Adverse czy averse

02 kwietnia 2014 | LoadingDodaj do biblioteki

Angielskie słowa adverse i averse są często mylone ze względu na podobną pisownię i znaczenie. Obydwa słowa są przymiotnikami.

Słowo adverse znaczy niechętny, wrogi, przeciwny, niepożądany, niesprzyjający. Określa najczęściej skutki, działania, reakcje itp.

Averse znaczy przeciwny czemuś. Po averse stoi najczęściej przyimek to. Słowo najczęściej odnosi się do uczuć, przekonań i postaw.

Oto kilka przykładowych zdań z użyciem każdego z omawianych słów.

Przykłady użycia słowa adverse w zdaniach

Adverse reactions, including nephrolithiasis, may lead to treatment interruption (pl.bab.la)
Działania niepożądane, w tym kamica nerkowa, mogą prowadzić do przerwania leczenia
Adverse conditions such as rain, snow or fog affect visibility on the road
Niekorzystne warunki, takie jak deszcz, śnieg czy mgła, wpływają na widoczność na drodze

Przykłady użycia słowa averse w zdaniach

He was not averse to taking money, especially from rich clients
Nie był przeciwny przyjmowaniu pieniędzy, zwłaszcza od bogatych klientów
Jim was averse to using chemicals in the garden
Jim był przeciwny stosowaniu chemikaliów w ogrodzie
I’m not in any way averse to changing your name

W żadnym wypadku nie jestem przeciwny zmianie twojego nazwiska

Adverse czy averse — ćwiczenie

1. The __________ effects of the drug are too severe to allow its sale.
 
 
2. __________ weather conditions may increase the amount of road accidents.
 
 
3. I was not __________ to fighting against any boy who challenged me.
 
 
4. __________ reactions have been noted in 12 % of our patients.
 
 
5. We are becoming more and more __________ to risk.
 
 
6. Hurricanes with hail storms are examples of __________ weather conditions.
 
 
7. I’m not __________ to broccoli if it’s cooked right.
 
 
8. I am __________ to giving out too much information on this website.
 
 
9. Tina had an __________ reaction the first time she took the medicine.
 
 
10. Some investors are very __________ to taking risks.
 
 

 

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *