Jesteś w:
Strona główna / Sołectwa / Dane miejscowości
2017-01-01     Masława, Mieczysława, Mieszka     Ważna informacja - Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 2 maja 2016 będzie nieczynny.
Prezentacja gminy
Urząd gminy
InformatorBanica

Lokowana w 1547 r. na prawie wołoskim. Ludność oprócz typowych zajęć zajmowała się tkactwem i folowaniem sukna. Na rzece pracował tartak i młyn wodny na jednym kole, istniał też folusz. W skład wsi włączono inną dawniej całkowicie odrębną dzisiaj nieistniejącą wieś Czertyżne lokowaną w 1589 r., własność biskupów krakowskich. Po „Akcji Wisła” nie została ponownie zasiedlona. Na obszarze byłej wsi pozostały cmentarz, krzyż na miejscu byłej cerkwi oraz cokół pomnika Matki Bożej. We wsi cerkiew z 1797 r. (obecnie kościół rzymskokatolicki), 6-klasowa szkoła podstawowa z oddziałem gimnazjalnym oraz jednostka OSP.

Powierzchnia ogólna wsi – 1281 ha
w tym:
- powierzchnia lasów – 703 ha
- powierzchnia użytków rolnych – 515 ha
Ludność – 282
Liczba przedsiębiorców – 20
Liczba gospodarstw rolnych – 60

Krótka historia Banicy


Brunary

Wieś królewska, lokowana na prawie niemieckim w 1335 r. przez Jaszka. Był to typ osady służebnej. W 1391 r. weszła w skład dóbr „Państwa Muszyńskiego” biskupów krakowskich. W 1426 r. przeniesiono wieś na prawo wołoskie, a w 1577 r. lokowano na surowym korzeniu Brunary Niżne, które stanowiły niegdyś oddzielne sołectwo. Część obecnych Brunar Jaszkowa lokowana była na prawie niemieckim w 1343 r. przez Samuela Jaszko działającego w imieniu króla Kazimierza Wielkiego. W 1391 r. weszła w dóbr biskupów krakowskich i w 1426 r. przeniesiono na prawo wołoskie. We wsi cerkiew z 1797 r. (obecnie kościół rzymskokatolicki), 6-klasowa szkoła podstawowa z oddziałem gimnazjalnym, Ludowy Klub Sportowy oraz jednostka OSP. W szkole Izba Regionalna.

Powierzchnia ogólna wsi – 1695 ha
w tym:
- powierzchnia lasów – 782 ha
- powierzchnia użytków rolnych – 816 ha
Ludność – 852
Liczba przedsiębiorców – 54
Liczba gospodarstw rolnych – 165

Krótka historia Brunar


Czarna

Wieś założona w 1574 r. na surowym korzeniu na mocy przywilejów biskupa Franciszka Krasińskiego. We wsi ładna, drewniana, trójdzielna cerkiew z 1764 r. w stylu zachodnio łemkowskim (obecnie kościół rzymskokatolicki).

Powierzchnia ogólna wsi – 665 ha
w tym:
- powierzchnia lasów – 422 ha
- powierzchnia użytków rolnych – 228 ha
Ludność – 197
Liczba przedsiębiorców – 12
Liczba gospodarstw rolnych – 40

Krótka historia Czarnej


Izby

Kolejna wieś państwa „Muszyńskiego”, lokowana na południowo wschodniej rubieży w 1549 r. Przez wieś biegł lokalny szlak handlowy z Bardejowa do Grybowa. Ludność wsi obok zajęć rolniczych trudniła się wyrobem płócien oraz wypalaniem potażu i węgla drzewnego dla hut szkła. W okresie konfederacji barskiej przebywały tu wojska konfederackie. Wieś poniosła duże straty w związku z wygłodzeniem wsi. We wsi murowana cerkiew z 1886 r. (obecnie kościół rzymskokatolicki). W czasie ostatniej wojny przez Izby biegł ważny szlak kurierski Grybów-Izby-Przełęcz-Bardejów-Koszyce-Budapeszt. Obecnie w skład Izb wchodzi nieistniejąca już wieś Bieliczna lokowana w 1595 r. na prawie wołoskim. Jej zasadcą był na mocy przywilejów kardynała Radziwiłła kniaź Iwan z Izb. Przez wieś biegł lokalny szlak handlowy do wsi Cigiełka po słowackiej (dawniej węgierskiej) stronie. Znajdują się tutaj pozostałości okopów konfederatów barskich z lat 1769-1772.
W okolicznych wioskach krążyły liczne legendy o zbójnikach ukrywające swoje skarby w szczelinowej jaskini na stokach góry Ostry Wierch. We wsi znajduje się stadnina koni prowadzona przez gospodarstwo rolne „IZBY”.

