Profil

 
 profil Tiskové zprávy data a fakta
kontakty  Fotogalerie kontakty

Strukturální fondy

Evropský regionální rozvojový fond

 

Projekty spolufinancované ze zdrojů EU

PROJEKT: VÝTAHY VE STANICI FLORENC B – BEZBARIÉROVÉ ZPŘÍSTUPNĚNÍ

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost je nejvýznamnějším provozovatelem městské hromadné dopravy na území České republiky. Každý den v Praze a přilehlém regionu vypravuje dvě tisícovky vozidel metra, tramvají a autobusů. Počet ročně přepravených cestujících přesahuje jednu miliardu. Přitom je však dlouhodobě věnována trvalá pozornost zlepšování podmínek cestování MHD též pro cestující s omezenou schopností pohybu.

Z celkového počtu 53 stanic pražského metra je v současnosti zajištěn bezbariérový přístup do 29 stanic. U stanic metra, budovaných v 90. letech a v současnosti, je bezbariérový přístup samozřejmostí, neboť je součástí jejich stavebního řešení. V případě starších stanic metra z období před rokem 1990, které se převážně nacházejí v centru města, však musí být bezbariérový přístup řešen dodatečně. Jedná se přitom vždy o technicky složitá a investičně náročná řešení. I přesto však některé hlubinné stanice metra (vzhledem k jejich technické koncepci) nebude možné bezbariérově zpřístupnit. Jedním z hlavních podkladů pro koncepční postup při bezbariérovém zpřístupňování stanic metra dosud takto nepřístupných se stala technicko-ekonomická studie, kterou si Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost nechal zpracovat u Metroprojektu Praha v roce 1999 a následně aktualizovat v roce 2003. Výběr stanic k jejich bezbariérovému zpřístupnění tedy není náhodný, zároveň ale závisí též na reálných finančních možnostech podniku.

Případem složitého technického řešení je stanice Florenc, která je navíc ještě stanicí přestupní. Bezbariérové zpřístupnění stanice Florenc na lince C metra se již podařilo uvést do provozu ( 25. 11. 2005) a je zajištěno prostřednictvím 2 výtahů (z nástupiště do vestibulu stanice a následně z vestibulu na uliční úroveň v blízkosti Muzea hl. m. Prahy).

Cílem projektu „Výtahy ve stanici Florenc B – bezbariérové zpřístupnění“ je zlepšení podmínek pro integraci osob s omezenou možností pohybu, zlepšení podmínek pro vznik nových pracovních příležitostí a zatraktivnění prostředí města v kontextu ochrany životního prostředí. Po stavební stránce je ve stanici Florenc B navržen z nástupiště do úrovně přestupní chodby osobní výtah umístěný na boku dvojice pevných schodišť. Z podesty vede bezbariérová cesta přestupní chodbou, ze které bude nově vyražena přístupová chodba k hlavnímu výtahu. Tento výtah s přepravní výškou 36,5 m bude vyústěn na povrchu při ulici Na Florenci (jihozápadně od objektu Mc Donald´s) do samostatného objektu (kiosku). Součástí akce je i úprava informačního systému při použití světelných informačních prvků a terénní úpravy. Kromě vlastní stavby bude doplněn informační systém v celé síti MHD s informacemi o bezbariérovém přístupu Florenc. Součástí stavby je též instalace zvukové signalizace pro nevidomé.

Projekt má pro celkovou koncepci výstavby bezbariérových přístupů do stanic metra klíčovou roli. Realizací bezbariérového přístupu na trase B stanice Florenc bude jednak dokončeno bezbariérové zpřístupnění této stanice a zároveň bude umožněn bezbariérový přestup na všechny trasy pražského metra pro osoby s omezenou možností pohybu. Tato skutečnost je dána charakterem stanice Florenc, tj. přestupní stanice pro trasu B a C pražského metra a skutečností, že další přestupní stanice Muzeum již bezbariérově zpřístupněna je.

Vlastní realizace projektu „Výtahy ve stanici Florenc B„ byla zahájena v 09/2005 a dokončení se plánuje v 03/2007.

