zool. bot. mikro. Zpět na úvodní stránku
Taxonomické kategorie (zoologického a botanického) systému
kategorie zkratky a koncovky příklad
česky latinus English německy francouzsky slovensky polsky rumunsky japonsky
Z x   Superdomain
  Domain Domäne domena
  Subdomain
  Infradomain
soustava   empire Vitae - živé organismy
x nadříše superregnum superkingdom Eucaryota - jaderní
x   Suprakingdom
x   Midkingdom
*** *** *** říše regnum kingdom Reich królestwo Animalia (=Metazoa) - živočichové (mnohobuněční)
podříše subregnum subkingdom Unterreich Eumetazoa
  Interkingdom
  Infrakingdom
Z B oddělení divisio division Abteilung gromada -phyta (-mycota) Bilateria, Triblastica - (se třemi zárodečnými listy)
B pododdělení subdivisio subdivision Unterabteilung podgromada Protostomia - prvoústí
infraoddělení   vývojová vetev
"skupina kmenů"   branch Stammgruppe Eucoelomata - coelomoví
nadkmen   Superphylum Überstamm Anarticulata - nečlánkovaní
x   Supraphylum
x   Midphylum
*** *** *** kmen phyllum phylum Stamm  kmeň typ Mollusca měkkýši
Z podkmen subphyllum subphylum Unterstamm  podkmeň
  Infraphylum
Z kruh claudius
Z B nadtřída superclassis superclass Überklasse většinou se v botanice nad-taxony nepoužívají
  Grade Reihe např. Tetrapoda
*** *** *** třída classis class Klasse  trieda klasa (gromada) clasa   -opsida (-mycetes, -phyceae) Gastropoda - plži
Z B podtřída subclassis subclass Unterklasse  podklasa (podgromada) 亜綱 Pulmonata - plicnatí
Z infratřída   infraclass
Z (parvtřída)   parvclass -ae (pouze u ptáků)
Z část (sekce) sectio section ??? szczep
  subsection
  Group グループ
  Subgroup
nadlegion   Superlegion
Z legie (legion) legio legion
podlegion   Sublegion
infralegion   Infralegion
x B nadkohorta   Supercohort
x B kohorta, četa cohors cohort v botanice je řazená zde, (v zoologii je řazená jinde)
x B   Subcohort
x ??? velkořád   Magnorder
Z B nadřád superordo superorder Überordnung  většinou se v botanice nad-taxony nepoužívají
  Series
  Subseries
x ??? velkořád   Grandorder
x   Mirorder
*** *** *** řád ordo order Ordnung  rad rząd ordinul -oda, -ora plži; -chia mlži, -ales (-tvaré); Stylommatophora - stopkoocí
  Gigaorder
  Megaorder
Z hyperřád   Hyperorder
Z B podřád subordo suborder Unterordnung  podrad podrząd subordinul
Z infrařád   infraorder Infraordnung
  Parvorder
Z falanga, (série) falanx
Z x kohorta cohors cohort ? možná je shodná s falangou?; v zoologii je kohorta jinde než v botanice
Z B nadčeleď superfamilia superfamily Überfamilie  nadčeľaď suprafamilia -idea plži, -acea mlži Helicoidea; většinou se v botanice nad-taxony nepoužívají
  Family group
*** *** *** čeleď familia family Familie  famille čeľaď rodzina familia -idae (-ovití), -aceae (-ovité) Helicidae - hlemýžďovití
  Subfamily group
Z B podčeleď subfamilia subfamily Unterfamilie  sous-famille podrodzina subfamilia -inae
  Infrafamily
x   Supertribe
Z B tribus, seskupení (rodů), shluk tribus tribe Tribus plemię (skupina rodů)
Z B podtribus, subtribus, podseskupení subtribus subtribe  
B   Infratribe
  Supergenus
  Genus group
*** *** *** rod genus; genera genus Gattung  genre rod rodzaj genul g.; sp. Cepaea - páskovka; generický = rodový
Z B podrod subgenus subgenus Untergattung  亜属 subg. (Cepaea)
  Infragenus
  Supersection
x B sekce, částka sectio section
x B   Subsection
x B   Infrasection
  Superseries
x B řada series Series
x B   Subseries
x B   Infraseries
x B   Superspecies
komplex druhů   Complex používá se podobně jako skupina druhů
Z skupina druhů   Species group skupina druhů (species group) = evolučně příbuzné druhy. Tzn. že se podívám se do klíče a jednoduše je odliším. Alespoň tak to chápu já. Ale někteří lidé to asi nerozlišují, nebo možná záleží na tradici v tom určitém oboru?
