Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Responsibility for a healthy world Dr. Rath Research Institute 100+ Studies Published In PubMed

Klagemål mod folkedrab og andre forbrydelser mod menneskeheden begået i forbindelse med den farmaceutiske “handel i sygdom” og den nylige krig mod Irak

Tiltalepunkter

Tiltalepunkterne i dette klagemål angår forbrydelser inden for to hovedfelter:

  • Forbrydelser begået gennem den farmaceutiske “handel i sygdom”, herunder folkedrab og andre forbrydelser mod menneskeheden.
  • Forbrydelser i forbindelse med krigen i 2003 mod Irak og den internationale eskalering mod en verdenskrig, herunder krigs- og angrebsforbrydelser så vel som andre forbrydelser mod menneskeheden.

Disse to kriminelle områder er direkte forbundet, fordi forbrydelserne begås på vegne af de samme koncerninvesteringsgrupper og deres politiske interessenter så vel som i disses interesse. De anklagede tiltales for de mest alvorlige forbrydelser begået mod hele menneskeheden og er derfor underlagt principperne for international retsforfølgning.

1. Forbrydelser begået i forbindelse med den farmaceutiske "handel i sygdom"

1.1. Folkedrab

De anklagede er skyldige i folkedrab, for hvilket de kan retsforfølges ifølge artikel 6 i ICC-vedtægterne. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, følgende specifikke forbrydelser:

1.1.1. Folkedrab ved drab (Artikel 6a)
1.1.2. Folkedrab ved påføring af alvorlig fysisk eller psykisk lidelse (Artikel 6b)
1.1.3. Folkedrab ved forsætligt at påføre livsbetingelser, der er beregnet til at bevirke fysisk tilintetgørelse (Artikel 6c)

1.2. Forbrydelser mod menneskeheden

De anklagede er skyldige i folkedrab, for hvilket de kan retsforfølges ifølge artikel 7 i ICC-vedtægterne. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, følgende specifikke forbrydelser:

1.2.1. Forbrydelse mod menneskeheden ved drab (Artikel 7a)
1.2.2. Forbrydelse mod menneskeheden ved udryddelse (Artikel 7b)
1.2.3. Forbrydelse mod menneskeheden ved underkuelse (Artikel 7c)
1.2.4. Forbrydelse mod menneskeheden ved alvorlig berøvelse af fysisk frihed (Artikel 7e)
1.2.5. Forbrydelse mod menneskeheden ved andre umenneskelige handlinger (Artikel 7k)

Resume over dokumentationen for tiltalepunkterne med hensyn til forbrydelserne i forbindelse med den farmaceutiske "handel i sygdom" (tiltalepunkt 1.1. - 1.2.)

  1. De anklagede bibeholder forsætligt og systematisk hjerte-kar-sygdomme, herunder højt blodtryk, hjertestop, diabetiske komplikationer og andre sygdomme, kræft, infektionssygdomme inklusive AIDS, osteoporose og mange andre af vore dages mest almindelige sygdomme, der erkendes stort set at kunne forebygges med naturlige midler. De anklagede har med forsæt forårsaget unødige lidelser og for tidlig død for flere hundrede millioner mennesker.
  2. De anklagede forhindrer systematisk og med forsæt udryddelsen af hjerte-kar-sygdomme, kræft og andre sygdomme ved at lægge hindringer i vejen for og blokere for udbredelsen af livsvigtig information om sundhedsfordelene ved naturlige, ikke-patenterbare behandlingsmetoder. Dermed har de anklagede med forsæt forårsaget yderligere unødige lidelser og for tidlig død for flere hundrede millioner mennesker.
  3. De anklagede udbreder med forsæt og systematisk eksisterende sygdomme og skaber nye sygdomme ved at fremstille og markedsføre lægemidler med kortsigtet symptomatisk lindring, men med kendte og skadelige langsigtede bivirkninger. Dermed har de anklagede med forsæt forårsaget yderligere unødige lidelser og for tidlig død for flere hundrede millioner mennesker.

Mere indgående detaljer findes i bevisførelsen nedenfor.

2. Specifikke forbrydelser i forbindelse med krigen mod irak og den nuværende internationale krise

2.1. Folkedrab

De anklagede er skyldige i folkedrab, som de kan retsforfølges for ifølge artikel 6 i ICC-statutterne. Ifølge betingelserne i denne statut betyder folkedrab en hvilken som helst af følgende handlinger begået med den hensigt helt eller delvist at tilintetgøre en national, etnisk, racemæssig eller religiøs gruppe. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, følgende specifikke kriminelle tiltalepunkter:

2.1.1. Folkedrab ved drab (Artikel 6a)
2.1.2. Folkedrab ved påføring af alvorlig fysisk eller psykisk lidelse (Artikel 6b)
2.1.3. Folkedrab ved forsætligt at påføre livsbetingelser, der er beregnet til at bevirke fysisk tilintetgørelse (Artikel 6c)

2.2. Forbrydelser mod menneskeheden

I henhold til betingelserne i artikel 7 i Rom-statutten betyder forbrydelser mod menneskeheden en hvilken som helst af følgende handlinger, når de begås som del af et omfattende eller systematisk angreb rettet mod en civilbefolkning, der kender til angrebet. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, følgende specifikke kriminelle tiltalepunkter:

2.2.1. Forbrydelser mod menneskeheden ved drab (Artikel 7a)
2.2.2. Forbrydelser mod menneskeheden ved udryddelse (Artikel 7b)
2.2.3. Forbrydelser mod menneskeheden ved underkuelse (Artikel 7c)
2.2.4. Forbrydelser mod menneskeheden ved deportation eller tvangsforflyttelse af en befolkningsgrup (Artikel 7d)

