TỔNG CÔNG TY

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

-----------------------------------------

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Ngành đào tạo                   : Công nghệ thông tin

Mã ngành                           : 01.02.10        

Hình thức đào tạo   : Giáo dục từ xa

(Ban hành kèm theo Quyết định số : 28/QĐ-QLĐT  ngày 19 tháng 01 năm 2005       của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO :

Đào tạo kỹ sư công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Nắm vững những kiến thức cơ bản và có kỹ năng thực hành trong lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông;

Sinh viên tốt nghiệp đảm nhận được việc khai thác và quản lý trực tiếp các hệ thống thông tin điện tử-tin học-truyền thông và có thể làm công tác giảng dạy, nghiên cứu, có khả năng thích ứng trước sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và kinh tế-xã hội, phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành công nghệ thông tin.

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO :

2.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

- Khối lượng kiến thức tối thiểu         : 215 tín chỉ (3.535 tiết)

Ghi chú: Khối lượng kiến thức trên chưa bao gồm học phần Giáo dục quốc phòng.

- Thời gian đào tạo                               : 5 năm 

2.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình

- Khối kiến thức giáo dục đại cương           : 81 tín chỉ

- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp    : 134 tín chỉ

+ Kiến thức cơ sở                                       : 49 tín chỉ

+ Kiến thức ngành                                         : 38 tín chỉ

+ Kiến thức chuyên ngành             : 20 tín chỉ        

+ Các chuyên đề                                         : 9 tín chỉ          

+ Thực tập nghề nghiệp                               : 6 tín chỉ

+ Đồ án (luận văn) tốt nghiệp                     : 12 tín chỉ

2.3. Cấu trúc khung chương trình:

TT

Mã học phần

Tên học phần, môn học

Số tín chỉ

Số tiết

Tổng

LT

BT-TH

  I.    KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

1

492INT150

Nhập môn Internet & E-learning                [2]  

2

30

30

 

2

492TNC111

Toán cao cấp (A1)                                   [1]

4

60

60

 

3

492TRL120

Triết học Mác-Lênin                                [1]

6

90

90

 

4

492ANH131

Tiếng Anh  1                                            [1]

5

90

60

30

5

492TIN150

Tin học đại cương                                    [1]

4

75

45

30

6

492LOG120

Nhập môn Logic học                               [2]

2

30

30

 

7

492TNC112

Toán cao cấp (A2)                                   [1]

4

60

60

 

8

492VLY111

Vật lý đại cương (A1)                              [1]

4

75

45

30

9

492KML120

Kinh tế chính trị Mác-Lênin                    [1]

5

75

75

 

10

492ANH132

Tiếng Anh 2                                             [1]

5

90

60

30

11

492VLY212

Vật lý đại cương (A2)                              [1]

3

45

45

 

12

492CXK220

Chủ nghĩa xã hội khoa học                      [1]

4

60

60

 

13

492TNC213

Toán cao cấp (A3)                                   [1]

4

60

60

 

14

492XSU210

Xác suất thống kê                                    [2]

4

60

60

 

15

492PLU220

Pháp luật đại cương                                 [2]

3

45

45

 

16

492PPT210

Phương pháp tính                                     [1]

3

45

45

 

17

492TNC211

Toán rời rạc 1                                           [1]

4

60

60

 

18

492LSU220

Lịch Sử Đảng                                           [1]

4

60

60

 

19

492TTH210

Tư tưởng Hồ Chí Minh                            [1]

3

45

45

 

20

492TNC212

Toán rời rạc 2                                           [1]

3

45

45

 

21

492ANH214

Tiếng Anh chuyên ngành                         [2]

5

75

45

30

 

 

Tổng cộng khối  kiến thức GDĐC

81

1275

1125

150

 II.    KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

 II.1  KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ  và NGÀNH

 Các môn kiến thức cơ sở

22

492KDT340

Cơ sở kỹ thuật điện - điện tử                    [1]

3

45

45

 

23

492KTS340

Kỹ thuật số                                               [1]  

3

45

45

 

24

492LTT340

Lý thuyết thông tin                                   [1]            

3

45

45

 

25

492KTM350

Kiến trúc máy tính                                   [2]

3

45

45

 

26

492XLS340

Xử lý tín hiệu số                                       [1]    

3

45

45

 

27

492TTS360

Cơ sở kỹ thuật truyền thông số liệu         [2]

3

60

30

30

28

492LTC350

Kỹ thuật lập trình C                                  [2]

4

75

45

30

29

492CDG350

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật                   [2]

3

45

45

 

30

492VXL351

Kỹ thuật vi xử lý                                      [1]            

3

45

45

 

31

492HDH350

Hệ điều hành                                            [2]

3

45

45

 

32

492CDL351

Cơ sở dữ liệu                                            [2]

4

75

45

30

33

492KDH350

Kỹ thuật đồ hoạ                                        [2]

3

45

45

 

34

492KVT360

Cơ sở kỹ thuật viễn thông                        [2]

4

60

60

 

35

492MMT450

Mạng máy tính                                         [2]

3

60

30

30

 

 

Tổng cộng khối  kiến thức cơ  sở

49

745

625

120

Các môn kiến thức ngành

36

492CPM450

Công nghệ phần mềm                              [2]

3

45

45

 

37

492HDT450

Lập trình hướng đối tượng                       [2]

4

75

45

30

38

492TQM450

Quản lý mạng số liệu                               [2]

3

45

45

 

39

492CTS450

Các công nghệ truyền số liệu                   [2]

3

45

45

 

40

492MUL450

Multimedia                                              [2]

3

45

45

 

41

492TTN450

Nhập môn trí tuệ nhân tạo                       [2]

3

45

45

 

42

492LDK450

Lý thuyết điều khiển tự động                  [2]

3

45

45

 

43

492DLP450

Nhập môn cơ sở dữ liệu phân tán            [2]

3

45

45

 

44

492QCS450

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu                         [2]

3

45

45

 

45

492PTH450

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin       [2]

3

60

30

30

46

492LIN450

Hệ điều hành mạng và linux                    [2]

3

45

45

 

47

492ATH450

An toàn và bảo mật hệ thống TT             [2]

4

75

45

30

 

 

Tổng cộng khối  kiến thức ngành

38

615

525

90

II.2  KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH  (Học viên chọn 1 trong 3 chuyên ngành sau )

II.2.1  Chuyên ngành 1: Mạng máy tính và truyền thông

  A.   Phần kiến thức bắt buộc 

48.1

492TKM550

Thiết kế mạng                                          [2]

4

75

45

30

49.1

492QLM550

Quản lý mạng                                           [2]

4

75

45

30

50.1

492ANM550

An ninh mạng                                           [2]

4

75

45

30

51.1

492HNM550

Đánh giá hiệu năng mạng                        [2]

4

75

45

30

52.1

492MVT550

Mạng viễn thông                                      [2]

4

75

45

30

 

 

Tổng cộng phần kiến thức bắt buộc 

20

375

225

150

  B.   Phần kiến thức tự chọn (Học viên chọn 3 trong 7 chuyên đề sau )

53.1

492TTS550

Tính toán song song                                 [2]

3

60

30

30

54.1

492DPT550

Hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện              [2]

3

60

30

30

55.1

492CDP550

Hệ cơ sở dữ liệu phân tán                        [2]

3

60

30

30

56.1

492TDP550

Truyền thông đa phương tiện                  [2]

3

60

30

30

57.1

492CHP550

Các hệ thống phân tán                             [2]

3

60

30

30

58.1

492MDK550

Mạng di động và mạng không dây          [2]

3

60

30

30

59.1

492QDP550

Quản lý dự án phần mềm                        [2]

3

60

30

30

 

 

Tổng cộng phần kiến thức tùy chọn  

9

180

90

90

60.1

 

Thực tập chuyên môn                           

6

135

45

90

61.1

 

Đồ án, luận văn tốt nghiệp                

12

210

150

60

 

 

Tổng  phần kiến thức chuyên ngành 1  

47

900

510

390

II.2.2   Chuyên ngành 2: Công nghệ phần mềm

  A.   Phần kiến thức bắt buộc 

48.2

492DTH550

Đặc tả hình thức                                       [2]

4

75

45

30

49.2

492HDT550

Phát triển phần mềm hướng đối tượng     [2]     

4

75

45

30

50.2

492QLA550

Quản lý dự án phần mềm                         [2]

4

75

45

30

51.2

492CDP550

Hệ cơ sở dữ liệu phân tán                        [2]

4

75

45

30

52.2

492LTW550

Lập trình trong Windows                         [2]

4

75

45

30

 

 

Tổng cộng phần kiến thức bắt buộc 

20

375

225

150

  B.   Phần kiến thức tự chọn (Học viên chọn 3 trong 5  chuyên đề sau )

53.2

492PPA550

Phát triển phần mềm hướng agent           [2]

