ASKERÎ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ

msb bayrak
Güncelleme Tarihi : 15.1.2016

AYİM'DE DAVA AÇMA USUL VE YOLLARI VE DILEKÇE ÖRNEKLERIa.Niteligi:

b.Kimler Dava Açabilir:

c.Hangi Çesit Davalar Açilir:

d.Dava Açma Sarti:

e.Dava Açma Usulü:

f.Verilecek Kararlar:

g.Kararlarinin Hukukî Sonuçlari:

h. Dava Açma Süresi:

ı.Yürütmenin Durdurulmasi:

i.Iptal Davasi Dilekçe Örnegi

a. Askerî Yüksek Idare Mahkemesinin Niteligi:

Askerî Yüksek Idare Mahkemesi 4.7.1972 tarih ve 1602 sayili kanunla kurulmus, Türk Milleti adina askerî olmayan makamlarca tesis edilmis olsa bile, askeri kisileri ilgilendiren ve askerî hizmete iliskin idarî islem ve eylemlerden dogan uyusmazliklarin ilk ve son derece mahkemesi olarak yargi denetimini ve diger kanunlarda gösterilen görevleri yapan bir yüksek mahkemedir. (Anayasa m.157 ve 1602 S.K. m.20). Yukari

b. Askeri Yüksek Idare Mahkemesinde Kimler Dava Açabilir:

Askerî Yüksek îdare Mahkemesinde, Türk Silahli Kuvvetlerinde görevi bulunan veya hizmetten ayrilmis olan subay, askerî memur, astsubay, askerî ögrenci, er ve erbaslar, uzman çavus ve uzman jandarma çavuslar ile sivil memurlar dava açabilirler. (1602 sayili K. m.20). Bunlarin disindaki sahislar, özellikle sivil kisiler, askerî hizmete iliskin idarî eylem ve islemlerden menfaatleri ihlal edilmis yahut haklari muhtel olmus olsa bile bu mahkemede dava açamazlar. Askerlik yükümlülügünden dogan davalarda ise, davacinin asker kisi olmasi kosulu aranmaz.  Yukari

c. Askerî Yüksek Idare Mahkemesinde Hangi Çesit Davalar Açilir:

Askerî Yüksek Idare Mahkemesinde, asker kisileri ilgilendiren ve askerî hizmete iliskin idarî eylem ve islemlerden dogan iptal ve tam yargi davalarina bakilir. Suç ve ceza ile ilgili davalara bu mahkemede bakilmaz.

Iptal davalari, idarî bir islemin iptalini,

Tam yargi davalari ise, idare hukuku alaninda ihlal edilmis bir hakkin yerine getirilmesini veya maruz kalinan bir zararin tazminini (ödettirilmesini) hedef alan davalardir. Tam yargi (tazminat) davalari idari islem ya da idari eylem kaynakli olabilir.

Menfi sicil tanzimi, terfi ettirilmeme, kademe ilerlemesi yaptirilmama, emekliye sevk v.b. islemlerin iptali istemleri iptal davalarina, araç devrilmesi sonucu ölüm ve yaralanma olaylari, emeklilik isleminin iptali sebebiyle açilan tazminat davalari tam yargi davalarina misal olarak gösterilebilir.

Cumhurbaşkanının, Yüksek Askerî Şûra'nın tasarrufları (07.05.2010 Tarih ve 5982 sayılı kanunun 11.maddesi gereği, Yüksek Askerî Şûranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır.) ve Sıkıyönetim Komutanlarının 1402 sayılı Kanunda yazılı tasarrufları ile disiplin suç ve tecavüzlerinden ötürü disiplin amirlerince verilen cezalar aleyhine Askerî Yüksek îdare Mahkemesinde ne iptal ne de tam yargı davası açılamaz. Bu tasarruflar yargı denetimi dışındadır..

Askeri Yüksek Idare mahkemesinde tespit ve yorum davalari açilamaz.  Yukari

d. Askerî Yüksek Idare Mahkemesinde Dava Açma Sarti:

Askerî Yüksek Idare Mahkemesinde açilacak iptal davalarinda; idarî eylem ve islemin yetki, sebep sekil, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykiri olmasi ve davacinin menfaatini ihlal etmesi, tam yargi davalarinda; dava konusu idarî eylem ve islemin hukuka aykiri olmasi ve davacinin hakkini ihlal etmesi sarttir. Olayda hukuka aykirilik ve menfaat yahut hak ihlali bahis konusu degilse dava reddolunur. Yukari

e. Askerî Yüksek Idare Mahkemesinde Dava Açma Usulü:

Asker kisilerle ilgilî idari eylem ve islemlere iliskin idari davalar, Askerî Yüksek îdare Mahkemesi Baskanligina hitaben yazilmis dilekçeler ile açilir. (Dilekçe örnekleri için bahsin sonuna bakiniz.) Dilekçeler Askerî Yüksek îdare Mahkemesi Baskanligina dogrudan elden verilebilecegi gibi (1602 s.h. 36/f 1), dilekçeler ile savunmalar ve davalara iliskin her türlü evrak, Askerî Yüksek Idare Mahkemesi Baskanligina gönderilmek üzere en yakin amirlere, Bölge ve îdare Mahkemesi Baskanliklarina, Bölge ve îdare Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Hakimliklerine yabanci memleketlerde Türk Konsolosluklarina verilebilir. (1602 s.k. 37), ya da posta ile dogrudan gönderilebilir (Örnegin APS ile). Bu yerlere verilen dilekçeler, en geç üç gün içinde Askerî Yüksek îdare Mahkemesi Baskanligina taahhütlü olarak gönderilir. (1602 s.k. m.39). Posta yoluyla dogrudan göndermelerde, dava dilekçesinin mahkeme kaydina geçtigi tarih, davanin açilma tarihi olarak kabul edilir.

Dilekçelerde:

a)Taraflarin ad ve soyadlari ile sinif ve rütbeleri, duhulü, nasbi, sicil numarasi, kuvveti, hangi kurumda çalistigi, adresleri ve unvanlari; varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadlari ile adresleri ve unvanlari;

b) Davanin konusu ve sebepleri ile dayandigi deliller;

c) Davaya konu olan idarî eylem ve islemin yazili bildirim tarihi;

d) Tazminat davalarinda uyusmazlik konusu miktar gösterilir.

Dilekçeler ile bunlara ekli evrakin örnekleri karsi taraf sayisindan bir fazla olur. (Davali bir ise iki; iki ise üç nüsha gibi) Jandarma Genel Komutanligi mensuplarinin açacaklari davalarda, hasim (davali) olarak Içisleri Bakanligi, Kara, Deniz Hv. KK.ligi mensuplarinin açacaklari davalarda hasim (davali) olarak Milli savunma Bakanligi gösterilir. Ayrica davanin konusuna göre husumetin Basbakanlik, Maliye bakanligi, Emekli Sandigi, OYAK Gn. Md.lügü ve Milli Egitim bakanligina da yöneltilmesi gerekir.

Dilekçelerin tüm nüshalarinin imzali, ekli evrakin örneklerinin mümkün ise tasdikli (evraki veren makam veya noterlerce, avukatla takip edilen islerde avukatlarca) olmasi gerekir. Yukaridaki sartlardan birinin yerine getirilmemesi halinde dilekçenin reddi cihetine gidilir.

Her idarî eylem ve islem aleyhine ayri dilekçe ile dava açilir. Ancak aralarinda maddî ve hukukî bakimdan baglilik varsa, ayni sahsi ilgilendiren birden fazla eylem ve Islemler aleyhine bir dilekçe ile de dava açilabilir.

Askeri Yüksek Idare Mahkemesinde açilacak davalar harca tabidir. Ayrica gerekli tebligat masraflarini karsilamak üzere, posta gideri alinir. Davalarin harç ve posta giderlerini para olarak degil, harç pulu ve posta pulu olarak, dava dilekçeleriyle birlikte ikmal etmeleri gerekir. Yargi harçlari her yil Resmi Gazete’de yayinlanarak ilan edilmektedir. 25 Aralık 2015 gün ve 295573 sayili Resmi Gazete 'de yayımlanan ve 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere AYIM’de açilacak davalarda ödenecek harç ve posta giderleri asagiya çikarilmistir:

HARÇ MIKTARLARI (HARÇ PULU OLARAK)

1. Iptal Davalarinda:

a. Yürütmeyi durdurma istemi olmayan iptal davalarinda alinacak harç miktari : 105,70TL. 
              (Basvurma Harci : 44,90TL. + Ilam Harci : 60,80TL.)

b. Yürütmeyi durdurma istemi de bulunan iptal davalarinda alinacak harç miktari : 153,80TL. 
              (Basvurma Harci : 44,90TL. + Ilam Harci : 60,80TL. + Yürütmeyi Durdurma : 48,10 TL.)

 

2. Tam Yargi (Tazminat) Davalarinda:

Basvurma Harci (44,90TL) + talep edilen maddi-manevi tazminat miktari üzerinden nisbi harç ((a) Ölüm ve Yaralanma sebebi ile açılan Tazminat davalarından Binde 68,31'in 20/1'i peşin alınacak, 29,20'dan aşağı olamaz. (b) Diğerleri Binde 68,31(Dava açılırken binde 68,31 'ün 1/4'ü peşin alınacak, 29,20'dan aşağı olamaz)) alinir.

Nispi harç 29,20TL ‘dan asagi olamaz.

Tam yargi davasi toplam harci da (Basvurma Harcı 44,90TL+Nisbi Harç 29,20TL) 74,10TL.’dan asagi olamaz.

3. Karar Düzeltme Taleplerinde:

Karar düzeltme istemleri de harca tabi olup; 2016 yili için öngörülen karar düzeltme harci 60,80 TL.’dir.

