Faal Dernek Sayısı:

Derneklere İlişkin İstatistikler
Derneklere Ait Gelir Toplamları
Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) Kullanıcı Sayısı
Derneklerin Bölgelere Göre Dağılımı
Derneklerin Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı
Dernek Sayıları
Dernek Üye Sayılarının Türkiye Nüfusuna Oranı
Derneklerin Yıllara Göre Üye Sayıları
Faal ve Fesih Dernek Sayıları
Genel Kuruluş Bilgileri
Hemşehri Derneklerinin Bölgelere Göre Dağılımı
İllere Göre Derneklerdeki Çalışan Sayıları
İllere Göre Dernek Üye Sayıları
İllere Göre Faal Dernek Sayıları
İllere ve Faaliyet Alanlarına Göre Dernekler
İllere Göre Kamu Yararına Çalışan Dernekler
İzin Almadan Yardım Toplama Hakkına Sahip Kuruluşlar
İzne Tabi Kelime Kullanan Dernekler
Kamu Yararına Çalışan Dernekler
Lokallerin Bölgelere Göre Dağılımı
Yıllara, Nevilere ve İllere Göre Dernek ve Üye Sayısı
Organlara Seçilen Üyelere Ait Cinsiyet Bilgileri
Organlara Seçilen Üyelere Ait Yaş Bilgileri
Yıllara Göre Faal Dernek Sayıları
Sendikalara İlişkin İstatistikler
İş veya Hizmet Kollarına Göre Sendikalar
Siyasi Partilere İlişkin İstatistikler
Siyasi Partiler
Yabancı STK'lara İlişkin İstatistikler
Türkiye'de Faaliyetine İzin Verilen Yabancı STK'lar
3335 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun Kapsamında Verilen İzinler
Kurulan Birlik, Federasyon ve Şubeler
Yurtdışındaki Uluslararası Teşekküllere Üye Olan Kuruluşlar
Yurtdışındaki İşbirliği Yapılan Uluslararası Teşekküller

(EK-1) Alındı Belgesi
(EK-2) Dernek Kuruluş Bildirimi
(EK-3) Genel Kurul Sonuç Bildirimi
(EK-4) Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi
(EK-5) (Mülga:RG-30/10/2011-28100)
(EK-6) Yabancı Tüzel Kişiliklerin Türkiye'de Faaliyette...
(EK-7) (Mülga:RG-23/1/2013-28537)
Türkiye'de Temsilcilik Açmasında İzin Verilen Yabancı Vakıf, Dernek ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Vereceği Faaliyet Bildirimi
(EK-8) Türkiye'de Temsilcilik Açmasında ...
(EK-9) Türkiye Temsilciliği Ana Statüsü (5253 Sayılı Kanun)
(EK-10) Alındı Belgesi Kayıt Defteri
(EK11) Tasdik Şerhi Formu
(EK-12) Tasdik Defteri
(EK-13) Gider Makbuzu
(EK-14) Ayni Yardım Teslim Belgesi
(EK-15) Ayni Bağış Alındı Belgesi
(EK-16) İşletme Hesabı Tablosu
(EK-17) Alındı Belgesi
(EK-18) Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defteri
(EK-19) Yetki Belgesi
(EK-20) Lokal Açma ve İşletme İzin Belgesi
(EK-21) Dernek Beyannamesi Örneği
(EK-22) Dernek Kütük Defteri
(EK-23) (Mülga:RG-23/1/2013-28537)
(EK-24) Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi
(EK-25) Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi
(EK-26) Taşınmaz Mal Bildirimi
DİĞER EKLER
(EK-2860 S.K.) Makbuz Bilet Kayıt Defteri

Yardım toplama sorgulama için