Adatvédelem

2011. október 12., szerda 18:10, frissítve: kedd 15:44

Nemzet Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelési  és adatvédelmi szabályzata

 

Hatályos: 2018. május 25. napjától

 

 

A Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. (Székhely: 1089 Budapest, Üllői út 102., cégjegyzékszám: 01-09-667717adószám: 11285160-2-42,), mint személyes adatok a jelen nyilatkozatával tájékoztatja előfizetőit, üzleti ügyfeleit, partnereit és a www.mno.hu portál látogatóit és felhasználóit a cím szerinti adatkezelési gyakorlatáról, a birtokába került személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről és a Felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.

 

Preambulum

A Nemzet- Lap és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság ( a továbbiakban Kiadó) a Magyar Nemzet című napilap kiadására és a www.mno. hu portál üzemeltetésére létrejött gazdasági társaság, mely kiadói tevékenységét beszüntette, az utolsónyomtatott lapszám 2018. április 11-én jelent meg, ugyanezen naptól megszűnt az online portál üzemeltetése, frissülése.

Az Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat hatályba lépésekor szolgáltatást nem nyújt, adatokat nem gyűjt.

A Kiadó valamennyi – birtokába jutott -  személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv), valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezései alapján kezeli.

Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Kiadó tájékoztatást nyújtson az előfizetők, üzleti ügyfelek, partnerek, a www..mno.hu portál látogatói, regisztrált felhasználói (továbbiakban együttesen: Felhasználók)  részére a személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó egyes jogaikról és kötelezettségeikről. A tájékoztató alapján a Felhasználók számára megismerhetővé válnak a személyes adataik kezelésének körülményei.

A jelen adatkezelési tájékoztató az Infotv. 20. § (2) bekezdésén alapul, amely szerint az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az Infotv. 4. § (1) bekezdése értelmében személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az Infotv. 4. § (2) bekezdése értelmében csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhetők.

 

 

 

Adatkezelő: Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft
székhely: 1089 Budapest, Üllői út 102..
cégjegyzékszám: 01-09-667717,
adószám: 11285160-2-42
Telefonszám:  +36 1 476 2164
E mail cím: titkarsag@mno.hu

Felhasználó: előfizető, megrendelő, hirdető, a weboldal regisztrált felhasználói,  üzenetküldő szolgáltatását igénybe vevő személyek, akiknek személyes adatát Adatkezelő gyűjti és kezeli.

Személyes adat: Az az adat, amely a Felhasználóra vonatkozik, vagy amely a Felhasználóval kapcsolatba hozható, valamint az adatból levonható; a Felhasználóra vonatkozó következtetés.

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

I: Adattípusok és az adatkezelés részletei:

 

Előfizetői adatok:

Adat megnevezése, kezelt adatok, az adatok jellege  

Az előfizetői adatkezelés tartalma és eljárásrendje független az előfizetői megrendelés beérkezésének és a díj megfizetésének módjától.

Megrendelési és számlázási adatok: : személynév illetve cégnév cégeknél szervezeti forma és kapcsolattartó neve, számlázási adatok, név, irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó, email cím, telefonszám, mobiltelefon szám, fizetési mód, utolsó befizetés időpontja, bankszámlaszám, lejárati dátum, kiadói kód, kibocsájtott számlák,

Kézbesítési adatok: név, irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó, e-mail cím, telefonszám, mobilszám,

Kézbesítési reklamációs panaszkezeléssel érintett adatok: név, irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó, e-mail cím, telefonszám, mobilszám,

Számlázási reklamációval érinett adatok: , név, irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó, email cím, telefonszám, mobiltelefon szám, fizetési mód, utolsó befizetés időpontja, bankszámlaszám, lejárati dátum, kiadói kód, kibocsájtott számlák,

Adatkezelés célja:

Az előfizetés megszüntetését követő elszámolás, számlakibocsátás, díjvisszafizetés, illetve ezzel összefüggő tájékoztatás az adat birtokosa (Előfizető) részére.

Adatkezelés jogalapja, időtartama:  

Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint,

A megrendeléskor elfogadott Előfizetési Általános szerződési feltételek szerint az utolsó érvényes befizetéstől számított legfeljebb két év.

 

 

1.      www.mno.hu portál adatfelhasználói:

Adat megnevezése, kezelt adatok, az adatok jellege:

- Hírlevelek címzettjei: a honlapon hírlevél kiküldését kérő regisztrált felhasználók, felhasználói név, jelszó, e-mailcím, akik  az adatkezelési feltételek elfogadásával járultak hozzá adataik kezeléséhez.

- Nem regisztráló – a honlapot látogató, böngésző – Felhasználó, aki  kizárólag a honlap által használt „cookiek” működéséből adódó adatkezeléssel érintett, melyhez a honlap böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató elfogadásával vagy a böngészés folytatásával járulnak hozzá. 

- Nem regisztráló, de a honlap üzenetküldő felületének használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő és ott e-mail címüket – és esetlegesen egyéb adataikat is -  önként megadó személyek e-mail címe kezelésének célja, hogy Adatkezelő ezen személyek kérdéseit megválaszolhassa. Ezen személyek az üzenet elküldésével járulnak hozzá nevük és e-mail címük, illetve esetlegesen az üzenetükben általuk feltüntetett egyéb adataik kezeléséhez.

Adatkezelés jogalapja, időtartama: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges archiválás, a regisztrációt követő legfeljebb két év.

  

II. Az adatok megismerésére jogosultak köre, adattovábbítás

A Felhasználó személyes adatainak kezelését kizárólag az Adatkezelő végzi.

Adatkezelő a Vásárló/ Játékos azonosításhoz szükséges személyes adatait – ügyfélkód, név, lakcím vagy amennyiben a lakcímtől eltér, a szállítási és számlázási cím, telefonszám –  a házhozszállítás során igénybe vett postaszolgálat/futárszolgálat részére továbbíthatja, annak érdekében, hogy a megrendelt termékek kiszállítása, valamint a Vásárlóval/Játékossal való kapcsolatfelvétel megtörténhessen.

Az Adatkezelő a Felhasználó tájékoztatás iránti kérelme esetén pontos felvilágosítást ad arról, hogy a Felhasználó mely személyes adatait őrzi.  

Ezen felül Adatkezelő kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem használ fel és  harmadik személyeknek sem ad át adatokat.

Adatkezelő az szükséges adattovábbításokról az Infotv.-ben meghatározott adattovábbítási nyilvántartást vezet.

A személyes adatokat Adatkezelő bizalmasan kezeli, azokat harmadik személyeknek nem adja ki. Adatkezelő által kezelt személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő azon munkatársai jogosultak megismerni, akik az előfizetői díjvisszafizetés, számlázás, a Felhasználó tájékoztatása lebonyolításában, vagy ezekkel összefüggésben felmerülő további teendők ellátásában,  valamint az esetleges kifogások, szavatossági igények kezelésében részt vesznek. Adatkezelő adatkezelésre jogosult munkatársai a Felhasználóknak csak az általuk végzett tevékenységhez nélkülözhetetlen személyes adataihoz férnek hozzá.

Az Adatkezelő minden általában elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy informatikai rendszere és ügyvitele során a személyes adatokat illetéktelen harmadik személyek ne ismerhessék meg, ennek érdekében biztonságos és zárt informatikai hálózatot üzemeltet.

Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét.

Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

III. A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

 

Tájékoztatás

A Felhasználó bármikor kérheti az Adatkezelőtől, hogy tájékoztassa őt a személyes adatainak kezeléséről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A Felhasználó írásban postai úton, faxon, vagy e-mail üzenetben küldheti meg a tájékoztatás iránti kérelmét az Adatkezelőhöz. A Felhasználó a kérelmében köteles feltüntetni olyan azonosító adatait, amelyek alapján a személyes adatok megismeréséhez való jogosultsága az Adatkezelő által megállapítható. A Felhasználó a kérelmében köteles megjelölni olyan elektronikus, vagy postai elérhetőségét, amelyre az Adatkezelő a tájékoztatást teljesíteni tudja. 

A Felhasználó tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatok köréről, a személyes adatok forrásáról, a személyes adatok kezelésének céljáról, továbbá arról, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat milyen jogszabályi alapon kezeli, valamint arról, hogy a személyes adatokat az Adatkezelő mennyi ideig kezeli, illetőleg az Adatkezelő személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységéről. 

Az Adatkezelő erre irányuló kérelem esetén ad tájékoztatást arról, hogy a személyes adatokat mely szerződéses partnerének továbbította, valamint az adattovábbítás jogalapjáról.

Amennyiben az adatkezelés során adatvédelmi incidens következne be, annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítása érdekében az Adatkezelő által megtett intézkedésekről a Felhasználó szintén felvilágosítást kérhet. Az adatvédelmi incidens azt jelenti, hogy a személyes adatok kezelése, vagy feldolgozása jogszabálysértő módon történik. Ilyen eset különösen az, ha a személyes adatokhoz arra nem jogosult személy hozzáfér, a személyes adatokat jogellenes módon megváltoztatják, továbbítják, vagy nyilvánosságra hozzák, illetőleg jogsértő módon törlik, vagy megsemmisítik. Adatvédelmi incidensnek minősül továbbá, ha a személyes adat véletlen esemény folytán megsemmisül, vagy sérül.

Adatkezelő a tájékoztatást a Felhasználó kérelmének beérkezésétől számított legfeljebb 25 napon belül, e-mail üzenetben adja meg. Amennyiben a kérelmet benyújtó Felhasználó elektronikus elérhetőségét a kérelmében nem tüntette fel, vagy a postai kézbesítést kifejezetten kéri, az Adatkezelő a tájékoztatást írásban, postai úton teljesíti. A tájékoztatást Adatkezelő a személyes adatok kérelemben megjelölt körére nézve évente egy alkalommal ingyenesen teljesíti, ezt követően a tájékoztatás megadása alkalmanként 1000 ft-os költséggel jár.

Az Adatkezelő az érintett tájékoztatását csak az alábbi két esetben tagadhatja meg.

•    Amennyiben az Adatkezelő egy esetleges adattovábbítás esetén az adattovábbítótól a személyes adatot már úgy veszi át, hogy az adattovábbító tájékoztatja az Adatkezelőt, hogy az érintett tájékoztatáshoz való jogait valamilyen hazai, vagy nemzetközi jogszabály korlátozza.

•    Amennyiben az érintett tájékoztatáshoz való jogát törvény korlátozza az állam külső és belső biztonsága érdekében (például honvédelemi, nemzetbiztonsági, bűnmegelőzési vagy bűnüldözési, büntetés-végrehajtási érdekből), továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Az Adatkezelő a tájékoztatás jelen pont szerinti megtagadása esetén is írásban közli a Felhasználóval, hogy a tájékoztatást milyen okból tagadta meg úgy, hogy pontosan megjelöli annak törvényi alapját is. Az Adatkezelő ebben az esetben egyúttal tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Adatok helyesbítése

A Felhasználó bármikor kérheti Adatkezelőtől, hogy a személyes adatait helyesbítse, ha azok a valóságnak nem felelnek meg. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. A Felhasználó írásban postai úton, faxon, vagy e-mail üzenetben küldheti meg a helyesbítés iránti kérelmét az Adatkezelőhöz.

Ha Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés iránti kérelmét nem teljesíti a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy a Felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait, megjelölve annak jogszabályi alapját. Ebben az esetben az Adatkezelő egyúttal tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Adatok törlése vagy zárolása

A Felhasználó bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait törölje, vagy zárolja. A törlés, vagy zárolás iránti kérelmet a Felhasználó írásban postai úton, faxon, vagy e-mail üzenetben küldheti meg az Adatkezelőhöz.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha: 

-    azt jogellenesen kezelte,

-    a Felhasználó a személyes adatai törlését vagy zárolását kéri,

-    az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést a törvény nem zárja ki,

-    az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt

-    azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Ha az Adatkezelő a Felhasználó törlés vagy zárolás iránti kérelmét nem teljesíti a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy a Felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait, megjelölve annak jogszabályi alapját. Ebben az esetben az Adatkezelő egyúttal tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig a törlést akadályozó jogszabályi vagy ténybeli körülmény fennáll.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

A Felhasználónak joga van, hogy az alábbi esetekben tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen: 

•    ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,

•    ha személyes adatok kezelésének célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás,

•    ha arra törvény a Felhasználónak lehetőséget ad.

A tiltakozást a Felhasználó írásban postai úton, faxon, vagy e-mail üzenetben küldheti meg az Adatkezelőhöz. Az Adatkezelő a tiltakozást a benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és dönt annak megalapozottságáról. Az Adatkezelő a Felhasználót a döntéséről írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést és az adattovábbítást megszünteti, és a személyes adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Felhasználó személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

IV. A felhasználó  jogorvoslati lehetőségei

Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntéseivel nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának elbírálására nyitva álló 15 napos határidőt elmulasztja, a Felhasználó - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

A Felhasználó a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért, vagy az illetékes bíróság előtt pert indíthat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érheti el:

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

telefon: +36 (1) 391-1400

fax: +36 (1) 391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: www.naih.hu 

 

V. A szabályzat az alábbi vonatkozó jogszabályok alapján készült:

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról (továbbiakban: Infotv.);

 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (a továbbiakban Nftv.);

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről;

 2011. évi CXCV. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és

egyes törvények módosításáról;

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;

 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és közérdekű bejelentésekről;

 2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről;

 1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról;

 305/2005. (XII. 25. ) Korm. r. a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az

egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az

adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról;

 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása a munkahelyen

alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer alapvető követelményeiről;

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: Rendelet)

 

  

Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft

Szerkesztő ajánlja

Molnár Csaba

176 millió kamera kereszttüzében: a kínai Nagy Testvér mindenkire odafigyel

Az, ami Orwell idejében még disztópiának tűnt, a mindent látó kamerának hála szép lassan valósággá válik.

Pethő Tibor

1938. augusztus 25. – 2018. április 11.

Elhallgatni nem fogunk. Várunk, reménykedünk, imádkozunk. Mert lehet egy újságnak bárki is a tulajdonosa, azt pontosan tudjuk, hogy a mi igazi „gazdánk” az olvasó.

Stier Gábor

Szomorú búcsú Eraszt Fandorintól

Borisz Akunyin húsz év után nemcsak világhírű regényhősét, hanem a kilencvenes években az orosz jövőről szőtt álmait is eltemeti.

Lakner Dávid

Lajcsika, ha te mindig játszol, miből éltek?

Inkey Alice Szőts Istvánról, Latinovits jókedvéről és Kosztolányi Dezső fekete pöttyös nyakkendőjéről.