Z B seskupení (druhů), agregát   aggregate   agg., cumul. taxon rozdělen na několik samostatných podobných druhů; kumulativní druh (skryto víc druhů), Vypadají vzhledově úpně stejně, např. někteří komáři i pod lupou vypadjí stejně. Tzn. že je lze těžko odlišit, např. pouze na základě pitvy rozmnožovacích ústrojí, apod. Seskupení vikarizujících druhů, zapisuje se: Ornithoptera (superspecies priamus) a členové seskupení jsou O. (priamus) priamus Linnaeus, 1758, O. (priamus) ludius Felder, 1865 a O. (priamus) croesus Wallace, 1865.
Z synklepton  
*** *** *** druh species species Art espèces gatunek sp. = druh; spp. = druhy Cepaea hortensis - páskovka keřová
  Microspecies
Z klepton   klepton
seskupení (poddruhů), skupina poddruhů, agregát aggregate používá se podobně jako skupina druhů
Z B poddruh subspecies subspecies Unterart (Rasse) podgatunek subsp. = ssp. = poddruh; sspp. = poddruhy
  Infraspecies
Z B skupina   " xxxxx " bot. (jedná se o rozdělení podle ekologicko-geografických podmínek, ve kterých různé kultivary vznikly); zool. (např. skupina plemen psů)
Z B hybrid = kříženec = míšenec = bastard   × [kříženec druhů A a B] (označuje se × před jménem nebo také jako x např. Nymphaea × borealis = leknín severní)
B convarieta   convariety convar.
  Supervariety
B varieta = odrůda varietas variety Varietät odmiana var. (např. Nymphaea alba var. candissima Hort.) (Hort. je zkratka autora); v přechozím kódu 1978 také jako notomorfa
  Subvariety
  Infravariety
natio natio [nácio] charakterizován geograficky a má dědičné znaky
Z x   Superform
Z B forma, morfa, tvar forma, morpha form Zuchtform forma f.; f. n. = forma nova = nová forma geograficky nepodmíněný, nedědičný (nebo částečně dědičný)
podforma   subform
  Infraform
  Cultivar group
B kultivar (klon)   cultivar (podle xml je nad formou) ´ xxxxx ´ (zapisuje se mezi apostrofy a začíná se velkým písmem, např. Nymphaea alba var. candissima 'Rosea') (= stejně platí pro klony podnoží, např. 'S-BO-1')
Z skupina plemen   Group of breeds FCI
Z sekce plemen   Section of breeds FCI
Z plemeno   breed, race
Z ráz   např. plemeno: velškorgi se dělí na dva rázy: Cardigan (= dlouhoocasý) a Pembroke (= s přirozeně zakrslým ocáskem)
aberace, odchylka aberratio Aberration ab.
M séroskupina  
M sérotyp   sérotyp, biotyp, patotyp se nedají poskládat do řady za sebe, protože jak z názvu vyplývá, hodnotí se podle různých kritérií
M biotyp  
M patotyp  
populace   popn.
