ןויכרא הרזע תובוגת היקנילה תוברת טרופס ןיזגמ תושדח ישאר ףד ישאר ףדתאצ םע .םיעוט םתא ,בוג ידיג לע לכה םיעדוי םתאש םיבשוח םתא םא
רסמתה בוג .קוידב תולאש האמב בוג לע ונרעתסה תויונחל שדחה קסידה
אל ,וליק ינש דירוהל הצורש רמזה לע רתויב םיישיא םיטרפ המכ םכינפלו
תונמרח הלמב שמתשהל אל ףידעמו םדא ינבמ בהלתמ?השדחה הנשה ינפ תא לבקמ התא חור בצמ הזיאב

הנשהש חינמ ינא ?בצמה לע רטקא בוש ינא ,המ לבא .ימיטפוא אל ינא"
ויהנ םדא ייח יכ רקיעב ,לארשי תנידמל העורג יכה הנשה התיה ה נורחאה
תא םג םידבאמ םואתפ זא ,םישנא םיגרהנו םיצצופתמש עגרב .םילוז ךכ לכ
אוה הנורחאה הנשב ונל הרקש לודג יכה קזנה . םדא ייח לש השודקה
הנשל החמשב ךלוה אל ינא ןכל .ונתיא הרוק המ םיעדוי אל תמאב ונחנאש
ילוא ,עדוי ימ .האלפנ תויהל היצפוא הל שי הנש לכ ,ינש דצמ .האבה
המ :רמואו הזה ךילהתה לע לכתסמ ינא רקיעב ?הירוס םע םולש השענ
.ואוווווויש ?הז המ .הא :רמואו לכתסמ התא .תואתשה וז .תורקל לוכי דוע
טילחמ ו השימ םואתפ .רדסב אל המ דיגהל וליפא רשפא יא .תואתשה וז
,ברעב הדובעהמ םירזוח םישנא .ששב ךשוח היהנ זא ,ששב ךשוח היהיש
.ךשוח םהל שי - םהלש םידליה םע רוא םייתעש םהל ויהיש םוקמבו
"?ול םיארוק הככ .ישי ילא ללגב ?המלו
1
?"בוג הליל"ב בוג ידיג תא חראמ תייה

"?אל ותוא המל זא ,זזש המ לכ רתוי וא תוחפ םינייארמ ונחנא .אל המל"
2
?ותוא לאוש תייהש הנושארה הלאשה המ

לאוש יתייה המ עדוי אל ינא ,תונכב .ימצע םע דדומתהל הז .גשומ יל ןיא"
יתייה חטב .ץוחבמ ימצע לע לכתסהל ךכ ידכ דע לוכי אל ינא .ותוא
."עדוי אל ...ול רמוא יתייה ,ותיא םכחתמ
3
?ךלש ץחמה תלאש המ ."בוג הליל"ל עיגמ והינתנ יביב

היהתש יל רמוא היה אוה חטב זאו .דיגיש .ילאנב הזש תורמל '?היהי המ'"
ןויאר היהי הז רבד לש ופוסבש חינמ ינאו ,רדסב היהי לכהשו החימצ
."רצק דואמ
4
?ךתוא ךיבמ המ

."רתי תוימיטניא"
5
?חולסל ךל השק המ לע

אל ינאש ךיא .עדוי ינא .הדמחנ הנוכת איה םימעפלש תורמל ,תוריהי לע"
יל השקש קפס יל ןיא לבא ,החירסמ אצת איה תאזה הבושתה תא ד יגא
.יתיא רשי אל והשימשכ ,יפכב לווע אל לע יב םיעגופשכ ,דיגנ ,חולסל
,הרהנמה תא חתפ אוהש הז לע ,טרמלוא דוהאל ,רוציקב ,חולסל יל השק
."םישנא הברהמ החילס שקבל ךירצ אוה רופיכ םויבש בשוח ינאו
6
?ךתוא קיחצמ המ

."'סרדנס יראל' ,תאזה הבוטה הרדסה ,'דלפנייס' ירחא ,ונ"
7
?ךתוא קיחצמ ימ

."סופטלפ ...ונ הלאו ,ןאפצי"
8
?ךמצע תא בהוא התא יתמ

אצוישכ ימצע תא בהוא ינא .בהוא אל ,טוסבמ ינא .ןמזה בורש חינמ ינא"
:ןמזה לכ ימצעל רמוא ינאש אל הז .דמחנ ריש יל אצוישכ ,בוט והשמ יל
םע יח ינאש איה תמאה לבא ,ךתוא בהוא ינא ךיא ,התא קותמ הז יא .ואוי
המ הזש ,והזש יתדמל .יתונורסח בור לע ,רתויו רתוי .םולשב יד ימצע
."הרירב יל ןיאו חצנל תו יחל ךלוה אל ינאו ,שיש
9
ךמצע לע לכתסמ התאשכ
ןושארה רבדה המ ,הארמב
?שארב ךל הלועש

.יתוא ךיבמ הז .דיגהל לוכי אל ינא"
."הזכ והשמ .וליק ינש דירוהל ךירצ התא ,בוט
10
?ךלש ןושארה תודליה ןורכיז והמ

.הזכ קומע ךתח היה הז רכוז ינאש המכ דע .עבצאה הל הכתחנש ןגב הדלי"
."דיחפמ .החוד והשמ הזב היה .תאזכ ההימתב הז לע יתלכתסהש רכוז ינא
11
?םדא ינב לצא דחוימב ךירעמ התא הנוכת הזיא

תושעל םילוכיש םישנא ךירעמ ינא .םדא ינב ךירעמ דחוימב אל ינא"
םסקה תא ךירעמ ינא .םינוילימ תושעל םילוכי רותפכמש םישנא ,םיקסע
.ןטק ךכ לכ אל רבכ אוהו ,ןטק הלוח אוהש הז לכ םע ,ן וסק'ג לקיימ לש
הנוכתה אל לבא ,הביבח הנוכת ,דמחנ הז רשוי .והשמו 40 ןב הלוח אוה
.םהלש םירבחלו םמצעל םיקזנ ןומה ושע םירשי םישנא ןומה .הבושח יכה
אוה .םישרמ הזכ רוצי אל אוה םדאה ,םדא ינבב ךירעהל המ ןיא רקיעב
."חותיפ יבלשב
12
?םויב ארוק התא םינותיע המכ

."השולש דע םיינש"
13
?הלילב ןושיל ךלוה התא יתמ

."יצחו םייתש ,םייתש .רחואמ"
14
?תוארל דיפקמ התא היזיוולט תוינכות הזיא

."ידנאב ,'ןאזור' ,'סרדנס יראל'"
15
?תושדח

."הרירב ןיא .האור לבא ,דיפקמ אל"
16
?1 וא 2 ץורע

םויהמ' תא האור ינא .תיזכרמה הרודהמה תא האור אל ללכ ךרדב ינא"
17
?רקובב םק התאשכ השוע התאש ןושארה רבדה המ

."רכוס ילב .הת התוש"
18
?רבד ותוא לכה השוע תייה ,הלחתהמ ךלש םייחה תא ליחתמ תייה םא

ו ,יליגל דיגנ ,םיוסמ ליגל עיגמ התא .רבד הזכ ןיא .יטנוולר אל הזו ,אל"
תויהל לוכי היה לכה ,םויה יל שיש המ תא זא יל היה םא :רמוא התא
ביגמ יתייה ילוא זא ,םויה יל שיש תונלבסה תא יל התיה זא םא .תרחא
ויהש חינמ ינא .רחא םוקמב יתייהו תוארפבו תו ינוציקבו סעכב תוחפ
םג זא ,תרחא םהב לפטמ יתייה םא לבא ,תרחא םהב לפטל יתלוכיש םירבד
."עושעש תלאש תאז ,ןכל .םויה רחא םוקמב יתייה
19
?ילארשי והימ

לוכי ינאש רוצי הז ילארשי"
עוגנ ינא .וכותב ימצע תא לילכהל
דיגהל ךלוה ינאש םירבדה לכב
ןייפואמ ילארשי .ילארשיה לע
רסוח ,תונלבס רסוחב רקיעב
הנידמל תוסחייתה רסוח ,סומינ
הז .ןכ' דיגהל לוכי אוה .ולש
דצמו ,'ונלש אוהה חטשהו ,ונלש
.הצוחה ךולכלו תוירגיס קורזי ינש
.יכרע וד םדא אוה ילארשי
לע וליאכ קבאיהל .הללאי ,ךלכלל
.הללאי ,ינויגה אל דואמ והשמ
ונחנא .תוברת ירסח רקיעב ונחנא
תא גוגחל םיחילצמ אל וליפא
אל ונחנאש בורמ 50-ה תוגיגח
שיש והשמ הז ילארשי .םיתברותמ
הז ילארשי .דומלל הברה דוע ול
אוהש ענכושמ ,טעוב ,רצק והשמ
הז ילארשי .בוט יכה לכה עדוי
ךרדב תודבועה לע רתוומש דחא
."ולש הרטמל
20
?ידוהי והימ ,תינוליחה ךטבמ תדוקנמ

שי םייתדל .םייתדה לע הסיפת ןיא ינוליחל ?אל ,הידוהי אמאל דלונש ימ"
ינא .תאזה הלאשה לע תונעל יל השק דואמ ינוליח רותב .םמצע לע הסי פת
.םהלש תוגהנתהה תא ןיבמ אל ינא .םייתד ןיבמ תוחפו תוחפ ינאש הדומ
תאז לכב יכ ,רהזנ ינאו ,תמאה ןעמל .תד שי הרטמ וזיאל עדוי אל רבכ ינא
.ילש םייחל ומצעלשכ רבד םוש תמרות אל תדה ,םיהולאמ דחפ יל שי
אל ינא .ידוהי והימ דיגהל לוכי אל ינא ןכלו יל םינבומ אל הלאה םיכרצה
םה רבד לש ופוסב םא ,והשמל דבעתשהל םיכירצ םישנא המל ןיבמ
בורלש םישנאל הארנכ רזועש רבד ןימ הז .םייח לגעמ ותוא תא םירבוע
."הזב ורחב אלו הז ךותל ולדג
21
?הבושתב ורזחש םישנא ןיבמ התא

