Andre aktiviteter
02.09.2006 - 10:00
Finnmark FrP: Folkevalgtopplæring


09.09.2006 - 10:00
Troms FrP: Studietur


11.09.2006 - 18:00
Time FrP: Styremøte


16.09.2006 - 09:00
Regionalt kurs "Motivasjon"


27.09.2006 - 11:00
KOMPOL: Møte


14.10.2006 - 10:00
Finnmark: Folkevalgtopplæring


16.10.2006 - 18:00
Time FrP: Styremøte


04.11.2006 - 10:00
Troms FrP: Storkurs


15.11.2006 - 11:00
KOMPOL: Møte


20.11.2006 - 18:00
Moss FrP: Årsmøte


Ukens spørsmål
Av: Jarle Alvheim
29.06.2005 - 22:10 | Tips en venn Utskriftsvennlig side

Fremskrittspartiets prinsipper|En demokratisk rettsstat|Lokalt selvstyre|
Markedsøkonomi for fritt næringsliv og velstand|Miljø og energi|Trygghet for liv og eiendom|
Norge og verden|Forsvar og sikkerhet for fred og frihet|Familie og barn|
Helsevesen og sosial sikkerhet|Utdanning|Samferdsel|Kulturliv

Innhold|Neste side

Fremskrittspartiets prinsipper                  

IDEOLOGISK GRUNNLAG

Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn.

Fremskrittspartiets hovedmål er sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.

SAMFUNNSSYN

Det fundamentale i Fremskrittspartiets samfunnssyn er troen på og respekten for det enkelte menneskes egenart og retten til å bestemme over eget liv og økonomi. Enkeltmennesket er den største ressursen i samfunnsutviklingen. Sammen med familien og den private eiendomsretten er enkeltmennesket det grunnleggende i samfunnslivet.

Fremskrittspartiet tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på rase, kjønn, religion eller etnisk opprinnelse.

RETTIGHETER

Fremskrittspartiet vil verne om de rettigheter som Grunnloven legger opp til, slike som eiendomsrett, næringsfrihet, den personlige frihet og ytringsfrihet. Fremskrittspartiet vil også verne om trosfriheten og retten til å være organisert eller uorganisert.

MAKTFORDELING

Fremskrittspartiet vil ha et samfunn med begrenset offentlig makt, slik at individets rettigheter og handlefrihet bevares. Det offentlige skal ikke ta på seg oppgaver som enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner kan løse like godt eller bedre.

Fremskrittspartiet tar derfor avstand fra enhver form for totalitær og autoritær statsmakt og ideologier som sikter mot dette, og stiller seg svært kritisk til enhver overføring av myndighet fra borgerne til det offentlige.

Når et overordnet forvaltningsnivå pålegger lavere forvaltningsnivåer å gjennomføre nye oppgaver, skal i prinsippet det overordnede forvaltningsnivå sørge for finansiering av disse oppgavene.

DEMOKRATI OG ANSVAR

Fremskrittspartiets politikk bygger på folkestyre, med desentralisert politisk makt og avgjørelse i folkevalgte organer. Fremskrittspartiet går inn for å lovfeste bindende folkeavstemninger som en del av vårt konstitusjonelle system. Folkevalgte representanter og offentlig ansatte i ledende stillinger må i større grad gjøres ansvarlige for sine handlinger.

Fremskrittspartiet vil at enhver avgitt stemme ved valg og folkeavstemninger skal telle likt uavhengig av hvor i landet den avgis. 

ARBEID OG SYSSELSETTING

Fremskrittspartiet ser på arbeid som et vesentlig grunnlag for trivsel og velstand. Bedrifters lønnsomhet anses å være en forutsetning for sikre arbeidsplasser og en fremtidsrettet økonomisk utvikling.

Fremskrittspartiet vil motarbeide offentlige bestemmelser som undergraver arbeidsmoralen og effektiviteten. Lovverket bør, utover det rent sikkerhets- og helsemessige, ikke inneholde begrensninger i den enkelte borgers rett til å inngå arbeidsavtaler på de betingelsene partene selv ønsker.

VELFERDSSAMFUNNET

Fremskrittspartiet mener at det er en offentlig oppgave å sikre en minimumslevestandard. Velferdsgoder må i større grad rettes inn mot dem som trenger dette. Dette kan blant annet gjøres ved økt bruk av behovsprøving. Dersom stadig flere velferdsgoder knyttes til arbeidstakerrollen, blir det ikke nok igjen til dem som av forskjellige grunner faller utenfor arbeidsmarkedet.

NATUR OG MILJØ

Det er både et privat og et offentlig ansvar å sikre et godt miljø og en forsvarlig utnyttelse og bruk av landets naturressurser.

Fremskrittspartiet vil stimulere til økonomisk vekst på en slik måte at våre grunnleggende ressurser som jord, luft og vann, bevares også for kommende generasjoner.

Fremskrittspartiet ser det som et grunnleggende prinsipp at den eller de som forårsaker påviselig skade på miljøet skal stilles til økonomisk ansvar for skaden.

GEN- OG BIOTEKNOLOGI

Fremskrittspartiet ser positivt på en fremtidsrettet, men etisk kontrollert bruk av genteknologi og biologisk forskning.

ØKONOMI

Fremskrittspartiet vil stimulere den enkelte til arbeidsinnsats og aktivitet gjennom en omlegging av skattesystemet til et flatere system og en reduksjon av skattetrykket. Inntekter som er nødvendige for å utføre nødvendige offentlige oppgaver, bør skaffes til veie ved at skattlegging i større grad baseres på forbruk, fremfor beskatning av resultat av arbeidsinnsats.

SKATTER OG AVGIFTER

Fremskrittspartiets vil arbeide for et lavest mulig totalt skattetrykk.

Skatte- og avgiftslovgivningen skal utformes slik at man i størst mulig grad unngår skattemotiverte disposisjoner. Skattesystemet skal være enkelt å etterleve for den enkelte skatteyter.

KAPITALMARKEDET

Kapitalmarkedet må være friest mulig, slik at kapitalen kanaliseres dit hvor den gjør størst nytte for seg.

Fremskrittspartiet vil at statsbankene skal konkurransestimuleres eller privatiseres for å fremme konkurransen, slik at alle brukere sikres likeverdige tilbud og lik behandling. I den grad staten opprettholder eierskap, skal dette gradvis overføres til Folketrygdfondet slik at bankene ikke styres av regjeringen.

FRIHANDEL

Fremskrittspartiet ønsker størst mulig frihandel. 

FELLESOPPGAVER

Fremskrittspartiet mener at en del oppgaver må løses av det offentlige, men slike oppgaver må avgrenses klart. Av slike oppgaver nevnes:

FORSVARET

Fremskrittspartiet vil ha et sterkt forsvar med en likeverdig tilknytning til våre allierte i NATO, samt NATOs samarbeidspartnere. Forsvaret må være troverdig og effektivt.

Forsvaret må ha en struktur og utrustning som er tidsmessig og hensiktsmessig, og som setter Norge i stand til å reagere raskt og effektivt i krisesituasjoner.

UTENRIKSPOLITIKK

Det må føres en utenrikspolitikk basert på sikring av norske interesser. Det må legges vekt på et godt og tillitskapende forhold mellom Norge og våre NATO-allierte. Forholdet til utviklingslandene skal bygge på prinsippet om hjelp til selvhjelp. Frihandel med færrest mulig handelsbarrierer og en internasjonal økonomi basert på markedsøkonomiske prinsipper er på lang sikt den mest effektive utviklingshjelp. Statlig tvungen u-hjelp må avvikles. Fremskrittspartiet går inn for å støtte offentlig katastrofehjelp gjennom internasjonale og nasjonale organisasjoner.

