[Digitalisering framtidens utmaning | Nytt sändningstillstånd | Mål och nyckeltal | Koordinering för större valfrihet | Valfrihet och public service | Att säkra kvaliteten | SVT i utveckling | Inte bara TV-avgifter | Det stora 40-årskalaset | Programstatistik | Publikstatistik | Förvaltningsberättelsen | Styrelsen | Index]

Koordinering för större valfrihet

Fram till 1996 hade Sveriges Television två kanaler som sedan 1969 var ålagda att verka i konkurrens med varandra. Den nya konkurrenssituationen på TV-området gjorde nya lösningar nödvändiga. Intern samverkan för att uppnå extern slagkraft är mottot. Från januari 1996 programsätts SVT1 och SVT2 med sikte på att ge publiken bästa möjliga service och att öka public service-TVns slagkraft.

Under perioden 1987-1995 var ett program hänvisat till att visas i den kanal dit producerande redaktion eller distrikt hörde. Program producerade i distrikten var samlade i TV2 och programmen gjorda i Stockholm i Kanal1. Program från TV-Sporten och Programinköp sändes i båda kanalerna.

Kanalstrukturen skapade t ex problem för placeringen av längre teaterföreställningar, utnyttjandet av sk bästa sändningstid för vissa programtyper, placeringen av repriser, uppläggning av sammanhållna programblock för särskilda tittargrupper, möjligheterna att genomföra en kompletterande programsättning i de två kanalerna som fullt utnyttjar spännvidden i public service-utbudet samt en i vissa fall oönskad dubblering av utbudet inom vissa programområden och hinder för att marknadsföra programutbudet över kanalgränserna.

Sveriges Televisions två kanaler programsätts sedan januari 1996 av en planeringsavdelning istället för som tidigare två. Programuppdragen, dvs inom vilka programområden distrikt och redaktioner ska arbeta, beslutas av företagets ledning.

Det programutbud som stått till förfogande för utgivningen under 1996 gick i huvudsak tillbaka på de programuppdrag som getts till de olika redaktionerna och distrikten under 1995. Den ändrade inre organisationen ledde därför inledningsvis inte till så stora förändringar i utbudet. Under 1996 mötte publiken alltså inte två SVT-kanaler i full koordination eller med den struktur som det sammanhållna företaget möjliggör.

Publiken har dock kunnat notera ett antal väsentliga förbättringar under 1996. Filmkrockar på fredagar och lördagar har försvunnit. Servicerepriseringen, snabbrepriserna, av egenproduktionen ökade med 17 procent och sker över kanalgränserna. En sammanhållen barn- och ungdomstid etablerades i SVT1 mellan 18.15-20.00 samtidigt som även 22-tiden i SVT1 fick en tydligare yngre profil. I SVT2 kunde 20-tiden under vardagar vikas för fakta, samhällsprogram och dokumentärer - ett utnyttjande av den tiden som återfinns i få andra TV-kanaler. Mer varierade valmöjligheter skapades under lördag och söndag för kulturintresserade genom att de i distrikten producerade kulturprogrammen - Bildjournalen, Musikspegeln, Röda Rummet - flyttades från lördag till söndag.

Den tidigare kanalorganisationen ledde till en dubblering av programproduktionen inom vissa områden. Inom sektorn samhällsprogram och debattprogram är detta eftersträvansvärt i syfte att skapa mångfald och för att se till att frågor belyses från flera perspektiv. Mångfalden i SVTs utbud 1996 tydliggjordes av program som Striptease (Stockholm), Norra Magasinet (Luleå), Reportrarna (Malmö), Kvällsöppet (Göteborg) och Speciellt (Stockholm). I enlighet med beslut under 1996 om programuppdrag gör Göteborg 1997 bl a ett ekonomiprogram, Summerat, medan Umeå och Örebro startar var sitt debattprogram, Nattöppet resp På din sida.

Inom andra programområden bedömdes en kraftsamling som önskvärd samtidigt som olika distrikt därvid fick utökade uppdrag. Tre sådana områden är medicin, vetenskap och naturprogram. Inom dessa kunde publiken redan under hösten 1996 notera de förändringar i programuppdragen som beslöts våren 1996 och som i övrigt tar sikte på utgivningen 1997 och 1998. Ansvaret för medicinprogrammen ligger nu hos SVT Karlstad med Livslust och för vetenskapsprogrammen hos SVT Norrköping med Nova och Vetenskapens värld. SVT Sundsvall har ansvaret för naturprogrammen, Mitt i naturen. Omorganisationen av SVT har inom de här tre programområdena medgett en kraftsamling och utvecklingsmöjligheter för berörda distrikt till gagn för publiken.

Övergången till ett sammanhållet SVT och de samkoordinerade SVT1 och SVT2 innebar inte att de två kanalerna gavs åtskilda profiler eller "nischades". Kanalerna ska vara fullservice-kanaler som båda ska medverka till att de av företaget uppsatta målen för tittartidsandel och räckviddsandel uppnås. De blandade kanalerna skapar förutsättningar för att placera publikt mindre starka program på attraktivare tider samt även att mer konsekvent genomföra en kompletterande programsättning. Den profilering av kanalerna som kan ses tar sikte på att göra det tydligare för olika publikgrupper vid vilka tidpunkter de regelmässigt hittar program som vänder sig särskilt till dem. Ett tydligt exempel är tidigare nämnda förkvällen för barn och ungdomar i SVT1 samt tiden med yngre inriktning i samma kanal kl 22.00. SVT2 har en klarare profil som kanal för regelbundet återkommande nyhetssändningar med Rapport Morgon, de regionala nyhetssändningarna samt Rapports sändningar under kvällen. Samtidigt erbjuder SVT1 mellan 21.00-22.00 under vardagar fördjupning och särskilda ekonomi- och sportnyheter. Slutligen kan noteras att förkvällen i SVT2 vänder sig till den äldre publiken.

Publiken kunde under hösten 1996 också se resultatet av en klar strävan till förnyelse i utbudet med en tydlig yngre profil. Som exempel kan nämnas Detta har hänt, Wilnius Veckomagasin, Thoors öga, Ragazza, Nudlar & 08:or. Satsningarna har haft varierande framgång.

När det gäller den del av public service-uppdraget som avser insatser för särskilda publikgrupper kan nämnas att Nyhetstecken för döva fick en mer "tillgänglig" sändningstid kl 17.45. Mosaik avvecklade sina nyhetssändningar och inriktade programmet på att spegla och belysa det mångkulturella Sverige med hela befolkningen som målgrupp, inte bara olika språkliga minoriter.

Arbetet under 1996 innebar alltså att förutsättningarna skapades för att bättre utnyttja två-kanalsystemet för ett brett public service-utbud. Den inre organisationen etablerades och samverkansformer mellan planeringsavdelning och programenheter utvecklades. Samtidigt fattades under året beslut som publiken möter resultatet av under 1997.

Aktuellt 18 flyttade vid årsskiftet 1996-97 till SVT2 varigenom förkvällen i den kanalen fick en ännu tydligare prägel. Samtidigt kunde det sammanhållna barn- och ungdomsblocket i SVT1 starta redan kl 18.00. Det viktigaste motivet för att flytta Aktuellt 18 var att inte låta en nyhetssändning med ofrånkomliga inslag av verkligt våld inleda en tid som många barn vikt för TV-tittande. Flytten av Aktuellt 18 är ett under lång tid framfört önskemål från småbarnsföräldrar och den mest påtagliga förändring av SVTs hantering av våldsskildringar som efterlysts.

Under 1996 beslöts också att Aktuellt 18 fr o m hösten 1997 kommer att direkttextas på samma sätt som Rapport 19.30 vilket innebär en avsevärt förbättrad service till hörselhandikappade. Rapport Morgon kommer att utveckla sändningarna under sommaren för att skapa större kontinuitet i utgivningen.

Andra beslut under 1996 som publiken nu möter i utgivningen är regionala nyhetssändningar på söndagar, förlängda regionala nyhetssändningar 17.05 på vardagarna samt regionala fönster om en halvtimme varannan vecka.

Omorganisationen av SVT har även återspeglats i marknadsföringen av programutbudet. Den har präglats av en mer medveten prioritering av program och programområden samt en klarare inriktning på insatser för att nå rätt målgrupper. Sk trailing för program mellan kanalerna har blivit en grundprincip liksom en konsekvent presentation av utbudet i de båda kanalerna av programpresentatörerna. SVT som samlande varumärke har också lyfts fram. Under hösten 1996 har också den grafiska profilen i rutan successivt förändrats. Det arbetet har slutförts under vintern 1997. I det interna arbetet med programinformation och marknadsföring har digitala bild-databaser samt databas för pressinformation rationaliserat såväl det inre arbetet som samarbetet med pressen. Användningen av Internet som kanal för programinformation, programstödjande åtgärder samt kontakt med publiken har under 1996 utvecklats kraftigt.

Föregående sida Nästa sida

Ansvarig: Jan-Olof Gurinder, Informationschef

Copyright SVT Multi 1997