Akershus lens jordebok 1.5 1607 - 1.5 1608: Gudbrandsdalens fogderi, Fåberg sogn og avslutningen
Kilder til Gudbrandsdalens gårds- og slektshistorie 1500-1700, en del av Jord. Norsk eiendomshistorie, publisert på © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2002-2003. Utgave 01.03 2003 (kontrollert). Gjengitt etter original i Riksarkivet, Rentekammeret, Lensregnskaper, Akershus len, nr. 24.3.


Aggershuus Jordbog fra Philippi Jacobi dag Anno 1607 till aarsdagenn Anno 1608Gulbranndtzdalls Jordebog.

Faaberigs Sogenn

Offer Jorstad Kronnegodtzs, 1 huud, 1 punnd fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Hoff erckebisp godtzs, 1 huud, 2 punnd 6 mk fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Bellunng erkebispgodtzs, 1 huud, 1 punnd fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Burte erckebispgodtzs, 1 huud, 2 punnd 6 mk fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Liußgaard Hammer St:, 2 huuder, 3 punnd fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Mellum Hammer St:, 2 huuder, 3 punnd fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Jörstad Hammer St:, 1 huud, 2 pund 6 mk fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Skurßetter Hammer St:, huud, 18 mk fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Lunnde Hammer St:, 1 huud, 1 punnd fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Schoggestad, dr forinng, 18 mk fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Sirreruud, 1 huud, 1 pund fisch, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Rönne Hammer St:, 2 huuder, 3 pund fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Ørre Hammer St:, 1 huud, 1 punnd fisch, dr forinng, 4 alb ledinng

Lille Hammer, 1 huud, 1 ort foring, 2 alb leding

Offrenn, 1 huud, 1 ort forinng, 2 alb ledinngØdegaarder oc smaa Parter

Studtzs Hoffuidöegotzs, huud, 18 mk fisch, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Dußeruud erckebispgodtzs, 5 schinnd, punnd fisch

Glomstad erckebispgodtzs, huud, 18 mk fisch

Ramberiig erckebispgodtzs, 3 schinnd, 9 mk fisch

Ruud Hammer St:, huud, 18 mk fisch

Setter Hammer St:, 3 schinnd

Lilleberrig Hammer St:, huud, 18 mk fisch

Quernner Hammer Stichtens:, huud, 18 mk fisch

Bierke Hammer St:, 5 schinnd, punnd fisch

Wiigennes Hammer St:, 5 schinnd, punnd fisch

Biscops löcke Hammer St:, 3 schinnd, 9 mk fisch

Eckre Hammer St:, huud, 18 mk fisch

Nygaard Kronnegodtzs, huud, 18 mk fisch, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Setter Kronnegodtzs, 3 schinnd, 1 ß forinng, alb ledinng

Smidtzruud, 2 ß forinng, alb ledinng

Ellingsberg, 3 ß forinng, 1 alb ledinng

Hueßenn, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Hoffuerliidenn, 2 ß forinng, alb ledinng

Grönnliidenn, 5 ß forinng, 1 alb ledinng

Vllelannd, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Wllelannd lille, 1 ß forinng, alb ledinng

Rinngdall Kronnegodtzs, 2 schinnd, 1 ß forinng

Liidenn Kronnegodtzs, 1 schinnd, 1 ß forinng, alb ledinng

Gilleberrig, 2 ß forinng, alb ledinng

Oudennhuus, 2 ß forinng

Huall, 1 ß forinng, alb ledinng

Thorgierßruud, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Huollenne, 2 ß forinng, alb ledinng

Armeliid, 1 ort forinng, ß wiisöer, 2 alb ledinng

Kosteruud, 2 ß forinng, alb ledinng

Hönnekleff, 3 ß forinng, 1 alb ledinng

Dalleruud, 1ß forinng, alb ledinng

Hage, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Huollenn, 4 ß forinng, 1 alb ledinng

Höystmelinng, 1 schinnd, 2 ß forinng, alb ledinng

Bresßett, 3 ß forinng, 1 alb ledinng

Suorstad, 5 ß forinng, 1 alb ledinng

Beßeruud, 6 ß forinng, 1 alb ledinng

Skinndtzeruud, 3 ß forinng, 1 alb ledinng

Ourestad(?), 2 ß forinng, alb ledinng

Setter, 2 ß forinng, alb ledinngForinng och Vdfare Ledinng som opberris till Konng: Maytzs: aff Cannicke Bönnder, Preste Bönder, Kierke bönnder, Heremenndzs bönnder och Odalls Bönnder.

Brattberrig, dr forinng, 4 alb ledinng

Lanngßetter, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Lanngßetter 2e., 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Ranneruud, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Ericksgaard, dr forinng, 4 alb ledinng

Hollme, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Sanidstad, dr forinng, 4 alb ledinng

Berge, dr forinng, 4 alb ledinng

Fogstad, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Biörnnestad, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Skurstad, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Hoffuinn, dr forinng, 4 alb ledinng

Hoffuin 2e., dr forinng, 4 alb ledinng

Nordhoffuin, dr forinng, 4 alb ledinng

Rinndall, dr forinng, 4 alb ledinng

Rammenn, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Bierke, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Thraaßetter, dr forinng, 4 alb ledinng

Raffueruud, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Westenn, dr forinng, 4 alb ledinng

Lunndegaard, dr forinng, 4 alb ledinng

Wedum, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Flyflett, dr forinng, 4 alb ledinng

Presteruud, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Liid, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Flogstad, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Thollißruud, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Suoghoell, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Gustum, dr forinng, 4 alb ledinng

Jorstad, dr forinng, 4 alb ledinng

Jorstad 2e., dr forinng, 4 alb ledinng

Ofstadall, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Dall, dr forinng, 4 alb ledinng

Dall 2e., 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Siuffuertzruud, 1 ort forinng, 2 alb ledinng

Quaruud, 1 ort forinng, 2 alb ledinngSumma Faaberrig Sogenn

Lanndskylldtt

Huuder och Huudelaug 24 - 2 schinnd

Bergennfisch 32 punnd 6 b:mk

Forring 23 dr

Ledinng 1 dr 13 ß

Wiisöer ßSummarum offuer Guldbrandtzdalls Fogderie

Lanndskylldtt

Huuder 265 - 4 schinnd

Wadmell 566 alne

Bergennfisch 236 punnd

Forinng 291 dr 1 ort 3 ß --

Wiisöer 90 Hudelaug 10 schinnd 1 ß

Ledinng 24 dr 10 ß 1 alb som huer 3e. Aar Vdgiffuis och dett Aar 605 seeniste er oppeborrenn.

.