Lunds universtitet
Professorsinstallation 10/10 1997


THOMAS BRANTE

THOMAS BRANTE föddes i Uppsala 1947. Han disputerade i Lund 1980, på en avhandling med titeln "Vetenskapens struktur och förändring". Efter ett år som lecturer vid University of Lancaster arbetade han som docent i Göteborg fram till 1993. 1988 var han gästprofessor vid University of York, Toronto, 1990 Research Fellow vid SCASSS, Uppsala. 1995-1997 var han professor i sociologi vid Uppsala universitet, med huvudsaklig tjänstgöring vid Högskolan i Örebro. Thomas Brantes forskning har främst bedrivits inom områdena sociologisk teori, vetenskapsteori och metodologi, vetenskapssociologi, medicinsk sociologi, samt "kontroversstudier." För närvarande arbetar han med två forskningsprojekt. Det ena analyserar olika typer av förklaringsmodeller i syfte att utveckla en ny metateori för sociologin och samhällsvetenskaperna i stort, kallad "kausal realism." Det andra behandlar möjligheten av sociala förklaringar till olika typer av moderna, "biopsykosociala", sjukdomar. Thomas Brante utnämndes att vara professor i sociologi vid Lunds universitet från 1 april 1997.


SOCIOLOGI

50 år som självständigt ämne

Sociologen i Lund är enligt senare utvärderingar den i vetenskapligt hänseende mest framstående och produktiva av de svenska sociologiinstitutionerna. Det är också den största, med flera specialprofessurer, en mycket hög forsknings- och undervisningskompetens (inkluderande 25 docenter) och ett stort antal studenter på alla nivåer.

Sociologins expansion har flera orsaker, såsom extern efterfrågan av sociologisk kunskap och studenters ökande medvetenhet om sociala faktorers inflytande på de flesta av livets områden. En intern orsak till lundasociologins tillväxt och kvalitet är att det intellektuellt sett oftast varit högt i tak, att en teoretisk och metodologisk pluralism har tillåtits råda. Den har visserligen medfört konflikter mellan olika skolor och traditioner inom ämnet men samtidigt inneburit att teorier skärskådats, argument fördjupats och teser aldrig stelnat till dogmer.

En orsak till det goda forskningsklimatet är dess senast avgående professor, Bengt Gesser, som handlett ett mycket stort antal doktorander till doktorsexamen. Karakteristiskt för Gesser har varit och är hans vilja att stödja icke-traditionella ansatser och pröva nya vägar att nå kunskap om samhället. Hans egen forskning har främst behandlat klassiska sociologiska frågor om utbildning, maktförhållanden, social klass och stratifiering, och starkt bidragit till att institutionen har god kompetens inom dessa områden.

Gesser efterträdde den stridbare Joachim Israel (1971-1987). Israel installerades alltså under studentrevoltens slutskede, och avslutade också sin installationsföreläsning med det tidstypiska: "All makt åt folket." Israel eftersträvade en politisering av all samhällsvetenskap - även den akademiske forskaren måste välja sida i klasskampen. Själv stod han för en hegelskt inspirerad marxism.

En av de bestående effekterna av Israels professorskap var ett ökat intresse för vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor vid institutionen. Härvidlag bröt han den trend som funnits under den förste professorns ledning, Gösta Carlsson (1959-69). Under 1950- och större delen av 60-talen var lundasociologin liksom den svenska sociologin i stort pragmatiskt inriktad och arbetade främst med empirisk kartläggning och analys av samhällsproblem genom tillämpning av kvantitativ metodik.

Det pragmatiska inslaget är naturligt i ett nytt ämne som vill demonstrera praktisk nytta inför statsmakt och andra avnämare. Idag är sociologin betydligt mer autonom och mångfacetterad; de flesta internationella teoretiska riktningar finns representerade i Lund samtidigt som sociologisk kunskap tillämpas på ett stort antal empiriska forskningsfält. Denna omfångsrikedom är fruktbar men pekar också ut en central uppgift inför övergången till nästa sekel: att inte bara arbeta med ämnets många aspekter och områden utan även att konsolidera det, i syfte att bevara och vidareutveckla sociologins identitet och specifika kompetens.
Webmaster@info.lu.se
1997-09-18