Sökväg: Startsida | Allmänt | Tibbles historia


STARTSIDA |

Allmänt
Biblioteket
Föräldraråd
Karta
Klasscheman 2004/2005
Organisation
Personallista
Tibbles historia
Timplaner

Program, ämnen och individuella val

Elevvård

Elevernas sida

Styrdokument

Frånvaroanmälan

Internationalisering

Om cookies

Studievägledning

Webmail

Webbkarta

Startsida

Textversion TEXTVERSION
Täby kommuns hemsida www.taby.se
Tibble gymnasiums historia i korta drag Skriv utTibble gymnasium, huvudingången
Foto: elev på Tibble

Tibble gymnasiums historia börjar på Viggbyholmsskolan. Där hade Per Sundberg år 1928 startat Viggbyholmsskolan, en internatskola i liten skala. Viggbyholmsskolan fick nya lokaler 1935 och växte ut till ett litet läroverk med gymnasium och realskola. År 1944 tillkom landets första tekniska gymnasium på Viggbyholmsskolan. År 1950 och 1951 fick Viggbyholmsskolan studentexamensrätt för latin- och reallinjen samt för den nyspråkliga linjen. År 1953 fanns på Viggbyholmsskolan 153 dagelever som Täby köping betalade för. Täbys första student som kommunen bekostat bör alltså ha varit en dagelev på Viggbyholmsskolan.

Efter tillstånd av Kungl. Maj:t, startades 1960 Täby kommunala gymnasium i Viggbyholmsskolan. I samband med gymnasiestarten i Täby anställdes Britta Stenholm 1961 som skoldirektör, vilket hon förblev i två decennier av snabb skolutveckling.

Höstterminen 1961 var det kommunala gymnasiet organiserat i fem klasser, fyra på reallinjen och en på latinlinjen. Hela gymnasiet bestod av 110 elever: 44 flickor och 66 pojkar. Den första kullen studenter släpptes ut våren 1963.

Under 1965 fanns delar av Täby kommunala gymnasium i den nyuppförda Näsbydalsskolan. Planeringen för det nya gymnasiet i Täby hade pågått en tid, och man övervägde om Viggbyholmsskolan skulle byggas ut eller om man skulle bygga en helt ny skola nära det planerade Täby centrum. Det senare alternativet vann och 1963 började man bygga Tibbleskolan vid Täby centrum. (Namnet "Tibble" kommer för övrigt från Tibble gård som låg vid nuvarande Täby centrum.) Det nybyggda gymnasiet stod klart att tas i bruk höstterminen 1966. Arkitekter för Tibbleskolan var Ericson-Gynnerstedt-Ågren. Foajén till den kombinerade aulan och teatern pryds av Karl Axel Pehrsons "Transländedans" (1965-66) och ridån i teatern har vävts av Kaisa Melanton. Tibbleskolan invigdes officiellt 10/4 1967 av ecklesiastikminister Ragnar Edenman.

Rektor för Tibbleskolan blev Börje Oliw, som redan under tiden i Viggbyholmsskolan fr.o.m. 1962 fungerat som rektor. De lärare som tjänstgjort på gymnasiet i Viggbyholmsskolan följde med till den nya skolan. Skolan bestod vid starten av 25 klasser med 298 flickor och 330 pojkar, tillsammans 628 elever.

År 1972 var Åvaskolan klar för inflyttning, med främst naturvetenskapliga och tekniska linjer samt ett flertal yrkeslinjer.

Den kommunala vuxenutbildningen startade som en del av gymnasiet i Tibbleskolan 1968-1969. Nils Österholm var den som bidrog till att vuxenutbildningen i Täby växte snabbt. Han blev också rektor vid den skolenhet för komvux med grundskola och gymnasium som bildades 1972.

Tibbleskolan bytte namn till "Tibble gymnasium" 1988, och ingår sedan 1998 tillsammans med Åva och komvux i "Täby gymnasium och vuxenutbildning".

Skolbyggnaden har fräschats upp några gånger under årens lopp, men den största förändringen - och förbättringen - kom när ett par lärarrum och klassrum slogs ihop för att skolans bibliotek äntligen skulle det utrymme som krävs i en modern skola. Detta skedde 1997.

Tillgången till en teater och entusiastiska drama- och musiklärare har bidragit till att Tibble under alla år - inte minst sedan estetprogrammets musikallinje startade - framgångsrikt producerat många körspel, musikaler och teaterföreställningar. Några av eleverna har sedan blivit kända skådespelare och artister, som Ulf Larsson, Simon Norrthon, Calle Westerdahl, Viktoria Krantz, Jonas Gardell, och nu senast Andreas Wilson, aktuell i Ondskan, hösten 2003.

Samhällsvetarlinjen har producerat flera journalister, till exempel Helena Giege, Johan Bergendorf, Hanne Kjöller, Ingrid Harling och Thomas Lisinski.

Andra kända personligheter är Erik Andersson (vår nuvarande ordförande i gymnsienämnden) och Fredrik Reinfeldt.

En annan Tibblespecialitet är utbyte med skolor i andra länder. Vi har haft utbyte med Danmark, England, Finland och Tjeckien. Nu pågår utbyte med Estland, Frankrike, Italien, Ryssland, Skottland, Spanien, Tyskland och Ungern.

Arne Karlsson.
Lärare på Tibble sedan 1967

Senast uppdaterad: 2003-10-15 av: Anna Ebbmo Till sidans toppTibble Gymnasium. Tel: 08-768 92 00. Fax: 08-792 39 98. E-post: info@tibble.taby.se