Powierzchnia ogólna wsi – 1820 ha
w tym:
- powierzchnia lasów – 1114 ha
- powierzchnia użytków rolnych – 665 ha
Ludność – 160
Liczba przedsiębiorców – 18
Liczba gospodarstw rolnych – 44

Krótka historia Izb


Stawisza

Wieś lokowana na prawie wołoskim w 1571 r. na surowym korzeniu na mocy przywilejów biskupa Franciszka Krasińskiego. Przez prawie 300-lecie istniała tutaj huta szkła. Drewniana cerkiew z 1818 r. spłonęła, a w jej miejsce wybudowano w latach osiemdziesiątych kościół rzymsko-katolicki. Z przyczyną pożaru cerkwi związane liczne wersje.

Powierzchnia ogólna wsi – 1056 ha
w tym:
- powierzchnia lasów – 703 ha
- powierzchnia użytków rolnych – 327 ha
Ludność – 218
Liczba przedsiębiorców – 13
Liczba gospodarstw rolnych – 41

Krótka historia Stawiszy


Śnietnica

Wieś powstała po 1391 r. w dobrach biskupich (dokument z 1422 r.) We wsi rozpowszechnione było tkactwo, hodowla wołów, istniał też tartak. W XIX w. napłynęła tutaj ludność żydowska, która miała tu własną bożnicę. Dużą część ludności stanowili Polacy, mieszkali też Cyganie. Przed samą wojną była to duża wieś posiadająca tartak, sklepy, składy handlowe, warsztaty rzemieślnicze, pocztę, nadleśnictwo, posterunek policji i była siedzibą gminy zbiorowej. We wsi drewniana cerkiew z 1755 r., 6-klasowa szkoła podstawowa z oddziałem gimnazjalnym oraz jednostka OSP i ośrodek zdrowia.
Ciekawostką jest istniejący lecz prawie zapomniany kopiec ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego usypany przez mieszkańców gminy w 1935 r.

Powierzchnia ogólna wsi – 1529 ha
w tym:
- powierzchnia lasów – 974 ha
- powierzchnia użytków rolnych – 443 ha
Ludność – 508
Liczba przedsiębiorców – 20
Liczba gospodarstw rolnych – 86

Krótka historia Śnietnicy


Gładyszów

Osada założona na surowym korzeniu końcem XVIw. wzmiankowana w 1629 r. przez kolonizujących te tereny Gładyszów. Stanowiła klucz ich dóbr na tym terenie. W okresie I wojny światowej znaczna część wsi spłonęła wraz z drewnianą XVIIIw. cerkwią. W okresie międzywojennym miejscowość odbudowano, a w 1938 r. wzniesiono nową cerkiew drewnianą w ukrańskim stylu narodowym, jedyną w Beskidzie Niskim na planie krzyża greckiego (obecnie kościół rzymskokatolicki). Drewniana kaplica z 1857 r. Koło budynku dawnego komisariatu MO tablica upamiętniająca śmierć miejscowych milicjantów. Ponadto we wsi dwa cmentarze z I wojny światowej (nr 55 na stoku Magury i nr 61 w Gładyszowie-Wirchnia) 6-klasowa szkoła podstawowa, jednostka OSP, ośrodek zdrowia i Stadnina Koni Huculskich.

Powierzchnia ogólna wsi – 1693 ha
w tym:
- powierzchnia lasów – 917 ha
- powierzchnia użytków rolnych – 704 ha
Ludność – 387
Liczba przedsiębiorców – 19
Liczba gospodarstw rolnych – 58

Krótka historia Gładyszowa


Hańczowa

Wieś założona przed 1480 r. na surowym korzeniu. W 1629 r. we wsi była już cerkiew. W czasie I wojny światowej częściowo zniszczona. We wsi obelisk upamiętniający 850-lecie chrztu Rusi, kościół rzymskokatolicki z 1983 r. oraz kapliczka upamiętniająca wędrówkę przez Hańczową w 1953 r. ks. Karola Wojtyły. Ponadto 6-klasowa szkoła podstawowa i Zespół Szkół Rolniczych prowadzący nauczanie ponad gimnazjalne oraz jednostka OSP.

