2001
nazad
REZULTATI RADA MINISTARSTVA

100 dana rada Ministarstva
mart-jun 2004

- U Ministarstvu je posebna pažnja posvećena zakonitosti u radu i korektnom i profesionalnom odnosu prema građanima, uz očuvanje moralnog kodeksa. Unutrašnja kontrola je uspostavljena, u toku je kadrovska popuna, čime su stvoreni uslovi za funkcionisanje Spužbe Generalnog Inspekgora. Preduzete su energične mere progiv pripadnika MUP-a koji su prekršili zakon.
- Urađen je Nacrt strategije borbe protiv organizovanog kriminala i u završnoj smo fazi izrade Akcionog plana. Završena je reorganizacija Uprave za borbu progav organizovanog kriminala, da se ne bi, kao do sada, preklapale njene nadležnosti sa Upravom  kriminalističke policije.
- U periodu od 3. marta do 3. juna 2004. godine, na teritoriji Republike Srbije, izvršena su ukupno 34 krivična dela ubistva, od čega 15 od strane poznatih učinilaca. Nepoznati počinioci švršili su 19 krivičnih dela, od kojih je radom kriminalističke policije rasvetljeno 17 ili 89, 47%, šgo je izuzetno visok procenat efikasnosi u rasvetljavanju ovih najtežih krivičnih dela.
- Uspešni rezultati zabeleženi su u oblasti suzbijanja nedozvoljene trgovine i krijumčarenja opojnih droga. Realizovano je 480 zaplena i oduzeto ukupno 368 kg opojnih droga. Presečeni su kanali za krijumčarenje heroina sa područja Kosova i Metohije i iz Republike Slovenije.
- U oblasti suzbijanja privrednog kriminaliteta, otkrivena su 2. 182 krivična dela.Podnete su 142 krivične prijave protiv 162 lica Oduzeto je 70. 830 boksova raznih vrsta cigareta, 24. 344 litara nafte, 4. 528 kg kafe.
- Objedinili smo kriminalističku tehniku tako da smo na putu formiranja jedne nacionalne, centralizovane kriminalističko-tehničke službe. Ispunili smo uslove da  dobijemo vrlo značajnu DNK laboratoriju.
- U toku je rad na izradi Nacionalnog plana i nacrt dokumenata o azilu, migracijama, trgovini ljudima i integrisanim upravljanjem granicama.
-  Intenzivirana je i organizovana obuka kroz programe Evropske unije.
-  Prema strancima koji su se bavili nedozvoljenim aktivnostima, preduzeto   je   2.186   odgovarajućih   mera   (254   krivične   i   1. 443 prekršajne prijave). Presečeno je 7 kanala za ilegalno prebacivanje ljudi.
-  Pripremili  smo  novi  Zakon  o  policiji. U   obzir  smo  uzeli komentare OEBS-a. Izvršićemo potpunu depolitizacija policije i u novoj organizaciji: to znači da će sve operativne jedinice biti potčinjene   načelniku   Resora  javne   bezbednosti   ili   Direktoru policije.
-  Priprema se   demilitarizacija policije kroz ukidanje činova, a umesto toga uvešće se zvanja.
-  Očuvan je stabilan javni red i mir u Republici i pored nekoliko težih incidenata. Evidentirano je ukupno 9. 390 prekršaja protiv javnog reda i mira. Zbog izvršenih prekršaja, protiv 11. 880 lica podneti su zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka. Povećanom mobilnošću   i   preduzimanjem   preventivnih   mera, sprečeni   su eventualni  pokušaji   albanskih  terorista  da  izazovu  nemire   i prenesu teroristička dejstva na šire područje Srbije.
- Evidentno je smanjenje broja požara i eksplozija za 22% (sa 1. 108 na 862). Značajno   je   istaći   da  je   protivpožarna   policija   veoma angažovana     na     dostavljanju     humanitarne     pomoći     srpskom stanovništvu na Kosovu i Metohiji.
nazad