תילטיגיד היפוטוא :םיצבק ףותיש

ןמטיירב ירוא :תאמ

2004 ראורבפ

 

ןדע-ןג איה ,גנינאפ ןוש םשב ינקירמא טנדוטס לש תיצולח האצמה ,םיצבק ףותיש תונכות
תא שדחמ הפרטו ,יתבשחמו יטפשמ ןועביקמ תינרדומה הרבחה תא האיצוה איה .תושונאל
איה (p2p) Peer-to-Peer תייגולונכט .טפשמו הריצי ,עדי לש תובושח תויגוס ביבס םיפלקה
ךא .םדא ינב ןיב תונויערו עדימ לש תישפוח המירז :טנרטניאה תוהמ לש תיעבט היצולובא
.דחאכ םינעדמלו םירצויל ,רודיבה תיישעתל ,ינחורה ןיינקה ינידל רגתא םג אוה םיצבק ףותיש

 

תבינג" וא "םיריש תבינג" ,"הקיסומ תבינג" רבד הזכ ןיא :דחא ירקיש סותימ ץפנל שי ,לכ םדוק
ריאשהל הרטמב ,והשלכ ץפח 'ב םדאמ חקול 'א םדא הבש ,תיזיפ הלועפ איה הבינג ."ינחור ןיינק
ןמ הללשנ תולעבה .וישכע וב קיזחמ 'א םדא .רתוי ץפחה תא ןיא 'ב םדאל :האצותה .ולצא ותוא
ירוקמה קתועה .הבינג אלו הקתעה לש הלועפ איה םיצבק ףותיש ,תאז תמועל .ירוקמה קיזחמה
שי .ץראה םעו רוב (ב גוגמד (א :םיינשה ןמ דחא אוה "הבינג" לע רבדמש ימ לכ .רצויה ידיב רתונ
.אילפמ ןפואב תורובו היגוגמד םיבלשמה הלאכ


eMule
הלועפב eMule תנכות

 

הריצי לכל "םיעבש סולפ םייח" לש הפוקת ןתונ ילארשיה קוחה :תויסיסב תודבוע המכ ,תישאר
רפס יתרצי םא .יתומ רחאל הנש 70 תכשמנ הקתעה עונמל ילש תוכזה ?רמוא הז המ .תירוקמ
עונמל ידכ יטפשמ חוכב שמתשהל ילש תוכזה ,95 ליגב הבוט הבישב יתרטפנ ךא ,20 ליגב רכמ-בר
.םינש 145 לש הפוקתמ רתוי אלו תוחפ אל ךשמית תירחסמ הקתעה

 

.ךכ היה דימת אל הזו .ןכ טלחהב הז ,ןכ ?ידמ הברה אל הז ?םינש 145

 

םירפס תקתעה דגנ קוח ,הירוטסיהב הנושארל ,יטירבה םיקקוחמה תיב עבק 1710 תנשב
ןכל .הלכשה תצפהל ילכ :בושח רבד הז םירפסש טילחה ילגנאה טנמלרפה .תירחסמ הספדהל
14 :הנגהה תפוקת .םירפס לש רואל םיאיצומ לע הנגהב ץמאמו ןמז עיקשהל םיקקוחמה וליכשה
?םויכ ונלש םוגעה בצמל ונעגה ךיא .םינש הרשע עברא קר ,ןכ .דבלב םינש

 

,םיל"ומ לש ץחל ללגב רקיעב ,הנגהה תפוקת תא יתטיש ןפואב ךיראהל ולחה הינטירבו ב"הרא
הכראוה 1831 תנשב .היצפואכ קר (םינש 28) הנגהה הלפכוה הליחתב .םירחוסו םיטילקת תורבח
תונורחאה םינשה םיעבראב .בוש הכראוה 1962 תנשב .56 לע הדמעוה 1909 תנשב .42 לע הדמעוהו בוש
העפותה הכפה 1998 תנשב .תיביטקאורטר דבוע לכהו ,םימעפ 11 ךשמב הפוקתה הכראוה
ךכבו ,Sonny Bono Copyright Term Extension Act תא וקקוח סאנסהו סרגנוקה :דרוסבאל
.ב"הראב םיעשת סולפ םייח :יפוסה בצמה .תופסונ םינש םירשעב הנגהה תפוקת תא בוש וכיראה

 

תויוכזו טנרטניא ,םיבשחמ ינידב החמתמה ,דרופנאטס 'ינואב םיטפשמל רוספורפ ,גיסל סנרול
אוה .התחדנ ותנעט .הריבס יתלב הכראההש ןעטו ינקירמאה ןוילעה טפשמה תיבל רתע ,םירצוי
תוחפו תוחפל תכפוה תינקירמאה הרבחהש ,בושו בוש ,רמא ובש ימואלניב תואצרה עסמל אצי
,הרק ךיא זא .וליבשב םחליהל םינכומ םה .שפוח רשאמ םינקירמאל בושח רתוי רבד ןיא .תישפוח
?םיעשת סולפ םייח םע ונמייסו ,הנש 14 םע ונלחתהש ,לאש אוה