טושפ םהש השק ךכ לכ הקוצמב םהש ןיבמ ינא .הז המ ספות אל ינא .אל"
.חכוותא אל ינאו תושעל המ יל דיגת ,םוי רדס יל ןיכת ,ייק.וא :ם ירמוא
ךכ לכ רבד הז ,רהוז ירוא .עזעזמ הז .הבושתב ורזחש םישנא ריכמ ינא
ןיבמ אל ללכב ינא .הזה םלועל ךלת זא ,הבושתב תרזח ,ייק.וא .תוועמ
התא המל זא .רוסא הז .הצקומ ירה הז .היזיוולטל םיאבש םייתדו םינבר
הטישב דובעל ךלי אוהש ?המל .ירנויסימ ע טקב םיאב וליאכ םה זא ?אב
"היזיוולטב דובעל ךישמנ ונחנאו ולש
22
?ןכ הפיא ,לארשיב יח תייה אל םא

."קרוי וינב וא זירפב"
23
?םעפ ףא עסית אל ןאל

."הנשה היהנ הז םואתפ העבש .ןוילימ השיש ,תאז לכב .הינמרגל"
24
?תלכאש בוט יכה קייטסה הפיא ,םיקייטס בבוחכ

."ףוגנזיד תניפ יקסניטוב'זב ,םייח לצא"
25
?ךילע בוהאה רשבה חתנ והמ

"טוקרטנא"
26
?ןפוא םושב לכאת אל המ

."יתוא החוד הזו יתיסינ .תויח תופדצ ילוא .הזכ רבד ןיא ,ןורקיעב"
27
?האנ סרכ םע רבכ םיכלהמ ךירבח בור ובש ליגב הרזגה לע םירמוש ךיא

."םיזגמ אל טושפ ינא .היגרנא שממ הזב עיקשמ אל ינא ,תמאה"
28
?בוט יכה לשבל עדוי התא המ

השוע ינאש רבד הזיא ןיא .ריבס והשמ יל אצוי םימעפל .דחוימב רבד םוש"
הז ,ער אל ינא תותיבחב .םיהדמ הזיא .ואוו וילע םירמוא םלוכו ות וא
רבד אל הז לבא ,המדא יחופת םע ףועבו ,הנורחאה השפוחב יל הלגתה
."רבכ םיאושנש ירחא הז תא םישוע .הרוחב לשמל םישרהל לוכיש
29
הזיאל עדוי אל רבכ ינא
ןעמל .תד שי הרטמ
,רהזנ ינאו ,תמאה
יל שי תאז לכב יכ
אל תדה ,םיהולאמ דחפ
רבד םוש תמרות
.ילש םייחל ומצעלשכ
םישנא המל ןיבמ אל ינא
"והשמל דבעתשהל םיכירצ
?ךתוא הדיחפמ ,הנקזה

ינא .היוצר אל חטב .אל הדיחפמ"
רמוא התאש ןמז שיש חינמ
יתלב אל הז .הללאוו :ךמצעל
ךירצו םינש ךכו ךכ שי .לבגומ
יאדכ לכ םדוק זא .ןתיא דדומתהל
,םיכוכיחב תיחפהל ,ןתוא ל צנל
הפיט תויהל תוסנלו ליעי תויהל
טושפ התא . הז הככ .דמחנ רתוי
,ךירעהל ליחתמ התאו הבצקהב יח
שיש ןיבמ התא .תונובשח תושעל
קיפסת אלו תננכתש םירבד המכ
."םלועל
30
?דחוימב ןייטצמ התא המב - אבאכ

רקיעב הז .תוקסעתה וז .םימעפל םתוא קיחצהל לוכי ינא .ןייטצמ אל ינא"
שי םימעפל ,םיניינע המ ,התיבה אב התא תואיצמב לבא ,יטנמור עמ שנ
."עמשנ הזש הממ יטנמור תוחפ הזו ,תוחפ םימעפל ,םהילא ןמז רתוי ךל
31
?אבאכ ךלש השלוחה תודוקנ ןהמו

."יללכב ,תדמתמ הדרח יל שי"
32
?ךיפלכ ךידלי לש החיכש יכה הנולתה יהמ

."וילע רבדל יל השקש אשונ הז .גשומ יל ןיא"
33
?תיסוכ יוטיבה לע בשוח התא המ

לבא ,הככ רבדמ רעונהש תויהל לוכי .תויסוכ תונב לע םירמוא אל .רוסא"
קלח הז ,םינותיעב הז תא םיבתוכש הזו .םיער תומוקממ ררחתשמ הז
יהשימ הז ?הז המ .תיסוכ הלמה לש תועמשמה לע ובשחת .תוברת רסוחמ
ונחנאש בשוח ינא .הז תא בהוא אל ינא ?הזה רבדה הז המ ?סוכ איהש
רבכ הז הרוחבו ,ונל רתונ דועש ןורחאה דובכה תא רובשל ידכ לכה םישוע
"...ללכב
34
?םדא ינב לצא םייטמרד םייונישב ןימאמ התא

דעו םידלונ םהש עגרהמ רבדה ותוא םיראשנ םלוכ .םינתשמ אל םדא ינב"
רתוי םיאירב ,רתוי םיינע וא םירישע תויהל םילוכי םה .םיתמ םהש עגרה
."הנתשמ אל .הנתשמ אל םהלש יסיסבה יפואה לבא ,תוחפ וא
35
?ךלש תבל השרת אל ןפוא םושבש ךלש ןבל השרת המ

"םולכ דחא ףאל השרמ אל ינא זא השרמ אל ינא םא .ללכב םלועב הזכ בצמ ןיא"
36
?םייחל ךלש םידליל תתנש הבוט יכה הצעה המ

ץורת לא ומכ םייסיסב םירבד דליל ריבסת ךיא .םייחל דלי ןיכהל השק"
ךלש ןבה תא חקול התאש ,םיטרסב ומכ ,הזכ יטנמור בצמ ןיא . שיבכל
הככ םה םייחהו םייחל אצוי התא ...ןב עמש .ייק.וא :ול רמוא התאו החישל
םידליה לע םירוהה לש הטילשהו ןיטולחל הנוש םלועה .הככ אל הז .הככו
םימיוסמ םירבד שי - יחכונה רודה .38 ."תיספא ללכב איה םויה םהלש
?וב אנקמ התאש
37
?וב אנקמ התאש םימיוסמ םירבד שי - יחכונה רודה

בהוא ינאש תורמל .'אל' שממ אוה הזה רודל שיש המ לכ .אל שממ"
.קיזמ רבד הז היזיוולטש איה הנותחתה הרושה ,היזיוולטב דבועו היזיוולט
,בוחר יקחשמ ןיא ,םירפס ןיאש אוה היזיוולטה לש ריחמה .ר עונל דחוימב
תאו רייוס םות תא ריכמ אלש םלש רוד שיו ,תיתצובק תוליעפ טעמכ ןיא
,םתוא רמוא ינאש יטתאפ שיגרמ רבכ ינאש םירבד ינימ לכו ןיפ ירבלקה
םיגוסה דחא איה האירקהו ,האירקה תא ד ביא הזה רודהש בשוח ינא לבא
דיחיה רבדה ,ןוימדה תא ךמצעב חתפמ התא ובש רודיב לש םידדובה
םירכמתמ םי שנאש תידרפסב תורדס ינימ לכ שי .וב לכאומ אל התאש
."בוט רפס וחק :רמוא ינאו ,ןהל
38
?היגולונכט םע רדתסמ התא ךיא

שי .ןטק רתוי םויה היהנ םדאה לש ומוקמ ,תיגולונכטה הפקתהה חכונל"
,לשמל בשחמ .םתוא םיליעפמ ךיא תעדל רשפא יא טושפש םירישכמ ןומה
הז .עיצמ אוהש תויצקנופהמ 500 יקלח דחא קר םילצנמ םישנאה בור
רפס ותיא לבקמו ןועש הנוק התא .םדאה תא הפיקתמ היגולונכטה .ךבוסמ
רמוא םגו ,רפיב םגו ןועש םג אוה ןופאלפ ל כ םויה זא .םידומע 200 לש
התאו ,סקפ םגו ,ךלש רטיסיבייבה תויהל לוכי םגו ,לארשי יגח לכ תא ךל
ינאש שיגרמ ינא .סקפ םע בבותסהל בייח ללכב התא המל ההות םואתפ
.םיבושח קיפסמ אל םירישכמהו ידמ תובע תורבוחה .יתוא רעצמ הזו .שלחנ
איה ,םלועה תא התניש אל איה .םולכב תרזוע אל לבא הביהלמ היגולונכטה
םיאנק םימלסומ 200 וחצר וישכעש הז תא אל יאדווב ,םולכ הרתפ אל
."םהלשב םימלסומהו ולשב ינוס ,תרמוא תאז .רי'גלאב
39
?םעפ תיסינ ,הנאוחירמ

אל הזש הז יל עודיש המ לכ"
שי 'ביבא לת'לש תורמל ,יקוח
ינא .'הקורי ה איר' ארקנש רודמ
לש קוניפ הז .דואמ ער הזש בשוח
אל הז רבד לש ופוסב ירה .ןיקניש
1,500-ב אל .ץראב יקוח היהי
לבלבמ הזכ רודמ .תובורקה הנשה
רמוא אוהש הזב םי ריעצ םישנא
.רדסב אל הז לבא ,רדסב הזש םהל
םישנאל םיחתופ .יקוח אל הז
ןיא .הז ללגב םיילילפ םיקית
םיקחשמ .הזכ רודמב יתימא ךרוצ
תנידמב עג רכש ,קחשמב הפ
יתבושתו .תיקנע היעב אוה לארשי
רבדל יטנוולר אל הז :םכתלאשל
."ןותיעב הזכ רבד לע
40
?ןייארמ התאשכ לבוס דוע התא

."הזל טושפ רתוי חתפמ הזיא אוצמל ךירצש בשוח ינא לבא ,לבוס אל ינא"
41
?ןייארתהלו

,ןייארתהל לבוס ינא דיגהלו ןייארתהל לוכי אל התא .אל םג םצעב .תצק"
םייתדה םע ומכ הז .ןייארתת לא זא ,ןייארתהל לבוס התא םא יכ
."היזיוולטהו
42
?תינכותב םילוטסירבה לש עטקה םע קיספת יתמ

,בותכ לכה ונל יי'גל םג .םתוא בייח ינא .םלועל קיספא אל ינא"
."ןכ ינאו הז תא רמוא אל אוהש קר
43
?דחוימב תרשקנ תינכותבש םיעוצעצהמ הזיאל

."ךרדה תליחתמ יתוא הוולמ טושפ אוה יכ ,ןינתל"
44
?בוג ידיג תוסוכמ תיבב התוש התא

."רבכ יל ורבשנ ןבורו .תולוחכ אל לבא .םג"
45
?םעפ ףא טאוד השעת אל ימ םע ,תונכב

םהילע תונעל לוכי ינאש םירבדה גוסמ אל טושפ הז .תונכל םוקמ הפ ןיא"
."ןותיעב
46
?2-ויב תייה

15-ל לעמ וב שי םא םולכ תוארל רשפא יא ,תיזיפ ,קראפב יכ .אל שממ"
רבכ יתייה .המכו המכ תחא לע זא ,שיא ףלא 70 ויה 2-ויב .שי א ףלא
."םולכ יתיאר אלו קראפב םיימעפ
47
?טאוד ךתיא תושעל בריסש והשימ שי

.תינכותל אובל ובריס םג אלא ,יתיא רישל ובריס קר אלש הלאכ שי .חטב"
."ימ םכל דיגא אל ינאו .יתנבצעתה .יתבלענ אל
48
?האבה הנועב ןלוג ליא םע טאוד השעתש יוכיס שי

ןויגיה שיו ,םעפ ףא תינכותב היה אל אוהו םויה לודג בכוכ אוה .יאדווב"
."ותוא יתלאש אל דוע .םיכסי אוהש הווקמ ינא .ותוא איבהלב
49
םג רישל הנכידל םעפ ןתית
?תומוסרפב אל

אל םעפ רש רבכ הנכיד"
."םובלאב רש אוהו ,תומוסרפב
50
...איה השוחתהו .ץראב היישעה תרמצב הנש 25

השוחתה .תרמצב ןמזה לכ אל ינא לבא ,וחילצהש םירבד ינימ לכ יתישע"
25 רבכ ינא .הללאוו :ךמצעל רמואו רקוב לכ םק אל התא לבא , הדמחנ
םג איה םאו ךלש הדובעה תא השוע התא .26-ה הנשה תאזו עוצקמב הנש
."הלהב תוחפ שי .המיענ השוחתה .אלפנ ללכב הז זא ךתוא תניינעמ
51
?היזיוולט בכוכל תכפהש זאמ ךב הנתשה המ

םיתעלו חומ רצק היהנ התא הז תובקעב .הלודג רתוי איה הפישחה תמצוע"
תונלבס ךל ןיא םג םימעפל .םידמחנ ,םימעפלש ,םישנאל קדצב אלש סג
םישנא ינימ לכל הרטמ היהנ םתס התא םימעפלו ךל םירמוא המ עומשל
תוחפ הברהל ךתוא ךפוה הז .ךלש תינכותה לע והשמ דיגהל םיצורש
."דרשמל עיגהלו וט ואל סנכיהל רהמ הצור התא .יתודידי
52
?ומצע םע בוג ידיגל לק רתוי םויה הפיא

ןומה .רתוי עדוי טושפ התא .ב .תילכלכה הניחבהמ .א .יל לק רתוי ,ללכב"
קיספמ התא ,ךייח תא ליחתמ התאשכ הלחתהב םהב רסייתמ התאש םירבד
ינא .חונינ רתוי ינא .עוגר רתוי לכה .רתוי רגובמ ליגב םה מ רסייתהל
."הדובעה לעו ימצע לע ,םייחה לע רתוי עדוי
53
?םינש רשע ינפל תעדי אלש ,םויה ךמצע לע עדוי התא המ

לבא .ילש ןורסיח םוש רותפל חילצמ אל ינא יכ ,יל רזוע רקיעב אל ןמזה"
ספות אל ללכב התא ריעצ התאשכ .המלשה לש גוס הז .רתוי רדתסמ ל כה
םע םלש רתוי ינא םויה .יביטקניטסניא ןפואב םירבד השוע התא .הרוק המ
."םייחה ל ע טלוש רתוי .ימצע
54
?ךיניעב הנוכנ יכה האשילקה יהמ

."םכל דיגא ינאו תואשילק יל ודיגת"
55
.דחאה ןמ םיינשה םיבוט

"?דוע המ .דימת אל םצעב .ןוכנ הז .ןיוצמ"
56
."ימצע םע םלש רתוי ינא םויה"

שממ ינא ,תיסוכ רמוא אל ינא ,םימגתפב שמתשמ אל ינא .עדוי אל"
."רוהט
57
?ךתוא תגציימ תוחפ יכה הנוכת הזיא

."לגרודכ"
58
?דחוימב ךירעמ התא תישנ הנוכת הזיא

."תוירבג תונוכתו תוישנ תונוכת שיש בשוח אל ינא"
59
התא ישנה ףוגב רביא הזיאל
?ךשמנ יכה

הז ,ללכב השא .םירביאה לכל"
."ןיוצמ טנטפ יל הארנ
60
?ךמצע תא קנפמ התא ךיא

."בוט לכוא ינא"
61
?ךמצעל תינקש הנורחאה הנתמה התיה המ

."קרוי וינב .םיקייטס לע רפס"
62
?תנעלו

."ייחב .רכוז אל"
63
ךב תואור ךלש תבה לש ליגב תונבש הדבועה םע דדומתמ התא ךיא
?סקס למס

הז לבא ,דומח הזיא :תורמוא ילוא ןה .םיקדוצ םתאש חוטב אל ללכב ינא"
יח אל םג ינאו תוצירעמ םע תודדומתה םוש יל ןיא ,ללכב .רחא והשמ
."דבוע ינא .הז ךותב
64
ןומצע תנעו ירטע ילג םע ןמרחתהל ,בוג ידיגל השק רתוי המ ,תינכט
?יח רודישב ןייארל וא ,ליבקמב

הלמה לע החומ םג ינאו .תאזה הלאשה םע הלועפ ףתשמ אל ינא"
תויהל ,םע קחשל ,לשמל ,המוקמב תויצפוא הברה ךכ לכ שי .ןמרחתהל
"?ןמרחתהל דיגהל המל .םע
65
הזיאב ,הרוחב םע ליחתהל ךירצ תייהו 20 ןב קוור בוש םויה תייה םא
?שמתשמ תייה הקינכט

."הז תא השוע יתייה אלש חינמ ינא .גשומ יל ןיא"
66
?רקשמ התא יתמ

ומכ הלאכ םייתוטש םירקש .םיינורקע ארונ םירבד לע אלו ,יל חונשכ"
והשימ םע רבדמ ינאש ומכ וא .אב אל ינאו ,ךתוא רקבל אובא ינ א ,לשמל
הפי רמוג אלא '?התא ימ ,הנוב' :ול רמוא אל ינאו ,ריכמ אל ללכב ינאש
."םולש רמוא ,החישה תא
67
?לזלזמ התא המב

ךכ לכ לוזלזה תנוכתב שמתשמ אל ינא לבא ,יתוא תנבצעמ תויטיא"
."הברה
68
?דחוימב בהוא התא ידוהי גח הזיא

החורא שיו םיאב םלוכש בהוא ינא .רדס בהוא ינא .דמחנ תוכוס םג .חספ"
."הז תא בהוא ינא .םידליו תונתמו םיזוגא שיו הדגהב םיארוקו ה לודג
69
רב ידנס :ףידעמ התא ימ תא
?רהוז רב לעי וא

."םירבד הלאכ לע הנוע אל"
70
?ןבא הלואג וא ןיבי םייח

."יטנוולר אל"
71
?'ץיבומייח יקימ וא ןבא הלואג

."רמוא אל"
72
?חלש רפוע וא 'ץיבומיחי ילש

."וידרב םירוביד םע תוינכות בהוא דואמ ללכב ינא"
73
?ןדחפ וא ץימא :רתוי התא המ

ךירצש המ םע .ץימא ךכ לכ אל םג ינא לבא ,ןדחפ ךכ לכ אל ינא"
הארנ הז .ןדחפ ינא זא ,י'גנאב לע תלאוש תא םא .דדומתמ ינא דדומתהל
."יטוידיא יל
74
?ןקיחצמ וא קיחצמ

."קיחצמ זא ,ללכב םא"
75
?ךדכודמ וא רשואמ

."חותמ"
76
?םוסרפה ךממ הבג ריחמ הזיא

.הב בבותסמ התאש הרבחה תא הנשמ התא תצק ,קותינ תצק .תיסחי טעמ"
התא תיתחפשמ םג .ךלש רוזאב םישנא םע רקיעב ךמצע תא אצומ התא
תודודו םידוד ינימ לכ זא ,היזיוולטב ךתוא ו ארש ללגב .תוועתמ הפיט
שיו יתחפשמ עוריאל סנכנ התאש הזל עדומ היהנ התא .תרחא ךתוא םיאור
עיגמ ינא ,םהילא עיגהל הצור ינאש תומוקמל לבא .ךביבס שחב שחר הזיא
."עיגהל אל יל רזוע קר הז ,עיגהל הצור אל ינאש תומוקמלו
77
?ןוראהמ תיטילופה האיציה ךממ התבג ריחמ הזיא

