Mine Fynske Aner Af Hans Nørgaard, Egebjerg
Forside ] Op ]


Mine Fynske Aner  Af Hans Nørgaard, Egebjerg

Min mor Maren Marie Nørgaard, født Rasmussen kom til verden 1916 på et midtfynsk landbrug, beliggende Rynkeby Hede, Ringe sogn, Gudme herred.


Min mor sammen med sine brødre, fra venstre Niels, Johannes og Jens, i haven ved deres fødehjem, på Rynkeby Hede, Ringe sogn. Stuehus og have er fra 1933.

Maren Marie Rasmussens aner:

Forældre:

Gårdejer Hans Rasmussen og Louise, født Larsen

Ane nr. 2: Hans Rasmussen, født 15.2. 1864, Ringe sogn, Gudme herred, død 1948 sammesteds.
Viet 17.6. 1909, Årslev kirke, Åsum herred til
Ane nr. 3: Louise Larsen, født 20.8. 1879, Kirstinebjerg, Årslev sogn, Åsum herred, død 1965, Rynkeby Hede, Ringe sogn.

Bedsteforældre:

Ane nr. 4: Rasmus Hansen, født 13.8. 1826, Ørbæk by og sogn, Vindinge herred, død 18.12. 1902, Rynkeby Hede, Ringe sogn, Gudme herred.
Viet 8.7. 1859 i Svindinge kirke, Gudme herred til
Ane nr. 5: Johanne Nielsdatter, født 25.1. 1831, Svindinge sogn, Gudme herred, død 20.5. 1866, Ringe sogn

Rasmus Hansen kom straks efter faderens død 1841 i plads på en gård i Ørbæk, hvor han opholdt sig i 1½ år; dernæst blev han møllerkarl på Ørbæklunde Mølle i henved 4 år, da han "formedelst udskrivningen til den stående hær", måtte drage med krigen i 1848-50. Da han atter trak i de civile klæder opholdt han sig 6 år i Svindinge sogn på Østfyn, førend han den 6.6. 1857 rejste til sit nye hjem på Rynkeby Hede i Ringe sogn. Her blev han i henhold til tinglæst adkomst af 5.11. 1857 ejer af et bolsted, Arvehus kaldet, under matr. nr. 10b, Rynkeby, Ringe sogn. I 1870 tilkøbtes endnu en jordlod til ejendommen.

Arvehus opført ca 1842. Foto før ombygningen 1933.

Rasmus Hansen var gift 3 gange. 1 1857 ægtede han enken efter den tidligere ejer af Arvehus, Jensine Marie Johansdatter med hvem han fik datteren Ane Kirstine Rasmusdatter [1858-1878]. Efter Jensine Marie Johansdatters død i 1859 drog Rasmus Hansen tilbage til Svindinge for at hente sin ungdomskæreste Johanne Nielsdatter [Ane nr.  5] med hvem han fik børnene Niels, født 1860 [stabssergent og dannebrogsmand], Sine Marie, født 1862 [gift med gårdejer på Nordfyn] og endelig Hans [Ane nr. 2]
Heller ikke dette ægteskab blev langvarigt og Rasmus Hansen indgik sit sidste ægteskab i 1866, få måneder efter Johanne Nielsdatters død, med Maren Larsdatter, født 30.11. 1828 i Vejle [Fyn]. Hendes forældre ejede Pæredal, Dømmestrup i Nr. Lyndelse sogn, Åsum herred.

Ane nr. 6: Niels Larsen, født 18.11. 1833, Dømmestrup, Nr. Lyndelse sogn, Åsum, død 2.10. 1899, Kirstinebjerg, Årslev sogn, Åsum herred.
Viet ? til
Gertrud Marie Madsdatter

Ane nr. 7: Gertrud Marie Madsdatter, født 7.9. 1840, Dømmestrup, Nr. Lyndelse sogn, død 24.4. 1912, Årslev sogn.

Niels Larsen var tækkemand og træskomand. Han var med da danskerne i krigen 1864 måtte rømme skanserne ved Dybbøl.
Niels Larsen og Gertrud Marie Madsdatter ejede en lille ejendom i Kirstinebjerggyden, som nu er fjernet.

Niels Larsens nu afbrudte ejendom i Kirstinebjerg

Niels Larsen og Gertrud Marie Madsdatter fik sammen børnene:  Lars Larsen [ejer af Pæredal i Dømmestrup], født 1870, Anne, født 1871 gift med smed Christoffer Christoffersen i Dømmestrup, Mads Larsen, født 1874, død som ung, Maren Kirstine, gift med husmand Karl Madsen, Tarup, Sønder Nærå sogn, Rasmine, gift med husmand Rasmus Nielsen, Søllinge Langeskov, Karen Marie, ugift boede hos søsteren Maren Kirstine og Louise [ane nr. 3].

Hyggestund i det fattige husmandshjem i Kirstinebjerg
 

Oldeforældre:

Ane nr. 8: Hans Clausen, født 4.6. 1780, Ørbæk sogn, Vindinge herred, død 21.9. 1841, sammesteds.
Viet 5.11. 1825 i Ørbæk kirke til
Ane nr. 9: Kirsten Rasmusdatter, født 24.10 1800, Ørbæk sogn, død 22.3. 1849 sammesteds.

Hans Clausen fæstede 7.11. 1808 gård nr. 8 i Ørbæk [under Ørbæklunde gods] efter afdøde Knud Christensen, hvis enke, Maren Jørgensdatter, han ægtede. Maren Jørgensdatter døde i juni 1825, hvorefter Hans Clausen ægtede den langt yngre  Kirsten Rasmusdatter med hvem han fik  følgende børn: Rasmus [Ane nr. 4], Maren Hansdatter, født 1828, Sara Hansdatter, født 1829, Anna Hansdatter, født 1831, Knud Hansen, født 1833, Claus Hansen, født 1835 og Niels Hansen, født 1837.
Efter Hans Clausens død i 1841 giftede Kirsten Rasmusdatter sig med Christen Hansen.

Ane nr. 10: Niels Henriksen, f. 5.8.1798, Svindinge sogn, Gudme herred, død 19.7. 1868, Svindinge sogn.
Viet 22.5. 1830 i Svindinge kirke til
Ane nr. 11: Anna Marie Rasmusdatter f. 13.12. 1806, Svindinge sogn, død 17.5. 1880, Tved sogn, Sunds herred

Niels Henriksen var fæster af et hus i Kokkehaverne, Svindinge sogn, som hørte til præstegården.
Sammen med Anna Marie Rasmusdatter havde han børnene Lars Nielsen, bosat i Tved sogn, Sunds herred, og Johanne Nielsdatter [Ane nr. 5]

Ane nr. 12: Lars Jørgensen, f. 8.10. 1797, Vejle sogn, Sallinge herred, død 17.3. 1880, Dømmestrup, Nr. Lyndelse, Åsum herred.
Viet ? til
Ane nr. 13: Ane Nielsdatter, f. 10.2. 1799, Vejle sogn, Sallinge herred, død 30.5. 1850, Dømmestrup, Nr. Lyndelse sogn.

Lars Jørgensen var indsidder i Vejle sogn, Sallinge herred, førend han 1830 kom til Dømmestrup i Nr. Lyndelse sogn, hvor han overtog den gård, der nu bærer navnet Pæredal. [Skøde 21.8. 1830]

Pæredal i Dømmestrup [Dømmestrupvej 65]
Fæster og ejerliste se Hanne Bjørns website: Uddrag fra fæsteprotokoller, realregistre og folketællinger for Dømmestrup i Nr.Lyndelse sogn, Fyn  http://users.cybercity.dk/~bbl2141/domme2.htm

Lars Jørgensen og Ane Nielsdatter fik sammen børnene Ane Larsdatter, f. 1826 i Vejle sogn, S allinge herred, Maren Larsdatter f. 1828, sammesteds [Se også under ane nr. 4], Jørgen Larsen, f. 1830, Dømmestrup, Nr. Lyndelse sogn, Niels Larsen [Ane nr. 6], Thomas Larsen, f. 1836, sammesteds, Jens Larsen, f. 1839, sammesteds.
 

Ane nr. 14: Mads Andersen, f. 1795, Dømmestrup, Nr. Lyndelse sogn, Åsum herred, død 5.4. 1878 sammesteds.

Gårdejer Mads Andersen, Granly, Dømmestrup, Nr. Lyndelse sogn

Viet 22.11. 1839 i Dalum kirke til

Karen Hansdatter [Ane nr. 15]

Ane nr. 15: Karen Hansdatter, født 17.3. 1815, Hjallese Hestehave, Dalum sogn, Odense, død 1907, Dømmestrup, Nr. Lyndelse sogn, Åsum herred

Mads Andersen blev ved ansøgning af 2.4. 1820 fritaget som soldat som gammel mands søn. Han var da karl på fødegården, men måtte sørge for gårdens drift, da faderens helbred var svageligt. Han overtog først gården endeligt efter sin stedmoder Gertrud Jørgensdatters død i 1836.

Granly, Dømmestrup [Dømmestrupvej 45b] Fæstere og ejere se Hanne Bjørns website : Uddrag fra fæsteprotokoller, realregistre og folketællinger for Dømmestrup i Nr.Lyndelse sogn, Fyn  http://users.cybercity.dk/~bbl2141/domme2.htm.

Mads Andersens halvbroder Hans Andersen, der var ham behjælpelig med gårdens drift, var stærkt religiøs, og Mads Andersen blev da også af de troende, og sammen satte de deres præg på egnens åndsliv. Det første møde om oprettelsen af en friskole i Nr. Lyndelse fandt således sted i hans gård. Se iøvrigt Hans Andersen: Livserindringer. 1928.

Mads Andersen og Karen Hansdatter fik følgende børn: Gertrud Marie Madsdatter [Ane nr. 7], Maren Madsdatter, født 1842 Dømmestrup, Nr. Lyndelse, Anders Madsen, født 1844 sammesteds. Hans Madsen, født 1846, sammesteds, Ane Marie Madsen, født 1849, sammesteds, Rasmus Madsen, født 1852, sammesteds, Maren Madsen, sammesteds.

Tipoldeforældre:

Ane nr. 16: Claus Mortensen, f. 20.12. 1730, Ørbæk, Vindinge herred, d. 12.6. 1810, sammesteds
viet 27.6. 1760 i Ørbæk kirke til
Ane nr. 17: Anne Jensdatter, f. c.1736, Svindinge sogn, Gudme herred, d. 19.2. 1781, Ørbæk

Claus Mortensen fæstede sin fødegård 27.3. 1760 [Ørbæklunde gods]. Sammen med Anne Jensdatter fik han følgende børn: Niels Clausen, f. 1761, Ørbæk, Maren Clausdatter, f. 1763, sammesteds, Jens Clausen, sammesteds, Morten Clausen, f. 1768 d. 1768, Mads Clausen, f. 1768, sammesteds, Birthe Clausdatter, f. 1771. d. 1771, Morten Clausen, f. 1774, sammesteds, Birthe Clausdatter, f. 1774, d. 1774, Birthe Clausdatter, f. 1778, sammesteds, Hans Clausen [Ane nr. 8]

Efter Anne Jensdatters død i 1781 indgik Claus Mortensen nyt ægteskab 2.3. 1781, Ørbæk kirke, med hvem han fik børnene: Anne Clausdatter, f. 1781, Ørbæk, Kirsten Clausdatter, f. 1784, d. 1787, Christen Clausen, f. 1788, sammesteds. Kirsten Clausdatter, f. 1790 sammesteds, Christen Clausen, f. 1795 sammesteds.

Ane nr. 18: Rasmus Jensen, f. c. 1766, Kragelund, Herrested sogn, Vindinge herred, død 29.6. 1842, Ørbæk sogn,Vindinge herred.
Viet ? til
Ane nr. 19: Sara Nielsdatter, f. c. 1773, Herrested sogn, Vinding herred, død 18.2. 1847, Ørbæk, Vindinge herred.

Rasmus Jensen fæstede et hus med smedie 8.12. 1807 efter afdøde Søren Frandsen i Ørbæk [Ørbæklunde gods]. Før han fæstede eget værksted i Ørbæk havde han arbejdet som smedesvend både i Kragelund og i Ørbæk. Som smed forpligtede han sig til"for billig betaling, forsvarlig og uden forsømmelse at forrette grovsmedearbejdet for de under Ørbæk by henhørende beboere og tillige med Ørbæklunde".

Rasmus Jensen og Sara Nielsdatter havde følgende børn: Niels Rasmussen, f. 1798, død 17.10 1845 (selvmord), Kirsten Rasmusdatter [Ane nr. 9]

Ane nr. 20: Henrich Nielsen, f. 26.12. 1764, Svindinge, Gudme herred, død 21.8. 1834, sammesteds.
Viet 23.3. 1792 i Svindinge kirke til
Ane nr. 21: Johanne Rasmusdatter, f. c. 1769 ?, død 16.12. 1836, Svindinge, Gudme herred.

Henrich Nielsen fæstede 30.11. 1793 en gård i Svindinge efter Mads Andersen.  Sammen med Johanne Rasmusdatter fik han børnene: Niels Henriksen eller Niels Henrichsen [Ane nr. 10], Mads Henrichsen, f. 1802, Svindinge, Jens Henrichsen, f. 1807, Birthe Henrichsdatter, f. 1811.

Ane nr. 22: Rasmus Nielsen, f. 18.5. 1750, Svindinge, Gudme herred, død 20.5. 1829, sammesteds.
Viet 28.1. 1782 i Svindinge kirke til
Ane nr. 23: Karen Hansdatter, f. 6.5. 1764, Svindinge, Gudme herred, død 8.12. 1830, sammesteds

Rasmus Nielsen fæstede sin fødegård 7.2. 1789. Han havde sammen med Karen Hansdatter børnene Anne Maria Rasmusdatter [Ane nr. 11] og Rasmus Rasmussen.

Ane nr. 24: Jørgen Larsen, f. 8.4. 1742, Fangel sogn, Odense herred, d. 1.1. 1809, Vejle, Sallinge herred.
Viet 23.5. 1796 i Allested kirke, Sallinge herred til
Ane nr. 25: Maren Jensdatter, f. 18.8. 1776, Allested, Sallinge herred, d. ??

Jørgen Larsen fæstede omkring 1765 gård nr. 3 i Vejle, som han i 1800 købte fri af Vejlegård for 1458 rdlr. [skøde 20.6. 1800].
Sammen med Maren Jensdatter havde han børnene Lars Jørgensen [Ane nr. 12], Karen Jørgensdatter, f. 1803, Vejle, Sallinge herred, Jens Jørgensen, f. 1808, sammesteds.

Ane nr. 26: Niels Pedersen, f. 10.12. 1752, Vejle, Sallinge herred, d. 9.6. 1814, sammesteds.
Viet ? til
Ane nr. 27: Anne Pedersdatter, f. c. 1758??, d. 2.1. 1833 Vejle, Sallinge herred.

Niels Pedersen fik skøde på sin fæstegård under Vejlegård den 20.6. 1800 for en købesum på 1459 rdlr. Han og hustruen Anne Pedersdatter havde børnene Ane Nielsdatter [Ane nr. 13] og Peder Nielsen, gmd. i Vejle, Sallinge herred.

Ane nr. 28: Anders Hansen Banke, f. 11.6. 1747, Dømmestrup, Nr. Lyndelse sogn, Åsum herred, død 9.6. 1826, sammesteds.
Viet 20.12. 1793 i Nr. Lyndelse kirke til
Ane nr. 29: Marie Jørgensdatter, f. 26.12. 1763, Dømmestrup, Nr. Lyndelse, d. 17.1. 1795, sammesteds.

De havde sammen sønnen Mads Andersen [Ane nr. 14]
Anders Hansen Banke fæstede 28.10 1786 en gård i Dømmestrup efter Mads Andersen, samtidig med at han ægtede datteren Anne Madsdatter. Om hans forhold iøvrigt kan henvises til Hans Andersen: Livserindringer. 1928.
http://www.historie.syd-fyn.dk/landbrug/hasoedinge.htm
Anders Banke var gift ialt 3 gange, hans sidste hustru hed Gertrud Jørgensdatter og var søster til Marie Jørgensdatter [Ane nr. 29]

Ane nr. 30: Hans Rasmussen, f. 25.9. 1768, Hjallese, Dalum sogn, Odense herred, død 5.4. 1829, sammesteds.
Viet 29.4. 1814 i Bellinge kirke til
Ane nr. 31: Maren Simonsdatter, f. 9.4. 1778, Bellinge, Odense herred, død 29.6. 1849, sammesteds.

Hans Rasmussen overtog omkr. 1814 sin fødegård, beliggende i Hjallese Hestehave, Dalum sogn. Og sammen med Maren Simonsdatter havde han børnene Karen Hansdatter [Ane nr. 15] og sønnen Rasmus Hansen, f. 1818.

Tiptipoldeforældre:

Ane nr. 32: Morten Andersen, f.c. 1688 Sørup?, Sunds herred, d. 12.4. 1762, Ørbæk, Vindinge herred.
Viet 26.10. 1727 i Ørbæk kirke til
Ane nr. 33: Maren Clausdatter, f. c. 1702, Kragelund, Herrested sogn, Vindinge herred, d. 8.2. 1760, Ørbæk.

Morten Andersen fæstede 6.4. 1731 gård nr. 14 i Ørbæk [Ørbæklunde gods]. Han og Maren Clausdatter fik ifølge kirkebogen børnene: Laurids Mortensen, f. 1728 i Ørbæk, Claus Mortensen [Ane nr. 16], Johanne Mortensdatter, f. 1733, sammesteds, Anders Mortensen, f. 1736, sammesteds, Jørgen Mortensen, f. 1739, sammesteds, Peder Mortensen, f. 1742, d. 1742, Just Mortensen, f. 1742, d. 1742, Peder Mortensen, f. 1743 sammesteds.