קומוניזם לא קשור לזה
הקיסומה תורבח םעטמ תכחוגמ הלומעת

 

םא :וזכ איה תכחוגמה האצותה .םירפס לע ןגמ אוהש יפכ תונכות לע ןגמ קוחה ,ידרוסבא ןפואב
םא) םינש 160 ךשמב ב"הראב הקתעהל הרוסא היהת הנכותה ,15 ליגב הנכות בתכ תנכתמ
ללגב רקיעב ,ידמ רתוי הברה הכורא תאזה הפוקתה .(וייחל םינומשה תונש עצמאב תומי תנכתמה
,חותפה דוקה תעונת המק ,וזה העפותל דגנ תבוגתכ .דואמ ריהמ בצקב הנתשמ הנכותה ףנעש
."תושונאל בוט הז יכ ,הנכות-דוק קיתעהל רתומ" אוה הלש רסמהש

 

ךכ ,ונימי לש םינשוימה ינחורה ןיינקה ינידל דקוממ ףורגא הסינכה חותפה דוקה תעונתש יפכ קוידב
הירמש לע האפקש ,הקיסומה תיישעת לש םיציבל תקייודמ הטיעב וסינכה םיצבק ףותיש תונכות
ןקתל םוקמב .טפשמה יתבל קומא-תציר :תירטסיה התיה הבוגתה .תונורחאה םינשה םירשעב
ןיד יכרוע תללוסש ובשח םה ,ץימאהו שדחה טנרטניאה םלועל תולקה עיצהלו ,םייאכרא םיקוח
.ועט םה .ידיימ דעס םהל קינעת הרקי

 

םיעשתכ לע םיטלושה ,(BMG ,רנרוו ,EMI ,ינוס ,לסרבינוי) תולודגה תורבחה שמח לש םיסובה
,רואזוניד לש טקניטסניא ךותמ ולעפ ,יברעמה םלועב תטלקומה הקיסומה לכ ךותמ (!) םיזוחא
םנמא רטספאנ תשרפ .םהל ורזע אל טפשמה יתב בור .םיציבה תא ול תבנוג הזירז רופיצ האורש
.רתוי םימכח ,רתוי םירזובמ םירוצי החתיפ היצולובאה לבא ,ינמז ןולשיכב המייתסה

 

,ןוכנ :ההז היה רטסקורגו הזאק ומכ תושרפב הפוריאבו ב"הראב טפשמה יתב לש ינויגהה סיסבה
:תורחא םילימב .המדיקה ריחמ והז יכ ,הז םע תויחל ךירצ לבא ,םירצוי תויוכז תרפה ןאכ שי
טפשמה יתב תא ובזעתו ,השדחה תואיצמה םע דדומתהל וצלאית ןתא ,הקיסומה תורבח"
הקתעה ,ונייהד .(Fair Use) "ןגוה שומיש"/"ןגוה לופיט" הזל םיארוק תיטפשמ הניחבמ ."טקשב
.חוור תנווכ אלל המימת

 

ואדיו ירישכמו םוליצ תונוכמ ומכ ,םישרשומ םימידקת לע וססבתה םידמולמה םיטפושה
םירפמ ןכא םתא ,VCR תועצמאב טרס וא היזיוולט תינכות םיטילקמ םתא רשאכ .םייתיב
םוחתב ל"נכ ."אחינ" רמוא ("ינוס תכלה" הנוכמ ןידה קספ) טפשמה םלוע לבא ,םירצוי תויוכז
רשפא יא יכ ,הז תא רשאמ ינא" רמוא לבא ,םייק הזש עדוי קוחה .םוליצ תונוכמב םירפס םוליצ
.תונולת ילב דבוע הזו ינרדומ הז ,םכח הז ,ינויגה הז ."רחסמ יכרצל דעוימ אל הזו ,תרחא


אין צורך לבטל דיני קניין רוחני
ידמ ינוציק דעצ אוה םירצוי תויוכז לוטיב

 

.רבעה יגשיהב םישמתשמ דימת ונחנא ,רוציל ידכ :קמועל ותוא ןיבהל יאדכש בושח ןורקע שי
ונתוא תבייחמ תוריחה לבא .המדיקה תא םולבל ,ונתוא רוצעל הסני רבעה ,יעבט ןפואב
בתוכ קר ינא ,תילגנאב הז תא רמוא גיסל 'פורפ .רתוי בוט דיתע תונבל ידכ ,רבעה ןמ ררחתשהל
ימ לכ .שדח דיתע שבגל ידכ רבעב תשמתשמ ונלש הווהה לש תויתריציה .ורובע תירבעב הז תא
םירפוס ויפל ,םייקה יטפשמה בצמה .רוצעל יתמ תעדל םג ךירצ רבעה יגשיהמ ףסכ תושעל הצורש
ןגומ פופ בכוכ לש םובלא לכו ,(םיאצאצה ךרד) ליגרכ םיגולמת לבקל םיכישממ םיתמ
.ינויגה אל אוה ,טנטפ הילע שיש תושונאל הבושח הפורתב רבודמ וליאכ המצועב

 