RETTSSTATEN

Fremskrittspartiet ønsker et demokratisk samfunn med sterkt begrenset statsmakt. I Fremskrittspartiets liberalistiske ideologi står troen på enkeltmenneskets ansvarlighet sterkt.

Tanken om rettsstaten skal bygge på sikring av individet og dets rettigheter. Fremskrittspartiet bygger sin politikk på Grunnlovens prinsipper om enkeltmenneskets rettigheter og plikter.

Fremskrittspartiet går inn for en forenkling og oppdatering av det bestående lovverk både når det gjelder form og innhold, slik at det blir forståelig og anvendelig for folk flest. Lovene må utformes i tråd med folks rettsoppfatning.

RETTSSIKKERHET

Fremskrittspartiet legger vekt på å sikre enkeltmenneskets rettssikkerhet. Domstolene må være uavhengige institusjoner som skal settes i stand til å sikre rask og rettferdig behandling. Ethvert menneske har rett til trygghet mot at offentlige organer skal kontrollere privatlivet. Fremskrittspartiet vil derfor begrense bruk av overvåkning som virkemiddel, med unntak av i saker som vedrører rikets sikkerhet og alvorlig kriminalitet.

UTDANNING

Barn og ungdom skal ha rett og mulighet til utdanning og opplæring etter evner og anlegg. Den offentlige finansieringen skal følge eleven, som står fritt til å søke den undervisningsformen som eleven/foresatte foretrekker. Myndighetene skal gi offentlige og private opplæringstilbud likeverdige betingelser.

Skolen skal, sammen med hjemmet, bidra til å utvikle barn og ungdoms ansvarsfølelse, pliktfølelse, dannelse og selvtillit. Kvaliteten i utdanningen må ligge på et høyt internasjonalt nivå og sikres gjennom et uavhengig tilsyn.

SOSIALT ANSVAR

Fremskrittspartiets sosialpolitikk er basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp. Syke og pleietrengende mennesker skal ha individuelle juridiske rettigheter til nødvendig medisinsk og annen behandling, samt pensjon finansiert gjennom folketrygden. Pensjonsytelsene bør være slik at behovet for særytelser bortfaller.

Fremskrittspartiet vil stanse utviklingen som går i retning av at offentlig ansatt personell overtar familiens naturlige sosiale funksjoner. Dette gjelder for eksempel oppdragelse av barn og ungdom, samt omsorg for eldre og syke. Sosial støtte bør gis til enkeltmennesker og ikke til grupper.

Sosiale rettigheter skal i hovedsak knyttes til statsborgerskap eller opptjente rettigheter.

SAMFERDSEL

Det er en offentlig oppgave å sørge for at landet til enhver tid har en moderne infrastruktur med et godt utbygd samferdsels- og kommunikasjonsnett som er tilpasset de krav samfunnet krever. Et slikt tilbud skal basere seg på at næringslivet og befolkningen skal ha effektive og trygge kommunikasjonsårer. Utbygging, drift og vedlikehold skal skje gjennom åpne anbud og konkurranse. Nye prosjekter skal oppfylle krav til høyest mulig kost/nytteeffekt for det samfunnet prosjektet skal betjene. Fremskrittspartiet aksepterer ikke bompengefinansiering av offentlige veier med mindre et flertall i de berørte kommuner i folkeavstemning har svart ja til det.

PENGEVERDIEN

Norges Bank skal ha hovedansvaret for å opprettholde en stabil pengeverdi og må derfor organiseres uavhengig av øvrige statsmyndigheter. Ansvaret for penge- og kredittpolitikken legges i hovedsak til Norges Bank.

STYKKPRIS

Fremskrittspartiet ønsker å finansiere enkelte grunnleggende samfunnsgoder med stykkprisfinansiering. Med stykkpris menes den prisen staten betaler per tjenesteenhet til den/de som utfører en tjeneste på vegne av det offentlige. Dersom særlige forhold tilsier det, kan stykkprisen variere.

Innhold|Neste side