Ane nr. 34: Jens Andersen, f. c. 1696, Svindinge, Gudme herred, d. 12.5. 1765, sammesteds.
Viet ?? til
Ane nr. 35: Birthe Nielsdatter, f. 1701 ?, d. 30.10. 1763, Svindinge sogn.

Jens Andersen fæstede 19.3. 1725 den ½ gård i Svindinge, som hans fader Anders Jørgensen havde haft. I ægteskabet med Birthe Nielsdatter kom børnene Niels Jensen [Ane nr. 40], Hans Jensen, f. 1736, Anders Jensen, f. 1742, Karen Jensdatter, Johanne Jensdatter, gift m. gmd. Hans Laursen, Gialberg, Anne Jensdatter [Ane nr. 17], Kirsten Jensdatter f. 1746.

Ane nr. 36: Jens Rasmussen, f. c. 1733, Måre, Herrested sogn, Vindinge herred, d. novbr. 1806, Herrested sogn.
Viet ?? til
Ane nr. 37: Kirsten Hansdatter, f. ?? Villumstrup, Herrested sogn, Vindinge herred, d. 18.8. 1774, Kragelund, Herrested sogn.

Jens Rasmussen var familietraditionen tro og fæstede en smedie i Kragelund 31.12. 1759. Af børn i ægteskabet kom Rasmus Jensen [Ane nr. 18], Jacob Jensen, Mette Jensdatter, f. 1767, gift m. gmd Ole Christensen i Kragelund, Herrested sogn, Kirsten Jensdatter, f. 1773, Karen Jensdatter, f. 1774, gift m. smed Hans Hansen, Ullerslev.

Ane nr. 38: Niels Sivertsen, f. c. 1736, Måre, Herrested sogn, Vindinge herred, d. 17.4. 1785, Herrested.
Viet 27.11. 1767, Ellested kirke
Ane nr. 39: Abelone Rasmusdatter, f. 6.12. 1739, Kullerup, Ellested sogn, Vindinge herred, død marts 1817, Herrested.

Niels Sivertsen fæstede 1.8. 1762 gård nr. 8 i Herrested. Af børn havde han sammen med Abelone Rasmusdatter, - Karen Nielsdatter, f. 1769, gift m. gmd. Jørgen Ottesen i Kragelund, Herrested sogn, Rasmus Nielsen, f. 1771, Sara Nielsdatter [Ane nr. 19], Dorthe Nielsdatter, f. 1775, gift m. gmd. Hans Hansen i Kragelund, Herrested sogn.

Ane nr. 40: Niels Jensen, f. 1734, Svindinge sogn, Gudme herred, d. 4.11. 1793, sammesteds.
Viet 1759 ? til
Ane nr. 41: Marie Nielsdatter, f. 1733?, d. 21.3. 1796, Svindinge.

Niels Jensen fæstede sit fødehjem i Svindinge 25.7. 1764 efter faderen Jens Andersen. Af børnene kender vi kun Henrich Nielsen [Ane nr. 20]

Ane nr. 42 og 43 mangler

Ane nr. 44: Niels Rasmussen, f. 1714 ?, d. 15.10. 1787, Svindinge sogn, Vindinge herred.
Viet 23.10. 1747 i Svindinge til
Ane nr. 45: Abel Sohnesdatter, f. 1720, Svindinge sogn, d. 15.2. 1793, sammesteds.

Niels Rasmussen var gårdfæster i Svindinge under Glorup gods. Deres børn hed Rasmus Nielsen [Ane nr. 22], Sohne Nielsen, f. 1759, Anne Nielsdatter, gift m. Laurs Jensen i Svindinge.

Ane nr. 46: Hans Rasmussen, f. ? Brænderup, Gudbjerg sogn, Gudme herred, d. ? Svindinge sogn.
Viet 20.3. 1762 i Svindinge til
Ane nr. 47: Anne Andersdatter, f. 1735 ?, d. 1.12. 1782, Svindinge sogn, Gudme herred.

Børn: Karen Hansdatter [Ane nr. 23]

Ane nr. 48: Lars Hansen, f. ??, d. ? Fangel.
Viet 27.6. 1737 i Stenløse til
Ane nr. 49: Ane Larsdatter, f. ? Stenløse, d. ? Fangel.

Børn: Jørgen Larsen [Ane nr. 24], Anders Larsen, gmd. i Vejle, Sallinge herred, Niels Larsen, gmd.

Ane nr. 50: Jens Hansen Dynd, f. 1742, Allested, Sallinge herred, d. 2.5. 1787, sammesteds.
Viet 9.8. 1775 i Allested til
Ane nr. 50: Anne Knudsdatter, f. 1. søndag i fasten 1754, Allested, Sallinge herred, d. 10.10. 1811, sammesteds.

Jens Hansen Dynd fæstede 4.8. 1772 Dyndgården i Allested efter faderen Hans Dynd. Af børn nævnes Maren Jensdatter [Ane nr. 25], Knud Jensen, f. 1778, selvejer i Fangel.

Ane nr. 52: Peder Hansen, f. 18.7. 1717, Ståby, Nr. Broby sogn, d. 15.11. 1764, Vejle sogn, Sallinge herred.
Viet 25.6. 1745 i Vejle, Sallinge herred til
Ane nr. 53: Kirsten Jensdatter, f. ??, d. 29.5. 1758, Vejle, Sallinge herred

Børn: Jens Pedersen, f. 1745, Kirsten Pedersdatter f. 1750, Niels Pedersen [Ane nr. 26], Karen Pedersdatter f. 1757.

Ane nr. 54: Peder Pedersen, f. ??, d. ??
Viet ?? til
Ane nr. 55: ??

Børn: Ane Pedersdatter [Ane nr. 27]

Ane nr. 56: Hans Pedersen Nonne- ell. Bankemand, f. 1717, Allested, d. 18.11. 1747 (myrdet), Dømmestrup, Nr. Lyndelse sogn, Åsum herred.
Viet 6.6. 1746 i Nr. Lyndelse til
Ane nr. 57: Sidsel Andersdatter, f. 1723, Dømmestrup, Nr. Lyndelse sogn, d. 6.10. 1768, sammesteds.

Hans Pedersen Nonnemand fæstede 24.6. 1745 Bankegården i Dømmestrup efter Hans Pedersen Bankemand. Under hoveriarbejde på Søbysøgård 11.11. 1747 blev Hans Pedersen stukket i sit ene øje af landsoldaten Lars Rasmussen fra Nr. Søby, efter et kraftigt skænderi. Såret var så alvorligt, at han døde kun 30 år gl. For denne hændelse blev Lars Rasmussen dømt "at miste sit hoved ved et sværd og derefter udi kirkegården at begraves".

Børn: Anders Hansen Banke [Ane nr. 28]

Ane nr. 58: Jørgen Madsen, f. 10.2. 1732, Lumby, Odense herred, d. 14.1. 1799, Dømmestrup, Nr. Lyndelse sogn, Åsum herred.
Viet 22.6. 1761 i Nr. Lyndelse til
Ane nr. 59: Anne Rasmusdatter, f. 19.3. 1730, Fangel, Odense herred, d. 12.12. 1792, Dømmestrup, Nr. Lyndelse sogn.

Jørgen Madsen fæstede en gård i Dømmestrup 30.3. 1761 efter Hans Nielsen. Børn: Hans Jørgensen, f. 1766, Mads Jørgensen f. 1769, Lars Jørgensen, f. 1769, gmd i Dømmestrup, Marie Jørgensdatter [Ane nr. 29], Gjertrud Jørgensdatter, f. 1775, gift m. Anders Hansen Banke [Ane nr. 28]

Ane nr. 60: Rasmus Hansen, f. 4.2. 1731, Hjallese, Dalum sogn, d. 8.10. 1819, sammesteds.
Viet 24.1. 1766 i Dalum til
Ane nr. 61: Karen Christensdatter, f. 25.2. 1745, Dalum, d. 4.4. 1824, Hjallese, Dalum sogn

Rasmus Hansen fæstede 8.7. 1757 gård nr. 13 i Hjallese efter faderen Hans Larsen.
Børn: Hans Rasmussen [Ane nr. 30] Herforuden 7 børn, hvis navne ikke er optegnet.

Ane nr. 62: Simon Jørgensen, f. 26.7. 1750, Bellinge, Odense herred, d. 1.12. 1826, sammesteds.
Viet 4.7. 1777 i Brændekilde, Odense herred til
Ane nr. 63: Elisabeth Bentzdatter, f. 22.4. 1753, Brændekilde, d. 6.9. 1836, Bellinge

Simon Jørgensen fik skøde på sin fæstegård i Bellinge 12.7. 1807. Børn: Maren Simonsdatter [Ane nr. 31], Karen Simonsdatter, gift med gmd Christen Rasmussen i Bellinge, Marie Simonsdatter, gift m. gmd. Jens Pedersen i Brændekilde, Hans Simonsen f. 1787.
 

Tiptiptipoldeforældre:

Ane nr. 64: [Muligvis??] Anders Mortensen f. ??, d. 3.4. 1746, Sørup, Sunds herred.
viet ?? til
Ane nr. 65: [Muligvis??] Johanne ?, f. ??, d. 25.4. 1751, Sørup, Sunds herred.

Børn: [Muligvis??] Morten Andersen [Ane nr. 32]

Ane nr. 66: Claus Clausen, f. ??, d. 1728, Kragelund, Herrested sogn, Vindinge herred.
Viet ?? til
Ane nr. 67: Mette Lauridtsdatter, f. 1683, Måre, Herrested sogn, d. 22.2. 1747, Ørbæk, [Hos datteren Maren Clausdatter]

Claus Clausen var smed i Kragelund, Herrested sogn. Børn: Hans Clausen, f. 1700, Maren Clausdatter [Ane nr. 33], Jørgen Clausen f. 1702, Jørgen Clausen f. 1704, Maria Clausdatter f. 1712, Anne Margrethe Clausdatter, f. 1714

Ane nr. 68: Anders Jørgensen

I sidste halvdel af 1600tallet og første del af 1700tallet var Anders Jørgensen gårdfæster i Svindinge sogn, Gudme herred, indtil sønnen Jens Andersen fæstede gården i 1725 [Se ane nr. 34]

Ane nr. 69 til  og med Ane nr. 71 mangler

Ane nr. 72: Rasmus Jensen, f. 1702, Måre, Herrested sogn, Vindinge herred, d. 28.6. 1752, Sammesteds.
Viet ?? til
Ane nr. 73: Elisabeth Sophia Lauridtsdatter, f. 3.5. 1700, Kilde Mølle, Ellinge sogn, Vindinge herred, d. 27.9. 1774, Måre, Herrested sogn.

Rasmus Jensen fæstede 18.4. 1725 et hus med smedie i Måre, Herrested sogn efter Hans Hansen. Børn: Elisabeth Rasmusdatter, f. 1731, gift m. smed Hans Hansen i Ullerslev, Jens Rasmussen [Ane nr. 36], Christian Rasmussen, f. 1736, Lars Rasmussen, f. 1739, Mette Rasmusdatter, gift m. Hans Andersen i Herrested, Kirsten Rasmusdatter, gift m. Rasmus Rasmussen i Kullerup.

Ane nr. 74: Hans Hansen, f. ??, d. før 1754, Villumstrup, Herrested sogn, Vindinge herred.
Viet ?? til
Ane nr. 75: Sidsel Jespersdatter, f. 1708, Måre, Herrested sogn, d. 27.6. 1783, Villumstrup, Herrested sogn.

Der nævnes følgende børn: Søren Hansen, boende i Kragelund, Herrested sogn, Kirsten Hansdatter [Ane nr. 37].
Efter Hans Hansens død ægtede Sidsel Jespersdatter i 1754 Hans Poulsen, som samtidig med overtog gården i fæste.

Ane nr. 76: Sivert Jensen, f. 1709, Måre, Herrested sogn, Vindinge herred, d. 13.5. 1747, Måre, Herrested sogn.
Viet c. 1735 ? til
Ane nr. 77: Karen Nielsdatter, f. 1689 ?, d. september 1779, Måre, Herrested sogn

Sivert Jensen fæstede fødegården i Måre 24.11. 1735 efter faderen Jens Jacobsen. Af børn nævnes kun Sivert Jensen [Ane nr. 38]

Ane nr. 78: Rasmus Rasmussen, f. ??, d. 27.4. 1770, Kullerup
Viet 17.6. 1731 i Ellested til
Ane nr. 79: Karen Pedersdatter, f. ??, d. 3.11. 1769, Kullerup

Rasmus Rasmussen og Karen Pedersdatter opgives at have børnene: Rasmus Rasmussen, f. 1744, gmd. i Kullerup, Conrad Rasmussen, f. 1746, boende i Kullerup, Peder Rasmussen f. 1749, Abelone Rasmusdatter [Ane nr. 39]

Ane nr. 80: Jens Andersen [sammenfald med Ane nr. 34]
Ane nr. 81: Birthe Nielsdatter [sammenfald med Ane nr. 35]
Ane nr. 82 til og med Ane nr. 89 mangler

Ane nr. 90: Sohne Rasmussen, f. ??, d. 13.4. 1729, Svindinge, Gudme herred.
Viet ?? til
Ane nr. 91: Maren Olufsdatter, f. 1687, d. 8.2. 1744, Svindinge, Gudme herred.

Sohne Rasmussen havde en fæstegård i Svindinge. Børn: Abel Sohnesdatter [Ane nr. 45]

Ane nr. 92 til og med Ane nr. 99 mangler

Ane nr. 100: Hans Hansen Dynd, f. Allested, Sallinge herred, d. sammesteds.
Viet 19.2. 1740 i Allested til
Ane nr. 101:  Maren Jensdatter, f. 1713, Allested, d. 14.10. 1770 sammesteds.

Hans Hansen Dynd var gårdfæster og sognefoged. Han fæstede Dyndgård i Allested 27.11. 1739 efter faderen Hans Dynd. 1775 afstod han gården til den ældste søn Jens Hansen Dynd, "formedelst hans høje alder og skrøbelige helbred". Børn: Jens Hansen Dynd [Ane nr. 50], Hans Hansen Dynd, f. 1743, Jørgen Hansen Dynd, f. 1746, Rasmus Hansen Dynd, f. 1750, Maria Hansdatter f. 1758.
 

Ane nr. 102: Knud Poulsen, f. ??, d. 16.2. 1756, Allested, Sallinge herred.
Viet 20.12. 1743 i Allested til
Ane nr. 103: Karen Andersdatter, f. ??, d. ??

Knud Poulsen fæstede en gård i Allested 6.8. 1723 efter Niels Rasmussen. Børn: Poul Knudsen, f. 1747, Anne Knudsdatter [Ane nr. 51], Mette Knudsdatter, f. 1754.

Ane nr. 104: Hans Nielsen, f. 19.2. 1688, Ståby, Nr. Broby, d. 25.10. 1766, sammesteds.
Viet 4.10. 1716, Nr. Broby til
Ane nr. 105: Cathrine Andersdatter, f. 24.1. 1695, Vittinge, Nr. Broby, d. 3.1. 1765, Ståby, Nr. Broby

Hans Nielsen fæstede en gård i Ståby 22.4. 1719 efter Mads Isaach [under Lundegård]. - 1762 måtte han formedelst alderdom, skrøbelighed og fattige omstændigheder, hvilket sidste ved misvækst på sidste års afgrøde, og den iblandt hornkvæget bedrøvelige fæsyge, hvoraf den meste af besætningen allerede var bortdød, således at han ikke længere så sig i stand til at udrede de kongelige kontributioner og husbondens landgilde med videre, hvorfor han frasagde sig gården med ansøgning om at sønnen Anders Hansen måtte få den i fæste.

Børn: Anders Hansen, gmd i Ståby, Peder Hansen [Ane nr. 52]

Ane nr. 106 til og med Ane nr. 111 mangler:

Ane nr. 112: Peder Nielsen, f. ??, d. 1735, Allested, Sallinge herred.
Viet ?? til
Ane nr. 113: Mette Madsdatter, f. ??, d. 25.6. 1722, Allested

Peder Nielsen fæstede Nunnegård eller Nonnegård i Allested 31.7. 1716, efter Hans Mortensen. Børn: Hans Pedersen [Ane nr. 56]

Ane nr. 114: Anders Hellesen, f. 1693, Dømmestrup, Nr. Lyndelse sogn, Åsum herred, d. 2.1. 1737, sammesteds.
Viet 1716 ? til
Ane nr. 115: Karen Madsdatter f. 2696, Højby, Åsum herred, d. 4.1. 1780, Dømmestrup, Nr. Lyndelse sogn.

Anders Hellesen fæstegård fødegården i Dømmestrup 4.2. 1715 efter stedfaderen Lars Hansen. Samme gård som Anders Hansen Banke [Ane nr. 58] fæstede i 1786.
Børn: Sidsel Andersdatter [Ane nr. 57], Hilleborg Andersdatter f. 1728.

Ane nr. 116: Mads Larsen, f. 1701, Lumby, Odense herred, d. 7.8. 1770, sammesteds.
Viet 1727 ? til
Ane nr. 117: Gjertrud Madsdatter, f. 1704 ?, d. 29.1. 1780, Lumby, Odense herred.

Mads Larsen fæstede 10.4. 1722 sin fødegård i Lumby efter faderen Lars Pedersen. Børn: Jørgen Madsen [Ane nr. 58], Rasmus Madsen, gmd i Lumby [fødegården], Lars Madsen, gmd. i Lumby, Maria Madsdatter, gift m. Anders Hansen i Freltofte, Rasmus Madsen, gmd. i Dømmestrup.

Ane nr. 118: Rasmus Rasmussen, f. 1683, Sanderum, Odense herred, d. 14.4. 1747, Fangel, Odense herred,
Viet til
Ane nr. 119: Karen Olufsdatter, f. 1690, Nr. Lyndelse, d. 17.2. 1763, Fangel.

Rasmus Rasmussen havde en fæstegård i Fangel. Børn: Anne Rasmusdatter [Ane nr. 59]

Ane nr. 120: Hans Larsen, f. 30.6. 1695, Hjallese, Dalum sogn, d. 16.4. 1768, sammesteds.
Viet 31.5. 1730 i Nr. Lyndelse til
Ane nr. 121: Kirsten Hansdatter, f. 1696, Nr. Lyndelse, d. 27.11. 1759, Hjallese, Dalum sogn.

Hans Larsen var fæster af gård nr. 13 i Hjallese. Børn: Rasmus Hansen [Ane nr. 60], Maren Hansdatter, f. 1738.

Ane nr. 122: Christen Larsen, f. 11.12. 1712, Hjallese, Dalum sogn, d. 11.8. 1768, sammesteds.
Viet 27.10. 1738 Dalum til
Ane nr. 123: Anne Andersdatter, f. ??, d. 12.10. 1773, Hjallese, Dalum.

Christen Larsen fæstede gård nr. 8 i Hjallese 4.9. 1733 efter faderen Lars Pedersen, der formedelst alderdom og svaghed afstod gården.
Børn: Anders Christensen, gmd. i Bellinge, Lars Christensen, f. 1743, Hans Christensen, f. 1748, Anne Christensdatter, gift m. gmd. Hans Nielsen i Volderslev, Karen Christensdatter [Ane nr. 61]

Ane nr. 124: Jørgen Hansen, f. Brændekilde, Odense herred, d. 1758, Bellinge,  Odense herred.
Viet c. 1740 til
Ane nr. 125: Maren Simonsdatter, f. 1718 ?, d. 6.4. 1777, Bellinge

Jørgen Hansen fæstede en gård i Bellinge 16.4. 1732 efter svigerfaderen Mads Madsen. Gården var nr. 6 i byen.
Børn: Hans Jørgensen, f. 1742, Johanne Jørgensdatter f. 1744, Anne Jørgensdatter f. 1747, Simon Jørgensen [Ane nr. 62], Anne Margrethe Jørgensdatter f. 1753.
Enken Maren Simonsdatter giftede sig siden med "Hans Jørgensen af Schavenborg".

Ane nr. 126: Bent Nielsen, f. 1708, Brændekilde, Odense herred, d. 6.4. 1788, sammesteds.
Viet ?? til
Ane nr. 127: Karen Andersdatter, f. 1713, d. 8.8. 1790, Brændekilde.

Bent Nielsen fæstede gård nr. 6 i Brændekilde 12.2. ?? efter Niels Larsen. Børn: Elisabeth Bentzdatter [Ane nr. 63].
 

Tiptiptiptipoldeforældre:

Ane nr. 128 til og med Ane nr. 143 mangler:

Ane nr. 144: Jens Jacobsen, f. ??, d. ? Måre, Herrested sogn, Vindinge herred.
Viet ?? til
Ane nr. 145: Kirsten Rasmusdatter, f. ??, d. 1735, Måre, Herrested sogn

Jens Jacobsen var fæster af en gård i Måre, fæstet formodes indgået omkr. 1698. Børn: Maren Jensdatter, f. 1699, gift m. Niels Pedersen i Måre, Jacob Jensen, f. 1701, Rasmus Jensen [Ane nr. 72], Frederik Christian Jensen, f. 1704, Peter Jensen, f. 1706, Sivert Jensen [Ane nr. 76]

Ane nr. 146: Laurits Jensen, f. 1666, d. august 1720, Kilde Mølle, Ellinge sogn, Vindinge herred.
Viet 9.9. 1697 til
Ane nr. 147: Elsebeth Jeppesdatter, f. 13.5. 1666, Grøfte Mølle, Skellerup sogn, Vindinge herred, d. marts 1743, Kilde Mølle, Ellinge sogn.

Laurits Jensen var møller med bopæl på Kilde Mølle, Ellinge sogn..
Børn: Bodil Lauritsdatter, gift og bosiddende i Løgumkloster, Mette Lauritsdatter, gift med Jacob Jacobsen, møller Kilde Mølle, Elisabeth Sophia Lauritsdatter [Ane nr. 73], Christen Lauritsen, f. 1706, Jens Lauritsen f. 1708.

Ane nr. 148 og Ane nr. 149 mangler:

Ane nr. 150: Jesper Bendsen, f. ??, d. omkr. 1720, Måre, Herrested sogn.
Viet ?? til
Ane nr. 151: Kirsten Andersdatter, f. ??, d. 1722, Måre, Herrested sogn.

Jesper Bendsen havde en fæstegård i Måre. Børn: Maren Jespersdatter, f. 1696, Anders Jespersen, f. 1698, Rasmus Jespersen, f. 1706, Sidsel Jespersdatter [Ane nr. 75], Peder Jespersen f. 1710, Bent Jespersen f. 1712.

