Akershus lens jordebok 1.5 1607 - 1.5 1608: Rettighet av Sankta Anna gildegods i Tønsberg
Jord. Norsk eiendomshistorie, publisert på © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2002-2003. Utgave 25.02 2003. Gjengitt etter original i Riksarkivet, Rentekammeret, Lensregnskaper, Akershus len, nr. 24.3. Utdragene gjelder vesentlig Erkebispegods, Hammersgods og Stavanger stigtsgods i Valdres.


Aggershuus Jordbog fra Philippi Jacobi dag Anno 1607 till aarsdagenn Anno 1608Rettighedt aff S: Anna Gilde godtzs vdj Thönnßberg

Laügderdall vdi Brunlaug Lenn

Stennßholld 1 punnd 1fj malltt

Onnsöenn

Haaberrig 2 huuder

Thönnsberig Bye

Smörberrig dr lanndschylld, 2 alb ledinng

Jörgenn Sommers tofft 5 ß 1 alb ledinng

Enn tofft som Las Bödiker hafde och nu ligger öde, menns naar der boer folck paa gifuis der af 6 ß

Jörgenn Claußens tofft 16 alb.

Haagen Thömmermandz tofft 16 alb

Niells Pederßenn vdi Hougenn 16 alb

Thor Neßis thofft 8 alb

Thönnsberg Lhenn

Borge Sogenn

Lyrrn punnd salltt

Waalle Sogenn

Aff enn Ødegaard som Jörgen Thorbye bruger 1 fjerinng salltt

Strömb Sogenn

Lerum som Carll bruger 8 lißpd salltt

Sliide Herrit

Hofgiorde 4 huuder

Enn saugfoß ligger vnnder Hoff giorde som er nyligenn satt for lanndskylld, och skyllder aarligenn 2 daller.

Jesßiig 4 huuder

Summa S: Anna Gilde Godtzs

Peninge 3 daller

Malltt 1 pund 1fjg

Norstsalltt 1 punnd 3 lißpd.

Huuder 10

Ledinng

Peninge 3 ortt 2 alb.

.