Vlas Vegas VZW stopt met organ­isatie Sinxen Vlas Vegas.

Kor­trijk, 7 maart 2012

De VZW Vlas Vegas heeft met veel belang­stelling ken­nis genomen van het Jaar­ac­tieplan 2012 van de VZW Feest in Kor­trijk (FIK), waarin zij te ken­nen geeft in 2012 te focussen op twee anker­mo­menten: Sinksen 2012 en Ein­de­jaar in Kor­trijk 2012. Tij­dens het lezen ervan merk­ten we met sti­j­gende ver­baz­ing op dat, voor wat het gedeelte Sinksen 2012 betreft, ner­gens meld­ing gemaakt wordt van de VZW Vlas Vegas.

Het kan de VZW Feest in Kor­trijk nochtans moeil­ijk ont­gaan zijn dat Vlas Vegas al meer dan tien jaar, sinds 1998 om pre­cies te zijn, ‘Sinxen Vlas Vegas’ organ­iseert, in de rand van de Kor­trijkse Sinksen­feesten. Een fes­ti­val dat organ­isch gegroeid is, van een wankel houten podium op de Vlas­markt in 1998 tot een volledig onafhanke­lijk driedaags fes­ti­val boorde­vol muziek. Een fes­ti­val dat jon­geren aantrok met een gezonde inter­esse in relatief onbek­ende en ‘alter­natieve’ bands, niet alleen uit Kor­trijk maar tot ver daar­buiten. Een fes­ti­val waar­voor uit­geweken Kor­trijke­naars met plezier terug naar hun thuis­stad komen om oude vrien­den en bek­enden terug te zien. Maar vooral: een gratis fes­ti­val met alle ingrediën­ten die door de VZW Feest in Kor­trijk zo belan­grijk wor­den geacht: divers, kwaliteitsvol en uniek. En een suc­cesver­haal waar De Kreun, die tot 2008 een eigen pro­gram­mer­ing had tij­dens de Sinksen­feesten, de laat­ste drie jaar graag in mee stapte.

Dat de VZW Feest in Kor­trijk dit even­e­ment doorheen de jaren niet opge­merkt heeft, kun­nen we dan ook alleen maar betreuren. Er waren nochtans regel­matig klachten over gelu­idsover­last, hoe kan het dan dat FIK niets gemerkt heeft?

Miss­chien omdat FIK al van in het begin geen grip kreeg op het suc­ces van Sinxen Vlas Vegas? Als je de laat­ste jaren, aan de Wan­del­weg en in en rond De Kreun, een pub­liek van ongeveer 10.000 per­so­nen aantrekt ver­spreid over de volle drie dagen, en dat voor een onafhanke­lijk fes­ti­val dat niet de meest com­mer­ciële bands op haar podium zet, tja, dat moet steken.

Het Jaar­ac­tieplan van FIK ver­wi­jst naar de locatie in en rond Muziek­cen­trum TraCK*. Het was nochtans net daar­naast, in en rond De Kreun, dat de laat­ste twee jaar de VZW Vlas Vegas, in samen­werk­ing met en met de onder­s­te­un­ing van De Kreun, een alter­natieve pro­gram­mer­ing voorzag. Daar­voor deden we al het­zelfde aan de Wan­del­weg, en nog daar­voor in de gebouwen van Bij­s­tand en op de Vlas­markt. Telkens hing het grote logo van Vlas Vegas aan de ingang van de fes­ti­val­site. Miss­chien had men toch eens moeten komen kijken.

We hebben als VZW begin dit jaar beslist om vanaf 2012 geen Sinxen Vlas Vegas meer te organ­is­eren, en dit om ver­schil­lende rede­nen. Het man­i­feste gebrek aan steun van de Kor­trijkse belei­ds­mak­ers is er daar maar één van. De steun die er kwam vanuit stad Kor­trijk was puur per­soon­s­ge­bon­den en in geen geval struc­tureel en geor­gan­iseerd. De laat­ste jaren verd­ween die onder­s­te­un­ing en was er een totaal gebrek aan com­mu­ni­catie en organ­isatie vanuit stad Kor­trijk. Iedere andere stad zou een ini­ti­atief als Sinxen Vlas Vegas omar­men, in Kor­trijk wor­den we door de belei­ds­mensen niet eens uitgen­odigd voor de eval­u­atiev­er­gader­ing achteraf. Dat er soms prob­le­men waren op het fes­ti­val willen we heus wel toegeven (en op welk fes­ti­val zijn er nooit prob­le­men?), maar de VZW is altijd tege­moet­gekomen aan de wensen om bijvoor­beeld de muziek stiller te zetten. In 2011 zijn we op maandag zelfs om mid­der­nacht gestopt met muziek, een uur vroeger dan voorzien, op vraag van de poli­tie­di­en­sten. Dit ter­wijl op andere plaat­sen in stad het feest volop kon doorgaan.

Het organ­is­eren van Sinxen Vlas Vegas kost enorm veel energie. Die energie wordt niet enkel in opbouw en organ­isatie gesto­ken, maar veel te veel in aller­lei mis­ver­standen, gebrekkige com­mu­ni­catie met het stads­bestuur en gebrek aan finan­ciële en prak­tis­che steun. Boven­dien wor­den we ieder jaar gecon­fron­teerd met hogere kosten, o.a. om de vei­ligheid op de site te garan­deren en door de hogere gages van de optre­dende bands. De laat­ste jaren werd het duidelijk dat onze energie opge­bruikt is, en alleszins voor het opzetten van een driedaags fes­ti­val. Sinxen Vlas Vegas organ­is­eren we niet voor onszelf. Het doel van onze VZW is de muziekscene in Kor­trijk en omstreken te ste­unen en te pro­moten. Dit kun­nen we niet meer doen door het organ­is­eren van Sinxen Vlas Vegas. We zullen daarom terug­gri­jpen naar onze roots: het opzetten van klein­schaliger even­e­menten die diep in de under­ground geworteld zijn, zoals het jaar­lijkse noise fes­ti­val in De Kreun, en het organ­is­eren van kleinere optre­dens in samen­werk­ing met bevoor­rechte part­ners zoals The Pit’s en De Kreun. We willen ook nog eens wijzen op het feit dat we, na de sluit­ing van The Strip, al enkele jaren geen eigen locatie meer hebben om optre­dens te organ­is­eren. We werken ook verder aan de onder­s­te­un­ing van Kor­trijks en Bel­gisch tal­ent met ons platen­la­bel en met record store GTO op de Vlas­markt. En laat ons eerlijk zijn: als er nu sprake is van een heuse Kor­trijkse under­ground­scene, dan is dat ook te danken aan Vlas Vegas en de voort­durende sup­port die wij geven aan nieuwe en onafhanke­lijke bands, door hen een podium te geven en hen de mogelijkheid te bieden om op een goed­kope manier een plaat uit te brengen.

De Kreun zal vanaf nu opnieuw een eigen pro­gramma samen­stellen en Vlas Vegas wenst hen daarmee oprecht alle suc­ces, maar stapt er nu uit, niet zon­der eerst heel hard en graag alle mensen te bedanken die op één of andere manier aan Sinxen Vlas Vegas meegew­erkt hebben. De hon­der­den vri­jwilligers en de organ­isaties die mee­hielpen met opbouw en afbraak van de fes­ti­val­site, de bestellers, de mensen die kassa deden, alle groepen en dee­jays die doorheen de jaren, meestal tegen minieme gages, op ons fes­ti­val gespeeld hebben, de kook­ploe­gen, de back­stage crew, de stage hands, de mensen van belicht­ing, geluid en videobeelden, de vuil­nis­man­nen die in de vroege uurt­jes mee­hielpen met de opkuis, en uit­er­aard De Kreun voor de fijne samen­werk­ing en sup­port tij­dens de laat­ste drie jaar. En vooral u, het volk, dat ieder jaar mas­saal kwam opda­gen, en ieder jaar luis­terde, keek, dronk, at, zong, lachte, danste en bewonderde.

Want het is niet de stad Kor­trijk die de Sinksen­feesten gemaakt heeft tot wat ze zijn, maar het volk dat erop afkomt.

Namens de Raad van Bestuur van VZW Vlas Vegas — Kortrijk.