Cílovou skupinou projektu je dle zpracované studie proveditelnosti 33 500 osob s vadou pohybového ústrojí – z toho 4000 vozíčkářů – nebo jinak handicapovaných osob (celkem 200 000 na území Prahy), kterým bude zpřístupněna oblast středu města a důležité dopravní uzly v dané lokalitě (např. nádraží ČD, ÚAN Florenc). Dostupnost lokality umožní integraci postižených osob v rámci místního trhu práce.

Vzhledem k již uvedené investiční náročnosti dodatečného bezbariérového zpřístupňování stanic metra se Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost rozhodl využít šanci na získání finanční podpory ze Strukturálních fondů Evropské unie. Projekt „Výtahy ve stanici Florenc B – bezbariérové zpřístupnění“ vyhovuje přesně specifickým cílům programu a typům podporovaných opatření Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 – Praha, priority 1 – revitalizace a rozvoj městského prostředí, opatření 1.1 – Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí.
Zpracovaná žádost o podporu byla podána v rámci 1. výzvy JPD 2 dne 15. 10. 2004 na Magistrátu hl. m. Prahy, odboru zahraničních fondů jako sekretariátu Regionální rady. Naše žádost byla v prosinci 2006 Regionální radou regionu soudržnosti Praha doporučena k financování z prostředků programu JPD 2 a k podpisu smlouvy s Ministerstvem pro místní rozvoj jako Řídícím orgánem JPD 2 došlo následně 23. 5. 2005.

Nezbytným krokem pro úspěšnou realizaci projektu, resp. naplnění jeho dlouhodobého účelu bylo v předinvestiční fázi vytvoření a realizace partnerství mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy (ROPID) a Národní radou zdravotně postižených ČR. Toto partnerství je klíčové nejen pro fázi předinvestiční, ale bude jedním z hlavních předpokladů a vstupů pro provozní fázi projektu.

V současnosti jsou po upřesnění vyvolaném změnami během stavby z JPD 2 náklady projektu následující:

Celkové náklady: 89 344 361 Kč
Uznatelné náklady: 59 589 274 Kč
Příspěvky ze SF EU : 29 794 637 Kč
Příspěvky z národních veřej. zdrojů: 29 794 637 Kč
z toho - státní rozpočet: 19 724 050 Kč
- rozpočet MHMP: 10 070 587 Kč

Celá problematika Strukturálních fondů EU, potažmo programu JPD 2 určeného pro hlavní město Prahu byla pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciovou společnost naprosto nová a neznámá a ve srovnání se zpracováním různých žádostí o podporu ze státních institucí z dřívějška mnohokrát obsáhlejší a obtížnější. Jednalo se na jedné straně o osvojení si nové terminologie související se Strukturálními fondy a na druhé straně o zpracování vlastní žádosti a nezvyklého množství příloh. Ukázalo se proto nezbytné si na zpracování vlastní žádosti (a z ní zejména studie proveditelnosti, logického rámce a CBA) zajistit pomoc specializované agentury (v tomto případě SPF Group), která má s touto problematikou již zkušenosti a vlastními silami obstarávat technické a ekonomické podklady pro zpracování žádosti a již tak značné množství povinných příloh. Toto rozložení činnosti se ukázalo jako úspěšné a naše žádost podaná v rámci 1. výzvy JPD 2 byla Regionální radou soudržnosti Praha doporučena Řídícím orgánem JPD 2 k financování. K podpisu smlouvy o financování došlo 23. 6. 2005.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby zajišťoval pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciovou společnost Inženýring dopravních staveb, a. s. Standardním postupem bylo zveřejněno otevřené zadávací řízení, z něhož jako zhotovitel stavby vyšel vítězně Metrostav Praha, se kterým byla uzavřena příslušná smlouva zohledňující podmínky Smlouvy o financování projektu JPD 2.

Při zpracování povinných příloh žádosti se objevila některá úskalí a pochybnosti, se kterými bylo nutné se vyrovnat. Např. požadovaný výpis z trestního rejstříku statutárního zástupce bylo v případě Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti nutné pořídit pro celý statutární orgán (tj. 9 členné představenstvo). Doložení ověřených kopií stanov podniku a daňových přiznání za poslední 3 roky znamenalo v našem případě zajistit notářské ověření cca 300 stran dokumentů. Výpis z účtu žadatele v době podání žádosti nemusí v době podpisu smlouvy o financování projektu z JPD 2 již odpovídat realitě. Některé tyto skutečnosti však byly Řídícím orgánem JPD 2 po zkušenostech již zjednodušeny a rozsah povinných příloh je v současnosti ve vypsané 4. výzvě již upraven. Přesto i nyní, když Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost podává žádost o podporu na 3 projekty najednou, je nutné stanovy podniku a daňová přiznání podávat pro každý a notářsky ověřit tedy cca 900 stran dokumentů.

PROJEKT: REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI SOKOLOVSKÁ /RTT SOKOLOVSKÁ/

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit kvalitu dopravní obslužnosti a dostupnosti měnícího se a regenerovaného území Městské části Praha 9 – Vysočany, a to prostřednictvím modernizace páteřní tramvajové trati v ulici Sokolovská v úseku Balabenka - Náměstí OSN. Žádost o spolufinancování projektu z programu JPD 2 byla podána v rámci 3. výzvy v červenci 2005, přičemž následně byla získána finanční podpora z uvedeného programu v následující výši a struktuře:

Strukturální fondy EU / konkrétně ERDF/ … 50,0 %, tj. 57 093 205,- Kč
Státní rozpočet ………………………….…... 33,9 %, tj. 38 709 193,- Kč
Rozpočet HMP……………………………......16,1 %, tj. 18 384 012,- Kč

Pozn.: Uvedené % vyjádření se vztahuje pouze k uznatelným / způsobilým nákladům.

Celkové náklady projektu byly 170, 7 mil. Kč, uznatelné / způsobilé náklady 114,2 mil. Kč.

Projekt byl realizován v období červen 2005 – červen 2006 (včetně zkušebního provozu).

Realizace projektu byla velmi úzce propojena a koordinována s další investiční akcí realizovanou v dané lokalitě a taktéž podpořenou ze strukturálních fondů EU. Jedná se o projekt „Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany“.

Další údaje o projektu RTT:

Konečný příjemce podpory: Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost

Zhotovitel stavby: Stavby silnic a železnic, a.s.

Inženýrská činnost: Inženýring dopravních staveb a.s.

Odborná asistence: SPF Group, v.o.s.

Mezi hlavní výstupy projektu patří zejména:

 • modernizovaná TT v celkové délce 1,68 km;
 • zatravněné pásy kolejiště v celkové délce 400 m;
 • 5 zkvalitněných tramvajových zastávek.

Význam a potřeba realizace projektu je dána potenciálem výše zmíněného regenerovaného území, které na straně jedné disponuje relativně rozsáhlými areály umožňujícími rozvoj podnikatelských aktivit, a na straně druhé Vysočany disponují oblastmi předurčenými k výstavbě a rozvoji residenčních oblastí. Ulice Sokolovská pak tvoří jednu z klíčových rolí v dostupnosti daného území.

Výstavbou, resp. modernizací páteřní tramvajové trati v uvedené lokalitě bylo (nebo v budoucnosti bude) dosaženo následujících efektů:

 • výrazné zvýšení kvality a podílu využívání ekologicky šetrné kolejové dopravy ze strany obyvatel a návštěvníků hl. města Prahy,
 • zlepšení dopravní dostupnosti mezi lokalitou bydlení a lokalitou s významnou koncentrací pracovních příležitostí (realizací projektu bude eliminována potřeba snižovat rychlost průjezdu tramvají na minimální hodnoty v důsledku nevyhovujícího technického stavu tramvajového/ kolejového tělesa a trakčního vedení),
 • zlepšení kvality životního prostředí v dané lokalitě v důsledku:
  a) zkrácení přepravního času v návaznosti na logistiku řešení přepravy osob v rámci Pražské integrované dopravy, a tudíž zajištění preference této dopravy ze strany potenciálních přepravovaných osob před dopravou automobilovou,
  b) snížení hlučnosti kolejového provozu o cca 3 dB v návaznosti na zakomponování antivibračních prvků do investičních nákladů,
  c) snížení prašnosti, kterého bylo dosaženo zatravněním 60 % celkové délky modernizovaného kolejiště. Při modernizaci byl do trati zabudován i zcela unikátní zavlažovací systém, kterým se pyšní pouze tento tramvajový úsek. Výsuvné postřikovače, umístěné těsně vedle zpevněného pásu obrubníku, provádějí automatické kropení zatravněného povrchu, přičemž postřik probíhá výhradně v nočních hodinách, kdy je jeho účinnost nejvyšší,
 • zvýšení potenciálu využití kolejové dopravy pro osoby s omezenou možností pohybu (veškeré modernizované tramvajové zastávky byly vybaveny signalizačním zařízením pro nevidomé a bezbariérovými přístupy),
 • zvýšení bezpečnosti přepravy osob na území hl. města Prahy (v důsledku dopravně – inženýrského řešení modernizovaného úseku a přilehlého okolí, především pak pohybu osob v prostorách tramvajové zastávky Nádraží Vysočany),
 • obsahové zkvalitnění „Projektu preference povrchové MHD v Praze“ (plánovaná modernizace zahrnovala úpravu 2 světelných křižovatek s technickými prvky umožňujícími uvedenou preferenci).

Projekt JPD2 – Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu

Hlavním cílem projektu „Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu“ je vybavit 55 SSZ, respektive dotčených křižovatek a 384 vozů (352 autobusů a 32 tramvají) příslušnými zařízeními aktivní preference.

Žádost o spolufinancování projektu z programu JPD 2 byla podána v rámci 4. Výzvy v lednu 2006, přičemž následně byla získána finanční podpora z uvedeného programu v následující výši a struktuře:

Strukturální fondy EU / konkrétně ERDF/        

50 % , tj. 27 223 800,- Kč

Státní rozpočet

14,3%, tj. 18 457 736,40,-Kč

Rozpočet HMP

27,3%, tj. 8 766 063,60,-Kč

Strukturální fondy EU / konkrétně ERDF/ 50 % , tj. 27 223 800,- Kč Státní rozpočet 14,3%, tj. 18 457 736,40,-Kč Rozpočet HMP 27,3%, tj. 8 766 063,60,-Kč Pozn.: Uvedené % vyjádření se vztahuje pouze k uznatelným / způsobilým nákladům.

 • Celkové náklady projektu jsou 64,8 mil. Kč, uznatelné / způsobilé náklady 54,4 mil. Kč.
 • Projekt je realizován v období červen 2006 – květen 2008.

Další údaje o projektu Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu:

 • Konečný příjemce podpory: Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost
 • Zhotovitel stavby: ELTODO dopravní systémy s r.o.
 • Odborná asistence: SPF Group, v.o.s.

Mezi hlavní výstupy projektu patří zejména:

 • vybavení 55 SSZ respektive křižovatek a 384 vozů (352 autobusů a 32 tramvají) příslušnými zařízeními aktivní preference.

Realizací projektu bylo (nebo v budoucnu bude) dosaženo následujících efektů:

 • zlepšení dopravní obslužnosti a dostupnosti vybraného území,
 • zvýšení zájmu obyvatel a návštěvníků Prahy o služby hromadné dopravy,
 • zlepšení regulace automobilové dopravy v místní uliční síti.

 

Projekt JPD2 – Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most

Hlavním cílem projektu „Modernizace kabelové sítě MR Klárov – Štefánikův most“ je zajištění existence strategického prvku dopravního systému tramvajové dopravy na území hl.m.Prahy. Realizace projektu vyloučila stávající přímé ohrožení provozu tramvajové dopravy na území hl. m. Prahy, a to v důsledku zamezení výpadku měnírny a přerušení napájení zapříčiňovaných poruchami v napájení kabelové sítě.

Žádost o spolufinancování projektu z programu JPD 2 byla podána v rámci 4. Výzvy v lednu 2006, přičemž následně byla získána finanční podpora z uvedeného programu v následující výši a struktuře:

Strukturální fondy EU / konkrétně ERDF/         

50 % , tj. 49 873 950,- Kč

Státní rozpočet

33,9%, tj. 33 814 538,- Kč

Rozpočet HMP

16,1%, tj. 16 059 412,- Kč

Pozn.: Uvedené % vyjádření se vztahuje pouze k uznatelným / způsobilým nákladům.

 • Celkové náklady projektu jsou 118,7 mil. Kč, uznatelné / způsobilé náklady 99,7 mil. Kč.
 • Projekt je realizován v období duben 2006 – listopad 2006.

Další údaje o projektu Modernizace kabelové sítě MR Klárov – Štefánikův most:

 • Konečný příjemce podpory: Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost
 • Zhotovitel stavby: ČKD PRAHA DIZ, a.s.
 • Inženýrská činnost: Inženýring dopravních staveb a.s.
 • Odborná asistence: SPF Group, v.o.s.

Mezi hlavní výstupy projektu patří zejména:

 • modernizovaná kabelová síť MR Klárov – Štefánikův most.

Realizací projektu bylo (nebo v budoucnu bude) dosaženo následujících efektů:

 • zvýšení propustnosti tramvajové trati a možnosti posílení provozu v rámci běžného i alternativního provozu,
 • zkrácení doby průjezdu v daném úseku o 45 % v důsledku instalace SSZ,
 • zlepšení ŽP v důsledku snížení dopadu vibrací trolejového vedení na obytnou zástavbu a snížením dopravního zatížení území MC Praha 1,
 • dlouhodobé provozuschopnosti zálohy pro měnírny Perštýn, Holešovice, Střešovice, část Smíchova,
 • ochrany levého břehu proti důsledkům povodní (součást investic MHMP v rámci protipovodňových opatření),
 • zvýšení bezpečnosti přepravy osob.

Projekt JPD2 – Lanová dráha Petřín – sanace zárubních zdí

Hlavním cílem projektu „Lanová dráha Petřín – sanace zárubních zdí“ je dosáhnout zlepšení a zkvalitnění dopravní obslužnosti v projektem zasaženém území.

Žádost o spolufinancování projektu z programu JPD 2 byla podána v rámci 4. Výzvy v lednu 2006, přičemž následně byla získána finanční podpora z uvedeného programu v následující výši a struktuře:

Strukturální fondy EU / konkrétně ERDF/        

50 % , tj. 26 286 923,- Kč

Státní rozpočet

33,9%, tj. 17 822 533,- Kč

Rozpočet HMP

16,1%, tj. 8 464 389,- Kč

Pozn.: Uvedené % vyjádření se vztahuje pouze k uznatelným / způsobilým nákladům.

 • Celkové náklady projektu jsou 62,6 mil. Kč, uznatelné / způsobilé náklady 52,6 mil. Kč.
 • Projekt je realizován v období červen 2006 – říjen 2006.

Další údaje o projektu Lanová dráha Petřín – sanace zárubních zdí:

 • Konečný příjemce podpory: Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost
 • Zhotovitel stavby: NAVATYP a.s.
 • Inženýrská činnost: Inženýring dopravních staveb a.s.
 • Odborná asistence: SPF Group, v.o.s.

Mezi hlavní výstupy projektu patří zejména:

 • zajištění kvalitní a bezpečné kolejové dopravy v dané lokalitě prostřednictvím sanace zárubních zdí lanové dráhy Petřín.

Realizací projektu bylo (nebo v budoucnu bude) dosaženo následujících efektů:

 • zlepšení dopravní obslužnosti a dostupnosti vybraného území,
 • zvýšení zájmu obyvatel a návštěvníků Prahy o služby hromadné dopravy,
 • zlepšení regulace automobilové dopravy,
 • zvýšení bezpečnosti provozu lanové dráhy a posílení jejího dalšího provozu.

 

Více informací lze nalézt na www.strukturalni-fondy.cz/jpd2.

Zpět


©2002 DP Praha, akciová společnost