2.2.5. Forbrydelser mod menneskeheden ved fængsling eller anden alvorlig berøvelse af fysisk frihed

(Artikel 7e)
2.2.6. 2.2.6. Forbrydelser mod menneskeheden ved andre umenneskelige handlinger af en lignende art, der forsætligt påfører stor lidelse eller alvorlige skader på kroppen eller det psykiske eller fysiske helbred. (Artikel 7k)

2.3 Krigsforbrydelser

I henhold til betingelserne i artikel 8 i Rom-statutten betyder krigsforbrydelser alvorlige brud på Geneve-konventionen af 12. august 1949 (Geneve-konventionen om behandling af krigsfanger, Geneve-konventionen til beskyttelse af civilbefolkningen i krigstider). Krigsforbrydelser i henhold til betingelserne i statutten omfatter derfor, men er ikke begrænset til:

2.3.1. Krigsforbrydelsen: Overlagt drab
(Artikel 8(2)(a)(i))
2.3.2. Krigsforbrydelsen: Tortur
(Artikel 8(2)(a)(ii)-1)
2.3.3. Krigsforbrydelsen: Umenneskelig behandling
(Artikel 8(2)(a)(ii)-2)
2.3.4. Krigsforbrydelsen: Brug af biologiske eksperimenter
(Artikel 8(2)(a)(ii)-3)
2.3.5. Krigsforbrydelsen: Overlagt påføring af stor lidelse
(Artikel 8(2)(a)(iii))
2.3.6. Krigsforbrydelsen: Tilintetgørelse og beslaglæggelse af ejendom
(Artikel 8(2)(a)(iv))
2.3.7. Krigsforbrydelsen: Frakendelse af en retfærdig rettergang
(Artikel 8(2)(a)(vi))
2.3.8. Krigsforbrydelsen: Ulovlig deportation og forflyttelse
(Artikel 8(2)(a)(vii)-1)
2.3.9. Krigsforbrydelsen: Ulovlig fængsling
(Artikel 8(2)(a)(vii)-2)
2.3.10. Krigsforbrydelsen: Gidseltagning
(Artikel 8(2)(a)(viii))
2.3.11. Krigsforbrydelsen: Angreb på civilbefolkningen
(Artikel 8(2)(b)(i))
2.3.12. Krigsforbrydelsen: Angreb på civilgenstande
(Artikel 8(2)(b)(ii))
2.3.13. Krigsforbrydelsen: Stort antal tilfældige dødsfald, lemlæstelser eller skader
(Artikel 8(2)(b)(iv))
2.3.14. Krigsforbrydelsen: Angreb på steder, der ikke forsvares
(Artikel 8(2)(b)(v))
2.3.15. Krigsforbrydelsen: Drab eller skade på person uden for en kampsituation
(Artikel 8(2)(b)(vi))
2.3.16. Krigsforbrydelsen: Lemlæstelse
(Artikel 8(2)(b)(x)-1)
2.3.17. Krigsforbrydelsen: Tilintetgørelse eller beslaglæggelse af fjendens ejendom
(Artikel 8(2)(b)(xiii))
2.3.18. Krigsforbrydelsen: Frarøvelse af rettigheder for den fjendtlige magts borgere
(Artikel 8(2)(b)(xiiv))
2.3.19. Krigsforbrydelsen: Anvendelse af gift eller giftige våbens
(Artikel 8(2)(b)(xvii))
2.3.20. Krigsforbrydelsen: Anvendelse af forbudte projektiler
(Artikel 8(2)(b)(xix))
2.3.21. Krigsforbrydelsen: Krænkelser af den personlige værdighed
(Artikel 8(2)(b)(xxi))
2.3.22. Krigsforbrydelsen: Udsultning som en krigsmetode
(Artikel 8(2)(b)(xxv))
2.3.23. Krigsforbrydelsen: Drab
(Artikel 8(2)(c)(i)-1)
2.3.24. Krigsforbrydelsen: Grusom behandling
(Artikel 8(2)(c)(i)-3)

Resume af dokumentationen for tiltalepunkter med hensyn til forbrydelserne i forbindelse med angrebskrigen mod irak og den nuværende internationale krise (tiltalepunkt 2.1.1. - 2.3.24)

  1. De anklagede begyndte forsætligt en angrebskrig mod Irak uden et mandat under international ret.
  2. De anklagede eskalerer forsætligt en international krisesituation omfatttende psykologisk krigsførelse og faktisk militær krigsførelse. Målet for denne eskaleringsstrategi er at skabe en global undtagelsestilstand, der muliggør indskrænkningen af borgerrettigheder på globalt plan – herunder indførelsen af vidtrækkende protektionistiske love. Angrebskrigen mod Irak under falske forudsætninger om en global kamp mod “terrorisme” og korstoget mod spredningen af masseødelæggelsesvåben udgør en del af denne strategi.
  3. De anklagede begik forsætligt forbrydelserne: Folkedrab, drab, lemlæstelse og anden alvorlig legems- og sjælsbeskadigelse under deres angrebskrig mod det irakiske folk.
  4. De anklagede begik forsætligt den forbrydelse at destruere og beslaglægge offentlig og privat ejendom under og efter angrebskrigen. Irak har de næststørste olieressourcer i verden, og disse ressourcer udplyndres på vegne af de anklagede for privat vinding.

Enkeltheder dokumenteres i afsnittet “Bevisførelse” nedenfor.

Historisk fortilfælde for dette klagemål