Akershus lens jordebok 1.5 1607 - 1.5 1608: Gods som kongen har fått av Knud Grubbe
Jord. Norsk eiendomshistorie, publisert på © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2002-2003. Utgave 25.02 2003. Gjengitt etter original i Riksarkivet, Rentekammeret, Lensregnskaper, Akershus len, nr. 24.3. Utdragene gjelder vesentlig Erkebispegods, Hammersgods og Stavanger stigtsgods i Valdres.


Aggershuus Jordbog fra Philippi Jacobi dag Anno 1607 till aarsdagenn Anno 1608Disse effter.nne Gaarde haffuer Konng: Maytzs beommitt af Kanud Grubbe.

Brunlag Lhenn

Berg Sogenn

Dolffuenn 3 huuder Lanndschylld

Hollimn 3 huuder

Annduigh 2 huuder

Summa Huuder 8.

Ledinngen aff for.ne garde opber Konng: Maytzs Befallingsmannd offuer for.ne Lhenn.

.