ni­mo su­tar­tis su van­dens tiekimo įmo­nė­mis. Su­tar­tys [...]
Per pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį Lie­tu­vos pa­šte gau­ta net iš 128 pa­sau­lio ša­lių siųs­tų pi­ni­gų per­lai­dų. Dau­giau nei po 1 mln. eu­rų į Lie­tu­vą at­ke­lia­vo iš Jungtinės Ka­ra­lys­tės, Ai­ri­jos, [...]
Ni­dos ir Juo­dkran­tės pa­plū­di­miuo­se ap­si­lan­kę žmo­nės ste­bi­si nau­jai pa­sta­ty­tais, iš­skir­ti­nai at­ro­dan­čiais Bal­ti­jos jū­ros žvejams skir­tais ob­jek­tais.
Lie­tu­vo­je vie­nas po ki­to gra­žiau­siuo­se gam­tos kam­pe­liuo­se sta­to­mi tu­ris­tams skir­ti apž­val­gos bokš­tai, bet pa­jū­ry­je to­kio iki šiol ne­bu­vo.
Va­kar į Vil­nių grį­žo Lie­tu­vos jau­ni­mo (U-20) vai­ki­nų krep­ši­nio rink­ti­nė, Eu­ro­pos čem­pio­na­te Hel­sin­ky­je iškovojusi si­dab­ro me­da­lius.
Tarp­tau­ti­nis olim­pi­nis ko­mi­te­tas (IOC) pa­nei­gė ži­niask­lai­do­je skli­du­sius gan­dus, kad Ru­si­jos spor­ti­nin­kams bus užd­raus­ta da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę pra­si­de­dan­čio­se Rio de Žaneiro olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se.
„Sku­bu ra­šy­ti“, – sa­ko vie­nas po­pu­lia­riau­sių ir gar­siau­sių šiuo­lai­ki­nių Bra­zi­li­jos ra­šy­to­jų Pa­ulo Coel­ho. Jis ti­ki li­ki­mo siun­čia­mais ženk­lais ir džiau­gia­si už­siim­da­mas veik­la, ku­ri jo [...]
No­rė­da­mas at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kaip mo­kyk­lo­se jau­čia­si vai­kai, sprau­džia­mi į įsi­se­nė­ju­sius švie­ti­mo sis­te­mos stan­dar­tus, so­cia­li­nės ak­ci­jos „Už lai­min­ges­nius vai­kus!“ su­ma­ny­to­jas Ne­ri­jus [...]
Len­ki­jo­je mu­zie­ju­je po at­vi­ru dan­gu­mi nu­ma­ty­ta eks­po­nuo­ti per du šim­tus eks­po­na­tų – so­vie­ti­nių pa­mink­lų. Šiuo me­tu ren­gia­mas de­ta­lus mo­nu­men­tų per­kė­li­mo ir eks­po­zi­ci­jos pla­nas.
„Le­ni­nag­riū­tis“ Ukrai­no­je ne­sus­tab­do­mai tę­sia­si. Jei anks­čiau so­viet­me­čio re­lik­tai bu­vo griau­na­mi pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ini­cia­ty­va, da­bar tai nu­ma­ty­ta įsta­ty­mu.
Tuo me­tu, kai dau­ge­lis lie­tu­vių pri­ren­ka pin­ti­nes gry­bų, „Dvi­ra­čio šou“ kū­rė­jas, pro­diu­se­ris, hu­mo­ris­tas Ha­rol­das Mac­ke­vi­čius, at­os­to­gau­da­mas sa­vo so­dy­bo­je Šir­vin­tų ra­jo­ne, ste­bi vie­no [...]
Vil­niaus, Hel­sin­kio ir Ou­lu uni­ver­si­te­tų moks­li­nin­kai su ko­le­go­mis iš Suo­mi­jos geo­lo­gi­jos tar­ny­bos tarp­dis­cip­li­ni­nia­me moks­li­nia­me „Na­tu­re“ gru­pės žur­na­le „Scien­ti­fic Reports“ pub­li­ka­vo straips­nį [...]
Ban­do­mų­jų trau­ki­nių iš Vo­kie­ti­jos į Ki­ni­ją ir at­gal re­zul­ta­tai kro­vi­nių ve­ži­mo ge­le­žin­ke­liais įmo­nes pra­džiu­gi­no tran­zi­to truk­me – traukinys iš Lie­tu­vos pa­sie­kė Ki­ni­jos [...]
To­li­mų­jų rei­sų vil­ki­kų sa­vi­nin­kams ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo įmo­kos pa­sta­rai­siais mė­ne­siais smar­kiai ūg­te­lė­jo, ne­re­tais at­ve­jais – ne­tgi dvi­gu­bai. Dėl to­kios padėties trans­por­to įmo­nės [...]
Jau šie­met Lie­tu­vos poil­siau­to­jai ga­li rink­tis iš dar dau­giau žie­mos kryp­čių. Is­pa­ni­jai pri­klau­san­čią vė­jų nu­gai­rin­tą Fuer­te­ven­tū­ra abe­jin­gų ši Ka­na­rų sa­la ne­pa­lie­ka, tarp jų – ir [...]
Lie­pos 19–21 d. Vals­ty­bi­nis tu­riz­mo de­par­ta­men­tas (VTD) prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos kar­tu su ko­le­go­mis iš Lat­vi­jos ir Es­ti­jos sa­vo ša­lių tu­riz­mo ga­li­my­bes pri­sta­tė Ja­po­ni­jo­je. Reginių To­ki­ju­je, Osa­ko­je [...]
Va­sa­rą per karš­čius daž­nai pa­ste­bi­me, kad val­gy­ti no­ri­si ma­žiau arba vi­sai ne­be­si­no­ri.
Kva­pai tu­ri ypa­tin­gų ga­lių: ga­li su­grą­žin­ti į vai­kys­tę, su­ža­din­ti ryš­kius pri­si­mi­ni­mus tų vie­tų, ku­rio­se ge­rai jau­čia­mės. Tad na­muo­se ku­riant jau­kią at­mos­fe­rą nederėtų pa­mirš­ti ete­ri­nių [...]
Svei­kos mi­ty­bos ir svei­ka­tai nau­din­gų pro­duk­tų var­to­ji­mo ten­den­ci­ja JAV ne­ap­len­kia ir na­mi­nių gy­vū­nų: vis daž­niau jų du­be­nė­liuo­se ga­li­ma ras­ti bran­gų mais­tą, ku­rio su­dė­ty­je yra avo­ka­dų, ža­lių­jų [...]
Ka­ti­nu­kas Lu­čis da­bar sau­gus ir glo­bo­ja­mas lai­ki­no­je prie­glau­do­je, to­dėl šiam ma­žy­liui ieš­ko­ma nuo­la­ti­nių na­mų ir rū­pes­tin­gų žmo­nių.
Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro (ULAC) me­di­kai in­for­muo­ja, kad pneu­mo­ko­ki­nė in­fek­ci­ja yra vie­na pa­grin­di­nių ser­ga­mu­mo ir mir­tin­gu­mo prie­žas­čių pa­sau­ly­je, ku­rių galima iš­veng­ti skie­pi­jan­tis.
Pa­ste­bė­ta, kad kū­di­kiai čiul­pia pirš­tus dar prieš gim­da­mi. Vy­res­nio am­žiaus vai­kai, nuo­lat čiul­pian­tys nykš­tį ar kram­tan­tys na­gus, va­ro tė­vus į ne­vil­tį, nes bai­mi­na­ma­si vis­ko, kas su­si­ję [...]
Lėk­tu­vas „So­lar Im­pul­se 2“ an­tra­die­nį sėk­min­gai nu­si­lei­do Jung­ti­niuo­se Ara­bų Emy­ra­tuo­se, tap­da­mas pir­muo­ju pa­sau­ly­je sau­lės ener­gi­ja va­ro­mu or­lai­viu, ku­ris aps­kri­do ap­link Žemės ru­tu­lį ne­išeik­vo­da­mas [...]
Jei­gu ieš­ko­te al­ter­na­ty­vos gy­vū­nų odai, ko ge­ro, su­do­mins Car­men Hi­jo­sos iš­ra­di­mas. „Pi­na­tex“ – odą pri­me­nan­ti me­džia­ga, ga­mi­na­ma iš ana­na­sų la­pų.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip, iškilus sunkumams, tėvai galėtų efektyviausiai padėti apginti mokyklos, kurioje mokosi jų vaikai, interesus?
Kreiptis į teismą
Kreiptis į juos atstovaujančius Seimo narius
Kreiptis į aukščiausius šalies vadovus
Kreiptis į savivaldybę
Kreiptis į žiniasklaidą
Rengti protesto akcijas
Imtis visų išvardytų priemonių
Neturiu nuomonės
horoskopai
LIŪTAS

LIŪTAS

Sa­­­­­vai­­­­­tės pra­­­­­džio­­­­­je už­­­­­siim­­­­­ki­­­­­te veik­­­­­la, ža­­­­­dan­­­­­čia as­­­­­me­­­­­ni­­­­­nės nau­­­­­dos. Tre­­­­­čia­­­­­die­­­­­nį ir ket­­­­­vir­­­­­ta­­­­­die­­­­­nį ga­­­­­li­­­­­mas leng­­­­­vas ro­­­­­ma­­­­­nas. Ven­­­­­ki­­­­­te ki­­­­­vir­­­­­čų, sten­­­­­ki­­­­­tės bend­­­­­rau­­­­­ti tik su bend­­­­­ra­­­­­min­­­­­čiais. Sa­­­­­vait­­­­­ga­­­­­lio iš­­­­­vy­­­­­ko­­­­­je ar ke­­­­­lio­­­­­nė­­­­­je vei­­­­­kiau­­­­­siai su­­­­­si­­­­­ra­­­­­si­­­­­te nau­­­­­jų drau­­­­­gų. Aps­­­­­kri­­­­­tai, sa­­­­­vai­­­­­tė pra­­­­­eis pui­­­­­kiai, jei tik su­­­­­ge­­­­­bė­­­­­si­­­­­te pa­­­­­si­­­­­rink­­­­­ti tin­­­­­ka­­­­­mą kom­­­­­pa­­­­­ni­­­­­ją.

Daugiau

Komentuojami

Planets Sun Telefonai Televizoriai Varlė.lt