Düzenleme Tarihi : 05.05.2016

Teknoloji Panelleri

TEKNOLOJİ PANELLERİ

Araştırma ve teknoloji faaliyetlerinde TSK, araştırma kuruluşları, üniversiteler ve sanayi kuruluşları arasında uyumlu, katılımcı, paylaşımcı bir iş birliği sağlanması, sinerji oluşturularak özgün tasarım ve ürünlerin ortaya çıkabileceği ortamın hazırlanması, koordinasyonun sağlanması, teknolojik bilgilerin derlenmesi, saklanması, kolay erişimin sağlanması, karşılıklı bilgi değişimi ve danışmanlık hizmetleri gibi faaliyetleri yürütmek amacıyla Teknoloji Paneli teşkil edilir.

1.      Panelin Yapısı:

Teknoloji panelleri faaliyet konusu ve uzmanlık alanları esas alınarak aşağıda belirtilen kurum/kuruluşlardan en az bir en fazla üç üyenin katılımıyla teşkil edilir.

a.      Gnkur.Bşk.lığı,

b.      MSB (SSM dahil),

c.      Kuvvet Komutanlıkları (J.Gn.K.lığı ve Sah.Güv.K.lığı dahil),

ç.      TÜBİTAK Bşk.lığı,

d.      Üniversiteler,

e.      Araştırma Kurum/Kuruluşları,

f.       Savunma Sanayi Kuruluşları,

g.      Diğer Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşları(gerekirse)

Panel Başkanı panel faaliyetlerini koordine eden ilgili Ş.Md.dür. Sekreterya görevi ilgili Ş.Md.lüğü tarafından yürütülür.

 

 

 

2.      Panel Üyelerinin Belirlenmesi:

a.      Panel Üyeleri, MSB tarafından talep edilen ve ilgili kurum/kuruluşlar tarafından teklif edilen adaylar arasından uzmanlık alanlarına bakılarak ARGE ve Teknj.D.Bşk.lığınca seçilir ve iki yıl süre ile görev yapmak üzere MSB Müsteşarınca onaylanır.

b.      Emeklilik, atama, istifa vb. nedenlerle üye değişikliğine ihtiyaç duyulduğu takdirde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler seçilir ve onay alınır.

c.      MSB (SSM dahil) ve TSK personeli dışında atanacak panel üyelerinin panel oturumlarına katılabilmesi için “Kişi Güvenlik Belgesi”ne sahip olması gerekmektedir.

ç.      Görev süresi tamamlanan üye tekrar görevlendirilebilir.

d.      Panel faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak üzere, görev süreleri sonunda üyelerin tümünün değiştirilmeyip kısmen değişiklik yapılmasına veya tüm değişikliğin belirli aralıklarla aşamalı olarak gerçekleştirilmesine özen gösterilir.

3.         Panelin Görevleri:

a.      Panel gündeminde yer alan konulara ilişkin etüt yapmak/yaptırmak, teknik rapor hazırlamak/hazırlatmak, bu amaçla çalışma grupları teşkil etmek,

b.      Gnkur.Bşk.lığınca belirlenen projeler için ön yapılabilirlik etüdü/yapılabilirlik etüdü yapmak/yaptırmak,

c.      Uzun vadede yurt içinde geliştirilecek “Millî sistem ve teknolojiler” ile “Kritik sistem ve teknolojiler” listelerini hazırlamak,

ç.      Sistem ihtiyaçlarına yönelik sahip olunması gereken teknoloji alanlarını ve sistem-teknoloji ilişkisini belirleyerek Teknoloji Yol Haritasını hazırlamak ve güncel tutmak,

d.      Uzun Vadeli Teknoloji İhtiyaç Planlarını hazırlamak, güncelleştirmek, teknoloji önem ve öncelikleri üzerinde tavsiyelerde bulunmak, teknoloji kestirimi yapmak,

e.      Teknolojide zor problem sahalarını değerlendirmek, çözüm yolları için tavsiyelerde bulunmak, bu konularda temel ve uygulamalı araştırma ile sistem geliştirme projelerini oluşturmak,

f.       Araştırma ve teknolojiler konusunda yurt içinde mevcut olan kabiliyetin tespit edilmesi, gelişmelerin takip edilmesi, değerlendirilmesi, değişimin yönlendirilmesi ve araştırma kurumları, üniversiteler ile sanayi kuruluşlarının savunma ve uzay ARGE kabiliyetinin artırılmasına yönelik önerilerde bulunmak,

g.      Panelin teknoloji alanı ile ilgili faaliyetleri takip etmek, seminer, sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenlemek / düzenlenmesini koordine etmek,

ğ.      Panelin faaliyetleri ile, ikili ve çoklu uluslararası işbirliği kapsamında yürütülen faaliyetler (NATO Bilim ve Teknoloji Faaliyetleri vb.) arasında etkileşim sağlamaktır.

