Η πύλη εισόδου στο ελληνικό διαδίκτυο για θέματα επιστήμης και τεχνολογίας        
     
 
Συμβολή δύο κυκλικών ή σφαιρικών κυμάτων
Αυτό το πρόγραμμα δείχνει τη συμβολή δύο κυκλικών ή σφαιρικών κυμάτων (για παράδειγμα, στην επιφάνεια του νερού, ή ηχητικά κύματα). Τα κύματα εκπέμπονται από δύο πηγές που πάλλονται σε φάση. Στη συμβολή των κυμάτων εφαρμόζεται η αρχή της επαλληλίας (υπέρθεσης): προστίθενται αλγεβρικά οι μετατοπίσεις (λαμβάνονται υπ’οψιν τα πρόσημα)

Μπορείτε να λάβετε τις δύο ακόλουθες ακραίες περιπτώσεις:

Τα κύματα είναι σε φάση στα σημεία όπου η διαφορά δρόμου Δs (διαφορά των αποστάσεων του σημείου από τις δύο πηγές) είναι μηδενική ή ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους κύματος λ. Αυτά τα σημεία βρίσκονται στο σημείο συνάντησης δύο μεγίστων (μαύροι κύκλοι) και αντίστοιχα δύο ελαχίστων (γκρίζοι κύκλοι). Έτσι λαμβάνουμε ενισχυτική συμβολή. Τα σημεία με αυτήν την ιδιότητα βρίσκονται πάνω στις κόκκινες καμπύλες ή επιφάνειες.

Τα δύο κύματα φτάνουν με αντίθετη φάση στα σημεία όπου η διαφορά δρόμου Δs είναι περιττό πολλαπλάσιο του λ/2. τα σημεία αυτά είναι στις μπλε καμπύλες ή επιφάνειες. Το μέγιστο του ενός κύματος αντιστοιχεί σε ελάχιστο του άλλου, και αποτέλεσμα είναι η καταστρεπτική συμβολή.

Μπορείτε να παύσετε και να συνεχίσετε την προσομοίωση με το κουμπί Παύση / Συνέχιση. Αν επιλέξετε το Αργή Κίνηση, η κίνηση θα είναι κατά πέντε φορές βραδύτερη. Μπορείτε να μεταβάλλετε την απόσταση ανάμεσα στις δύο πηγές και το μήκος κύματος χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα πεδία, και πατώντας Enter. Στο κάτω μέρος εμφανίζεται η διαφορά δρόμου για το βιολετί σημείο. Μπορείτε να μετακινήσετε αυτό το σημείο σύροντας το με το ποντίκι ενώ κρατάτε πατημένο ένα κουμπί του.

 

Ελληνική απόδοση και κείμενα. Copyright © 2000 WebLab NHRF
Ο κώδικας © Walter Fendt, http://home.a-city.de/walter.fendt/phe/phe.htm

 SPIN version © WebLab, NHRF, 2000-2001. Απαιτείται η χρήση browser με υποστήριξη CSS. Προτείνεται IE5.0 ή καλύτερος.