Powierzchnia ogólna wsi – 2039 ha
w tym:
- powierzchnia lasów – 1223 ha
- powierzchnia użytków rolnych – 744 ha
Ludność – 561
Liczba przedsiębiorców – 34
Liczba gospodarstw rolnych – 121

Krótka historia Hańczowej


Konieczna

Wieś lokowana w dobrach gładyszowskich w 1581 r. na surowym korzeniu, przy granicy węgierskiej na szlaku do Bardejowa. W czasie konfederacji barskiej miały tutaj miejsce bitwy z wojskami rosyjskimi. W czasie I wojny światowej długotrwałe walki i przez przełęcz Dujawa Rosjanie weszli na południowe stoki Karpat. W 1994 r. oddano do użytku drogowe przejście graniczne. We wsi cerkiew z 1903 r., dwa cmentarze z I wojny światowej (nr 46 na górze Beskidek i 47 we wsi) oraz drogowe przejście graniczne ze Słowacją Konieczna-Becherov.

Powierzchnia ogólna wsi – 821 ha
w tym:
- powierzchnia lasów – 446 ha
- powierzchnia użytków rolnych – 351 ha
Ludność – 57
Liczba przedsiębiorców – 0
Liczba gospodarstw rolnych – 22

Krótka historia Koniecznej


Kunkowa

Wzmiankowana w 1345 r. w dobrach Gładyszów, następnie własność Potockich, która weszła w skład tak zwanego „kresu klimkowskiego”. Ludność znana była z wyrobów przedmiotów z drewna zwłaszcza zabawek dla dzieci, które sprzedawali na targach, odpustach i jarmarkach. W skład wsi wchodzi również obecny przysiółek (dawniej odrębna wieś) Leszczyny wzmiankowana w 1366 r. a ponownie powstała na przełomie XV –XVI w na surowym korzeniu i na prawie wołoskim. We wsi drewniana cerkiew z 1688 r. (Kunkowa) i z roku 1835 r. (Leszczyny), Mała Szkoła (niepubliczna) i jednostka OSP.

Powierzchnia ogólna wsi – 1184 ha
w tym:
- powierzchnia lasów – 761 ha
- powierzchnia użytków rolnych – 375 ha
Ludność – 144
Liczba przedsiębiorców – 12
Liczba gospodarstw rolnych – 84

Krótka historia Kunkowej


Kwiatoń

Wieś założona na prawie wołoskim w dobrach Gładyszów, pierwotna nazwa Kwiatków. Na uwagę zasługuje drewniana cerkiew w typie zachodnio-łemkowskiego budownictwa sakralnego z około 1700 r., która jest jedną z najpiękniejszych świątyń tego typu (obecnie kościół rzymskokatolicki). We wsi znajduje się jeszcze cerkiew prawosławna i ciekawy budynek byłej szkoły podstawowej (dworek).

Powierzchnia ogólna wsi – 623 ha
w tym:
- powierzchnia lasów – 342 ha
- powierzchnia użytków rolnych – 249 ha
Ludność – 178
Liczba przedsiębiorców – 11
Liczba gospodarstw rolnych – 43

Krótka historia Kwiatonia


Nowica

Wieś nadana przez króla Kazimierza Wielkiego. Pierwotnie nosiła nazwę „Umowica”. W XVIIw. wchodziła do kresu Potockich. Ludność nie mogąc wyżyć z rolnictwa zajmowała się wyrobem przedmiotów domowego użytku zwłaszcza łyżek. Z Nowicy pochodzi łemkowski poeta Bohdan Ihor Antonycz, który posiada tutaj swój pomnik. We wsi cerkiew z 1832 r. z ikonostasem z poprzedniej XVIIw. cerkwi. Przysłup założony w 1593 r. na surowym korzeniu, przysiółek Nowicy. W nim cerkiew z 1756 r. We wsi znajdują się dwa cmentarze z I wojny światowej (nr 58 i 59) i Ośrodek Turystyki Konnej. Prowadzona jest tutaj także „Mała Szkoła” (niepubliczna).