אל ילש השוחתב .ימצעל השרמ ינאש טעמה תא קר עיבמ תמאב ינא" 2
אל .הלאכ םירבד לע ריחמ םימלשמש בשוח אל ינא .ריחמ םוש יתמליש
הבוגת יבתכמ לבקמ ינאש הדבועה .תיתימא תיטילופ הפידר הפ ןיא .ץראב
,םימיוסמ םישנא ןבצעמ הז .תינכותה לע םילכתסמש החיכומ םידדצה לכמ
ינא .רדסב זא ,םויה יתוא םיבהואש םישנא תוחפ שי םאו .םילכתסמ םה לבא
."הז ללגב הדובע יל היהת אל דחא םויש דחפמ אל
78
?תולפט תונומא

הכחמ יתייה רוחש לותח שיבכה תא רבוע היה םעפ םא .תוחפ םויה"
דיגהל ןכומ אל ינאש הז ,יל ראשנש דיחיה רבדה ,םויה .וטוא םדוק רובעיש
ינא זאו יל קלפתמ םימעפל .ילש החפשמה ינבמ דחא ףא לע בוט רבד םוש
."ופט ופט ופט רמוא רשי
79
?הנוילע החגשהב ןימאמ

השיש ,תאז לכב .אל החגשה"
.חיגשה אל דחא ףאו וכלה ןוילימ
לצא טלב יכה הז .ןכ ,לרוגב לבא
ןבה תויהל הרומא הנאיד .הנאיד
עסונש ,םלועב ןגומ יכה םדא
גהנה םע םלועב ןגומ יכה וטואב
ינויגה אל יכהו םלועב בוט יכה
לבא ,הל הרקש המ הל הרקיש
."ךרות וישכע .המידק :רמא לרוגה
80
?ןוצר שפוח וא םזינימרטד

תא תויחל ךירצ .םולכ הנשמ אל הז לבא שארמ עובק לכהש ןימאמ ינא"
רשפאש הברה יכה גישהל לדתשהל ,םיצור ונחנאש המ תושעל ,ונייח
."לכה הזו עיצהל ול שיש הממו םלועהמ
81
?דדוב יאל ךתיא חקול תייה טילקת הזיא

."רפס חקול יתייה ,ללכבו .דדוב יא םושל ךלוה יתייה אל"
82
?ולש היורצ לש "הבהא ייח"ב הרוביגה ,הרעי לע בשוח התא המ

ילואו ,םהידיב םהייח תא םיחקול אל םישנא ןומה .האלפנ איהש בשוח ינא"
איהו הלש םייחה םע החונמ תרסח התיה ,והשכיא ,הרעי לבא ,ךכש בוט
תכלוה איהו ,הל תארוקש האקתפרהה םע ,הלש היזטנפה םע תכלל הטילחה
ינא .םירבד הלאכ השועש םדא לכ ךירעמ ינא .ףוסה דעו קוחר דואמ הז םע
ופורפא - הזה םלועה .תומכסומב תטעובש תיתורפס תומדכ התוא ךירעמ
םימעפל עדוי אל ינאש הלאה םירודמה לכו תינרדומה תונותיעהו ןיקניש
רושקש המ לכב לבא ,ררחושמו חותפ רתוי הרואכל אוה - ארוק ינא המ
ךכ לכ שי .ינרמש דואמ אוה ,הניבל וניבש םיסחיל דחוימבו ,שונא יסחיל
חונ טושפ יכ דעצ הזיא םמצע םע םישוע אלש םירשואמ אל םישנא הברה
אל דואמ הרעיו םינרמש דואמ ונחנא .ימצע לע רבדמ אל ינאו ,םהל
."הז לע התוא ךירעמ ינאו ,תינרמש
83
?תילעמב ותיא עקתיהל הצור תייהש ןורחאה םדא ןבה והימ

."שיא הזכ ןיא"
84
?תפתושמ ףצק תייטבמא תושעל הצור תייה ימ םע ,היזטנפב

לש המר הזיאב םכל דיגא אל םג ינאו ,הלאה תויזטנפה לש המרב אל ינא"
רוכמל ךירצ ינאש תורמלו .יטרפו סומכ רבד הז היזטנפ .ןכ ינא ת ויזטנפ
.הזה בלשל יתעגה אל דוע .יהמ ןותיעה יבג לע דיגא אל ינא ,טילקת
."תונותיעה יבג לע םהלש תויזטנפה תא סורפל וכישמי םירחא םישנאש
85
?ךלש תדלוהה ימי תא גוגחל גהונ התא ךיא

."רתויב םצמוצמה החפשמה גוחב .ילמינימ יד ןפואב"
86
?ךל םיבורקש םישנא לש תדלוה ימי ןייצל דיפקמ התא

תירב ,הרותל היילע ,הווצמ רב :גוגחל יל בושח לכה .יל בושח דואמ הז"
."לכה ,הלימ
87
?טנרטניא

ןמז יל ןיא רבד לש ופוסב .יתקספה ,יתשגרתה ,יתרבחתה .ירטסיה אל"
."הזל
88
?םירזיח

ואצמש הזה קראמסהמ ץוחש ןה תוטושפה תודבועה .שיש ןימאמ אל ,עגרכ"
םירוצי שיש דיגהלו הב עוגנל רשפאש תיזיפ החכוה םוש ןיא ,ץיצי בשומב
.םיינוציח
89
ינאש הדומ ינא"
ןיבמ תוחפו תוחפ
ןיבמ אל ינא .םייתד
.םהלש תוגהנתהה תא
?עוצקמב בהוא יכה התא המ

הישעה תא .הרבחה.תווצה תדובע תא"
."רישל יל םינתונש הז תא.המצע
90
?בהוא תוחפ יכה התא המ

עמשנ הז .תאזה הדובעב והשמ לבוס אל יתייה םא ימצע תא בעתמ יתייה"
תושעל אל ,םדא ןב לש םילודג יכה םיגשהה דחא הז לבא ינצחש
."בהוא אל התאש המ
91
הזיא תחת ,לארשי תנידמ לש םינמאה רפס בתכיישכ
?החנמ ,רמז ,ןקחש :ךמש תא תוארל ףידעת הירוגטק

ינא זא ,הזו הזו הז השוע ינאו רחאמ ?רוחבל םיבייח"
סנכנ יתייה אל .השוע ינאש םירחאה םירבדל שחכתמ
ויהיש זא ,הזכ רפס היהי ללכב םא .םיראתל ללכב
קירא .ךכו ךכו ךכ השע בוג יביג .תויגולונורכ תומישרב
."ךכו ךכו ךכ השע ןייטשניא
92
?רוזחל הצור התייה תירוטסיה הפוקת הזיאל התלוכי ול

םישנו וזכ תוביסמ לש הריואה יל הארנ .טראצומ לש הפוקתל"
הצור יתייה רקיעב .פא שופה תא ואיצמה ,בגא ,זא .םיפושחמ םע
.םייקנע ךכ לכ תודמעמ ילדבה םש ויה יכ ,ליצא תויהל
טושפ .םולכ ושע אל םיליצאהו ,םיליצא טעמו בער םלש םע היה
."והזו תוזוחא םהל ויה .הדובע םהל התיה אל
93
הדבועל ךלש ןורתיפה הז תינכותב ךלש םויסה ריש
?עיפוהל אנוש התאש

."יקלח ןורתפ"
94
?תורוקיב ארוק

."ןכ"
95
?ךילע םירמוא המ ךל בושח ןיידע ,תונותיע לש הנש 25 ירחא

,השוע ינאש המ תא םירקבמש הז .ילע םירמואש המ אל הז"
רעפ שיש שיגרמ ינא יכ סעוכ ינא הבוט אל תרוקיב שישכו
הביתכה לש תזחשומה תויניצה ןיבל השוע ינאש המ ןיב
."תעגימ תויניצ וז .תיאנותיעה
96
?לכמ רתוי ךב עגפ המ ,ךילע בתכנש המ לכמ

הזכ רבד ארוק התא .40 ליג תא יתרבעש ובתכש רעוז ינא"
.רדסב אל המ ?הז תא רשיא ךרוע ?הז תא ארק ךרוע :רמואו
."תוקסעתה וזכ אל תאז ,תונכב לבא .40 ליג תא יתרבע זא
97
?גניטייר

גניטייר .2 ץורע לש יטסילטיפקה ןונגנמהמ קלח הז גניטייר"
.תינכותל ביצקת ךל שי םאתהבו ,תומוסרפה ריחמ תא עבוק
תינכותלו ,ךלש גניטיירל סחיב הנבינ ךלש תינכותה לש ביצקתה
אל םלועמ ינש דצמ .בושח רבד הז גניטייר ילש ומכ תויולע םע
ונחנא .גניטייר יעצבמל םיסנכינ אל ונחנא .גניטיירה ליבשב ונדבע
."הלאכ םירורחסל םיסנכינ אלו םירזיח םיאיבמ אל
98
?"בוג הליל" היהת אל וב םויה לע םעפ התבשח

הניחבמ ןפלואל סנכיהל רתוי לגוסמ היהא אל ינאש דע ,אל"
."הז תא תושעל הצרא ינאש חינמ ינא ,איקהל יל אוביו תישפנ
99

בוג ידיג לש רתאה
!תיתיעב תירבע
בוג ידיג לש רתא דוע
?השדחה הנשל ךמצעל לחאמ התא המ

המ יל ןיא ?ימצעל לחאל"
.הוולש הנש יל היהתש .ימצעל לחאל
לחאא ינא .הוט רכמיי קסידהש
היהת אלשו םיאירב ויהיש םלוכל
,תושעל המ .ידמ השק הנש ונל
."םלועה םע השק דואמ םויה םדאל
00ביבא­לת ןותיעל תורומש תויוכזה לכ 1997 ©
ונילא חולשל רשפא תורעהו תובוגת