3

60

30

30

54.2

492TDT550

Thương mại điện tử                                 [2]

3

60

30

30

55.2

492ATH551

An toàn, bảo mật hệ thống thông tin       [2]

3

60

30

30

56.2

492CMP550

Công cụ, môi trường phát triển phần mềm  [2]

3

60

30

30

57.2

492CTC550

Con ngưởi,tổ chức&công nghệ phần mềm  [2]

3

60

30

30

 

 

Tổng cộng phần kiến thức tùy chọn  

9

180

90

90

58.2

 

Thực tập chuyên môn

6

135

45

90

59.2

 

Đồ án, luận văn tốt nghiệp

12

210

150

60

 

 

Tổng  phần kiến thức chuyên ngành 2   

47

900

510

390

 

II.2.3   Chuyên ngành 3: Hệ thống thông tin

  A.   Phần kiến thức bắt buộc 

48.3

492LTU550

Lý thuyết & ứng dụng hệ thống TT         [2]

4

75

45

30

49.3

492ATH551

An toàn và bảo mật hệ thống thông tin    [2] 

4

75

45

30

50.3

492TTS550

Tính toán song song                                 [2]

4

75

45

30

51.3

492QLA550

Quản lý dự án phần mềm                         [2]

4

75

45

30

52.3

492CDP550

Hệ cơ sở dữ liệu phân tán                        [2]

4

75

45

30

 

 

Tổng cộng phần kiến thức bắt buộc 

20

375

225

150

  B.   Phần kiến thức tự chọn (Học viên chọn 3 trong 7 chuyên đề sau )

53.3

492TDT550

Thương mại điện tử                                  [2]

3

60

30

30

54.3

492KDL550

Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu               [2]

3

60

30

30

55.3

492HTQ550

Hệ thống trợ giúp quyết định                   [2]

3

60

30

30

56.3

492HTT550

Hệ thống thông tin đa phương tiện          [2]

3

60

30

30

57.3

492HKD550

Hệ thống kế toán doanh nghiệp               [2]

3

60

30

30

58.3

492HTV550

Hệ thống tự động hóa văn phòng             [2]

3

60

30

30

59.3

492HTQ550

Hệ thống thông tin quản lý                       [2]

3

60

30

30

 

 

Tổng cộng phần kiến thức tùy chọn  

9

180

90

90

60.3

 

Thực tập chuyên môn

6

135

45

90

61.3

 

Đồ án, luận văn tốt nghiệp

12

210

150

60

 

 

Tổng  phần kiến thức chuyên ngành 3   

47

900

510

390

Tổng khối kiến thức GDCN = (Cơ sở,  ngành+Chuyên ngành ) 

134

2260

1660

600

TỔNG CHƯƠNG TRÌNH = (GD Đại cương +GD Chuyên nghiệp ) 

215

3535

2785

750

 


Ghi chú :

 

(1) Phân bố các học phần, môn học của chương trình đào tạo:

- [1] : Các học phần, môn học bắt buộc thuộc chương trình khung giáo dục đại học của ngành học theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

- [2] : Các học phần, môn học thuộc kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xây dựng.

(2)  Cách tính số tiết BT-TH trong chương trình:

- Số tiết BT-TH được tính là : 1 tín chỉ = 30 tiết thực hành, làm bài tập trên lớp = 45 tiết thực hành, thực tế tại cơ sở.

- Số tiết học quy đổi cho việc làm, viết bài thu hoạch hoặc tiểu luận trong thời gian tự học qua mạng tin học – viễn thông có hướng dẫn theo yêu cầu bắt buộc của môn học, học phần và được giảng viên hướng dẫn, chấm điểm.

- Là số tiết làm BT-TH thực tế mà sinh viên phải thực hiện trong kỳ tập trung tại cơ sở đào tạo của Học viện vào trước mỗi kỳ thi.

- Việc tạm phân bổ dựa trên 2 yếu tố:

* Đặc thù của học phần, môn học cần có sự thực hành, thực tập để rèn luyện, nâng cao kỹ năng, kiến thức.

* Đảm bảo kế hoạch đào tạo chung của toàn khóa với tổng thời lượng giảng viên-        sinh viên có sự gặp gỡ, giáp mặt (để thực hiện BT-TH và thi, kiểm tra…) so với tổng thời lượng chương trình ở mức quy định chung của Bộ GD-ĐT về đào tạo từ xa là 30%.

 

 

(3) Mô tả chi tiết các học phần, môn học xem ở các trang văn bản kèm theo: