CaribSeek | CaribSeek Books | Curacao Books 

Foto Galerij

Advertisement


Muziek en Musici van de Nederlandse Antillen
door Edgar Palm

INLEIDING
(bij de eerste druk
)

Deze verhandeling in boekvorm bestaat hoofdzakelijk uit een serie lezingen over de muziek en de musici van de Nederlandse Antillen welke ondergetekende in de loop der jaren heeft gehouden. Zij geeft in het algemeen slechts een summier overzicht van de ontwikkeling die zich voornamelijk afspeelde van het begin van de negentiende/eeuw tot heden.
Deze beschrijving omvat zoveel mogelijk de oorsprong en de evolutie van wat er op de Antillen in het algemeen en op Curaçao in het bijzonder ontstaan is.
Aan de oorsprong van de folkloristische dansen en de dansen van Europese afkomst wordt eveneens aandacht besteed.
Een apart hoofdstuk is aan de oorsprong en evolutie van de kaha di
òrgel gewijd, aangezien dit instrument met zijn typische muziek nog steeds een bijzondere rol speelt in de Antilliaanse samenleving.
Van de meeste componisten en prominente musici is een beknopte biografie gegeven, alhoewel het riskant is over nog in leven zijnde musici en hun muziek te schrijven.
Voor onze populaire artiesten is een apart hoofdstuk ingeruimd.
Verder vindt men in dit boek enige foto's van oude m
anuscripten uit de negentiende eeuw.
Zoveel mogelijk zijn ou
dere musici van Curaçao geraadpleegd teneinde een meer hetrouwbaar beeld te krijgen van wat er in de vorige eeuw op Curaçao op muziekgebied gebeurde.
Van al degenen die in een of andere vorm een bijdrage aan de totstandkoming van dit werk hebben geleverd wil ik meer in het bijzonder noemen: de heren Antoine Maduro, Jacques van der Linde en Carel de Haseth, die mij met waardevolle gegevens hebben geholpen, de dames Ingrid Helburg, Milva Jansen en Irwin Monte geb. Dania (oud leerlinge van mijn vader) die het tikwerk hebben ver- zorgd, mevr. T. Derksen en de heer Max Nord van de Sticusa en de heer Sidney Joubert, die de correctie van het tikwerk en de drukproeven voor hun rekening hebben genomen.
Tenslotte mijn vrouw Frieda, die met haar nimmer aflatende zorg mij in staat gesteld heeft om dit werk te voltooien.

Edgar Palm Curaçao, Dec. 1978.

Inhoud

 1. Een stem uit "de goeie ouwe tijd"

 2. De tijd van de "villancicos", "areïtos", "cantares" en de "cuatro"

 3. De diverse invloeden

 4. Onze organisten

 5. Muziekdrukkunst op Curaçao

 6. Muziekonderwijs in de 19de en 20ste eeuw

 7. De evolutie van de Antilliaanse muziek

 8. De Kaha di orgel (Ka'i orgel)

 9. Onze toonkunstenaars

 10. De Jeugdconcerten

 11. Onze populaire artiesten

Bibliografie

Epiloog

Foto Galerij

 


 

Content © E. Palm 1978 - Copyright © CaribSeek 2003 - All Rights Reserved - Web Published: November 3, 2003

You may bookmark this web page, print it or e-mail it to a friend in accordance with the fair-use provisions of copyright laws. The text is intended solely for the use of the individual user. Archiving, redistribution, or republication of this text on other terms, in any medium, requires the express written permission of the author and the notification of CaribSeek.