Ane nr. 152: Jens Jacobsen [Sammenfaldende med Ane nr. 144]
Ane nr. 153: Kirsten Rasmusdatter [Sammenfaldende med Ane nr. 145]

Ane nr. 154 til og med Ane nr. 159 mangler:

Ane nr. 160: Anders Jørgensen [Sammenfaldende med Ane nr. 68]

Ane nr. 161 til og med Ane nr. 199 mangler:

Ane nr. 200: Hans Hansen Dynd, f. 1671, d. 23.2. 1740, Allested, Sallinge herred.
Viet ?? til
Ane nr. 201: Anne Olufsdatter, f. ?, d. 1731, Allested,

Hans Hansen Dynd havde Dyndgård i Allested i fæste indtil 1739, da han afstod den til sønnen [Ane nr. 100]
Børn: Kirsten Hansdatter gift m Hans Albretsen i Allested,  Hans Hansen Dynd [Ane nr. 100]. Anne Hansdatter

Ane nr. 202: Jens Mortensen, f. ??, d. 28.2. 1722, Allested, Sallinge herred.
Viet ?? til
Ane nr. 203: Margrethe Rasmusdatter, f. ??, d. 30.7. 1759, Allested

Jens Mortensen havde en fæstegård i Allested. Efter hans død ægtede enken Peder Larsen, der overtog gården. Efter Margrethe Rasmusdatters død i 1759 fik sønnen Rasmus Jensen gården.
Børn: Morten Jensen, f. 1709, Anne Jensdatter f. 1712, gift m. Jesper Ibsen i Vejle, Sallinge herred, Maren Jensdatter, f. 1713 [Ane nr. 101], Rasmus Jensen, f. 1716, Gjertrud Jensdatter, f. 1720, gift m. Rasmus Nielsen i Allested.

Ane nr. 204 og Ane nr. 205 mangler:

Ane nr. 208: Niels Pedersen, f. 1651, d. 5.6. 1733, Ståby, Nr. Broby sogn
Viet ?? til
Ane nr. 209: ?????

Niels Pedersen havde en fæstegård i Ståby. Børn: Hans Nielsen [Ane nr. 104]

Ane nr. 210: Anders Nielsen, Vittinge, Nr. Broby sogn, f. ??, d. ??
Viet ??
Ane nr. 211: ??????

Børn: Cathrine Andersdatter [Ane nr. 105]

Ane nr. 212 til og med Ane nr. 223 mangler:

Ane nr. 224: Niels Pedersen, Allested

Ane nr. 225 til og med Ane nr. 227 mangler:

Ane nr. 228: Helle Christensen, f. ??, d. ca. 1705.
Viet omkr. 1692 til
Ane nr. 229: Hilleborg Rasmusdatter, f. 1646, d. 13.7. 1729.

I 1692 nævnes Helle Christensen som fæster på en gård i Dømmestrup, Nr. Lyndelse sogn.
Børn: Anders Hellesen [Ane nr. 114]

Ane nr. 230: Mads Hansen, d. 1743, Højby
Viet til
Ane nr. 231: Mette Hansdatter, f. 1674, d. 28.12. 1758, Højby

Ane nr. 232: Lars Pedersen, f. 1674, Lumby,  d. 25.3. 1740, Lumby
Viet til
Ane nr. 233: Johanne Nielsdatter, f. 1661, d. 9.6. 1738, Lumby

Lars Pedersen havde en fæstegård i Lumby, som han i 1722 afstod til sønnen Mads Larsen.
Børn: Mads Larsen [Ane nr. 116]

Ane nr. 234 og Ane nr. 235 mangler:

Ane nr. 236: Rasmus Rasmussen, d. 1719, Sanderum
Viet ca 1680
Ane nr. 237: Kirsten Jensdatter, f. 1652, d. 1732, Sanderum

Ane nr. 238: Oluf Andersen, d. ca. 1724, Dømmestrup, Nr. Lyndelse
Viet til
Ane nr. 239. ?????

Ane nr. 240: Laurits Bonde eller Laurits Andersen, d. 6.3. 1735
Viet til
Ane nr. 241: ????

Ane nr. 242: Hans Jørgensen, f. 1653, d. 31.1. 1737, Nr. Lyndelse
Viet til
Ane nr. 243: Maren Rasmusdatter, f. 1660, d. 21.10. 1734

Ane nr. 244: Lars Pedersen, f. 1668, d. 6.11. 1741, Hjallese, Dalum
Viet 3.4. 1712 Dalum til
Ane nr. 245: Bodil Christensdatter,  d. 21.2. 1747, Hjallese, Dalum

Lars Pedersen havde gård nr. 8 i Hjallese, som han i 1733 afstod til sønnen.
Børn: Christen Larsen [Ane nr. 122]

Ane nr. 246: Anders Rasmussen, d. 21.4. 1712, Hjallese, Dalum
Viet til
Ane nr. 247: Gertrud Poulsdatter, f. 1681, d. 21.12. 1755, Hjallese, Dalum

Ane nr. 248 og Ane nr. 249 mangler

Ane nr. 250: Simon Rasmussen, d. 1747, Bellinge

Ane nr. 252: Niels Lauritsen, f. 1676, d. 1737, Brændekilde.
Viet til
Ane nr. 253: Elisabeth Berentzdatter

Niels Lauritsen var fæster af gård nr. 6 i Brændekilde. Børn: Bent Nielsen, f. 1713 [Ane nr. 126], Laurits Nielsen, f. 1716, Maren Nielsdatter, f. 1720.

Ane nr. 254 og Ane nr. 255 mangler:

Tiptiptiptiptipoldeforældre:

Ane nr. 292: Jens Pedersen, Ellinge

Ane nr. 294: Jep Sørensen, møller i Grøfte Mølle, f. 1628, d. 12.5. 1679, Grøfte Mølle, Skellerup sogn
Viet 1660 til
Ane nr. 295: Margrethe Andersdatter

Ane nr. 402: Ole Rasmussen, Allested

Ane nr. 464: Peder Lauritsen, f. 1648, d. 20.4. 1730, Allested
Viet til
Ane nr. 465: ???

Peder Lauritsen havde en gård i Lumby. Børn: Lars Pedersen [Ane nr. 232]

Tiptiptiptiptiptipoldeforældre:

Ane nr. 584: Søren .?..........?
Ane nr. 585: Anne Ibsdatter, f. 1590, d. 6.5. 1667, Skellerup

Børn: Jep Sørensen [Ane nr. 294]

 


 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk