Dàn ý được coi là công đoạn đầu tiên và quan trọng để đảm bảo cho một bài văn hoàn chỉnh, mạch lạc và đủ ý. Chính vì lý do này mà lập dàn ý trước khi các em viết thành một bài văn hoàn chỉnh có ý nghĩa quyết định tính logic rõ nghĩa của các hướng triển khai trong một đề văn. Các luận điểm, luận cứ được liên kết chặt chẽ sẽ định hướng cho các em có thể tung hoành ngòi bút sáng tạo của mình mà không sợ việc thiếu thời gian.

Việc các em lập dàn ý sẽ giúp các em xác định vấn đề trọng tâm của đề mà cân đối thời gian cho một bài văn hơn nữa là trong tổng thể  của một đề văn. Chuyên mục Dàn ý lớp 10 mà chúng tôi giới sau đây giúp các em hình thành tư duy mạch lạc trước khi xử lý một vấn đề văn học.