Z lusus   živočich viditelně neobvyklý nebo deformovaný
Moje zkratky: B kategorie používaná v botanice
M kategorie používaná v mikrobiologii
Z kategorie používaná v zoologii
*** základní kategorie
x kategorie se nepoužívá buď v zoologii nebo v botanice (podle toho, v jakém je sloupci)
Zkratky: aff. afinis, přibližuje se
cf. srovnej
p.e. pravděpodobně vyhuben (possibly extinct)
sp. inted. neurčitelný druh u poškozeného exempláře
sp. n. species nova, nový druh
n. conf. nomen confusum = nejasné, víceznačné, neplatné jméno (druhu)
n. n. nomen novum
n. prov. nomen provisorium = předběžné jméno
syn. synonymum
Incertae sedis nejisté zařazení
s.s. = s. str. = s. constr. = sensu stricto, constricto = v užším, přísněji vymezeném smyslu
s.l. = ss.l. = sensu lato = v širokém, šířeji vymezeném smyslu
Kategorie pro popis biotopů
kategorie zkratky a koncovky příklad
čes. lat. en. německy slovensky polsky
Biotopy (Chytrý M., Kučera, T., Kočí, M. (eds.) 2001 Katalog biotopů České republiky. - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 307 pp.
X (formační) skupina L        = lesy
Xx jednotka L2      = lužní lesy
Xx.x podjednotka L2.3    = tvrdé luhy nížinných řek
Xx.xX pomocná podjednotka L2.3B  = se zachovalým přirozeným stromovým patrem
NATURA 2000
xxxx čtyřmístný kód Natura 2000 91G0 = panonské dubohabřiny
Smaragd
xx základní (jedno- nebo dvoumístný) kód Smaragd
xx.x trojmístný kód Smaragd
xx.xx čtyřmístný kód Smaragd
xx.xxx pětimístný kód Smaragd
xx.xxxx šestimístný kód Smaragd
CORINE
x jednomístný kód CORINE 1 = URBANIZOVANÁ ÚZEMÍ
xx dvoumístný kód CORINE 11 = Obytné plochy
xxx trojmístný kód CORINE 112 = Městská nesouvislá zástavba
Fytocenologie (syntaxonomie = odvětví fytocenologie) (hlavní ranky tučně, podbarvenýma se zabývá kód)
vegetační typ
formační třída
formační podtřída
formační skupina
*** formace formatio formation pflanzengeographische Formation -eta (Passarge 1966, 1978)
subformace subformatio subformation
oddělení divisio division -ea (Jakucs 1967)
skupina tříd
*** třída classis class Klasse  trieda klasa -etea Potametea Klika in Klika et Novák
podtřída subclassis subclass Unterklasse  podklasa -enea
*** řád ordo order Ordnung  rad rząd -etalia
podřád subordo suborder Unterordnung  podrad podrząd -enalia
*** svaz alliancia, foederatio -ion Nymphaeion albae Oberdorfer, 1957
podsvaz suballiancia, subfoederatio -enion
*** asociace associatio -etum typ porostů
*** subasociace, podasociace subassociatio -etosum
vikarianty (= geografické rasy)
varianta (= geografické rasy) varietas -osum
subvarianta  (= geografické rasy) subvarietas
konsociace (uppsalská škola)
Další ranky neroztříděné:
společenstvo community
typ společenstva community type
vegetační typ vegetation type
vegetační skupina vegetation group
Gesellschaft Gesellschaft
peuplement peuplement
groupement groupement
nodum
coenon
Fyziotyp
XX
Pal. Hab. = Palaeartic Habitats Classification
xx.x
xx.xx
xx.xxx
xx.xxxx
xx.xxxxx
EUNIS
?
Potenciální vegetace
?
lesnická typologie (? systém není hierarchický)
xX
geobiocenologie (? systém není hierachický)
x XX x
biotopy s dřevinami (Pikula et al. 2003) - lze nalézt hierarchii, ale rozlišuje pouze 44 biotopů.
pěstební systémy v hospodářském lese podle starší vyhlášky č. 13/1978 Sb.
xx přímo převoditelné s následujícím členěním, 30 biotopů
pěstební systémy v hospodářském lese podle novějšího zákona 289/1995 Sb.
přímo převoditelné s předchozím členěním, 26 biotopů