Powierzchnia ogólna wsi – 1440 ha
w tym:
- powierzchnia lasów – 817 ha
- powierzchnia użytków rolnych – 579 ha
Ludność – 123
Liczba przedsiębiorców – 4
Liczba gospodarstw rolnych – 86

Krótka historia Nowicy


Regietów

Wchodził w skład dóbr Gładyszów, następnie prywatna własność możnych rodów. W czasie I wojny światowej przebiegała tutaj linia frontu. Wysiedlona podczas „Akcji Wisła”. Obecnie słynny z mającej tutaj swoje obiekty Stadniny Koni Huculskich „GŁADYSZÓW”. W granicach wsi znajdują się dwa cmentarze z I wojny światowej (nr 48 na górze Jaworzynka i 51 na górze Rotunda), z czego ten drugi uważany jest za jedną z najpiękniejszych budowli drewnianych tego typu (niestety w chwili obecnej prawie całkowicie zniszczony). W celu ratowania tego pięknego niegdyś obiektu z inicjatywy członków Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich z Warszawy zarejestrowało się Stowarzyszenie pod nazwą „Społeczny Komitet Odbudowy Cmentarza Wojennego na Rotundzie” mające na celu zrzeszanie osób i organizacji, którym los cmentarzy z I wojny nie jest obojętny oraz doprowadzenie do odbudowy cmentarza na Rotundzie.
Na przełęczy Regetówka znajduje się miejsce do przekraczania granicy państwa na szlaku turystycznym Obicz-Regetovka.

Powierzchnia ogólna wsi – 1657 ha
w tym:
- powierzchnia lasów – 1050 ha
- powierzchnia użytków rolnych – 566 ha
Ludność – 115
Liczba przedsiębiorców – 2
Liczba gospodarstw rolnych – 38

Krótka historia Regietowa


Ropki

Wieś założona w 1581 r. na surowym korzeniu, typowo łemkowska, podczas „Akcji Wisła” wysiedlona. Niegdyś duża i ludna, obecnie najmniejsze sołectwo w gminie. We wsi zachowały się resztki przycerkiewnego cmentarza. Cerkiew z 1759 r. rozebrano w celu przeniesienia jej do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Powierzchnia ogólna wsi – 936 ha
w tym:
- powierzchnia lasów – 569 ha
- powierzchnia użytków rolnych – 354 ha
Ludność – 24
Liczba przedsiębiorców – 2
Liczba gospodarstw rolnych – 26

Krótka historia Ropek


Skwirtne

Pierwsze wzmianki o istnieniu wsi w 1692 r. We wsi cerkiew drewniana przypuszczalnie z 1837 r. (obecnie kościół rzymskokatolicki).

Powierzchnia ogólna wsi – 784 ha
w tym:
- powierzchnia lasów – 457 ha
- powierzchnia użytków rolnych – 310 ha
Ludność – 107
Liczba przedsiębiorców – 8
Liczba gospodarstw rolnych – 33

Krótka historia Skwirtnego


Smerekowiec

Wieś lokowana w dobrach Gładyszów, wzmianka o niej z 1581 r. W niej murowana cerkiew z 1818 r. (obecnie kościół rzymskokatolicki), cmentarz nr 56 z I wojny światowej oraz filia szkoły podstawowej w Gładyszowie prowadząca nauczanie początkowe I-III, jednostka OSP i stacja paliw.

Powierzchnia ogólna wsi – 1862 ha
w tym:
- powierzchnia lasów – 1173 ha
- powierzchnia użytków rolnych – 635 ha
Ludność – 462
Liczba przedsiębiorców – 29
Liczba gospodarstw rolnych – 91

Krótka historia Smerekowca


Wysowa-Zdrój

Osada założona w drugiej połowie XIV w. na prawie niemieckim jako własność rycerskiego rodu Gładyszów. w 1437 r. podobnie jak wiele wsi w Beskidzie Niskim przeniesiona na prawo wołoskie. Przez całe wieki przez Wysową prowadził lokalny szlak handlowy z Preszowa i Bardejowa do Gorlic i Biecza. W XVII w. podobnie jak inne wsie dóbr Gładyszów często zmieniała właścicieli. W okresie konfederacji barskiej odbywały się tutaj walki z Rosjanami. Wieś słynna jako Uzdrowisko Wysowa.
W Wysowej znajduje się cerkiew z 1779 r., kościół drewniany z 1938 r., kaplica zdrojowa parafii rzymskokatolickiej z roku 1992, kaplica cmentarna z 1997 r., kaplica drewniana na górze Jawor – miejsce kultu Łemków, Stary Dom Zdrojowy z początku XXw., park zdrojowy, cmentarz nr 50 z I wojny światowej, ośrodek zdrowia, zakład przyrodoleczniczy, Strażnica Straży Granicznej, jednostka OSP, Zakład Gospodarki Komunalnej, 6-klasowa szkoła podstawowa, ogólnie dostępne źródła wód mineralnych, stanica konna, miejsce do przekraczania granicy państwa na szlaku turystycznym Wysowa-Cigielka.

Powierzchnia ogólna wsi – 2019 ha
w tym:
- powierzchnia lasów – 1326 ha
- powierzchnia użytków rolnych – 618 ha
Ludność – 689
Liczba przedsiębiorców – 45
Liczba gospodarstw rolnych – 120

Krótka historia Wysowej-Zdroju


Blechnarka

Wieś założona na surowym korzeniu w 1528 r. Mieszkańcy utrzymywali ścisłe kontakty gospodarcze i rodzinne z ludnością położoną na południe od głównego grzbietu wsi Huta Stenicka, dostarczając tam m.in. węgiel drzewny. We wsi cerkiew murowana z roku 1801 i cmentarz nr 49 z I wojny światowej oraz miejsce do przekraczania granicy państwa na szlaku turystycznym Blechnarka-Stebnicka Huta.

Powierzchnia ogólna wsi – 902 ha
w tym:
- powierzchnia lasów – 461 ha
- powierzchnia użytków rolnych – 406 ha
Ludność – 49
Liczba przedsiębiorców – 3
Liczba gospodarstw rolnych – 40

Krótka historia Blechnarki


Zdynia

Bardzo stara osada w dobrach Gładyszów, lokowana w XVw. na prawie niemieckim. W 1581 r. z części wsi powstała osada na prawie wołoskim o nazwie Ług. A po pewnym czasie cała Zdynia została przeniesiona na to prawo. Miejscowość leżała na trakcie węgierskim, często niszczyli ją beskidzcy opryszkowie. W 1491 r. złupili ją mieszczanie Bardejowscy jako odwet na rabunki Zdynian na przejeżdżających kupcach. W czasie I wojny światowej wieś poważnie zniszczona. Władze austriackie rozstrzelali w Gorlicach młodego ks. Maksyma Sandowycza, obecnie wyniesionego na ołtarze jako pierwszy święty prawosławny. Na wschód od wsi usytuowane miejsce organizowania corocznego festiwalu kultury łemkowskiej „Łemkowska Watra”. We wsi cerkiew z 1795 r. oraz cmentarz nr 52 z I wojny światowej, jednostka OSP.

Powierzchnia ogólna wsi – 2170 ha
w tym:
- powierzchnia lasów – 1384 ha
- powierzchnia użytków rolnych – 734 ha
Ludność – 221
Liczba przedsiębiorców – 10
Liczba gospodarstw rolnych – 51

Krótka historia Zdyni


Uście Gorlickie

Wieś gminna założona przez Gładyszów pod koniec XIVw. Do II wojny światowej słynne były jarmarki w Uściu ściągające tłumy z Łemkowszczyzny po obu stronach granicy. W 1947 roku wysiedlono z Uścia cała ludność łemkowską, a wieś zasiedlili osadnicy polscy z Pogórza.
W skład wsi wchodzi przysiółek Oderne początkami sięgający XVII w. kiedy w okolicy zaczęło się rozwijać hutnictwo szkła. Miejscowość zamieszkiwali Polacy sprowadzeni do pracy w hucie. Wielu mieszkańców Odernego walczyło w Legionach Polskich, było członkami Polskiej Organizacji Wojskowej, walczyło w wojnie polsko-bolszewickiej. Mały drewniany kościółek z 1898 r. jako świątynia filialna dawniej parafii Ropa obecnie parafii rzymsko-katolickiej w Uściu Gorlickim.
W miejscowości Uście Gorlickie znajduje się cerkiew z roku 1786, kaplica cmentarna z 1876 r., nowobudowany kościół rzymskokatolicki, 6-klasowa szkoła podstawowa, gimnazjum, urząd gminy, bank spółdzielczy, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, komisariat policji, ośrodek zdrowia, Ludowy Klub Sportowy (pełnowymiarowy stadion sportowy), jednostka OSP, stacja paliw, cmentarz nr 57 z I wojny światowej oraz w centrum wsi pomnik poświęcony poległym Łemkom – członkom podziemia oraz Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego.

Powierzchnia ogólna wsi – 2595 ha
w tym:
- powierzchnia lasów – 1712 ha
- powierzchnia użytków rolnych – 704 ha
Ludność – 1172
Liczba przedsiębiorców – 82
Liczba gospodarstw rolnych – 166

Krótka historia Uścia Gorlickiego

AktualnościUrząd Gminy Uście Gorlickie - e-mail: gmina@usciegorlickie.pl