ךרע לעב רפס ,ינכפהמ יעדמ רקחמ :הקתעה לע רוסיא תועצמאב םהילע ןגהל הוושש םירבד שי
ןמ רתוי רצק ןמזל תלבגומ תויהל הכירצ הנגהה ךא .תיתפומ תיתונמא הריצי ,ירוטסיה וא יכוניח
ךשמב שדח רפס לש הקתעה לע רוסאל רתומו ריבס הז .רצויל ןגוה לומגת :ןויגהה .םייקה בצמה
פופ רמז לכל תתל ינויגה אל ןיטולחל הז ךא .ולמע ירפמ רכתשהל רפוסל רשפאל ידכ ,הנש 20
ןיטולחל םג הז ."דובכב םויק"ל רבעמ הברה ,םיקתוע ינוילמ רכומש טיהל לע הנש 150 לש הנגה
.םינש 10 רחאל הלש תויטנוולרה תא תדבאמש ,הנכות לע תיפוסניא טעמכ הנגה תתל םכח אל

 

ךפוהש ,ידרוסבא יטפשמ רטשמ דגנכ ,שפוח ירחוש םישנא לש תיעבט הבוגת איה םיצבק ףותיש
בשחמה תא ךופהל םדא לכל תרשפאמ וזה היגולונכטה .תינויגה הביס םוש ילב םיניירבעל םתוא
ףשחיהל תוכזה תא םיבאשמ-ילוטנ םישנאל הקינעמ איה .חוור תנווכ אלל ,רסממ תנחתל ולש
תא ביחרהל םישנא ינוילמל תרשפאמ איה .תונקל םתלוכיב ןיאש םיטרסו הקיסומ ,תונכותל
תיגולונכטו תיעדמ ךרד-תציפק תווהמ וללה תונכותה .תוהובג תויולע אלל םהיקפואו םתלכשה
רשפא יא םא .עוער ךכ לכ יטפשמ סיסב לע אלש יאדוובו ,ןפוא םושב התוא םולבל ןיאש ,הרידא
רתוי רשפא יא ךכ ,ואדיו ירישכמו םיבשחמ ,םיברוצ ,םיקרוס ,םוליצ תונוכמ אלל םלוע ןיימדל
.םיצבק ףותיש תונכות אלל םלוע לע בושחל

 

:םישגנתמה םיסרטניאה ןיב םושיי-רבו ינויגה ,ריבס ןוזיא אוה רוציל שרדנש המ לכ
םוקמב .םדקתהלו ליכשהל תושונאה ללכ לש התוכז לומ ,ןגוה לומגתל רצויה לש ותוכז
,תוילטיגיד קוויש תוכרעמ חותיפ דדועל שי ,םינכת לש הצפה תלעיימה היגולונכט דגנכ םחליהל
המרופר ןיכהל ליבקמבו ,(יצולחה iTunes ומכ) תויקוח תודרוה םיעיצמה םירתא תמקה
.סייפס-רבייסה תואיצמ ןיבו קוחה ןיב רעפה תא ןיטקהל ידכ ,השדח תילכלכ-תיטפשמ

 

יקפסמ לוזו שדח "ףותיש סמ" תובגל רשפא ?הנכותהו הקיסומה תורבח רובע ןורתפה המ זא
,ל"ניב קזב) טנרטניאה קפסל םכלש יונמה ימדמ םיזוחא 10 :ידמל טושפ םושייה .טנרטניאה
הזה לדומה .RIAA וא/ו ם"וקא ומכ םיגולמת ינוגראל וכליי ('וכו קרב ,בהז טנרטניא ,ן'זיווטנ
לש תוסנכהה ןמ םיוסמ זוחא ויפל ,הינמרגב בר ןמז רבכ םייקש קוחל השדח הסרג לכה ךסב אוה
תוקתעה לע יוציפכ ,םיימשר םירצוי תויוכז ינוגרא לש םהיסיכל םורזי וידוא תוטלק ינרצי
.םרובע קדצ השענש שיגרהל ולכוי םירצויהש ידכו ,תויתיב

הז המ ללכ תעדל ילב ,בל-םותב הזאק םע בשחמל פופ יטיהל ודירוהש םידלי עובתל םוקמב
:תודבועב ריכהל ןמזה עיגה ,ם"וקא הז ימו םירצוי תויוכז

.ילטיגידה ןדיעל םיאתהל ידכ הפוחד המרופרל םיקוקזו ,םינשוימ ינחורה ןיינקה יניד (א  
לע יוציפב תוכזל ליבקמבו ,םיצבק ףותישמ הפיקע תלעות קיפהל תולוכי הקיסומה תורבח
.םיצבק ףותיש תונכות יחתפמב עוגפל ילב ,ירשפא תוסנכה ןדבוא
(ב  
.םונהיג אל ,ןדע-ןג תויהל לוכי ,חותפ דוק ומכ ,םיצבק ףותיש (ג  

 

 

*************

2004 ,ןמטיירב ירוא

ישפוח ןפואב ותוא קיתעהל ןתינו ,תויוכז םושב ןגומ וניא הז רמאמ