 

POSTA GIDERLERI (Posta Pulu Olarak veya AYIM Baskanligi'na Havale Olarak Genelkurmay Postanesi'ne gönderilecek,havale evrakında mutlaka davacının adı ve soyadı yazılacak.)

Iptal Davalarinda:

 

 1. Davali Milli Savunma Bakanligi ise alinacak posta pulu miktari 80.00 TL.
 2. Davali diger bakanliklar ya da kurumlar ise alinacak posta pulu miktari 90.00 TL.

Tam Yargi (Tazminat) Davalarinda:

Tüm tam yargi (tazminat) davalarinda posta pulu olarak MSB 180 TL, Içisleri Bk.ligi 200 TL. alinmaktadir.

Karar düzeltme davalarında posta pulu olarak 50,00 TL. alınmaktadir.

Başsavcılık düşüncesinin taraflara tebliğine ilişkin 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununda yapılan değişiklik kapsamında dava açılırken alınacak posta pulu miktarları yeniden belirlenmiştir.

Harç ve posta giderlerinin pul olarak dava dilekçesiyle birlikte karsılanmamasi halinde, dilekçeler isleme alınmaz ve davacıdan bu eksikligin tamamlanması talep edilir. Bu talebe ragmen söz konusu eksiklik ikmal edilmezse davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.

Askeri Yüksek Idare Mahkemesi’nde açilacak davalarda (iptal ve tam yargi) davanin “durusmali” görülmesi de mümkündür. Taraflarca durusma talebinde bulunulmazsa ve mahkemece re’sen gerek görülmezse, yargilama evrak üzerinden yapilir.

Durusma talebinin mutlaka dava dilekçesinde (davali idare için 1. Savunma layihasinda) yapilmasi gerekir. Daha sonra yapilacak taleplerin kabulü, ilgili Dairenin uygun ve gerek görmesine baglidir (1602 s.k. md. 48).  Yukari

f. Askerî Yüksek Idare Mahkemesince Verilecek Kararlar:

Askerî Yüksek Idare Mahkemesinde açilan davalar; dilekçenin reddi, davanin kabulü (islemin iptali), davanin reddi, bir karar ittihazina mahal olmadigi, dosyanin islemden kaldirilmasi, davanin açilmamis sayilmasi, davanin ehliyet ya da görev yönünden reddi veya tam yargi (tazminat) davalarinda belli bir miktar maddi-manevi tazminata hükmedilmesi seklinde bir kararla sonuçlanir. Dilekçenin reddi kararlari daha ziyade 1602 sayili K.nun 36 ve 38 inci maddelerine aykirilik hallerinde verilir ve davanin reddi mahiyetinde olmadigindan davacinin 30 gün içinde eksikligi ikmal ile davayi yeniden açmak hakki vardir. Iptal davalarinda davanin kabulü, Islemin iptali demektir. Tam yargi davalarinda ise davanin kabulü halinde idare verdigi zararin tazminine mahkûm olur. Davanin reddi karari, davacinin talebinde hakli olmadigini gösterir. Dava açma süresi geçirildikten sonra açilan davalarda da, davanin hakliligi incelenmeden süre asimi sebebiyle davanin reddine karar verilir. Dava görülmekte iken davacinin davasindan feragat veya davalinin kabulü halinde dava konusu kalmamis oldugundan ilgili daire veya Daireler Kurulunca bir karar Ittihazina mahal görülmez. Bunlardan ayri olarak dava esnasinda ölüm veya baska herhangi bir sebeple taraflarin kisilik veya niteliklerinde degisiklik olursa, davayi takip hakki kendisine geçenin basvurmasina kadar ve gerçek kisilerden olan tarafin ölümü halinde, idare mirasçilar aleyhine takibi yenileyinceye kadar dosyanin islemden kaldirilmasina karar verilir.(1602 s.k.m.61). Yalniz öleni ilgilendiren davalara ait dilekçeler iptal olunur.

Davacinin gösterdigi adrese tebligat yapilamamasi halinde, yeni adresini bildirinceye kadar dava dosyasi islemden kaldirilir. Yukari

g. Askerî Yüksek Idare Mahkemesi Kararlarinin Hukukî Sonuçlari:

Askerî Yüksek Idare Mahkemesi Daireleri ile Daireler Kurulu kararlari kesin olup, kesin hükmün bütün hukuki sonuçlarini hasil ederler. Bu kararlar aleyhine ancak yargilamanin iadesi ve kararin düzeltilmesi talebinde bulunulabilir. Karar düzeltme istemleri, ilamin tebligi tarihinden itibaren 15 gün içinde yapilabilir. Karar düzeltme isteminin kabulü için 1602 sayili Kanun’un 66 nci maddesinde belirtilen hallerin gerçeklesmis olmasi lazimdir.

Karar düzeltme istemi harca tabidir. Gerek karar düzeltme, gerekse yargilamanin yenilenmesi dilekçelerinin de, dava dilekçeleri gibi karsi taraf (davali) sayisindan bir fazla olarak verilmesi ve tüm nüshalarinin ilgililerce imzalanmasi sarttir.

Idare, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasinin 138 nci maddesi geregince, Askerî Yüksek Idare Mahkemesi ilamlarinin (kesinlesmis kararlarinin) icaplarina göre islem veya eylem tesis etmeye mecburdur.

Tam yargi davalari hakkinda Askerî Yüksek Idare Mahkemesinden çikan ilamlar genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur.

Askerî Yüksek Idare Mahkemesi ilamlarinin icaplarina göre eylem veya islem tesis etmeyen idare aleyhine Askerî Yüksek Idare Mahkemesinde tam yargi davasi açilabilir, (1602 s.k. m.63)  Yukari

h. Askerî Yüksek Idare Mahkemesinde Dava Açma Süresi:

Askerî Yüksek îdare Mahkemesinde dava açma süresi, her çesit islemlerde yazili bildirim (teblig) tarihinden itibaren kanunlarda ayri süre gösterilmeyen hallerde altmis gündür. (1602 s.k. m.40).

Askerî Yüksek îdare Mahkemesi Genel Kurulu 5.12.1983 tarih ve E. 1983/1, K. 1983/17 sayili îçtihatlari birlestirme kararinda, hangi hallerin yazili bildirim sayilacagi hususunda ilke olabilecek halleri asagidaki sekilde karara baglamistir:

-"Idarece tebligi zorunlu ve teblig edilmeden uygulama imkani bulunmayan islemlerde, teblig suretiyle yazili bildirimin yapilmasi sarti aranmalidir.

-Idarenin tebligle kendi kendini sinirlayarak bagladigi ve fakat teblig edilmeden uygulama imkani bulunmayan islemlerde, gene teblig suretiyle yazili bildirimin yapilmasi sarti aranmalidir.

-Ihtiyari basvuru yoluna gidilmesi, yazili bildirimin yapildiginin bir karinesidir. Uyusmazlik konusu idari islem tarihi belirtilerek imza karsiligi teblig edilmemis yahut Tebligat Kanunu'na göre geçerli bir tebligat yapilmamissa, bu takdirde ihtiyari basvuru tarihi yazili bildirim tarîhi olarak kabul edilmelidir.

Sayilan hallerin disindaki islemlerde ise; islemin uygulanmasi, bu uygulama ile kisinin statüsünde bir degisiklik olmasi ve bu degisikligin kisi tarafindan bilinmesi halinde uygulama tarihi yazili bildirim tarihi olarak kabul edilmelidir.

Yukarda siralanan esaslara göre; ögrenme (muttali olma) hususunun yazili bildirim olarak kabulü, ancak istisnai hallere inhisar etmekte ve istisnalar disindaki hallerde yazili bildirimin teblig suretiyle yerine getirilmesi zorunlu olmaktadir.”

Ancak bugün uygulamada dava konusu olabilecek bazi islemler için idarece yazili bildirim yoluna gidilmemektedir. Mesela terfi sirasinda bulunan personele terfi edemedigi veya kademe ilerlemesi yapamadigi hususlari bazen idarece kendiliginden bildirilmemektedir. Bu gibi ahvalde ne suretle hareket edilecektir?

Artik idarenin yazili bildirimini beklemeye mahal yoktur. Çünkü, terfi ya da kademe ilerlemesine esas tarihler 30 Agustos itibariyle hüküm ifade ettiginden, ilgililerin bu tarihten itibaren dava açma süresi içinde ya dogrudan dogruya Askerî Yüksek îdare Mahkemesine müracaatla dava açmalari yahutta haklarinda tesis edilmis olan idarî islemin geri alinmasi, kaldirilmasi, degistirilmesi veya yeni bir islem yapilmasini, bu islemi yapmis olan makamlardan idarî dava açma süresi içinde (60 gün) istemeleri gerekir. Bu müracaat islemeye baslamis olan dava açma süresini durdurur.

Altmis gün içinde cevap verilmez ise istek reddedilmis sayilir.

Istegin reddi halinde; red yazisinin tebligi tarihinden, sayet müracaat idarece cevaplandirilmamis ise 60 günlük bekleme süresinin bitiminden itibaren dava açma süresi yeniden islemeye baslar ve müracaat tarihine kadar geçmis olan süre de hesaba katilir. Dava açacak olanlarin geçmis olan süreyi 60 güne tamamlayan müddet içinde davalarini mutlaka açmalari gerekir. Aksi halde dava açma süresi kaçirilmis olur.

Bir misal ile açiklamak gerekirse, 30.8.1999 tarihinde terfi sirasinda olupta terfi edemiyen ve terfi edemedigi hususu kendisine yazili olarak bildirilmeyen (Keyfiyet yazili olarak bildirilmisse dava açma süresi bu tarihten baslar) bir personelin 10 Eylül 1999 tarihinde hakkindaki bu islemin kaldirilarak terfiinin .saglanmasi hususunda ihtiyari bir müracaatta bulundugunu farz edelim. 31 Agustos ile 10 Eylül tarihleri arasinda dava açma süresinden sayilan 10 gün geçmis bulunmaktadir. (Müracaat tarihi olan 10 Eylül günü dava süresine dahil edilmez). Bu sahsin müracaatina idarece 29 Eylül 1999 tarihinde cevap verildigini ve keyfiyetin ayni gün kendisine teblig edildigini biran için farz edecek olursak, bu sahsin artik 30 Eylül 1999'dan itibaren 50 gün içinde davasini açmasi lazim gelir. Müracaati idarece cevaplandirilmamis ise 10 Eylül tarihinden itibaren 50 gün beklemesi ve bu sürenin bitiminden itibaren yine 50 gün içinde Askerî Yüksek Idare Mahkemesi nezdinde davasini açmasi gerekir.

Bugün uygulamada idarî islemlerden menfaatleri haleldar olan birçok personelin genellikle bir dîlekçe ile müracaat ederek haklarinda yapilmis olan islemin "nedenini" sorduklari, bilhassa terfi edememe ve kademe ilerlemesi yapmama islemlerinin sebebinin bildirilmesini (Terfî edemememin -Kademe ilerlemesi yapamamamin sebeplerinin bildirilmesini) üst makamlardan talep ettikleri ve aldiklari cevap üzerine dava açtiklari görülmektedir. Yapilan müracaat, alinan cevap ve dava açma islemleri 60 gün içine sigdirildigi takdirde dava açma süresini geçirme gibi bir tehlike ile karsilasilmazsa da, bazi personelin ya idareye geç müracaat etmeleri veya müracaatlarina idarece verilen cevabin geç kalmasi gibi nedenlerle bu sürenin disina çiktiklari görülmekte ve Askerî Yüksek Idare Mahkemesinde açtiklari davalarin süre asimi sebebi ile reddi cihetine gidilmektedir.

1602 sayili Kanunun 35 Inci maddesine göre personel dava açma süresini geçirmemek için müracaat dilekçelerinde dava konusu yapacaklari islemin nedenini sormaktan ziyade islemin "geri alinmasi", "kaldirilmasi", '"'degistirilmesi" veya "yeni bir Islem yapilmasini'" istemeleri gerekmektedir. Ancak bu nitelikteki müracaatlar islemeye baslamis olan dava açma süresini durdurur. Bir de müracaatin "islemi yapmis olan makamlardan" istenmesi sarttir. K.K.KJiginca tesis edilmis olan bir idari islem için Gnkur. Bsk.'ligina veya M.S.B.'ligina yapilan müracaat kanuni anlamda (dava açma süresini keser nitelikte) bir müracaat sayilmaz ve Islemeye baslamis olan süreyi durdurmaz.

Ilgililerin 1602 sayili Kanunun 35 inci maddesine göre idareye (kesin islemi yapmis olan makama) yalniz bir defa müracaat haklari vardir.Idarenin cevap vermemesi veya verilen cevaptan tatmin olunmamasi halinde idareye ikinci defa yapilan müracaat tekrar islemeye baslamis olan dava açma süresini yeniden durdurmaz. Birden ziyade yapilan müracaatlarda da durum aynidir. Uygulamada birçok personelin idareye birden ziyade müracaatla dava sürelerini geçirdikten sonra dava açtiklarina sahit olunmaktadir.

Kesin idari islemlerin Askerî Yüksek Idare Mahkemesinde dava konusu yapilabilmesi için idareye muhakkak müracaat mecburiyeti yoktur. Kanun bu nev'iden müracaatlari "ihtiyari müracaat" olarak kabul etmis ve ilgililerin Ihtiyarlarina (seçim haklarina) birakmistir. Yukari

i. Yürütmenin Durdurulmasi:

Askerî Yüksek Idare Mahkemesinde açilan davalarda, dava konusu islemin veya kararin iptali ile birlikte yürütmenin durdurulmasi da talep olunabilir. Herhangi bir idari islemin veya kararin iptali talep olunmadan baska bir deyimle o islem veya karar dava konusu yapilmadan basli basina o islemin veya kararin yürütülmesinin durdurulmasi Askerî Yüksek Idare Mahkemesinden istenemez.

Davanin hakliliginin Ilk nazarda anlasilmasi ve idari Islemin uygulanmasi halinde telâfisi güç veya imkansiz zararlarin ortaya çikmasinin muhtemel bulunmasi hallerinde yürütmenin durdurulmasina karar verilebilir.

Yürütmenin durdurulmasi karari, dava konusu islemi, yapildigi andan önceki duruma, baska bir deyimle eski hale getirir.

Yürütmenin durdurulmasi karari verilebilmesi için talep sarttir. Askerî Yüksek Idare Mahkemesi davacinin hakliligini ilk nazarda anlasa bile talep olmadikça kendiliginden bu yolda bir karar veremez. Bu talebin dava dilekçesiyle yapilmasi mümkün oldugu gibi, davanin ileriki asamalarinda da harci yatirilmak kaydiyla her zaman yapilabilmesi imkan dahilindedir.

Yürütmenin durdurulmasina karar verilen davalar öncelikle görülür. Doksan gün içinde yürütmenin durdurulmasina yeniden karar verilmez ise durdurma karari kendiliginden ortadan kalkar. Bu konuda yeniden karar vermek için ilgilinin bir dilekçe ile doksan günlük süre dolmadan talebini yenilemesi sarttir. (1602 s.k. m.62).

Ilgililer (davacilar) birden fazla sayida yürütmeyi durdurma isteminde bulunabilirlerse de; bu konudaki her talep ayri harca tabidir.

Olaganüstü haller sebebiyle alinan tedbirlerin uygulanmasinda görevlendirilen kamu personelinin naklen atanmalarina iliskin iptal davalarinda yürütmeyi durdurma karari verilemez (1602 s.k. md. 62)

Yürütmeyi durdurma kararlari da, iptal kararlari gibi idarece en geç 60 gün içinde yerine getirilmek mecburiyetindedir (1602 s.k. md. 63).  Yukari

 

 
 

 

IPTAL DAVASI DILEKÇE ÖRNEGİ

 

 

(Duruşma istemi zorunlu değildir.) (1)

(Yürütmenin durdurulmasi istemi zorunlu değildir.) (2)

 
 
ASKERI YÜKSEK IDARE MAHKEMESI BASKANLIGINA
ANKARA
DAVACI : Adi-SOYADI
  T.C Kimlik No
  Sinif ve Rütbesi (Sicili)
  Açik Birlik Adresi (3)
VEKILI : ....................... (4)
DAVALI : Milli Savunma Bakanligi- ANKARA (5)
DAVA KONUSU  :  Erzincan’dan Malatya garnizonuna atama isleminin iptali istemi

 

YAZILI BILDIRIM TARIHI:   2. 6.2015 (6)

OLAYLAR :

 

1. 1996 yilinda Kara Harp Okulu’ndan mezun olduktan sonra 1996-1997 yillarinda sinif okulunda, 1997-2002 yillari arasinda Edirne garnizonunda, 2002-2005 yillari arasinda Adana garnizonunda görev yaptiktan sonra, II. Bölge hizmetini yapmak üzere 2005 yilinda Erzincan garnizonuna atandim. 2005-2009 yillari arasinda bu garnizonda hizmet süremi tamamladiktan sonra, KKK.liginin 26.5.2015 tarihli genel atamalariyla Malatya 2. Ordu K.ligi Kh. Dst. Kt. Kh. Ds. Bl. K.ligina atandim

2. Atama safahatimdan da görülecegi üzere I. Bölgede hiç (A) garnizonunda görev yapmadim. II. Bölge çikisinda (A) garnizonu olan Ankara, Istanbul, izmir’deki bos kadro görev yerlerinden birine atanmak istedigimi Atanma Istek Formu’nda belirttim. Buna ragmen, atamam (B) garnizonu olan Malatya’ya yapilmistir.

3. Oysa benimle birlikte islem gören P. Yzb.lardan (A), (B) ve (C) nin atama safahatlari gözetildiginde, bana nazaran çok daha yüksek dereceli garnizonlarda görev yaptiklari ve son atamalarla (A) garnizonlarina atandiklari görülecektir. Oysa benim safahatimin bu kisilere nazaran çok daha kötü oldugu ortadadir.

HUKUKSAL NEDENLER:

1. 926 sayili Kanun’un 118 ve 119 uncu maddeleri ile Türk Silahli Kuvvetlerine mensup Subay ve Astsubaylarin Atanma ve yer Degistirmeleri Hakkindaki Yönetmeligin 3 ve 45 inci maddelerinde garnizon ve bölgeler arasindaki yer degistirmelerin, hizmet gereklerinin yani sira, atama safahati dikkate alinarak bir sira dahilinde yapilacagini öngörmektedir.

2.Gerek benim, gerekse emsal gösterdigim subaylarin atama safahatlari dikkate alindiginda, benim dava konusu yaptigim atamamda bu mevzuat hükümlerine uyulmadigi açikça görülecektir.

SONUÇ VE ISTEM:

1.Yukarida açiklanan nedenlerle ve mahkemenizce re’sen saptanacak gerekçelerle, istegim olan (A) garnizonlarina atamamin yapilmayarak, II. Bölge çikisi yeniden (B) garnizonuna atama seklindeki idari islem hukuka bulundugundan IPTALINE

2. 2.8.2015 tarihine kadar ilisigimin kesilmesi emredildiginden, ailemi ve evimi atandigim garnizona tasimam halinde büyük maddi-manevi zarara ugrayacagimdan, öncelikle YÜRÜTMENIN DURDURULMASINA) (7)

Yargilama giderlerinin davali idare üzerinde birakilmasina karar verilmesini,(Yargilamanin durusmali yapilmasini) (8)Saygilarimla arz ve talep ederim. 5.6.2015

 

Imza       
Adi-SOYADI  
Sinif ve Rütbe 

 

EKLER:

EK-A: Atama Emri fotokopisi

EK-B : Atama Istek Formu fotokopisi

EK-C : Atama safahatina iliskin belge fotokopileri

 

DIPNOTLAR:

(1) Yargilamanin durusmali yapilmasi isteniyorsa bu ibare dava dilekçesinin bu bölümüne yazilacaktir.

(2) Yürütmenin durdurulmasi isteniyorsa bu ibare dava dilekçesinin bu bölümüne yazilacaktir.

(3) Davaci arzu ediyorsa tebligat adresi olarak, kitasi disinda bir baska adres de (örnegin bir ev adresi) bildirebilir.

(4) Bu bölüm avukatla takip edilen davalarda doldurulacaktir.

(5) Davaci J. Gn. K.ligi mensubu ise davali olarak Içisleri bakanligi yazilir. Emeklilik islemlerinde TC. Emekli Sandigi Genel Müdürlügü, OYAK islemlerinde Ordu Yardimlasma Kurumu Genel Müdürlügü hasim mevkiinde gösterilmelidir.

(6) Dava konusu yapilan idari islem davaciya ne zaman teblig edilmisse, bu bölüme söz konusu teblig tarihi yazilacaktir.

(7) Parantez içindeki metin, davada ancak yürütmenin durdurulmasi istemi varsa yazilacaktir.

(8) İdari yargıda duruşma zorunlu olmadığından,Parantez içindeki metin ancak davanın duruşmalı yapılması talep ediliyorsa yazılacaktır. - Tüm Davalarda 666 sayılı KHK gereği 02.11.2011 tarihinden itibaren haksız çıkan davacı veya davalı aleyhine hüküm tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifelerine göre vekalet ücretine hükmedilecektir.

 

 
 

 

TAM YARGI DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

 

(Duruşma istemi zorunlu değildir.) (1)

 

 

ASKERI YÜKSEK IDARE MAHKEMESI BASKANLIGINA
ANKARA
DAVACI : Adi-SOYADI
  T.C Kimlik No
  Sinif ve Rütbesi (Sicili)
  Açik Birlik Adresi (2)
VEKILI : ....................... (3)
DAVALI : Milli Savunma Bakanligi- ANKARA (4)
DAVA KONUSU : 20.000 TL. maddi, 5.000 TL manevi tazminat istemi

 

YAZILI BILDIRIM TARIHI: Davalı idareye yaptığım mecburi idari müracaatımın reddine ilişkin yazı ....................tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir (veya mecburi idari müracaatıma davalı idarece 60 gün içinde cevap verilmemiştir).(5)

OLAYLAR :

1. Özel Kuvvetler Komutanlığı 2. A. 1. Tb. 2. Bl. K.lığı emrinde görev yapmaktayken, ............... tarihinde Hakkari-Uludere ilçesi kırsal yöresinde operasyon ve arazi taraması esnasında bir grup teröristle girişilen silahlı çatışmada ağır yaralandım. Bu olaya ilişkin tutanak ve belgeler EK’tedir.

2. EK’te sunduğum belge ve raporlardan görüleceği üzere, bu yaralanma nedeniyle 6 ay hastanede yatarak tedavi gördüm ve 14 ay istirahat kullandım. Sonuçta GATA Sağlık Kurulu’nun 6. 12. 2014 tarih ve 3140 sayılı raporuyla “Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamaz” kararı verildi ve bu karar üzerine 4.2.2015 tarihinde vazife malülü olarak emekliye sevkedildim.

3. Bu yaralanma ve emeklilik işlemi nedeniyle 15.2.2015 tarihinde Emekli Sandığı’nca tarafıma ..........................TL. vazife malüllüğü aylığı bağlandı ve ..................TL emekli ikramiyesi aldım

HUKUKSAL NEDENLER

1.Vazife başında maruz kaldığım bu idari eylem nedeniyle sol bacağım diz altından, sağ kolum da omuzdan kesildi. Şu an suni protez takılı bulunmaktadır.

2.Henüz mesleğimin başında iken ve 55 yaşına kadar görev yapma imkanı varken, genç yaşımda ve rütbemde TSK.den uzaklaşma durumunda kaldım. Bu olay nedeniyle bana idarece yapılan yardımlara (nakdi tazminat) ve bağlanan emekli aylığına rağmen, karşılanmayan büyük maddi ve manevi zararlara uğramış bulunuyorum.

3.Uğramış olduğumu değerlendirdiğim 20.000 TL maddi ve 5.000 TL. manevi zararın tarafıma ödenmesi için, hakkımdaki kat’i sağlık kurulu raporunun onaylanması tarihinden itibaren bir yıllık süre içinde kalan .................. tarihinde davalı idareye yazılı olarak başvurdum. İdarece tarafıma gönderilen ve ................tarihinde tebellüğ ettiğim yazıda söz konusu tazminat taleplerimin reddedildiği belirtilmektedir.

4.Bir kamu hizmetinin ifası sırasında uğradığım bu idari eylemden doğan zararlarımın davalı idarece “kusursuz sorumluluk” ilkesine göre tazmini gerekli olup; sayın mahkemenizin içtihatları da bu doğrultudadır.

SONUÇ VE ISTEM

1.Yukarıda açıklanan nedenlerle; 20.000 TL maddi ve 5.000 TL. manevi tazminatın HÜKÜM ALTINA ALINMASINA, (Maddi tazminata emekli edildiğim tarihten itibaren, manevi tazminata olay tarihinden itibaren YASAL FAİZ İŞLETİLMESİNE) (6)

2.Yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesine,(Yargılamanın duruşmalı yapılmasına) (7) karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 3.4.2015

 

Imza       
Adi-SOYADI  
Sinif ve Rütbe 

 

EKLER:

EK-A : Olaya ilişkin tutanak ve belgeler

EK-B : Sağlık Raporları ve Emeklilik işlemlerine ilişkin belgeler

EK-C : MSB.na yapılan mecburi idari müracaat dilekçesi

EK-D : MSB.nın ...................... tarihli cevabi yazısı

 

DIPNOTLAR:

(1) Yargılamanın duruşmalı yapılması isteniyorsa bu ibare dava dilekçesinin bu bölümüne yazılacaktır.

(2) Davacı görevdeyse bu bölüme görev (kıta) adresini yazabileceği gibi, kıt’ası dışında bir başka adres de

(örneğin ev adresi) bildirebilir.

(3) Bu bölüm avukatla takip edilen davalarda doldurulacaktır.

(4) Tazminat istemi bir idari işlemden (örneğin atama, sicil, emeklilik vb.) kaynaklanıyorsa; idari işlemi tesis eden idareye göre (MSB., İçişleri Bakanlığı, OYAK, Em. Snd. Gn. Md.lüğü) davalı (hasım) taraf gösterilecektir. Eğer tazminat istemi bir idari eylemden (yaralanma, ölüm vb.) kaynaklanıyorsa; maruz kalınan eylemin mahiyeti ve davacının (mirasçılarının) kuvveti dikkate alınarak, davalı olarak MSB veya İçişleri Bakanlığı belirtilecektir.

(5) İdari işlemden doğan tam yargı davaları, 1602 sayılı Kanun’un 42. Maddesi uyarınca 60 günlük dava açma süresine tabidir. Buradaki örnekte olduğu gibi, idari eylemden doğan bir tam yargı davası söz konusuysa, ilgililerin öncelikle bir yıllık süre içinde idareye başvurarak haklarının giderilmesini talep etmeleri zorunlu bulunmaktadır. (Mecburi idari müracaat). Bu bir yıllık idareye başvuru süresi, ölüm olaylarında ölümün duyulduğu tarihten, yaralanma ve sakatlanmalarda ilgili hakkındaki kat’i sağlık kurulu raporunun onay tarihinden itibaren başlamaktadır. Mecburi idari müracaatta bulunulduktan sonra, idarece 60 gün içinde bir cevap verilmezse 60 günün dolduğu tarihten itibaren 60 gün içinde AYİM’de tam yargı davası açılmalıdır. Eğer idarece bir cevap verilirse, bu cevabın tebliğinden itibaren 60 gün içinde aynı şekilde AYİM’de tam yargı davası ikame edilmelidir. İlgililer idareye vaki müracaatındaki maddi ve manevi tazminat miktarlarıyla bağlı değildirler. Bu istemlerin idarece reddinden itibaren 60 gün içinde AYİM’de açacakları davada maddi ve manevi tazminat miktarlarını arttırarak talepte bulunabilirler.

(6) Faiz istemi talebe bağlıdır. Dava dilekçesinde talep edilmezse, mahkemece re’sen faize hükmedilemez. Bu nedenle parantez içindeki metin, davada ancak faiz istemi varsa yazılacaktır.

(7) Parantez içindeki metin, davanın duruşmalı yapılması talep ediliyorsa yazılacaktır.

(8) İdari yargıda duruşma zorunlu olmadığından,Parantez içindeki metin ancak davanın duruşmalı yapılması talep ediliyorsa yazılacaktır. - Tüm Davalarda 666 sayılı KHK gereği 02.11.2011 tarihinden itibaren haksız çıkan davacı veya davalı aleyhine hüküm tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifelerine göre vekalet ücretine hükmedilecektir.

Yukari 

 
Okunma Sayısı : 15825
© 2016 Askerî Yüksek İdare Mahkemesi