ד"סב

ה/שורד

הפוריאב יא לע חיטבמ יתוריית םזימל קוויש תשא/שיא

תיקלח הרשמ

םיחונ םיאנת
דחוימב ההובג תרוכשמ
טקייורפה שממתי םאב תיתועמשמ האלעה
טנרטניאל רוביחו בשחמ תועצמאב ,תיבהמ הדובעל תורשפא
םדקומ עדיב ךרוצ ןיא
והשלכ עדיב ךרוצ ןיא
הדובע רסומב ךרוצ ןיא
ללכ רסומב ךרוצ ןיא
ץמאמב ךרוצ ןיא
תולאש ידמ רתוי לואשל ךרוצ ןיא
ךתוא םיריכמ רבכ ונחנא :םייח תורוק חולשמב ךרוצ ןיא
ןורתי – דיתעב וא רבעב תסנכ רבח בא
ףדעומ – הלודג הגלפמב ליעפ תסנכ רבח בא
םר לוקב אל לבא ,ןיוצמ – ריכב רש בא
!תלבקתה – הלשממ שאר בא
ןורסח - ל"בחאי וא ה"חאיב רקוח בא
הבוח - דומצ ןיד ךרוע
ןורתי - תענכשמ הקיתש תלוכי

.םיבתכמ חולשל ןיאו (םיתותיצ ידמ רתוי) ןופלטב רשקתהל ןיא תוינפו תושקבל

לאתותיחש בשומ ,הידחוש תמוצ תניפ ,6 הכושח הטמיס 'חרב םזימה ילעב םע תישיא שגפיהל ןתינ

םינימה ינשמ םיברוקמלו םילכונל הנופ ךא ,רכז ןושלב הבותכ העדומה:רבעב ועצוהש תורשמ

םישיר-ובונ םינלבקל הרידנ הביח םע הנטק ריע שאר שורד

בחרומ קנב ןובשחל תוקומע תופיאש םע ןופלד יתלשממ דרשמ ל"כנמ שורד

םיימומרע ן"לדנ ישירכל היטפמיס םע לארשי יעקרקמ להנמב בהלנ דיקפ שורד

תוינוכית-םי תונידמב םיילכלכ םירשק םע שימג ריע שאר שורד

םולשב התיבה עיגהל הצור קרש ספור יטפשמ ץעוי שורד

םייתייעב םיקית חינזתש הריכב הטילקרפ השורדהשקבב תוכבל וא/ו קוחצל אנ ,דבלב תילסרבינוא הריטאס :הרהבה