4.      Teknoloji Panellerinin İşleyişi :

a.      Paneller ARGE ve Teknj.D.Bşk.lığının yazılı çağrısı ile yılda iki defa toplanır. İhtiyaç duyulması halinde özel gündemle ilave panel toplantısı yapılabilir.

b.      Panel çağrı yazısı panel tarihinden en az iki ay önce yayımlanır. Bu çağrı yazısı ile birlikte; bir önceki toplantı kararları ve yeni konular dikkate alınarak belirlenen Panel gündemi de panelde temsilcisi bulunan kurum/kuruluşlara bildirilir.

c.      Panel kapsamında çalışılması (inceleme, araştırma, etüt, analiz ve raporlandırma) istenen yeni konular EK-A’da verilen “Teknik Faaliyet Önerisi” formu ile ARGE ve Teknj.D.Bşk.lığına teklif edilir.

ç.      Çalışılması teklif edilen yeni konular ilk panel toplantısında görüşülür ve bu kapsamda yapılacak faaliyetler panelde belirlenir.

d.      Panel çalışmaları sonucunda alınan kararlar tavsiye mahiyetindedir.

5.      Çalışma Grupları (ÇG) :

a.      Panel kapsamında yapılabilecek inceleme, araştırma, ön yapılabilirlik etüdü, yapılabilirlik etüdü, analiz ve raporlandırma faaliyetleri için ihtiyaç duyulması halinde ÇG teşkil edilir.

b.      Çalışma konusuna bağlı olarak ÇG’na TSK, MSB (SSM dahil) ve ilgili kurum/kuruluşlardan personel görevlendirilebilir.

c.      Çalışmada görev alacak kurum/kuruluşlardan birisi lider kuruluş olarak Panel tarafından belirlenir. ÇG sekreterya hizmetleri lider kuruluş tarafından yürütülür.

ç.      ÇG çalışmaları ARGE ve Teknj.D.Bşk.lığı tarafından koordine edilir.

6.      Teknoloji Panellerinin Çalışma Alanları:

a.      Bilişim Sistemleri Teknoloji Paneli

Teknoloji Bazında:

 • Bilgi ve Sinyal İşleme
 • Bilgi ve Veri Kaynaştırma
 • Bilgi Yönetimi ve Dağıtımı
 • Bilişim Emniyeti
 • Bilişim Harbi
 • Haberleşme ve Komuta Kontrol
 • Modelleme ve Simülasyon
 • Bilgisayar ve Yazılım

Sistem/Ürün Bazında:

 • Bilgisayar Sistemleri
 • Haberleşme Sistemleri
 • Simülatörler

b.         Sensör ve Elektronik Sistemler Teknoloji Paneli

Teknoloji Bazında:

 • RF Elemanlar ve Aygıtlar
 • Elektro Optik Elemanlar ve Aygıtlar
 • Akustik Elemanlar ve Aygıtlar
 • Sensör Tümleştirme
 • Mikro Elektronik/MEMS
 • Nanoteknoloji/NEMS
 • Terahertz Teknolojisi
 • Elektronik/Fotonik/Optik Malzemeler
 • Yarı İletkenler
 • Süper İletkenler
 • Kara/Deniz/Hava/Uzay Muharebe Ortamları
 • Güç Üreteçleri

Sistem/Ürün Bazında:

 • Algılayıcılar
 • Elektronik İstihbarat Sistemleri
 • Elektronik Harp Sistemleri
 • Lazer Teknolojileri
 • Güdüm Sistemleri

c.      Hava ve Uzay Sistemleri Teknoloji Paneli

Teknoloji Bazında:

 • İnsansız Hava Araçları
 • Uzay Teknolojileri
 • Uydu Teknolojileri
 • Faydalı Yük Teknolojileri
 • Seyrüsefer Teknolojileri
 • Güç ve İtki Teknolojileri

Sistem/Ürün Bazında:

 • Uçaklar
 • Helikopterler
 • İnsansız Hava Araçları
 • Uydu Sistemleri
 • Yer Kontrol Sistemleri
 • Hava Araçları Simülatörleri

ç.      Kara Araçları Teknoloji Paneli

Teknoloji Bazında:

 • Kara Araçları
 • Güç Sistemleri
 • Tahrik Sistemleri
 • Yakıt Teknolojileri
 • Otonom Kontrol

Sistem/Ürün Bazında:

 • Kara Araçları

d.      Deniz Araçları Teknoloji Paneli

Teknoloji Bazında:

 • Aerodinamik Tasarım
 • Hidrodinamik Tasarım
 • Yapısal Tasarım
 • Mekanik Tasarım
 • Seyrüsefer Sistemleri
 • Platform Güdüm ve Kontrol
 • Oşinografi

Sistem/Ürün Bazında:

 • Su Üstü Muharip Gemiler
 • Denizaltı
 • İnsansız Deniz Araçları

e.      Malzeme ve Süreçler Teknoloji Paneli

Teknoloji Bazında:

 • Metaller
 • Kompozitler
 • Seramikler
 • Polimerler
 • Organik Metaller
 • Kaplamalar
 • Yalıtkanlar
 • Yapışkanlar
 • Beka
 • Ömür Uzatma
 • Dayanım
 • Tasarım
 • Üretim Teknolojisi
 • İnsan Makine Arayüzü
 • Çevre Kalitesi

Sistem/Ürün Bazında:

 • Malzemeler
 • Tasarım Araçları
 • Üretim Araçları

f.       Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Teknoloji Paneli

Teknoloji Bazında:

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Alanlarda;

 • Tespit
 • Teşhis
 • Ferdi/Toplu Korunma
 • Dekontaminasyon
 • Araştırma
 • Analiz ve Simülasyon
 • Tıbbî Karşı Tedbirler

Sistem/Ürün Bazında:

 • KBRN Tespit/Teşhis Sistemleri
 • KBRN Temizleme Sistemleri
 • KBRN Korunma Sistemleri

g.      Silah Sistemleri Teknoloji Paneli

Teknoloji Bazında:

 • Silah Teknolojileri
 • Mühimmat Teknolojileri
 • Roket ve Füze Teknolojileri
 • Mayın Teknolojileri
 • Güdüm ve Kontrol Teknolojileri

Sistem/Ürün Bazında:

 • Harp Başlığı
 • Tapa
 • Bomba ve Torpido Bütünleri
 • İtki Sistemleri
 • Platform ve Yer Sistemleri
 • Seyrüsefer Sistemleri
 • Yönlendirilmiş Enerji Silahları
 • Test ve Etkinlik Analizi Sistemleri

ğ.      Enerjik Malzemeler Teknoloji Paneli

Teknoloji Bazında:

 • Duyarsızlaştırma Teknolojileri
 • Harp Başlıkları
 • Ömür Belirleme Teknolojileri
 • İmha ve Geri Kazanım Teknolojileri
 • İz Azaltma Teknikleri
 • Emniyet Teknikleri
 • Üretim Teknolojileri
 • Mühimmat Sağlığı

Sistem/Ürün Bazında:

 • İtki Sistemleri
 • Balistik Testler ve Modellemeler
 • Patlayıcılar
 • Roket Yakıtları
 • Sevk Barutları
 • Piroteknikler
 • Alternatif Enerjik Malzemeler

7. Teknoloji Panelleri Raporlarına Erişim

Panel çalışmalarına katılamayan kurum ve kuruluşların Teknoloji Panelinde alınan kararlardan bilgi sahibi olması, gerektiğinde çalışmalara katkı sağlayacak teklifleri yapabilmesi böylece bütün kurum ve kuruluşlar arasında fırsat eşitliği ile projelere ilgi duyan birimlere başlangıçtan itibaren çalışmalara katılım imkânı sağlanması amacıyla Teknoloji Paneli raporlarına ulaşılması hedeflenmiştir.

        

         a.      Erişim Esasları

Teknoloji panel raporunu almak isteyen ilgili sanayii kuruluş temsilcisi MSB ARGE ve Tekno.D.Bşk.lığının ilgili Panel sorumlusu ile temas kurarak, söz konusu raporu/ raporları incelemek için randevu alır.

İlgili kuruluş temsilcisi aşağıdaki belgelerle birlikte alınan randevu saatinde ilgili Panel sorumlusuna şahsen başvurur. İstenen belgelerin tamam olması halinde temsilci Panel sorumlusu gözetiminde panelin incelediği konudaki raporları inceler. İnceleme sonucunda, temsilciye hangi Teknoloji Paneli Raporundan hangi konuda inceleme yaptığına dair bir kayıt formu imzalatılır. Raporların kopyası temsilciye verilmez.

b.      İstenilen Belgeler

·        Temsilcinin kimlik bilgilerini ve hangi panelin faaliyet alanında bilgi almakla yetkilendirildiğini belirten ve MSB ARGE ve Teknj.D. Bşk.lığına hitaben yazılan yazı.

·        Temsilciye ait Şahıs Güvenlik Belgesinin aslı ve fotokopisi.

c.      Teknoloji Panelleri Sorumluları ve İrtibat Adresleri

* Bilişim Sistemleri Teknoloji Paneli (BSTP):

Prj.Müh.Altan KAYA, Tel: 0312 410 6747, 

 

* Sensör ve Elektronik Sistemler Teknoloji Paneli (SESTP):

Prj.Müh.Aylin ÖZTÜRK, Tel: 0312 410 6245, 

 

* Hava ve Uzay Sistemleri Teknoloji Paneli (HUSTP):

Pl.ve Koor.Uzm.Güngör ŞAKAR, Tel: 0312 410 6257, 

 

* Kara Araçları Teknoloji Paneli (KATP):

Prj.Müh.Hatice ÇEVİK, Tel: 0312 410 6265, 

 

* Deniz Araçları Teknoloji Paneli (DATP):

Prj.Müh.Hasan GÜNEŞ, Tel: 0312 410 6266, 

 

* Malzeme ve Süreçler Teknoloji Paneli (MSTP):

Prj.Müh.Sema YALÇIN, Tel: 0312 410 6268, 

 

* Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Teknoloji Paneli (KBRNTP):

Mol.Bio.ve Gen.Uzm.Burçak ÇABUK, Tel: 0312 410 6734, 

 

* Silâh Sistemleri Teknoloji Paneli (SSTP):

Prj.Müh.Zeynep ŞENGEL, Tel: 0312 410 6737, 

 

* Enerjik Malzemeler Teknoloji Paneli (EMTP):

Prj.Müh. Zeynep ŞENGEL, Tel: 0312 410 6737, 

 

ARGE ve Teknoloji Dairesi Başkanlığı Faks Numarası: 0312 417 54 03

 

  EK-A

 

TEKNİK FAALİYET ÖNERİSİ FORMU

 

1. KONU                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

2. AMAÇ

 

 

 

3. KAPSAM

 

 

 

 

 

4. BEKLENEN FAYDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ÖNERİLEN FAALİYET TİPİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. FAALİYET SÜRESİ

 

7. GİZLİLİK DERECESİ

 

 

 

DOLDURMA TALİMATI

1.         Konu başlığı belirtilecektir.

2.         Faaliyetin amacı kısaca belirtilecektir.

3.         Faaliyetin kapsamı alt başlıklar şeklinde belirtilecektir.

4.         Faaliyetten beklenen fayda kısaca açıklanacaktır.

5.         Önerilen faaliyet tipi, literatür taraması, rapor hazırlanması, konferans, panel,

sempozyum, çalıştay düzenlenmesi gibi.

6.         Faaliyetin tamamlanmasının istendiği tahmini süre belirtilecektir.

7.         Faaliyetin gizlilik derecesi belirtilecektir.

 


Okunma Sayısı : 2923

Savunma Teknolojileri Bilgi Sistemi

SHP'nin Sanayi'ye Açılımı

Yurtiçi/Yurtdışı Yasaklı Firmalar

AQAP Belgesi Alan Kuruluşlar

Dava Açma Usul ve Yolları

Askeri Cezaevi Yönetmeliği

Şehit Yakınları ile Malul ve Gazilere İlişkin Bilgiler

Teknoloji Panelleri

İletişim BölümüİLETİŞİM BİLGİLERİ
Santral Danışma: 0 312 402 61 00
Bakanlık
06100 Bakanlıklar / ANKARA
Yukarı